Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za rušenje vlasti funkcija u Budvanskoj rivijeri * Priznao učešće u ubistvu Bojovića * Podvodio maloljetne Rome * Ministrova mašta može svašta * Sklapa se brod za Crvenu planetu * Živimo naše crtane snove * Podgorička bajramska trpeza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Rifat Fejzić, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori:
– Mi koji dijelimo isto nebo i zemlju imamo obavezu da stvaramo humano društvo jednakih šansi za sve.

Vic Dana :)

Tri dana zagađenost vazduha u Podgorici duplo veća od normalnog.
Pljevljaci su se osjećali kao kod kuće.

Otišao Mujo u Njemačku, počeo da proizvodi i da prodaje zamrzivače i obogatio se. Zove ga Haso - kuka i moli da ga zaposli kod sebe. Muji dosadi, pa mu kaže:
- Važi, zaposliću te kod sebe, ali prvo moraš da prodaš ovih 100 zamrzivača Eskimima.
Ode Haso, a poslije nedjelju dana pošalje telegram Muju:
- Šalji još, sve sam prodao.
Mujo odgovara:
- Kako si, bolan, uspio, ja sam se mučio tri godine i nijedan nisam uspio da im prodam?!
Haso će na to:
- Pitao sam ih što vode ljubav na -50 stepeni, kad mogu na -20.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NASTAVLJENA AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA ALI-PAŠINIH IZVORA
Postavljene klupe, očišćena vodenica
Učesnici akcije pored novih klupa Postavljene klupe, očišćena vodenica
GU­SI­NjE –Ak­ci­ja či­šće­nja i ure­đe­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, tre­ća po re­du, na­sta­vlje­na je pri­je dva da­na. Po­red or­ga­ni­za­to­ra ak­ci­je Fa­ru­ka Re­dže­pa­gi­ća, Ra­fe­ta Pu­ri­ši­ća, Sa­li­ha Mu­si­ća i Sa­bi­di­na Ca­no­vi­ća, ovog pu­ta su se uklju­či­li i ko­or­di­na­tor NP „Pro­kle­ti­je“ Or­han Re­dže­pa­gić i za­po­sle­ni u tom na­ci­o­nal­nom par­ku Mi­lan Lju­tić i Ja­smin Me­du­nja­nin.
Fa­ruk Re­dže­pa­gić je sa­op­štio da su u sklo­pu ove ak­ci­je pla­ni­ra­li ure­đe­nje do­to­ka vo­de do vo­de­ni­ce i či­šće­nje ka­na­la is­pod vo­de­ni­ce, ko­ji je bio za­tr­pan sme­ćem. Na­gla­ša­va da su na­pu­ni­li dr­ve­ne bad­nje­ve od po 180 li­ta­ra za­pre­mi­ne i po­sta­vi­li dr­ve­ne klu­pe. Re­dže­pa­gić je re­kao da je na iz­vo­ri­ma pr­vi put bio kao še­sto­go­di­šnjak, a sad mu je 65 go­di­na, i pri­mje­ću­je da za sve to vri­je­me ni­ko ni­je sje­tio da tu, na iz­vo­ri­štu i iz­le­ti­štu, po­sta­vi ne­ko­li­ko klu­pa da po­sje­ti­o­ci sjed­nu i uži­va­ju u da­ro­vi­ma pri­ro­de. On je raz­o­ča­ran što su Ali-pa­ši­ni iz­vo­ri u sta­nju u ka­kvom su sa­da i za­mje­ra svo­jim kom­ši­ja­ma i nad­le­žni­ma što se ni­je­su ma­lo vi­še an­ga­žo­va­li da ovaj dra­gulj pri­ro­de ure­de za po­sje­ti­o­ce.
