Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NAJVEĆI PROBLEM MEŠTANA SA PROSTORA MZ BAR 5 JE SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
Put preko Sutormana visokog rizika
Deponija pored puta Put preko Sutormana visokog rizika Na ovom putnom pravcu nalaze se klizišta usled kojih put tone, što predstavlja opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a ono što nas mještane posebno zabrinjava je to da su neke slijepe ulice asfaltirane, a da se na glavnom putu ni udarne rupe ne saniraju - ističe Boro Pavlović
BAR – Ka­ko is­ti­ču ži­te­lji Mje­sne za­jed­ni­ce Bar 5, ko­ju či­ne na­se­lja Zup­ci, Su­sta­ši, Tu­đe­mi­li, Ma­ro­vi­ći i Man­da­ri­ći, nji­hov naj­ve­ći pro­blem je put­na in­fra­struk­tu­ra i ne­a­de­kvat­no vo­do­snab­di­je­va­nje.
Pre­ma ri­je­či­ma mje­šta­ni­na Bo­ra Pa­vlo­vi­ća, put pre­ko Su­tor­ma­na je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju.
- O tom pu­tu ni­ko ne vo­di ra­ču­na ni­ti se što ra­di. Ko­li­ko se sje­ćam, ru­pe su kr­plje­ne ali ni to ni­je ra­đe­no ne­kim re­dom. Na ovom put­nom prav­cu na­la­ze se kli­zi­šta usled ko­jih put to­ne što pred­sta­vlja opa­snost za sve uče­sni­ke u sa­o­br­ća­ja­ju. Ovim pu­tem do Vir­pa­za­ra ima 36 ki­lo­me­ta­ra,ta­ko da bi on tre­bao da bu­de za­o­bi­la­zni­ca do Ba­ra jer zna­mo svi ko­li­ke su lje­ti gu­žve i ko­li­ko bi bi­lo do­bro da se ovaj put re­kon­stru­i­še. Ono što nas mje­šta­ne po­seb­no za­bri­nja­va je to da su ne­ke sli­je­pe uli­ce as­fal­ti­ra­ne, a da se na glav­nom pu­tu ni udar­ne ru­pe ne sani­ra­ju - is­ti­če Pa­vlo­vić.
Pred­sjed­nik od­bo­ra MZ Bar 5 Omer Ve­lo­vić ka­že da su pu­te­vi pri­o­ri­tet, jer, ka­že on, ako do se­la ne­ma pu­te­va on­da ne­ma ni op­stan­ka u nji­ma. Ve­lo­vić na­gla­ša­va da su Zup­ci, Su­sta­ši, Tu­đe­mi­li, Ma­ro­vi­ći i Man­da­ri­ći bo­gom da­na se­la za ži­vot, po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, sto­čar­stvo...
- Put Bar-Vir­pa­zar pre­ko Su­tor­ma­na je u ve­o­ma lo­šem sta­nju. Na toj di­o­ni­ci ima ne­ko­li­ko ozbilj­ni­jih ošte­će­nja ko­je Op­šti­na ni­je u sta­nju da rij­ši jer su po­treb­na ve­ća fi­nan­sij­ska ula­ga­nja. Po­se­ban pro­blem je kli­zi­šte Ko­so­vi­ći, za či­ju bi in­ve­sti­ci­ju, ka­ko smo obe­vi­šte­ni, tre­ba­la po­za­ma­šna sred­stva. Na­sto­ja­će­mo, uz obe­ća­nja iz dr­žav­nog vr­ha, da se taj put pre­ka­te­go­ri­še, da bu­de re­gi­o­nal­nog ka­rak­te­ra ka­ko bi se vo­di­lo vi­še ra­ču­na o nje­go­vom odr­ža­va­nju - ka­že Ve­lo­vić i do­da­je da ni pu­ti pra­vac ka Tu­đe­mi­li­ma ni­je u do­brom sta­nju.
- Na tom pu­tu ima vi­še ošte­će­nja, ali su dva naj­go­ra. Pr­vo je kli­zi­šte kod Cr­nog po­to­ka, is­pod ku­ća To­do­ro­vi­ća. Dru­go je kli­zi­šte To­čak Pa­ti­čin – Po­đe­ri­nac- ka­že Ve­lo­vić i na­vo­di da je kli­zi­šte kod Cr­nog po­to­ka u pla­nu sa­na­ci­je do fe­bru­a­ra na­red­ne go­di­ne, a bi­lo je pred­vi­đe­no i pla­nom za ovu go­di­nu.
- Za kli­zi­šte To­čak Pa­ti­čin – Po­đe­ri­nac tre­ba­li su do­dat­ni pro­jek­ti jer se ra­di o ze­mlji­štu ko­je na­glo to­ne. Po pro­jek­ti­ma ko­ji su već na­pra­vlje­ni, tu će se gra­di­ti ja­ki dre­na­žni ka­na­li ka­ko bi kli­zi­šte bi­lo sa­ni­ra­no bar za ne­ko­li­ko go­di­na - ka­že Ve­lo­vić na­gla­ša­va­ju­ći da su pri­o­ri­te­ti ko­ji bi tre­ba­lo da bu­du za­vr­še­ni pri­je zi­me ra­do­vi na pu­tu ka Tu­đe­mi­li­ma, od­no­sno sa­na­ci­ja dva kli­zi­šta, ra­do­vi na mo­stu u Zup­ci­ma i na pu­tu Mlin Sma­tlji­ka-Du­me­zi­ći.
Ve­lo­vić pod­sje­ća da je na pod­ruč­ju ove MZ, po­čev od Ma­ro­vi­ća do Su­sta­ša i da­lje Zu­bač­kim pu­tem, ve­li­ki broj di­vljih de­po­ni­ja na ko­ji­ma se od­la­že gra­đe­vin­ski, ka­ba­sti ot­pad... On ka­že da je i u Tu­đe­mi­li­ma bi­lo od­la­ga­nja ot­pa­da i to onog sa kla­ni­ca ko­ji je, ka­ko tvr­di, osta­vljan iz­vi­še iz­vo­ri­šta sa ko­jeg se Tu­đe­mi­li na­pa­ja­ju vo­dom.
- Ima­mo do­bru sa­rad­nju sa Ko­mu­nal­nom in­spek­ci­jom i Ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ćem, ko­ji na sva­ki po­ziv re­a­gu­ju. Svje­sni smo i da Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, uz to­li­ko ma­lo lju­di ko­je za­po­šlja­va i re­la­tiv­no ma­li vo­zni park, ne mo­že da stig­ne da po­ku­pi svo sme­će ko­je neo­go­vor­ni po­je­din­ci osta­vlja­ju naj­če­šće po­red pu­te­va, ali mo­ra bi­ti ve­ćeg an­ga­žo­va­nja nad­le­žnih ka­ko bi se uti­ca­lo na svi­jest gra­đa­na da sme­će osat­vlja­ju na lo­ka­ci­ja­ma pred­vi­đe­nim za to, a ne gdje ko stig­ne- su­ge­ri­še Ve­lo­vić.
D.S.


