Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROBLEM ZAGAĐENOSTI VODE U PORT MILENI PREPOZNAT KAO KLJUČNI ZA DALJI RAZVOJ OPŠTINE
Sanacija kanala uslov za gradnju hotela
Port Milena Sanacija kanala uslov za gradnju hotela Kompanija „Kapital estejt“ nije zainteresovana za izgradnju novog hotela dok se ne riješe ekološki problemi, odnosno uticaj Port Milene na ekološko stanje u tom dijelu Velike plaže. Slična situacija je i sa kompanijom „Karisma Hotels Adriatik” koja je , kako saznajemo, u ugovoru precizirala obavezu da se do 2019. godine moraju riješiti ekološki problemi u Port Mileni
Vi­še­go­di­šnje od­la­ga­nje rje­ša­va­nje eko­lo­ških pro­ble­ma u ka­na­lu Port Mi­le­na omo­gu­ći­lo je in­ve­sti­to­ri­ma u ho­tel­ske ka­pa­ci­te­te na Ve­li­koj pla­ži ne­po­što­va­nje pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra sa Vla­dom i HTP „Ul­ci­ska ri­vi­je­ra“. Pro­blem za­ga­đe­no­sti vo­de u Port Mi­le­ni pre­po­znat je kao klju­čan za da­lji raz­voj op­šti­ne Ul­cinj a sa­na­ci­ja ka­na­la uslov za da­lje in­ve­sti­ci­je u grad­nju ho­tel­skih sa­dr­ža­ja. To se naj­bo­lje vi­di u slu­ča­ju kom­pa­ni­je „Ka­pi­tal estejt“ ko­ja je vla­snik ze­mlji­šta na ko­jem se ne­ka­da na­la­zio ho­tel „Grand Li­do” na Ve­li­koj pla­ži. Kom­pa­ni­ja ni­je za­in­te­re­so­va­na za iz­grad­nju no­vog ho­te­la dok se ne ri­je­še eko­lo­ški pro­ble­mi, od­no­sno uti­caj Port Mi­le­ne na eko­lo­ško sta­nje u tom di­je­lu Ve­li­ke pla­že. „Ka­pi­tal estejt“ je ku­pi­la je ho­tel „Grand Li­do“ na me­đu­na­rod­nom ten­de­ru ok­to­bra 2006. go­di­ne. Ho­tel je pla­ćen 10,8 mi­li­o­na eura uz oba­ve­zu da u grad­nju no­vog ho­te­la in­ve­sti­ra do­dat­nih 37,9 mi­li­o­na eura. Slič­na si­tu­a­ci­ja je i sa kom­pa­ni­jom „Ka­ri­sma Ho­tels Adri­a­tik” sa ko­jom je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu imo­vi­ne HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“. Ugo­vo­rom je u za­kup da­to 122 hi­lja­de kva­drat­nih me­ta­ra na pe­ri­od od 30 go­di­na, sa pro­sječ­nom ci­je­nom za­kup­ni­ne od 450.000 eura go­di­šnje. Na kom­plek­su dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­ji se da­je u za­kup na­la­ze se kom­pleks ho­te­la „Olim­pik“ i „Bel­vi“ (de­pa­dan­si „Cer“, „Bo­rik“ i „Ava­la“), obje­kat re­sto­ra­na i dru­gi pra­te­ći sa­dr­ža­ji. Taj prav­ni akt je iz­ra­di­la Vla­da Cr­ne Go­re, a ka­ko sa­znaj­e­mo u ugo­vo­ru je pre­ci­zi­ra­na oba­ve­za da se do 2019. go­di­ne mo­ra­ju ri­je­ši­ti eko­lo­ški pro­ble­mi u Port Mi­le­ni. A da ne­će, bar u sko­ri­je vri­je­me, ja­sno je i la­i­ci­ma. Jer, ne ta­ko dav­no prav­ni od­bor za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta Tran­sfer eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih teh­no­lo­gi­ja za re­me­di­ja­ci­ju ka­na­la Port Mi­le­na za­klju­čio je da ra­do­ve na sa­na­ci­ji za­ga­đe­nja u ka­na­lu ni­je odr­ži­vo pred­u­zi­ma­ti dok se ne za­vr­ši iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že za če­ti­ri na­se­lja: Ko­dra, To­to­ši, Bi­je­la Go­ra i Do­nja Bra­ti­ca ko­ji gra­vi­ti­ra­ju po­to­ku Bra­ti­ca i ko­ji da­nas pred­sta­vlja­ju ključ­ni iz­vor za­ga­đe­nja ka­na­la.
