Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPOZICIJA SUMNJA U NAJAVLJENU REKONSTRUKCIJU DOMA REVOLUCIJE
„Plava grobnica“ će progutati 11 miliona
Dom revolucije „Plava grobnica“ će progutati 11 miliona Nikšićani su proteklih godina o rekonstrukciji Doma revolucije uglavnom slušali u predizbornim kampanjama DPS-a, čiji predstavnici su obećavali saniranje zdanja koje je u gradu poznato i kao „plava grobnica“ jer je u njemu tragično stradalo dvadesetak lica, dok je broj povrijeđenih višestruko veći
Re­kon­struk­ci­ja Do­ma re­vo­lu­ci­je te­ma je ko­ja je po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci naj­ak­tu­el­ni­ja u Nik­ši­ću, a ovih da­na po­seb­no za­o­ku­plja pa­žnju pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja. Ka­ko tvr­de sa­go­vor­ni­ci „Da­na”, te­ško je po­vje­ro­va­ti da će vi­še­de­ce­nij­ska vlast De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta ri­je­ši­ti pro­blem objek­ta ko­ji je do sa­da is­klju­či­vo ko­ri­sti­la u pred­iz­bor­ne svr­he. Nik­ši­ća­ni su pro­te­klih go­di­na o Do­mu uglav­nom slu­ša­li u pred­iz­bor­nim kam­pa­nja­ma DPS-a či­ji pred­stav­ni­ci su obe­ća­va­li sa­ni­ra­nje zda­nja ko­je je u gra­du po­zna­to i kao „pla­va grob­ni­ca“ jer je u nje­mu tra­gič­no stra­da­lo dva­de­se­tak li­ca, dok je broj po­vri­je­đe­nih vi­še­stru­ko ve­ći. No­va pri­ča o Do­mu ve­za­na je za pro­je­kat ti­ma ar­hi­te­ka­ta „Sa­dar i Vu­ga“ iz Slo­ve­ni­je, bi­roa HHF iz Švaj­car­ske i „Ar­hi­ko­na“ iz Pod­go­ri­ce, i pred­vi­đa re­kon­struk­ci­ju 30 od­sto objek­ta ko­ji ina­če ima po­vr­ši­nu od pre­ko 20 hi­lja­da kva­dra­ta. Za pla­ni­ra­no „šmin­ka­nje“ Do­ma neo­p­hod­no je oko 11 mi­li­o­na eura, od če­ga sa­mo za pr­vu fa­zu, či­ji po­če­tak je na­ja­vljen do kra­ja ove go­di­ne, po­la mi­lo­na. Pre­o­sta­lih 70 od­sto objek­ta, na­gla­še­no je na ne­dav­noj pre­zen­ta­ci­ji pro­jek­ta, ra­di­će se „u bu­duć­no­sti“, a u opo­zi­ci­ji su sta­va da će ta „bu­duć­nost“ do­ći sa ne­kim no­vim iz­bo­ri­ma. Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re dr Mar­ko Mi­tro­vić na­gla­ša­va da je no­va-sta­ra pri­ča o Do­mu još jed­no ba­ca­nje pra­ši­ne u oči gra­đa­ni­ma Nik­ši­ća, a s ci­ljem pri­kri­va­nja lo­šeg vo­đe­nja lo­kal­ne upra­ve.
– Ne­le­gi­tim­na i mi­mo vo­lje na­ro­da iza­bra­na vlast ne­ma sna­gu da ri­je­ši tri glav­na pro­ble­ma gra­da ko­ja su ge­ne­ri­sa­li lo­kal­ni pr­va­ci DPS-a, a to su ne­za­po­sle­nost, dug i glo­ma­zna ad­mi­ni­stra­ci­ja. On­da se pri­bje­ga­va na­ja­vi ne­kih no­vih pro­je­ka­ta i grad­nje no­vih obje­ka­ta, či­ji će za­vr­še­tak bi­ti vje­ro­vat­no pred no­ve iz­bo­re, ko­ji u ovom tre­nut­ku ne op­te­re­ću­ju to­li­ko Nik­ši­ća­ne – sma­tra dr Mi­tro­vić.
Ne­ka­da­šnja Osnov­na ško­la „Ol­ga Go­lo­vić“ sru­še­na je za­rad grad­nje objek­ta ko­ji je tre­ba­lo da bu­de kao svo­je­vr­sni spo­men-dom uče­sni­ci­ma i pa­lim bor­ci­ma NOB-a 1941–1945. go­di­ne. Ka­ko je grad­nja fi­nan­si­ra­na iz sa­mo­do­pri­no­sa gra­đa­na, pri­fa­li­lo je nov­ca pa se od­u­sta­lo od za­vr­šet­ka Do­ma, ogrom­no i ne­do­vr­še­no zda­nje u sa­mom cen­tru gra­da u pot­pu­no­sti je ru­i­ni­ra­no. De­mo­kra­te Nik­ši­ća, ka­zao je dr Mi­tro­vić, sla­žu se sa rje­ša­va­njem pro­ble­ma Do­ma, po­seb­no u smi­slu nje­go­vog obez­bje­đe­nja i za­šti­te gra­đa­na, za šta i ni­je po­tre­ban no­vac. Me­đu­tim, is­ta­kao je on, u po­sto­je­ćem tre­nut­ku ka­da je, ka­ko ka­že, op­štin­ska ka­sa pra­zna, utro­ši­ti 11 mi­li­o­na, sma­tra­ju da je u pi­ta­nju „sum­nji­vi pro­je­kat“.
