Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni DOVEDENA U PITANJE NAPLATA CJELOKUPNOG PRIHODA BUDŽETA PO OSNOVU POREZA NA NEPOKRETNOSTI
Neznanje košta milion i po eura
Odbornici SO Ulcinj Neznanje košta milion i po eura Odbornici DPS-a predložili su Skupštini na usvajanje izmjenu Odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti (koja služi kao osnovica za obračun poreza), kojom žele da smanje tu osnovicu, koja je, prije samo deset mjeseci, njihovim glasovima povećana za oko 30 odsto, rekao je odbornik SDP-a Skender Elezagić i sa skupštinske govornice javno pozvao građane da ne plate poreske obaveze za tekuću godinu
Iz­mje­nom Od­lu­ke o utvr­đi­va­nju tr­ži­šne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti za 2017. go­di­nu, ko­ja je usvo­je­na u sri­je­du na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, do­ve­de­na je u pi­ta­nje na­pla­ta cje­lo­kup­nog pri­ho­da bu­dže­ta po tom osno­vu, u iz­no­su vi­še od 1,5 mi­li­o­na eura, sa­zna­je „Dan“. Na­i­me, ta iz­mje­na zbog ko­je je iz­bi­la sva­đa u lo­kla­nom par­la­men­tu i zbog ko­je su od­bor­ni­ci For­ce na­pu­sti­li sjed­ni­cu ni­je za­ko­ni­ta i ne­ma ni­ka­kvo prav­no dej­stvo isto kao i pret­hod­na od­lu­ka ko­ja je vla­da­ju­ćoj ve­ći­ni u Ul­ci­nju po­slu­ži­la da kra­jem pro­šle go­di­ne po­ve­ća po­rez na ne­po­kret­no­sti za oko 30 od­sto. Po­jed­no­sta­vlje­no re­če­no to zna­či da sva­ki od 30 hi­lja­da po­re­skih oba­ve­zni­ka, ko­li­ko ih je to­kom ove go­di­ne do­bi­lo rje­še­nja o na­pla­ti po­re­za na ne­po­kret­no­sti, jed­no­stav­nom žal­bom mo­že da iz­dej­stvu­je poni­šta­va­nje rje­še­nja jer ni­je u skla­du sa za­ko­nom. To je na­šem li­stu po­tvr­dio i od­bor­nik SDP-a Sken­der Ele­za­gić, ko­ji je ovo pi­ta­nje ne­ko­li­ko pu­ta ini­ci­rao na sjed­ni­ca­ma SO Ul­cinj.
- Obor­ni­ci DPS-a pred­lo­ži­li su Skup­šti­ni na usva­ja­nje iz­mje­nu Od­lu­ke o utvr­đi­va­nju tr­ži­šne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti (ko­ja slu­ži kao osno­vi­ca za ob­ra­čun po­re­za), ko­jom že­le da sma­nje tu osno­vi­cu, ko­ja je, pri­je sa­mo de­set mje­se­ci, nji­ho­vim gla­so­vi­ma po­ve­ća­na za oko 30 od­sto. I to uz obra­zlo­že­nje da su pri­mje­ti­li da je ta od­lu­ka ne­za­ko­ni­ta. Sva na­sto­ja­nja od­bor­ni­ka SDP-a na tom za­sje­da­nju pri­je de­set mje­se­ci, da od­vra­ti „ve­li­ku ko­a­li­ci­ju“ od ne­za­ko­ni­tog za­vla­če­nja ru­ke u džep gra­đa­na, osta­la su bez re­zul­ta­ta. Isto kao i na­sto­ja­nja na po­sled­njoj sjed­ni­ci da ih ubije­di­mo da ne mje­nja­ju jed­nu ne­za­ko­ni­tu od­lu­ku dru­gom ne­za­ko­ni­tom od­lu­kom. Ni­je po­mo­glo ni jav­no či­ta­nje od­red­bi čla­na 7 stav 2 Za­ko­na o po­re­zu na ne­po­kret­no­sti, ko­jim je ja­sno pre­ci­zi­ra­no da tr­ži­šnu vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti od­re­đu­je or­gan upra­ve nad­le­žan za na­pla­tu jav­nih pri­ho­da, na osno­vu ja­snih kri­te­ri­ju­ma iz od­go­va­ra­ju­će ured­be a ne ni­ka­ko Skup­šti­na - ob­ja­šnja­va Ele­za­gić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma vla­da­ju­ćoj ve­ći­ni ja­sno je pre­do­če­no ka­kve po­sle­di­ce mo­gu na­sta­ti po pri­ho­de bu­dže­ta usli­jed ova­ko ne­struč­nog, neo­d­go­vor­nog i ne­za­ko­ni­tog po­na­ša­nja or­ga­na lo­kal­ne upra­ve.