Pod­sje­ti­mo, cilj pro­jek­ta je raz­voj do­ku­men­ta­ci­o­ne osno­ve za utvr­đi­va­nje sve­o­bu­hvat­nog kon­cep­ta za či­šće­nje i eko­lo­šku sa­na­ci­ju ka­na­la Port Mi­le­na pri­mje­nom eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih teh­no­lo­gi­ja od­no­sno eko-re­me­di­ja­ci­jom i to u tri fa­ze: ana­li­za za­ga­đe­nja se­di­men­ta, vo­de i okol­nog ze­mlji­šta, ana­li­za ras­po­lo­ži­vih, eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih teh­no­lo­gi­ja za va­đe­nje, ob­ra­du i od­la­ga­nje mu­lja i iz­ra­da pi­lot pro­jek­ta za te­sti­ra­nje pri­mje­ne eko­lo­ški pri­hva­tlji­vih teh­no­lo­gi­ja za ho­tel „Otrant“, za či­ju re­a­li­za­ci­ju je nad­le­žna Op­šti­na Ul­cinj. Vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si 257.900 eura od če­ga 210.000 eura obez­bje­đu­je Vla­da Slo­ve­ni­je kao do­na­ci­ju Or­ga­ni­za­ci­ji Uje­di­nje­nih na­ci­ja za in­du­strij­ski raz­voj (UNI­DO) za re­a­li­za­ci­ju pro­jekt­nih ak­tiv­no­sti. Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma u sa­rad­nji sa op­šti­nom Ul­cinj u ob­li­ku ne­go­to­vin­skog ko­fi­nan­si­ra­nja obez­bje­đu­je po­dr­šku pro­jekt­nim ak­tiv­no­sti­ma u vi­si­ni od 47.900 eura. Ina­če, ukup­na in­ve­sti­ci­ja za iz­grad­nju ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma u po­me­nu­ta če­ti­ri na­se­lja, iz­no­si oko 4.8 mi­li­o­na eura ali taj pro­je­kat još je da­le­ko od po­čet­ka re­a­li­za­ci­je ko­ja bi pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma tre­ba­lo da tra­je če­ti­ri go­di­ne. Ukup­na du­ži­na pla­ni­ra­ne ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že za ova če­ti­ri na­se­lja, pre­ma Stu­di­ji iz­vo­dlji­vo­sti iz­no­si­će 14.45 ki­lo­me­ta­ra. U okvi­ru Stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti ura­đen je i ela­bo­rat o eks­pro­pri­ja­ci­ji ze­mlji­šta. Pred­sto­ji po­stu­pak ri­je­ša­va­nja imo­vin­sko- prav­nih od­no­sa. Pred­vi­đe­no je da se pro­je­kat re­a­li­zu­je iz sred­sta­va obez­bi­je­đe­nih iz kre­dit­nog aran­žma­na sa Evrop­skom in­ve­sti­ci­o­nom ban­kom.
Tre­ba pod­sje­ti­ti i da zbog de­se­tak rad­ni­ka, za ko­li­ko tre­ba sma­nji­ti broj za­poslnih u Jav­nom pred­u­ze­ću „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“, vi­še od dvi­je go­di­ne da­na ka­sni po­če­tak pro­je­kat re­kon­struk­ci­je si­ste­ma ka­na­li­za­ci­je i ot­pad­nih vo­da, ko­ji je sa­mo u po­čet­noj fa­zi te­žak oko 21 mi­li­on eura. Su­štin­ski, on je bar de­set pu­ta zna­čaj­ni­ji, jer se po­čet­kom nje­go­ve re­a­li­za­ci­je stva­ra­ju pred­u­slo­vi za pra­vi za­mah u grad­nji ho­te­la na Ve­li­koj pla­ži i Adi.
