Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MZ KAMENO – ŽLIJEBI ZAHVALJUJUĆI BOGATOJ ISTORIJI I JEDINSTVENOJ ARHITEKTURI PRIVLAČI GOSTE SA SVIH STRANA
Samo voda fali za turistički procvat
Samo voda fali za turistički procvat Inicijativa za vodosnabdijevanje zaleđa potekla je od naše MZ. Smatramo da je krajnje vrijeme da dobijemo vodu iz hercegnovskog Vodovoda, a ovog ljeta svaka porodica morala je da kupi oko 10 cisterni vode, što, priznaćete, nije mali izdatak, kaže Goran Stanovčić
HER­CEG NO­VI – Mje­sna za­jed­ni­ca Ka­me­no – Žli­je­bi na­la­zi se u za­le­đu Her­ceg No­vog, a pli­je­ni bo­ga­tom isto­ri­jom i auten­tič­nom ar­hi­tek­tu­rom. Za­hva­lju­ju­ći na­po­ri­ma Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na Ka­ma­no i Žli­je­bi su po­sta­li omi­lje­na de­sti­na­ci­ja tu­ri­sti­ma iz ci­je­log svi­je­ta. Ipak, da bi ova MZ do­ži­vje­la pu­ni pro­cvat po­treb­no je ono osnov­no, a to je vo­da. Zbog to­ga su u ovoj mje­snoj za­jed­ni­ci po­kre­nu­li ak­tiv­no­sti na iz­grad­nji vo­do­vod­ne mre­že i pri­klju­če­nja na grad­ski si­stem vo­do­snab­di­je­va­nja. Pred­sjed­nik MZ Go­ran Sta­nov­čić ka­že da su shod­no to­me ot­po­če­li pro­ces pri­ku­plja­nja pot­pi­sa ne sa­mo ži­te­lja već i od vla­sni­ka pred­u­ze­ća, bu­du­ći da na ovom pod­ruč­ju po­slu­je oko tri­de­se­tak fir­mi.
– Ini­ci­ja­ti­va za vo­do­snab­di­je­va­njem za­le­đa je po­te­kla od na­še MZ. Sma­tra­mo da je kraj­nje vri­je­me da do­bi­je­mo vo­du iz her­ceg­nov­skog Vo­do­vo­da. Sva­ka po­ro­di­ca je mo­ra­la ovog lje­ta da ku­pi oko 10 ci­sti­jer­ni za vo­du, što ni­je ma­li iz­da­tak. Mo­ra­mo svi ra­di­ti na to­me da vo­da do­đe u na­šu mje­snu za­jed­ni­cu, či­me će­mo da­ti do­pri­nos do­vo­đe­nju vo­de ka dru­gim se­li­ma Mo­kri­ne, Kru­še­vi­ce, Vr­banj i osta­lim po­dor­jen­skim se­li­ma – ka­že Sta­nov­čić.
Po­ja­šnja­va da je to­kom vla­da­vi­ne Austro­u­gar­ske ovim kra­je­vi­ma, još 1903. go­di­ne, vo­da do­ve­de­na u cen­tar se­la sa iz­vo­ra is­pod Do­bro­šti­ce, iz ure­đe­ne kap­ta­že ko­ju mje­šta­ni i da­nas ko­ri­ste.
Ne­vo­lja je što to­kom lje­ta iz­vor pre­su­ši.
– Vo­du sa ovog iz­vo­ri­šta raz­ve­li smo u 80 od­sto se­la. Ovih da­na pla­ni­ra­mo da raz­vu­če­mo cri­je­vo u du­ži­ni 800 me­ta­ra i do za­se­o­ka Vu­ko­vi­ći. Ipak, za po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta te pri­vred­nu i tu­ri­stič­ku va­lo­ri­za­ci­ju za­le­đa neo­p­hod­no je da do­bi­je­mo vo­du iz grad­skog si­ste­ma – pod­vla­či Sta­nov­čić.
On oče­ku­je da će im u to­me po­mo­ći lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, Vo­do­vod ali i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja.