– Čo­vjek ne bi mo­gao po­vje­ro­va­ti ko­li­ko je ov­dje po­sla bi­lo i ko­li­ko ga još ima. Ne mo­že­te za­mi­sli­ti ko­li­ko je bi­lo sit­nog ot­pa­da, a tek krup­nog, ko­ji smo od­no­si­li trak­to­rom. Sa­da či­sti­mo dr­ve­ne bad­nje­ve ko­ji­ma ide vo­da u vo­de­ni­cu. Po­sta­vi­li smo tri dr­ve­ne klu­pe duž še­ta­li­šta oko iz­vo­ra i ne­ko­li­ko ve­ćih ka­me­no­va da šti­te iz­vo­re od ob­ru­ša­va­nja ma­te­ri­ja­la iz br­da. Ka­me­njem smo za­šti­ti­li i ba­zen za vo­du. Kon­tej­ne­re za sme­će ko­ji su bi­li po­sta­vlje­ni uza sa­mi zid vo­de­ni­ce i po­red bad­nje­va, oda­kle smo na­pu­ni­li pun trak­tor sme­ća, pre­mje­sti­li smo na pri­klad­ni­je mje­sto. Kao što se mo­že vi­dje­ti, kroz ove tri ak­ci­je do­sta je ura­đe­no, a fak­tič­ki ni­šta ni­je ni po­če­to ko­li­ko još po­sla ima. Oče­ku­jem da će za ovim na­šim pri­mje­rom kre­nu­ti i nad­le­žni, da se ovo do kra­ja upri­sto­ji i da se stvo­ri am­bi­jent ka­kav ovo mje­sto za­slu­žu­je. Mi, na­rav­no, ne­će­mo sta­ti na ovo­me jer vi­di­mo da ovo što ra­di­mo po­sti­že efe­kat kod po­sje­ti­la­ca. Osim što nas hra­bre i da­ju po­dr­šku ovom na­šem en­tu­zi­ja­zmu, pri­mje­ću­je­mo da vi­še ne osta­vlja­ju ot­pad za so­bom, već sve no­se u kon­tej­ne­re – za­do­vo­ljan je Re­dže­pa­gić.
I Or­han Re­dže­pa­gić sma­tra da je mno­go ra­ni­je tre­ba­lo za­po­če­ti ova­kve ak­ci­je. On oče­ku­je da će ovo bi­ti po­vod da Op­šti­na Gu­si­nje ko­nač­no re­a­li­zu­je pro­je­kat ure­đe­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, či­ja je pred­ra­čun­ska vri­jed­nost oko 200.000 eura. Re­dže­pa­gić se na­da da će lo­kal­na upra­va pro­na­ći mo­guć­no­sti da ovaj pro­stor sre­di da po­sje­ti­o­ci mo­gu u pot­pu­no­sti da uži­va­ju u ve­li­čan­stve­noj pri­ro­di.
– Po­red re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta ure­đe­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, mi­slim da bi lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­ra­la da po­pra­vi i as­fal­ti­ra put pre­ma Gre­ba­ja­ma, kao i onaj pre­ma Vu­sa­nju i Ro­po­ja­ni, gdje su vo­do­pad Gr­lja, Sa­vi­no oko, Ro­po­jan­sko je­ze­ro…. Sve su to lo­ka­li­te­ti ko­ji za­slu­žu­ju pa­žnju. Da bi se raz­vi­jao tu­ri­zam, te da­ro­ve pri­ro­de tre­ba ču­va­ti i odr­ža­va­ti i tu­ri­sti­ma ih či­ni­ti pri­vlač­ni­jim. Jer tu­ri­zam je, uz po­ljo­pri­vre­du, či­ji pro­iz­vo­di mo­ra­ju bi­ti dio tu­ri­stič­ke po­nu­de, osnov­na kom­po­nen­ta za ostva­ri­va­nje eko­nom­skih be­ne­fi­ta i kva­li­tet­ni­ji raz­voj ovog kra­ja. Ve­ći dio Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je” pro­sti­re se na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Gu­si­nje, pa mi­slim da mi to da­je za pra­vo da pre­po­ru­čim lo­kal­no­ju upra­vi da iz­vr­ši an­ke­ti­ra­nje gra­đa­na Gu­si­nja i omla­di­ne, da uoči nji­ho­va in­te­re­so­va­nja i šta bi ih to pri­vu­klo da osta­nu u svom rod­nom mje­stu i da u skla­du s tim pre­po­zna­ju raz­voj­ne mo­guć­no­sti op­šti­ne. To je, po mom mi­šlje­nju, je­dan od na­či­na da se za­dr­ži sta­nov­ni­štvo u Gu­si­nju– za­klju­čio je Or­han Re­dže­pa­gić.N.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"