Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni STANARI STARIH STAMBENIH ZGRADA U BARU TRAŽE POMOĆ NADLEŽNIH
Fasade otpadaju, a krovovi prokišnjavaju
Zgrada na Topolici sa koje otpada fasada Fasade otpadaju, a krovovi prokišnjavaju Po Zakonu o održavanju stambenih zgrada, odgovornost za fasade, krovove, liftove i zajedničke prostorije i instalacije isključivo je na vlasnicima stanova i oni moraju da organizuju skupštinu stanara koja će se baviti rješavanjem problema Predsjednik MZ Topolica Branko Vukić kaže da će uređenje fasada starih zgrada biti realizovano tokom iduće godine i da je za te potrebe planirano oko sto hiljada eura
BAR – U cen­tru Ba­ra go­di­na­ma pro­pa­da­ju mno­ge sta­re za­šti­će­ne zgra­de jer nji­ho­vi vla­sni­ci ne­ma­ju nov­ca ili vo­lje da ih ob­no­ve. Pred­stav­ni­ci lo­kal­nih vla­sti ka­žu da je ob­no­va zgra­da i fa­sa­da po­sao vla­sni­ka, iako če­sto i sa­mi gle­da­ju ka­ko sa ne­kih zgra­da ot­pa­da­ju dje­lo­vi ma­te­ri­ja­la, pa je pra­va sre­ća da do­sad ni­ko ni­je stra­dao.
Mno­gi vla­sni­ci sta­no­va u ne­kim od tih zgra­da na ko­ji­ma fa­sa­de ni­su ob­no­vlje­ne još ni­su ni iza­bra­li or­ga­ne upra­vlja­nja, i po­ru­ču­ju da ne­ma­ju nov­ca za ob­no­vu fa­sa­da. Mo­žda bi bi­lo lak­še ka­da bi po­sto­ja­la grad­ska od­lu­ka ko­ja bi vla­sni­ke oba­ve­za­la da ob­no­ve fa­sa­de i od­re­di­la su­mu ko­jom bi im grad po­mo­gao u tom po­slu.
Ra­ni­je su iz lo­kal­ne upra­ve po­ma­ga­li vla­sni­ci­ma u ob­no­vi fa­sa­da ka­da bi se oni oba­ve­za­li da će sno­si­ti bar po­lo­vi­nu tro­ško­va.
Po­seb­no su stra­da­le Pri­stan­ske la­me­le. U ne­kim ula­zi­ma već ra­ni­je su se vla­sni­ci do­go­va­ra­li i ula­ga­li u ob­no­vu naj­vi­še unu­tra­šnjo­sti zgra­de, ali ne i fa­sa­da. Stra­da­le su fa­sa­de, a kro­vo­vi pro­ki­šnja­va­ju i go­to­vo da ne­ma sta­na na vi­so­či­jim spra­to­vi­ma da ne pro­ki­šnja­va.
– Ova la­me­la po­če­la je da stra­da pri­je 15–20 go­di­na. Ni­ka­da sta­na­ri ni­su bi­li slo­žni da sa­ku­pe no­vac bar za sa­na­ci­ju osnov­nih stva­ri. Zgra­da pro­ki­šnja­va, ne­ki sta­na­ri su pri­mo­ra­ni da sku­plju­ju vo­du u lon­ci­ma i šer­pa­ma u vri­je­me ki­šnih da­na. Oko pro­zo­ra i vra­ta mal­ter ot­pa­da. Sta­na­ri ni­su slo­žni, ne­ki ne­ma­ju pa­ra, ali se ne­što mo­ra po­kre­nu­ti – ka­že Mi­li­ca iz Pri­stan­skih la­me­la.
Po Za­ko­nu o odr­ža­va­nju stam­be­nih zgra­da, od­go­vor­nost za fa­sa­de, kro­vo­ve, lif­to­ve i za­jed­nič­ke pro­sto­ri­je i in­sta­la­ci­je is­klju­či­vo je na vla­sni­ci­ma sta­no­va. Oni, or­ga­ni­zo­va­ni u skup­šti­nu zgra­de, pla­ća­ju ob­no­vu fa­sa­de.
Sta­na­ri zgra­da či­je su fa­sa­de i kro­vo­vi u lo­šem sta­nju, a ni unu­tra­šnjost ni­je za po­hva­lu, ni­su ras­po­lo­že­ni da go­vo­re jav­no. Valj­da im je te­ško re­ći da ne­ma­ju nov­ca.
– Eto u mo­joj zgra­di već ne­ko­li­ko go­di­na po­ku­ša­va­mo da iza­be­re­mo pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne i uprav­ni­ka zgra­de, ali je sve ne­u­spje­šno. Tra­ži­li smo da se sa­ku­pi no­vac, ali to ne na­i­la­zi na odo­bre­nje po­treb­nog bro­ja sta­na­ra. Vla­sni­ci sta­no­va su uglav­nom naj­vi­še za­in­te­re­so­va­ni da se re­dov­no odr­ža­va­ju lif­to­vi, ali če­sto ni to odr­ža­va­nje ne­će svi da pla­te. Tvr­dim da je naš ulaz naj­go­ri, naj­ne­u­re­đe­ni­ji, naj­pr­lja­vi­ji na ci­je­loj To­po­li­ci. Za raz­li­ku od nje­ga, ula­zi u kom­ši­lu­ku su za pri­mjer – ka­že na­ša sa­go­vor­ni­ca iz la­me­le br. 8.
Ono što će sva­ka­ko ob­ra­do­va­ti vla­sni­ke sta­no­va je na­ja­va iz MZ To­po­li­ca, gdje su i naj­ve­ći pro­ble­mi. Njen pred­sjed­nik Bran­ko Vu­kić ja na­ja­vio da će ure­đe­nje fa­sa­da sta­rih zgra­da bi­ti re­a­li­zo­va­no to­kom idu­će go­di­ne, a da je za te po­tre­be pla­ni­ra­no oko sto hi­lja­da eura.
– Ve­o­ma je va­žno is­ta­ći, da bi do­šlo do re­a­li­za­ci­je ove in­ve­sti­ci­je, u svim zgra­da­ma mo­ra­ju po­sto­ja­ti Skup­šti­ne sta­na­ra. Bez to­ga, sva­ka pri­ča je su­vi­šna – na­vo­di Vu­kić, do­da­ju­ći da kad se Skup­šti­na sta­na­ra obra­ti MZ, oni nji­ho­ve pred­lo­ge mo­gu da uvr­ste u plan ra­da.
D.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"