Na­gla­ša­va da su u ka­pi­tal­ni bu­džet Op­šti­ne za te­ku­ću go­di­nu kan­di­do­va­li pro­je­kat ra­svje­te pre­ma za­se­o­ci­ma Rat­ko­vi­ći, Ob­ra­do­vi­ći, Mi­lo­sa­vi­ći...
– Mje­šta­ni su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na sa­mi fi­nan­si­ra­li iz­grad­nju ra­svje­te. No, ona tre­nut­no ne funk­ci­o­ni­še ka­ko bi tre­ba­lo zbog no­vih LED svje­tilj­ki. Na­da­mo se da će bi­ti vra­će­ne sta­re, kla­sič­ne si­ja­li­ce, ko­je su la­ni za­mi­je­nje­ne LED si­ja­li­ca­ma – ka­že Sta­nov­čić i is­ti­če da su u sa­rad­nji sa lo­kal­nom upra­vom be­to­ni­ra­ni pu­te­vi, otvo­re­na bi­ci­kli­stič­ka i pje­šač­ka sta­za, po­sta­vlje­na bi­ci­kli­stič­ka sta­ni­ca za lju­bi­te­lje pla­nin­skog bi­ci­kli­zma, te ure­đe­ne i mar­ki­ra­ne sta­ze pre­ma Bo­ri­ći­ma, Taj­nom br­du, Ra­dov­šta­ku, pla­ni­nar­skom do­mu „Za Vra­tlom”, Su­bri, Ko­to­bo­lju i dru­gim pri­rod­nim lje­po­ta­ma ko­ji­ma ovaj kraj obi­lu­je.
Sta­nov­čić na­gla­ša­va do­bru sa­rad­nju sa lo­kal­nom tu­ri­stič­kom or­ga­ni­za­ci­jom, Agen­ci­jom za iz­grad­nju i raz­voj gra­da, PK Su­bra, a po­seb­no sa Agen­ci­jom za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na.
– Po­seb­no uspje­šnu sa­rad­nju ostva­ru­je­mo sa Agen­ci­jom za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na u okvi­ru zim­skih i ljet­njih pro­gra­ma ko­ji se od­no­se na va­lo­ri­za­ci­ju sta­rih za­na­ta, po­ljo­pri­vre­de, ob­ra­du ka­me­na, va­đe­nja le­da iz pe­ći­na, vo­lun­tu­ri­zma, spor­ta i dru­gih gra­na tu­ri­stič­ke pri­vre­de, ko­ja do­bi­ja sve ve­ći broj pri­sta­li­ca. Zbog po­volj­ne kli­me na 450 do 1.000 mnm Ka­me­no je ide­al­no za pri­pre­me spor­ti­sta. Ka­me­no se na­la­zi na 500 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, što je, po mi­šlje­nju sport­skih struč­nja­ka, naj­i­de­al­ni­je za pri­pre­me spor­ti­sta. Ima­mo ve­li­ki fud­bal­ski te­ren, ko­ji je u vla­sni­štvu mje­sne za­jed­ni­ce, kao i ma­nji u pri­vat­nom vla­sni­štvu, a oko njih još 15.000 ras­po­lo­ži­vih kva­dra­ta ze­mlji­šta. Sma­tram da bi taj po­ten­ci­jal tre­ba­lo is­ko­ri­sti­ti i po­zi­vam nad­le­žne op­štin­ske slu­žbe i sve ko­ji mo­gu da po­mog­nu da se na­đe in­ve­sti­tor, ka­ko bi se još ne­što na­pra­vi­lo i kom­ple­ti­rao i taj vid po­nu­de. Mi taj te­ren odr­ža­va­mo ko­li­ko smo u mo­guć­no­sti, ali sma­tram da bi mo­gao mno­go bo­lje da se is­ko­ri­sti u sport­ske svr­he. Gra­đa­ni mo­gu ko­ri­sti­ti broj­ne sa­dr­ža­je za od­mor i re­kre­a­ci­ju na pod­ruč­ju Ka­me­nog i Žli­je­ba, ko­ji se na­la­ze na sve­ga se­dam mi­nu­ta vo­žnje od gra­da – po­ru­ču­je Sta­nov­čić i is­ti­če da je se­lo Ka­me­no do­ži­vje­lo eks­pan­zi­ju u seg­men­tu iz­grad­nje in­du­strij­ske zo­ne, po­seb­no na­kon iz­grad­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce Me­lji­ne–Pe­ti­je­vi­ći. Is­ta­kao je da tre­nut­no vi­še lju­di do­la­zi na Ka­me­no da ra­di, ne­go što iz se­la od­la­ze na po­sao u Her­ceg No­vi, te da u se­lu ra­di pre­ko 20 pred­u­ze­ća, far­mi i sto­va­ri­šta, po če­mu je ova MZ pre­po­zna­ta kao mje­sna za­jed­ni­ca u eks­pan­zi­ji.
