Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni BOŠNJAČKA STRANKA U ROŽAJAMA PREGOVARA S OPOZICIONIM SUBJEKTIMA KAKO BI OBEZBIJEDILA LEGITIMITET
DPS i BS trguju radnim mjestima
Sjednica SO Rožaje (arhivski snimak) DPS i BS trguju radnim mjestima Odbornički klub DPS-a, prema našim saznanjima, pokazao je spremnost da podrže odluke koje vlast ponudi lokalnom parlamentu, ali zauzvrat su tražili od Bošnjačke stranke da vrati na posao oko 20 pristalica DPS-a, koje je BS ostavila bez posla zbog partijske pripadnosti
RO­ŽA­JE- Na­kon što su 17 od­bor­ni­ka ro­žaj­ske opo­zi­ci­je (DPS, BDZ, SD i SDP) na­pu­sti­li pret­hod­no za­sje­da­nje SO na kom je tre­ba­lo da se raz­ma­tra za­vr­šni ra­čun op­štin­skog bu­dže­ta za pro­šlu go­di­nu, or­ga­ni­zo­va­na su dva sa­stan­ka na ko­ji­ma se raz­go­va­ra­lo o pre­va­zi­la­že­nju kri­ze vla­sti, ali rje­še­nje pro­ble­ma još ni­je pro­na­đe­no. Sa­sta­nak s opo­zi­ci­jom or­ga­ni­zo­va­li su pred­sjed­ni­ci Op­šti­ne i SO, Ejup Nur­ko­vić i Hu­se­in Kur­ta­gić, a bu­du­ći da ni­je bi­lo zva­nič­nih sa­op­šte­nja s tih sa­sta­na­ka, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma sprem­nost da se vra­te u lo­kal­ni par­la­ment ni­su po­ka­za­li od­bor­nič­ki klu­bo­vi SDP-a, BDZ-a i SD. Iz nji­ho­vih ta­bo­ra sa­op­šta­va­ju da ne­će sje­sti u skup­štin­ske klu­pe sve dok ak­tu­el­na vlast, ko­ju vr­ši Bo­šnjač­ka stran­ka, a ko­ja ne­ma ve­ći­nu u skup­šti­ni od ras­ki­da ko­a­li­ci­je sa SDP-om kra­jem pro­šle go­di­ne, ne for­mi­ra skup­štin­sku ve­ći­nu za do­no­še­nje le­gi­tim­nih od­lu­ka.
S dru­ge stra­ne, sa­zna­je­mo da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta na po­sled­njem sa­stan­ku s pred­stav­ni­ci­ma Bo­šnjač­ke stran­ke i osta­lih par­la­men­tar­nih stra­na­ka, po­ka­za­la po­pu­stlji­vi­ji stav pre­ma par­ti­ji na vla­sti. Na­i­me, Od­bor­nič­ki klub DPS-a, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, po­ka­zao je sprem­nost da po­dr­že od­lu­ke ko­je vlast po­nu­di lo­kal­nom par­la­men­tu, ali za­uz­vrat su tra­ži­li od Bo­šnjač­ke stran­ke da vra­ti na po­sao oko 20 pri­sta­li­ca DPS-a, ko­je je BS osta­vi­la bez po­sla zbog par­tij­ske pri­pad­no­sti. Bo­šnjač­ka stran­ka je pak tom pri­li­kom, i po­red ve­li­kog bro­ja pre­ko­broj­nih u lo­kal­noj upra­vi, tra­ži­la od DPS-a da da sa­gla­snost za upo­šlja­va­nje još 30 rad­ni­ka, pri­sta­li­ca Bo­šnjač­ke stran­ke. Da će za­po­sle­nje još 50 rad­ni­ka op­te­re­ti­ti iona­ko skrom­ni lo­kal­ni bu­džet ne tre­ba pre­tje­ra­no apo­stro­fi­ra­ti, jer lo­kal­na vlast u ovom tre­nut­ku du­gu­je šest pla­ta za vi­še od 230 rad­ni­ka ko­ji su na plat­nom spi­sku sa­mo u lo­kal­noj upra­vi, bez jav­nih pred­u­ze­ća i dru­gih usta­no­va ko­je se fi­nan­si­ra­ju iz iste ka­se.
Iz Od­bor­nič­kog klu­ba DPS-a „Da­nu” je sa­op­šte­no da do­go­vor o ko­a­li­ci­o­noj sa­rad­nji još ni­je po­stig­nut i da će se o mo­gu­ćoj ko­a­li­ci­ji raz­go­va­ra­ti na sa­stan­ku, ko­ji će bi­ti odr­žan na­red­nih da­na.
Upuć­ni u pro­ble­ma­ti­ku na lo­kal­nom ni­vou tvr­de, me­đu­tim, da je Bo­šnjač­ka stran­ka već obez­bi­je­di­la kvo­rum u lo­kal­nom par­la­men­tu uz po­mi­nja­nje ime­na jed­nog od­bor­ni­ka So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Na­i­me, već du­že vre­me­na se spe­ku­li­še da će va­žne od­lu­ke u skup­šti­ni po­dr­ža­ti pred­stav­nik SDP-a, či­jeg je bra­ta za­po­sli­la Bo­šnjač­ka stran­ka. Me­đu­tim, pred­sjed­nik OO SDP-a, Fa­ruk Ago­vić, je ra­ni­je sa­op­štio da ne vje­ru­je da će nji­hov od­bor­nik bez ge­ne­ral­nog sta­va par­ti­je sta­ti na stra­nu od­bor­ni­ka BS-a. On je ka­zao da uko­li­ko ipak do to­ga do­đe, to bi sma­trao po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom i iz­ra­zio je sprem­nost da o sve­mu oba­vi­je­sti osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca.V.Ra.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"