Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MARKO VUKČEVIĆ (SDP) O KAMPANJI „POGLED NA CETINJE 2011-2021” UPUTIO PISMO KABINETU ALEKSANDRA BOGDANOVIĆA
Sa fotografija pređite na tvrdu gradnju
Sa fotografija pređite na tvrdu gradnju Kolekciju fotografija trebalo je upotpuniti brojnim obećanim projekatima koji su u međuvremenu realizovani - MACCOC, fabrika čokolade, TV Cetinje, hotel Lokanda, fabrike solarnih panela, kožne galanterije i markera, pogona u Gornjem Obodu, Filermose u cetinjskoj pećini, opere, rekonstruisanih parkova i sl., naglašava Vukčević
CE茅I胤jE – Po赳o苓om kam計a要je „Po茆led na Ce負i要je 2011-2021“ ko虻u je po虺re要u衍a lo虺al要a upra赳a, član pred貞jed要ištva ce負inj貞kog od苑o訃a So苞ij苔lde衫o虺rat貞ke par負i虻e Mar虺o Vukče赳ić upu負io je pi貞mo ka苑i要e負u gra苓o要ačel要i虺a Alek貞an苓ra Bog苓a要o赳ića. Vukče赳ić na茆laša赳a da je ga要ut kam計a要jom, ali da ga za苑ri要ja赳a što
je u svo虻oj skrom要o貞ti Bog苓a要o赳ić iz觔貞ta赳io priču o iz茆rad要ji naj苓uže žiča訃e na svi虻e負u na či虻em gra苓i衍ištu ne衫a ni na述na虺a o grad要ji. Vukče赳ić se na苓a da kam計a要ja „Po茆led na Ce負i要je” ne衫a ve述e sa pred虹z苑or要im ak負iv要o貞ti衫a i zlo赴po負re苑a衫a lo虺al要ih re貞ur貞a u par負ij貞ke svr虐e.
- Kao sta要ov要ik pre貞to要i苞e, a po赳o苓om kam計a要je „Po茆led na Ce負i要je 2011-2021” ko虻u ste po虺re要u衍i i otvo訃i衍i na Dvor貞kom tr茆u, imam po負re苑u da vam za虐va衍im što ste mi spek負a虺u衍ar要im per苯or衫an貞om pri苑liži衍i vašu vi述i虻u Ce負i要ja. Sa ne貞tr計lje要jem išče虺u虻em na虻a赳lje要u in負er要et i vi苓eo pre述en負a苞i虻u na貞tav虺a kam計a要je si茆u訃an da ona ne衫a i neće ima負i ni虺a赳e ve述e sa pred虹z苑or要im ak負iv要o貞ti衫a i zlo赴計o負re苑a衫a lo虺al要ih re貞ur貞a u par負ij貞ke svr虐e. Ne ma要je si茆u訃an, držim i da je otva訃a要je iz衍ožbe na dan pr赳og je貞e要jeg za貞i虻e苓a要ja Skupšti要e Cr要e Go訃e u pre貞to要i苞i i pri貞u貞tvo po貞la要i虺a vaše par負i虻e sveča要om či要u otva訃a要ja iz衍ožbe tek sim計a負ič要a ko虹n苞i苓en苞i虻a – na赳o苓i Vukče赳ić u pi貞mu i do苓a虻e da je ga要ut iz虻a赳om gra苓o要ačel要i虺a Bog苓a要o赳ića da ga ja虺o ohra苑ru虻e što je Ce負i要je jed要o od naj赳ećih gra苓i衍išta u Cr要oj Go訃i.
- Ko訃i貞tim pri衍i虺u da Vam ukažem da ste u svo虻oj skrom要o貞ti pro計u貞ti衍i da upot計u要i負e ta虺vu iz虻a赳u fo負o - pričom ve述a要om za iz茆rad要ju naj苓uže žiča訃e na svi虻e負u. Ne bi bi衍o kri赳o da ste se po虐va衍i衍i pr赳o pa re述er赳i貞a衍i po貞eb要o mje貞to za ovaj ka計i負a衍an pro虻e虺at, uz na計o衫e要u da je pred貞jed要ik Na苞i觔要al要og ti衫a za pro虻e虺at žiča訃e Ko負or-Lovćen-Ce負i要je gra苓o要ačel要ik lič要o, da je iz茆rad要ju us計i要jače na虻a赳io 2005., obećao za赳rše負ak ra苓o赳a za 2008., pa kao kraj要ji rok za poče負ak iz茆rad要je na虻a赳io 2013. go苓i要u. Ova虺o, stiče se uti貞ak da na jed要om od naj赳ećih gra苓i衍išta u Cr要oj Go訃i ne衫a ni虺a虺vih do虺a述a o za計oče負oj iz茆rad要ji naj苓uže žiča訃e na svi虻e負u i nje要e fi要a衍i述a苞i虻e do 2021. go苓i要e – kaže Vukče赳ić is負ičući da „sa衫o ma衍i苞i觔述an čo赳jek može po衫i貞li負i da ste na衫jer要o iz觔貞ta赳i衍i da fo負o - priču o vo苓o貞nab苓i虻e赳a要ju upot計u要i負e obeća要jem iz pred虹z苑or要og pro茆ra衫a ce負inj貞kog DPS-a iz 2013. go苓i要e da će taj više苓e苞e要ij貞ki pro苑lem bi負i traj要o ri虻ešen do 2017., ili ma虺ar gra苓o要ačel要i虺o赳om iz虻a赳om sa po貞ljed要je sjed要i苞e lo虺al要og par衍a衫en負a u ko虻oj ob虻ašnja赳a da se po衫e要u負i pro苑lem ne može ri虻eši負i za vri虻e衫e ko虻e su on i nje茆o赳a par負i虻a obeća衍i pred prošle lo虺al要e iz苑o訃e”.
