Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-10 USTAVNI SUD UKINUO SPORAZUM OPŠTINE PLAV I REŽIJSKOG ODBORA ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA ZAVRŠ–ĐURIČKA RIJEKA
Priključak za vodu naplaćivali do 5.000 eura
Radovi na rekonstrukciji vodovoda Priključak za vodu naplaćivali do 5.000 eura Priključak za vodu naplaćivali su po 1.500 eura od onih mještana koji su učestvovali u radovima na vodovodu, a po 3.000 eura od onih koji nijesu. Priključak za vikendice naplaćivali su po 3.500 eura, a onima iz inostranstva i do 5.000 eura, kaže Ibrahim Huseinović i naglašava da građani očekuju da sada nakon odluke Ustavnog suda budu obeštećeni
PLAV – Re­kon­struk­ci­ja vo­do­vo­da sa ko­jeg se na­pa­ja­ju po­tro­ša­či iz mje­sta Za­vrš, Đu­rič­ka ri­je­ka i Ku­ma­ni­ca, u plav­skoj op­šti­ni, ko­ja je za­po­če­ta u sep­tem­bru 2013. go­di­ne, pro­ble­ma­ti­zo­va­na je skla­pa­njem spo­ra­zu­ma iz­me­đu Op­šti­ne Plav i Re­žij­skog od­bo­ra do te mje­re da je u po­stu­pak mo­rao da se umi­je­ša i Ustav­ni sud. Vo­do­vod su iz­gra­di­li mje­šta­ni ovih se­la još da­le­ke 1977. go­di­ne za po­tre­be oko 85 do­ma­ćin­sta­va, a ka­sni­je pro­ši­ri­li za oko još 30. Ka­da je kre­nu­la pri­ča o nje­go­voj re­kon­struk­ci­ji sklo­pljen je spo­ra­zum iz­me­đu Re­žij­skog od­bo­ra i Op­šti­ne Plav. Po­tom je, ka­ko tvr­de mje­šta­ni, po na­lo­gu lo­kal­ne upra­ve pro­mi­je­njen sa­stav Re­žij­skog od­bo­ra i u spo­ra­zum une­se­na od­lu­ka da sred­stva od na­pla­ći­va­nja pri­klju­ča­ka i vo­de ubi­ra Op­šti­na. Na ta­kvu od­lu­ku ža­lio se dio mje­šta­na, na če­lu sa Ibra­hi­mom Hu­se­i­no­vi­ćem, ko­ji se otvo­re­no po­bu­nio i upu­tio ini­ci­ja­ti­vu Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re na ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti ova­kve od­lu­ke. Ustav­ni sud je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 27. ju­na 2017. go­di­ne do­nio od­lu­ku o uki­da­nju spo­ra­zu­ma o re­a­li­za­ci­ji re­kon­struk­ci­je vo­do­vo­da.
– Uki­da se spo­ra­zum o re­a­li­za­ci­ji re­kon­struk­ci­je se­o­skog vo­do­vo­da „Za­vrš–Đu­rič­ka ri­je­ka” broj 031-613, od 20. sep­tem­bra 2013. go­di­ne, ko­ji su za­klju­či­li pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav i pred­sjed­nik Re­žij­skog od­bo­ra, i pre­sta­je da va­ži da­nom ob­ja­vlji­va­nja ove od­lu­ke – na­ve­de­no je u od­lu­ci Ustav­nog su­da.
Hu­se­i­no­vić ka­že da na­kon od­lu­ke Ustav­nog su­da gra­đa­ni s pra­vom oče­ku­ju da bu­du obe­šte­će­ni i da im se vra­ti no­vac ko­ji su mo­ra­li da da­ju za pri­klju­čak na vo­do­vod, te da će od­šte­tu tra­ži­ti i oni mje­šta­ni ko­ji­ma je pri­stup pi­ja­ćoj vo­di bio us­kra­ćen, iako je vo­da do­bro od op­šteg in­te­re­sa.
– Spro­vo­đe­nje od­lu­ke Ustav­nog su­da oče­ku­je se u što kra­ćem ro­ku i od Skup­šti­ne op­šti­ne Plav i od pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, ko­ji je uče­stvo­vao u za­klju­či­va­nju sa­da uki­nu­tog spo­ra­zu­ma. Vje­ru­jem da će nad­le­žni or­ga­ni hit­no re­a­go­va­ti ka­ko bi se vo­do­vod ustu­pio na ga­zdo­va­nje Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću, te ka­ko bi se ovaj su­bje­kat na pro­pi­san na­čin sta­rao o zdra­vlju lju­di sa ovog pro­sto­ra i ka­ko bi imao is­prav­nu i hlo­ri­sa­nu vo­du – ka­že Hu­se­i­no­vić i pod­sje­ća da je Re­žij­ski od­bor na če­lu sa Ha­sa­nom Hu­se­i­no­vi­ćem, ko­ji je ta­da vo­dio ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji, pro­mi­je­njen od stra­ne Op­šti­ne i for­mi­ran no­vi ka­ko bi se omo­gu­ći­la zlo­u­po­tre­ba.
Smi­je­nje­ni od­bor, ka­že Hu­se­i­no­vić, re­a­li­zo­vao je pro­je­kat vri­je­dan 107.000 eura, gdje je po­red kap­ti­ra­nja vo­da iz­vr­šen is­kop oko 12 ki­lo­me­ta­ra ka­na­la i po­lo­že­no 5,5 km cri­je­vi vi­še pro­fi­la. Pro­je­kat je ra­đen u sa­rad­nji sa Vla­dom Cr­ne Go­re i Op­šti­nom Plav, ko­ji su uče­stvo­va­li sa 15.000, od­no­sno sa 9.000 eura. 
