Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA MANIFESTACIJI „DANI POLJOPRIVREDE I DOMAĆE RADINOSTI” Najbolji štand učenika iz Rožaja
PET­NjI­CA – Tra­di­ci­o­nal­na se­dam­na­e­sta ma­ni­fe­sta­ci­ja „Da­ni po­ljo­pri­vre­de i do­ma­će ra­di­no­sti” oku­pi­la je u pro­sto­ri­ja­ma Osnov­ne ško­le „Mah­mut Adro­vić” u Pet­nji­ci, po­red do­ma­ći­na, broj­ne iz­la­ga­če sa pro­sto­ra op­šti­na Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje, Moj­ko­vac, Ko­la­šin, Ro­ža­je, An­dri­je­vi­ca, Plav i Gu­si­nje. Na ovoj je­din­stve­noj smo­tri na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, či­ji je or­ga­ni­za­tor u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de i Op­šti­nom Pet­nji­ca, Mre­ža ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sa pro­sto­ra Bi­ho­ra, po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či, kao i pro­iz­vo­đa­či do­ma­će ra­di­no­sti, uz dru­že­nje i tak­mi­če­nje, raz­mi­je­ni­li su is­ku­stva u ci­lju pu­ne va­lo­ri­za­ci­je pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la sje­ve­ra Cr­ne Go­re.
Or­ga­ni­za­to­ri ma­ni­fe­sta­ci­je su za osva­ja­če pr­vog, dru­gog i tre­ćeg mje­sta u če­tr­na­est ka­te­go­ri­ja obez­bi­je­di­li vri­jed­ne na­gra­de, a bi­ra­ni su na osno­vu ocje­ne struč­nog ži­ri­ja u sa­sta­vu: Mi­loš Vu­ko­vić, Džev­det Mu­mi­no­vić, Ir­fan Ago­vić, Sa­mir Ago­vić i Je­le­na Ni­ša­vić.
Štand Sred­nje struč­ne ško­le iz Ro­ža­ja pro­gla­šen je za naj­bo­lji, dok je pr­vu na­gra­du za pro­iz­vod­nju si­ra i kaj­ma­ka do­bio Eko-ka­tun „De­vić”. Pr­vu na­gra­du za jar­dum do­bio je Fa­dil Ko­žar, a Nov­ka Vu­ko­vić za vo­će. Po ocje­ni ži­ri­ja naj­bo­lje po­vr­će iz­lo­ži­la je Mu­na­ve­ra Ba­ti­lo­vić, dok je ti­tu­la naj­bo­ljeg u pro­iz­vod­nji ra­ki­je pri­pa­la Vu­ji­ci Vu­ko­vi­ću. Naj­bo­lje oci­je­nje­ni med je Ab­du­rah­ma­na Će­ma­na. Epi­tet naj­u­spje­šni­jeg iz obla­sti lje­ko­bi­lja pri­pao je Mer­si­du Ero­vi­ću.
Na­gra­de su do­di­je­lje­ne i iz­la­ga­či­ma do­ma­će ra­di­no­sti, gdje je pr­vo mje­sto u obla­sti tka­nja pri­pa­lo udr­že­nju „Vri­jed­ne ru­ke”, dok je naj­bo­lje ple­te­ne ra­do­ve iz­lo­ži­la Vin­ka Bo­ško­vić. Ma­ri­ja Vu­ka­nić pri­mi­la je pr­vu na­gra­du za he­kla­ne ra­do­ve, a naj­bo­lji oci­je­nje­ni uče­snik iz obla­sti dr­vo­pre­ra­de je Sa­bit Isla­mo­vić. Ži­ri je do­di­je­lio i če­ti­ri spe­ci­jal­ne na­gra­de, i to Mej­ri Ago­vić, Udru­že­nju pa­ra­ple­gi­ča­ra Bi­je­log Po­lja i Moj­kov­ca, Va­len­ti­ni Po­po­vić i pred­u­ze­ću „RAF” iz Pod­go­ri­ce.
Re­gi­o­nal­ni sa­jam u Pet­nji­ci otvo­rio je dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de Đu­ro Žu­gić, is­ta­kav­đi da ova smo­tra po­tvr­đu­je da sje­ver Cr­ne Go­re ras­po­la­že sa iz­u­zet­nim re­sur­si­ma.
– Sa za­do­volj­stvom mo­že­mo re­ći da je sa­jam u Pet­nji­ci, ko­ji oku­plja iz­la­ga­če iz čak de­vet op­šti­na sa sje­ve­ra, iz go­di­ne u go­di­nu sve ma­sov­ni­ji i bo­ga­ti­ji i da po­ka­zu­je da sje­ver Cr­ne Go­re ima šta da po­ka­že i po­nu­di. Da­nas ov­dje vi­di­mo re­zul­ta­te ono­ga što ste ci­je­le go­di­ne vri­jed­no stva­ra­li, kao i na­po­re svih nas da cr­no­gor­sku po­ljo­pri­vre­du po­dig­ne­mo na ve­ći ni­vo. Sve vi­še se ko­ri­ste po­ten­ci­ja­li za po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, ši­ri­mo asor­ti­man pro­iz­vo­da, ra­di­mo na po­di­za­nju kva­li­te­ta i uvo­đe­nju po­treb­nih stan­dar­da, po­seb­no ka­da je ri­ječ o bez­bjed­no­sti hra­ne. Na tom pla­nu ra­di­mo za­jed­no – mi­ni­star­stvo i vri­jed­ni do­ma­ći­ni – ka­zao je Žu­gić.