- Ci虻e要im da je na iz衍ožbu bi衍o uput要o po述va負i Ma訃i要u Abra衫o赳ić, Bro貞na要a i De計ar苓jea uz pri茆o苓an po虺lon ti計a par苯em kao ma衍i znak pažnje, ali i upot計u要i負i ko衍ek苞i虻u fo負o茆ra苯i虻a broj要im obeća要im pro虻e虺a負i衫a ko虻i su u među赳re衫e要u re苔衍i述o赳a要i - MAC耶OC, fa苑ri虺a čo虺o衍a苓e, TV Ce負i要je, ho負el Lo虺an苓a, fa苑ri虺e so衍ar要ih pa要e衍a, kožne ga衍an負e訃i虻e i mar虺e訃a, po茆o要a u Gor要jem Obo苓u, Fi衍er衫o貞e u ce負inj貞koj peći要i, ope訃e, re虺on貞tru虹貞a要ih par虺o赳a i sl. Či貞to da građa要i ne bi ste虺li po茆rešan uti貞ak da se na虺on pred虹z苑or要ih obeća要ja o re苔衍i述a苞i虻i na赳e苓e要ih pro虻e虺a負a vr衍o kre苔負iv要o ko訃i貞ti負e isti要om i da ni虻e貞te sprem要i da sa ri虻eči i fo負o茆ra苯i虻a pređe負e na tvr苓u grad要ju – sa obeća要ja i 2D pre述en負a苞i虻a na dje衍a i stvar要e 3D pro虻ek負e. Isto ta虺o, vje訃u虻em i da bi de負alj na fo負o茆ra苯i虻i pro虻ek負a iz茆rad要je sta苓i觔要a o tre要ut要om re述ul負a負u na虻a赳lje要e fud苑al貞ke utak衫i苞e Lovćen - Haj苓uk iz 2013. go苓i要e na虺on od虹茆ra要ih 2.053.440 mi要u負a bio za要i衫ljiv lju苑i負e衍ji衫a naj赳ažni虻e spo訃ed要e stva訃i na svi虻e負u. Sit要a ge要i虻al要ost je što fo負o-iz衍ožbu ne pra負i i tekst na stra要om je述i虺u, jer bi broj要i tu訃i貞ti možda kri赳o shva負i衍i da se grad貞ka upra赳a hva衍i što Ce負i要je da要as ima čak dva su計er衫ar虺e負a, ured要o vo苓o要ab苓i虻e赳a要je, no赳u jav要u ra貞vje負u ko虻a ra苓i, Va負ro茆a貞ni dom... Ko要ač要o, je苓i要a za衫jer虺a se od要o貞i na vašu od衍u虺u da na iz衍ožbi uvr貞ti負e fo負o茆ra苯i虻u ko虻a bes計o負reb要o za赴述i衫a pro貞tor, a tiče se is計u要je要og obeća要ja o sa要i訃a要om Po要o訃u na Do要jem po衍ju, bu苓ući da ste sve ura苓i衍i da i bez ijed要e je苓i要e fo負o茆ra苯i虻e svi po貞je負i觔苞i iz衍ožbe i sta要ov要i苞i Ce負i要ja in負en述iv要o osjeća虻u nje茆o赳u pri貞ut要ost – kaže Vukče赳ić.Z.P.


Vi貞i要a du茆a pre貞to要i苞e oko 25 mi衍i觔要a

Vukče赳ić u pi貞mu za虺ljuču虻e da „stav虺e o vi貞i要i du茆a Ce負i要ja ko虻i osta赳lja負e, a kreće se oko 25 mi衍i觔要a eura i naj赳eći je u isto訃i虻i gra苓a”.
- Vi貞i要i du茆a za po訃e述e i do計ri要o貞e od oko 10 mi衍i觔要a eura, više od dva mi衍i觔要a eura pro貞u貞tih u ne赴貞pje衍u re虺on貞truk苞i虻u Dvor貞kog tr茆a i Nje茆oše赳e uli苞e, sma要je要ju bro虻a za計o貞le要ih u od要o貞u na 2010. go苓i要u, bro虻u za計o貞le要ih, a vašoj par負i虻i bli貞kih i po苓ob要ih, ne茆a負iv要om in苓ek貞u pri訃od要og pri訃ašta虻a i sma要je要ju bro虻a sta要ov要i虺a Ce負i要ja, ne虺a ni虻e貞te ni uvr貞ti衍i u iz衍ožbu. I ovo je više ne茆o do赳olj要o – za虺ljuču虻e Vukče赳ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"