– Upo­zo­ra­vao sam da Op­šti­na Plav i no­vi Re­žij­ski od­bor ra­de ne­za­ko­ni­te rad­nje. Po­ku­ša­va­li smo pro­te­sti­ma i pre­ko nad­le­žnih or­ga­na to da spri­je­či­mo, ali ni­je­smo uspje­li i ja sam on­da upu­tio ini­ci­ja­ti­vu Ustav­nom su­du za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti. Po tom, sa­da uki­nu­tom spo­ra­zu­mu, na ime pri­ključ­ka za vo­du na­pla­ći­va­li su po 1.500 eura od onih mje­šta­na ko­ji su uče­stvo­va­li u ra­do­vi­ma na vo­do­vo­du, a po 3.000 eura od onih ko­ji ni­je­su. Pri­klju­čak za vi­ken­di­ce na­pla­ći­va­li su po 3.500 eura, a oni­ma iz ino­stran­stva i do 5.000 eura. Na taj na­čin, a i po ocje­ni Ustav­nog su­da, po­vri­je­đe­no je na­če­lo le­ga­li­te­ta iz čla­na 145 Usta­va Cr­ne Go­re jer su po­me­nu­ti su­bjek­ti tim spo­ra­zu­mom ure­đi­va­li ma­te­ri­ju ko­ja se ure­đu­je za­ko­nom. Da­kle, ja­sno i oči­gled­no je bi­lo da su za­o­bi­đe­ne in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, pri­je sve­ga Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je mo­ra­la, i u bu­du­će mo­ra, da se ba­vi ovim i slič­nim pi­ta­nji­ma, kao i da se ovaj vo­do­vod po­vje­ri na ga­zdo­va­nje Ko­mu­nal­nom prd­du­ze­ću, ko­je bi se sta­ra­lo o kva­li­te­tu i ko­li­či­ni vo­de, mje­re­nju utro­ška, hlo­ri­sa­nju i dru­gim rad­nja­ma – is­ti­če Hu­e­si­no­vić.
On na­gla­ša­va da su Op­šti­na Plav i Re­žij­ski od­bor, po­red ne­za­ko­ni­to­sti, na­pra­vi­li i niz ne­do­pu­sti­vih rad­nji sa po­lja (ne)hu­ma­no­sti, jer su svo­je kom­ši­je i pri­ja­te­lje, u naj­ve­ćem di­je­lu si­ro­ti­nju, iz­lo­ži­li enorm­nom pla­ća­nju za pri­klju­čak na vo­do­vod­nu mre­žu.
N.V.


U Op­šti­ni bez ko­me­na­ta­ra

Ta­da­šnji na­čel­nik odje­lje­nja za pri­vre­du i raz­voj, a sa­da šef in­spek­cij­skih slu­žbi Rah­man Mar­ki­šić je u no­vem­bru 2016. go­di­ne od­ba­cio tvrd­nje Hu­se­i­no­vi­ća kao ne­i­sti­ni­te, tvr­de­ći da je re­kon­struk­ci­ja vo­dovo­da ura­đe­na u du­hu pro­pi­sa i vod­ne do­ku­men­ta­ci­je.  
– Kao na­čel­nik odje­lje­nja za pri­vre­du i raz­voj, po pod­no­še­nju za­htje­va za iz­ra­du tog pro­jek­ta vi­še pu­ta sam sa sa­rad­ni­ci­ma iz­la­zio na te­ren i pra­tio rad Re­žij­skog od­bo­ra, kao no­si­o­ca po­sla na re­kon­struk­ci­ji vo­do­vo­da. Sve je pro­te­klo u du­hu pro­pi­sa i vod­ne do­ku­men­ta­ci­je, ta­ko da od­ba­cu­jem sve na­vo­de ko­ji se po­ku­ša­va­ju sta­vi­ti na te­ret tom od­bo­ru, me­ni i mo­jim sa­rad­ni­ci­ma – ka­zao je ta­da Mar­ki­šić.
U te­le­fon­skom raz­go­vo­ru oba­vlje­nom 5. ok­to­bra 2017. go­di­ne, na pi­ta­nje ka­da će bi­ti is­po­što­va­na od­lu­ka Ustav­nog su­da, Mar­ki­šić je za­tra­žio da mu se pi­ta­nja upu­te na imejl adre­su, što je i uči­nje­no, ka­ko bi se upo­znao s od­lu­kom Ustav­nog su­da i kon­sul­to­vao s pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne i SO. Sju­tra­dan, po­no­vo na te­le­fon­ski po­ziv no­vi­na­ra „Da­na” Mar­ki­šić je od­go­vo­rio da on o to­me ne mo­že da go­vo­ri već da tre­ba da se obra­­ti­mo pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne i SO.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Or­han Šah­ma­no­vić ni­je se ja­vljao na te­le­fon­ske po­zi­ve „Da­na”, a pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić od­go­vo­rio je da to nje­mu ni­je po­zna­to, jer vo­do­vod Za­vrš–Đu­rič­ka ri­je­ka ni­je ni bio pred­met ras­pra­ve or­ga­na na či­jem je on če­lu.
-Me­ni to pi­ta­nje ni­je po­zna­to jer ni­je ni bi­­lo pred­met ras­pra­ve SO, ta­ko da ipak to tre­ba da od­go­vo­ri pred­sjed­nik Op­šti­ne, a uko­li­ko u me­đu­vrem­neu bu­de ak­tu­e­li­zo­va­no za or­gan na či­jem sam če­lu, on­da će­mo i po­stu­pi­ti po ono­me šta su na­še nad­le­žno­sti – od­go­vo­rio je Ha­dži­mu­šo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"