Ne­dav­no je di­rek­tor NVO „Ze­le­ni ko­rak“ Dže­ljal Ho­džić pred­lo­žio pred­sjed­ni­ci­ma Op­šti­ne i Skup­šti­ne Na­zi­fu Cun­guu i Ljo­ru Nre­ki­ću, te mi­ni­stru Meh­me­tu Zen­ki i li­de­ru PD-a Fat­mi­ru Đe­ki da se an­ga­žu­ju i or­ga­ni­zu­ju or­ku­gli sto po­sve­ćen ka­na­lu Port Mi­le­na, upo­zo­riv­ši da je eko­nom­sko-so­ci­jal­na i eko­lo­ško-am­bi­jen­tal­na si­tu­a­ci­ja u naj­ju­žni­joj op­šti­ni ve­o­ma slo­že­na, jer su raz­voj­ni po­ten­ci­ja­li ugro­že­ni, i na­la­žu pred­u­zi­ma­nje hit­nih mje­ra.
- Po­se­ban pro­blem je Port Mi­le­na. Vla­sni­ci lo­ka­ci­ja biv­šeg ho­te­la „Li­do“, zbog sta­nja u tom ka­na­lu od­la­žu po­če­tak in­ve­sti­ci­ja u ho­tel­ske ka­pa­ci­te­te. S tim u vezi pred­la­že­mo da za­jed­nič­ki oku­pi­mo in­te­lek­tu­al­ni kap­ci­te­te Ul­ci­nja i ši­re i poč­ne­mo kon­kret­no ra­di­ti. Na va­ma je kao naj­u­ti­caj­ni­jim i naj­od­go­vor­ni­jim oso­ba­ma, po mno­go osno­va, i naj­ve­ća od­go­vor­nost. Port Mi­le­na po mi­šlje­nju emi­nent­nih struč­nja­ka iz Cr­ne Go­re, re­gi­o­na i ze­ma­lja EU, uz pra­vil­nu sa­na­ci­ju, re­vi­ta­li­za­ci­ju i va­lo­ri­za­ci­ju mo­že po­sta­ti svjet­ski hit-brend tu­ri­stič­ke po­nu­de Ul­ci­nja i Cr­ne Go­re - sma­tra Ho­džić.
M.K.


Stu­di­ja za­ga­đe­nja iz­ra­đe­na pri­je če­ti­ri go­di­ne

Op­šti­na Ul­cinj je po­čet­kom 2013. go­di­ne iz­ra­di­la ocje­ne i kla­si­fi­ka­ci­je mu­lja, ot­pa­da i ozna­ka kva­li­te­ta vo­de kao pr­vi ko­rak za iz­ra­du pro­jek­ta či­šće­nja ka­na­la. Im­ple­men­ta­ci­ja tog pro­jek­ta pred­sta­vlja pred­u­slov za bu­du­ću, kom­plek­snu, eko­lo­šku re­ha­bi­li­ta­ci­ju ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va: od­stra­nji­va­nje se­di­men­ta i mu­lja iz ka­na­la; iz­grad­nju ka­na­li­za­ci­o­nih po­stro­je­nja za tret­man ko­mu­nal­nih i in­du­strij­skih ot­pad­nih vo­da; pro­stor­na or­ga­ni­za­ci­ja pod­ruč­ja oko Port Mi­le­ne i pri­la­go­đa­va­nje te­re­na za tu­ri­stič­ke i sport­ske ak­tiv­no­sti, kao i iz­grad­nja ka­na­la iz­me­đu Port Mi­le­ne i ri­je­ke Bo­ja­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"