K.MA­TO­VIĆ


Ka­men osnov­ni gra­di­telj­ski ma­te­ri­jal

Se­lo Žli­je­bi is­ti­če se auten­tič­nom ar­hi­tek­tu­rom po ko­joj je je­din­stve­no u Cr­noj Go­ri. Ku­će su gra­đe­ne od ka­me­nih plo­ča, ruč­no va­đe­nih u se­o­skim maj­da­ni­ma, bez ko­ri­šće­nja ve­ziv­nog ma­te­ri­ja­la. Kro­vo­vi su ta­ko­đe ra­đe­ni od ka­me­nih plo­ča, kao i me­đe. U maj­da­ni­ma u ovom se­lu ka­men se i da­nas va­di jed­na­ko kao i pri­je 300 go­di­na – ruč­no, kli­ni­ma, ma­ca­ma, po­lu­ga­ma i vje­šti­nom. Ar­he­o­log Želj­ko Star­če­vić ka­že da ovo se­lo pred­sta­vlja svo­je­vr­sni mu­zej tra­di­ci­o­nal­nog gra­di­telj­stva, ko­jeg je neo­p­hod­no sa­ču­va­ti.
– Po­kri­va­nje kro­va ka­me­nom je vje­šti­na ko­ja se pre­no­si s ko­lje­na na ko­lje­no i, na­ža­lost, ne pred­sta­vlja dio mo­der­nog gra­di­telj­skog umi­je­ća. To je jed­no od ob­ja­šnje­nja za­što je su­vo­zid pred­lo­žen za uvr­šte­nje na Une­sko li­stu ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne čo­vje­čan­stva – is­ti­če Star­če­vić i na­gla­ša­va da su su­vo­me­đe, zi­do­vi ku­ća, kro­vo­vi i osta­li ob­li­ci grad­nje na su­vo, opi­plji­ve i neo­spor­ne ma­te­ri­jal­ne vri­jed­no­sti, ali i da su sa­mo po­la pri­če bez sa­ču­va­nog umi­je­ća nji­ho­ve iz­ra­de i po­prav­ke.


Dug put do ob­no­ve

Ži­telj Žli­je­ba Ni­ko­la Si­ki­mić uspio je, ko­ri­ste­ći tra­di­ci­o­nal­nu teh­ni­ku, ob­no­vi­ti po­ro­dič­ne ku­će u se­lu. Nje­go­va vra­ta su uvi­jek otvo­re­na za put­ni­ka na­mjer­ni­ka, kog, osim to­plom ri­ječ­ju, po­ča­sti do­ma­ćim ča­jem, lo­zom, pri­ga­ni­ca­ma, si­rom, pr­šu­tom... On ra­do or­ga­ni­zo­va­ne gru­pe tu­ri­sta pro­ve­de kroz po­ro­dič­ni kom­pleks, dvi­je sta­re ku­će, i ne­ka­da­šnju po­ja­tu, sa­da pre­na­mi­je­nje­nu u ko­no­bu. Si­ki­mić is­ti­če da mu cilj ni­je da vi­di sa­mo svoj po­ro­dič­ni dio u pot­pu­no­sti ob­no­vljen u tra­di­ci­o­nal­nom sti­lu, već či­ta­vo se­lo, jer tek on­da po­je­di­nač­ne ob­no­ve ima­ju pu­ni smi­sao.
A da je dug put do ob­no­ve go­vo­ri po­da­tak da u se­lu, ko­je je ne­ka­da bro­ja­lo do 120 ži­te­lja, da­nas ima tek ne­ko­li­ko stal­nih sta­nov­ni­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"