– Ra­do­vi pre­sta­ju onog tre­nut­ka kad DPS pre­o­ti­ma vlast u Cr­noj Go­ri i Nik­ši­ću, i od ta­da do sa­da pro­šlo je tri­de­set go­di­na, a obje­kat je pod nji­ho­vom vla­šću po­stao mje­sto stra­da­nja mno­go mla­dih ži­vo­ta, ali i pri­li­ka da ga ko­ri­ste u pred­iz­bor­ne svr­he ka­da im za­tre­ba. Sto­ga je Dom re­vo­lu­ci­je ža­ri­šte la­žnih obe­ća­nja vla­sti – na­veo je dr Mi­tro­vić.
U Nik­ši­ću do kra­ja ove, a ni na­red­ne go­di­ne ne­ma iz­bo­ra, ali, na­gla­sio je Jan­ko Mi­la­to­vić, pred­sjed­nik nik­šić­kog Od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, po­ten­ci­ra­njem pi­ta­nja Do­ma, DPS vlast mo­žda pre­ju­di­ci­ra ne­ko no­vo „otva­ra­nje bi­ra­li­šta“.
– Mo­žda zna­ju vi­še ne­go mi, pa su „na­ču­li“ da će u Nik­ši­ću bi­ti po­no­vlje­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, pa su po ko zna ko­ji put po­kre­nu­li jed­no od naj­ve­ćih pro­ble­ma ovo­ga gra­da. Tro­ši­ti mi­li­o­ne na, ko­li­ko sam in­fo­r­mi­san, sa­mo pu­ko šmin­ka­nje i to 30 od­sto objek­ta, su­lu­do je u ovom tre­nut­ku ka­da ima­mo dru­ge, ve­će i da­le­ko ozbilj­ni­je pro­ble­me – is­ta­kao je Mi­la­to­vić.
Je­da­na­est pla­ni­ra­nih mi­li­o­na, ka­zao je on, pri­je­ko je po­treb­no ulo­ži­ti u otva­ra­nje fir­mi, za­tvo­re­nih pod vla­šću DPS-a, či­me bi se po­ku­ša­la oži­vje­ti pri­vre­da gra­da i otvo­ri­ti rad­na mje­sta.
– To­li­ko nov­ca u Nik­ši­ću, a to je po­zna­to svi­ma, ne­ma. Mo­žda ga mo­gu obez­bi­je­di­ti od ne­kih nji­ma po­zna­tih stra­nih do­na­to­ra, ali sam mi­šlje­nja i da ka­da bi se po­ja­vi­li in­ve­sti­to­ri, si­gur­no to­li­ke pa­re ne bi ulo­ži­li u ne­što što ne­će ima­ti eko­nom­sku oprav­da­nost. A i do­na­ci­je se usmje­ra­va­ju na rje­ša­va­nje hit­nih pro­ble­ma, ure­đe­nja bol­ni­ca, uli­ca, po­mo­ći ma­te­ri­jal­no i zdrav­stve­no ugro­že­nim. Sva­ka­ko je su­lu­do te pa­re tro­ši­ti na pra­vlje­nje kan­ce­la­ri­ja za NVO, ne­ka­kvih pro­me­na­da, ka­fe­te­ri­ja i slič­no, a na bi­rou ima­mo ar­mi­ju od ne­ko­li­ko hi­lja­da ne­za­po­sle­nih – na­gla­sio je Mi­la­to­vić.B.B.


De­do­vić: Sa­mo da na­ja­ve ni­je­su iz­re­če­ne u vje­tar

Nik­šić­ki Al­fa cen­tar po­sled­njih dva­na­est go­di­na pra­ti sve što se de­ša­va po pi­ta­nju Do­ma re­vo­lu­ci­je. Di­rek­tor te or­ga­ni­za­ci­je Alek­san­dar De­do­vić is­ti­če da ni­je ve­li­ki op­ti­mi­sta ka­da je u pi­ta­nju ovo naj­va­lje­no ko­nač­no rje­še­nje.
– Na pr­vom mje­stu iz raz­lo­ga što se ne­će ra­di­ti sve, ne­go par­ci­jal­no i mi­slim da će to ima­ti i te ka­ko uti­ca­ja na bu­du­ći iz­gled objek­ta, sa jed­ne stra­ne, a, sa dru­ge, sva na­ja­vlje­na obe­ća­nja ko­ja se ti­ču Do­ma u ovom omje­ru su mi vi­še pa­u­šal­na i vi­še su ge­ne­ral­na. Ak­tu­el­na lo­kal­na vlast je kroz svo­ja sa­op­šte­nja i na­ja­ve pre­u­ze­la na se­be ve­li­ku oba­ve­zu jer gra­đa­ni su se na­slu­ša­li obe­ća­nja u po­sled­njih dva­na­est go­di­na, ko­ja su sti­za­la i sa „vi­so­kih adre­sa“, a da ni­šta od to­ga ni­je re­a­li­zo­va­no. Sto­ga oče­ku­jem da su ove na­ja­ve ura­đe­ne po­sli­je pa­žlji­vi­je ana­li­ze i da ni­je­su iz­re­če­ne u vje­tar – ka­že De­do­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"