O zna­ča­ju smo­tre u Pet­nji­ci go­vo­rio je pred­sjed­nik Op­šti­ne Sa­mir Ago­vić, na­vo­de­ći da po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či sa ovog pro­sto­ra za­slu­žu­ju du­bo­ko po­što­va­nje jer su, ka­ko je ka­zao, svih ovih go­di­na da­li zna­ča­jan do­pri­nos pro­mo­ci­ji ci­je­log re­gi­o­na. On je is­ta­kao da su i Vla­da i Op­šti­na Pet­nji­ca u mi­nu­lom pe­ri­o­du ra­di­li na po­di­za­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta na se­o­skom pod­ruč­ju.
– Naj­va­žni­je nam je da naš po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đač bu­de za­do­vo­ljan sa uslo­vi­ma ži­vlje­nja na svo­jim ima­nji­ma, jer ovaj re­gi­on mo­že ići na­pri­jed sa­mo ako na pra­vi na­čin is­ko­ri­sti­mo sve ras­po­lo­ži­ve re­sur­se i ako dr­ža­va i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du od­luč­ne da u na­red­nom pe­ri­o­du što vi­še svo­jih bu­džet­skih sred­sta­va opre­dje­lju­ju za raz­voj sje­ve­ra. Po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či su po­nos svih nas, jer su to lju­di ko­ji na ča­stan i po­šten na­čin hra­ne svo­je po­ro­di­ce. Za­to Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i Op­šti­na Pet­nji­ca kroz broj­ne po­god­no­sti, sub­ven­ci­je i iz­grad­nju pu­te­va, mo­sto­va i vo­do­vo­da, ima­ju sen­zi­bi­li­tet pre­ma svim za­htje­vi­ma ko­ji do­la­ze od po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­ša­ča i onih ko­ji ži­ve na ru­ral­nom pod­ruč­ju – za­klju­čio je Ago­vić.
Uz za­hval­nost broj­nim spon­zo­ri­ma, u ime or­ga­ni­za­to­ra obra­ti­la se pred­sjed­ni­ca Uru­že­nja „Vri­jed­ne ru­ke” Sa­ba­he­ta No­va­lić, ape­lu­ju­ći na ši­ru dru­štve­nu za­jed­ni­cu da po­dr­ži raz­voj­ne pro­jek­te ko­ji se ti­ču ru­ral­nog pod­ruč­ja.
– U vre­me­ni­ma op­šte eko­nom­ske kri­ze mi pre­ko svo­jih udru­že­nja na­sto­ji­mo da po­spje­ši­mo po­ljo­pri­vre­du pro­iz­vod­nju, iako zna­mo da je ži­vot iz­me­đu ovih br­da i do­li­na te­žak i mu­ko­tr­pan. Na­sto­ji­mo da i pre­ko ove smo­tre stvo­ri­mo što vi­še bren­di­ra­nih pro­iz­vo­da ko­ji će bi­ti pre­po­zna­tlji­vi ši­rom Evro­pe. Za­to smo Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de za­hval­ni na uka­za­noj po­dr­šci u na­di da će­mo ima­ti sve vi­še po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča či­je će po­slo­va­nje bi­ti ren­ta­bil­no i uspje­šno – na­gla­si­la je No­va­li­će­va.
To­kom smo­tre u Pet­nji­ci pri­re­đen je i bo­gat za­bav­ni pro­gram, ko­ji je uspje­šno vo­di­la Go­ri­ca Ću­la­fić. U pro­gra­mu su na­stu­pi­li KUD „Vre­lo Rib­ni­ce” iz Pod­go­ri­ce i estrad­ni umjet­nik Če­do­mir Pe­šić.
D.J


Po­dr­ška or­gan­skoj pro­iz­vod­nji

Đu­ro Žu­gić je na­gla­sio da će Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de u na­red­nom pe­ri­o­du po­seb­no po­dr­ža­ti vri­jed­ne do­ma­ći­ne ko­ji se ba­ve pro­iz­vod­njom or­gan­ske hra­ne.
– Cr­na Go­ra, kao ze­mlja ko­ja je eko­lo­ški ori­jen­ti­sa­na, uz bo­gat­stvo vo­da i po­god­nost kli­me, ima po­ten­ci­jal i za raz­voj or­gan­ske pro­iz­vod­nje. Pri­vi­le­go­va­ni smo što još uvi­jek mo­že­mo da ode­mo na pi­ja­cu, čak i do pro­iz­vo­đa­ča ko­jeg lič­no po­zna­je­mo i ku­pi­mo pro­iz­vod či­je nam je po­ri­je­klo po­zna­to. Ova pri­vi­le­gi­ja će nam u vre­me­nu pred na­ma pred­sta­vlja­ti i naj­ve­ći iza­zov. Sto­ga će­mo još vi­še po­dr­ža­va­ti ma­nje pro­iz­vo­đa­če ko­ji do­ma­ćim pro­iz­vo­di­ma mo­gu kon­ku­ri­sa­ti na za­htjev­nom ino­stra­nom tr­ži­štu, i to kva­li­te­tom i spe­ci­fič­no­šću. Ta­ko­đe, na­sta­vi­će­mo da po­dr­ža­va­mo ova­kve ma­ni­fe­sta­ci­je, kao i pro­jek­te ko­ji su zna­čaj­ni za pro­mo­ci­ju i va­lo­ri­za­ci­ju sje­ve­ra na­še ze­mlje – po­ru­čio je Žu­gić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"