Elek­tro­snab­di­je­va­nje za­do­vo­lja­va­ju­će

- Ono što nas za­do­vo­lja­va je elek­tro­snab­di­je­va­nje. Re­kon­stru­i­sa­ne su sve ni­sko­na­pon­ske mre­že, svu­da je po­sta­vlje­na tro­fa­zna stru­ja, osim u Zup­ci­ma, gdje je li­ni­ja re­kon­stru­i­sa­na, ali je osta­lo da se po­sta­ve stub­na bro­ji­la i da se iz­ve­du pri­ključ­ci za do­ma­ćin­stvi­ma. Ulič­na ra­svje­ta je sko­ro svu­da po­sta­vlje­na, osta­lo je par za­se­la­ka i pre­ma pla­nu za ovu go­di­nu i to će bi­ti za­vr­še­no – ka­že Ve­lo­vić.


Kri­tič­no vo­do­snab­di­je­va­nje Ma­ro­vi­ća

On na­vo­di da se vo­do­snab­di­je­va­nje po­tro­ša­ča na pro­sto­ru MZ Bar 5 vr­ši kom­bi­no­va­no.
- Tu­đe­mi­li i Zup­ci ima­ju po dva ma­la, pri­vat­na vo­do­vo­da i sva do­ma­ćin­stva sa njih se snab­di­je­ve­na vo­dom. Su­staš ima dr­žav­no iz­vo­ri­šte, ali i po­red od­lu­ke Uprav­nog su­da i po­nov­ne po­tvr­de te od­lu­ke, dr­ža­va, od­no­sno bar­sko pred­u­ze­će Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja ne ga­zdu­ju tim vo­do­vo­dom. I po­red to­ga što je Op­šti­na Bar ulo­ži­la oko 110 hi­lja­da eura, ovim vo­do­vo­dom ga­zdu­je pri­vat­no li­ce, ko­je ra­di ka­ko je nje­mu ćef, a vo­de ima onaj ko se nje­mu svi­đa. Glav­no što tre­ba da se na­pra­vi je da se uve­de si­stem po­nov­nog po­sta­vlja­nja vo­do­mje­ra za sve po­tro­ša­če i da se vo­do­i­zvo­ri­šte Su­staš vra­ti Vo­do­vo­du na ko­ri­šće­nje, ka­ko je bi­la i po­tvr­đe­na od­lu­ka Uprav­nog su­da - is­ti­če Ve­lo­vić i na­gla­ša­va da je vo­do­snab­di­je­va­nje Ma­ro­vi­ća kri­tič­no.
- Na rje­ša­va­nju tog pro­ble­ma se ra­di­lo ali dio do­ma­ćin­sta­va ipak i da­lje ne­ma vo­de. Od nad­le­žnih ima­mo obe­ća­nja da se u na­red­nom pe­ri­o­du mo­ra ri­je­ši­ti taj pro­blem i to ta­ko što će se is­pod Ku­ri­la ugra­di­ti po­ti­sne pum­pe ko­je će vo­du „gu­ra­ti” do vr­ha Ma­ro­vi­ća ka­ko bi ona on­da mo­gla slo­bod­nim pa­dom da stig­ne do svih do­mo­va . Iskre­no se na­dam da će ovaj pro­blem bi­ti br­zo ri­je­šen – ka­že Ve­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"