- Po­rez na ne­po­kret­nost se utvr­đu­je na osno­vi­cu ko­ju či­ni tr­ži­šna vri­jed­nost ne­kret­ni­ne na dan 1. ja­nu­ar go­di­ne za ko­ju se utvr­đu­je po­rez. Uko­li­ko je ta osno­vi­ca ne­za­ko­ni­to utvr­đe­na ne­za­ko­ni­to je i rje­še­nje ko­je je na osno­vu nje do­ni­je­to, ta­ko da sva­ki gra­đa­nin ko­ji ne bu­de htio da pla­ti ne­za­ko­ni­to utvr­đen po­rez, mo­že to da iz­bjeg­ne jed­no­stav­no, žal­bom na to rje­še­nje. Na taj na­čin upit­na je na­pla­ta cje­lo­kup­nog pri­ho­da bu­dže­ta po tom osno­vu, a ra­di se o iz­no­su ko­ji je ve­ći 1,5 mi­li­o­na eura - tvr­di Ele­za­gić, ko­ji je za skup­štin­skom go­vor­ni­com javn po­zvao gra­đa­ne da ne pla­te po­re­ske oba­ve­ze za te­ku­ću go­di­nu.
Pod­sje­ti­mo, ini­ci­ja­ti­vu da se od­lu­ka o iz­mje­ni od­lu­ke o utvr­đi­va­nju tr­ži­šne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti­za 2017. go­di­nu, na­đe na dnev­nom re­du pod­nio je ne­dav­no od­bor­nič­ki klub DPS-a, obra­zlo­živ­ši da je ve­li­ki broj nji­ho­vih čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra pro­te­stva­o­vao zbog rje­še­nja o po­re­zu na ne­po­kret­no­sti za 2017. go­di­nu, tvr­de­ći da osno­vi­ca za od­re­đi­va­nje tr­ži­šne ci­je­ne ni­je u skla­du sa vla­di­nom ured­bom o bli­žim kri­te­ri­ju­mi­ma i me­to­do­lo­gi­ji za od­re­đi­va­nje tr­ži­šne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti. Za tu od­lu­ku gla­sa­li su od­bor­ni­ci DPS-a i ko­a­li­ci­je Fat­mi­ra Đe­ke, pro­tiv su bi­li od­bor­ni­ci For­ce, a uz­dr­ža­ni od­bor­ni­ci DUA. Ta­ko­đe, oko 30 hi­lja­da već iz­da­tih rje­še­nja to­kom go­di­ne, sa­da ne­ma ni­ka­kvo prav­no dje­stvo, pa će iz­vje­sno je, mo­ra­ti da se iz­da­ju na­no­vo.Me­đu­tim i no­va rje­še­nja, ako ih bu­de u do­gled­nom ro­ku, uko­li­ko bu­du za­sno­va­na na usvo­je­noj iz­mje­ni po­re­hod­ne od­lu­ke, ta­ko­đe će bi­ti ne­za­ko­ni­ta. Ina­če, po­re­ski oba­ve­zni­ci naj­ju­žni­je op­šti­ne du­go­va­li su do pro­šle go­di­ne za po­rez na ne­po­kret­no­sti pre­ko se­dam mi­li­o­na eura.M.K.


For­ca tra­ži no­vo pre­bro­ja­va­nje gla­so­va

Od­bor­nič­ki klub For­ce zah­ti­je­vao je na­kon usva­ja­nja iz­mje­ne Od­lu­ke o utvr­đi­va­nju tr­ži­šne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti za 2017. go­di­nu, da se pre­gle­da sni­mak gla­sa­nja za tu od­lu­ku tvr­div­ši da ona ni­je do­bi­la po­treb­nu ve­ći­nu. Nji­ho­vom za­htje­vu ni­je udo­vo­lje­no zbog če­ga su na­pu­sti­li sjed­ni­cu, na če­lu sa li­de­rom te par­ti­je i ak­tu­el­nim pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne Na­zi­fom Cun­gu­om. Sjed­ni­ca je po­tom pre­ki­nu­ta i bi­će na­sta­vlje­na u na­red­ni uto­rak. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo u For­ci su uvje­re­ni da je u tre­nut­ku gla­sa­nja u sa­li bi­lo 25 od­bor­ni­ka, te da je za usva­ja­nje te od­lu­ke bi­la neo­p­hod­na pro­sta ve­ći­na od njih 13. Pod­sje­ti­mo za tu od­lu­ku gla­sa­lo je 12 od­bor­ni­ka, se­dam ih je bi­lo pro­ti­v a tro­je uz­dr­ža­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"