Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ODBORNICI SO KOTOR ZABRINUTI ZBOG BEZBJEDNOSNE SITUACIJE U GRADU, MILORAD VUKŠIĆ (SNP) ISTAKAO
Niti smo bezbjedni, niti smo slobodni
Vukšić na sjednici lokalnog parlamenta Niti smo bezbjedni, niti smo slobodni Za 11 mjeseci registrovano 114 krivičnih djela, a na oblast opšteg kriminaliteta odnose se 102 krivična djela, saopštio je Marko Radusinović, načelnik OB Kotor
KO­TOR - Gla­so­vi­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je De­mo­kra­te, DF, SDP, URA, SNP, uz po­dr­šku HGI-a, Skup­štine op­šti­ne Ko­tor je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la za­ključ­ke u ko­ji­ma je iz­ra­zi­la za­bri­nu­tost zbog ak­tu­el­ne bez­bje­do­no­sne si­tu­a­ci­je u Ko­to­ru ko­ja, ka­ko se na­vo­di, ni­je na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou. SO je uka­za­la na po­tre­bu pred­u­zi­ma­nja po­ja­ča­nih pro­fe­si­o­nal­nih mje­ra i ak­tiv­no­sti od stra­ne Upra­ve po­li­ci­je na ot­kri­va­nju po­či­ni­o­ca te­ških kri­vič­nih dje­la na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, kao i po­tre­bu pred­u­zi­ma­nja ni­za pre­ven­tiv­nih ak­tiv­no­sti.
-Na­ro­či­to kon­ti­nu­i­ra­ne kon­tro­le bez­bje­do­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca ko­je tre­ba da do­ve­du do su­zbi­ja­nja kri­mi­na­li­te­ta i Ko­tor uči­ne bez­bjed­nom op­šti­nom za nje­ne gra­đa­ne, a ne­si­gur­nom lo­ka­ci­jom za kri­mi­nal­ce - na­vo­di se u za­ključ­ku SO za ko­je ru­ku ni­su po­di­gli od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­ne DPS, a pro­tiv je bio i je­dan od­bor­nik SD, či­ji je ko­le­ga bio uz­dr­žan.
- Ne sa­mo da ni­smo bez­bjed­ni ne­go ni­smo ni slo­bod­ni - ocje­nio je Mi­lo­rad Vuk­šić (SNP) op­tu­živ­ši DPS da po­dr­ža­va taj­nu po­li­ci­ju i da je „to vlast ko­ja je sve oja­di­la”.
-Dr­ža­va da­je sve za oja­ča­nje taj­ne po­li­ci­je - po­ru­čio je Vuk­šić.
Per­cep­ci­ja u cr­no­gor­skoj jav­no­sti, pod­vu­kao je Dra­gan Še­pelj (De­mo­kra­te), je da je Ko­tor ne­be­zbje­dan grad, po­ten­ci­ra­ju­ći pi­ta­nje ne­ra­svi­je­tlje­nih ubi­sta­va, te za­tra­živ­ši da, ka­da su u pi­ta­nju kri­mi­nal­ne gru­pe, po­li­ci­ja i me­di­ji vi­še ne ko­ri­ste od­re­di­ce „ška­ljar­ski” i „ka­vač­ki” jer su Ška­lja­ri i Ka­vač mir­na na­se­lja.
-Ov­dje sa­mo tre­ba bi­ti Ko­to­ra­nin da se ovi za­ključ­ci imle­men­ti­ra­ju - kon­sta­to­vao je on, na­kon što je šef klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a Želj­ko Ap­co­vić sa­op­štio da ta par­ti­ja ne­će po­dr­ža­ti nji­ho­vo usva­ja­nje iz raz­lo­ga što ni­su pro­iz­vod kon­sen­zu­a­sa svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu.
-Ni­je bi­la do­bra vo­lja da se oni do­ne­su za­jed­nič­ki, već su una­pri­jed pri­pre­mlje­ni - po­ru­čio je Apr­co­vić do­dav­ši da su za­ključ­ci, ko­je je pred­lo­žio SNP, de­fi­ni­sa­ni pri­je ne­go što je na­čel­nik OB Ko­tor Mar­ko Ra­du­si­no­vić pod­nio iz­vje­štaj, a da­ti na usva­ja­nje na­kon to­ga. Apr­co­vić je po­hva­lio rad po­li­ci­je u ovoj go­di­ni.
- Na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ko­tor za 11 mje­se­ci re­gi­stro­va­no je 114 kri­vič­nih dje­la, što pred­sta­vlja sma­nje­nje sto­pe kri­mi­na­li­te­ta od 25 od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od prošl go­di­ne, ka­da je re­gi­stro­ba­no 156 kri­vič­nih dje­la - sa­op­štio je na­čel­nik Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­tor Mar­ko Ra­du­si­no­vić.
On je ocje­nio da je ni­vo bez­bjed­no­sti na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ko­tor za­do­vo­lja­va­ju­ći, a sta­nje jav­nog re­da i mi­ra i bez­bjed­no­sti u sa­o­bra­ća­ju sta­bil­no.
Pr­vi čo­vjek ko­tor­ske po­li­ci­je pre­ci­zi­rao je da se od ukup­no 114 kri­vič­nih dje­la, na oblast op­šteg kri­mi­na­li­te­ta od­no­si se 102, na oblast pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta osam, a na oblast zlo­u­po­tre­be opoj­nih dro­ga če­ti­ri.
-Kao te­že iz­dva­jam jed­no kri­vič­no dje­lo te­škog ubi­stva na šte­tu Go­ra­na Len­ca i jed­no kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju na šte­tu Jo­vi­će­vić Mi­la­na ko­ja su iz­vr­še­na 16. sep­tem­bra. Za ovo kri­vič­no dje­lo osum­nji­če­no je i pro­ce­su­i­ra­no li­ce M.N. iz Ko­to­ra, s tim što su na­sta­vlje­ne da­lje ak­tiv­no­sti na ot­kri­va­nju i dru­gih li­ca ko­ja su po­ve­za­na sa iz­vr­še­njem ovog kri­vič­nog dje­la - sa­op­štio je Ra­du­si­no­vić.
Pre­zen­tu­ju­ći od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne op­šti­ne Iz­vje­štaj o sta­nju bez­bed­no­sti u Ko­to­ru Ra­du­si­no­vić je na­veo da je ove go­di­ne re­gi­stro­va­no sa­mo jed­no kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo ko­je je ra­svi­je­tlje­no.
- U ve­zi ne­za­ko­ni­to­sti ko­je se od­no­se na ile­gal­no po­sje­do­va­nje oruž­ja, ot­kri­ve­no je šest kd i pro­ce­su­i­ra­no šest li­ca, iz obla­sti ma­lo­ljet­nič­ke de­li­kven­ci­je re­gi­stro­va­no je osam kd i pro­ce­su­i­ra­no de­set ma­lo­ljet­nih li­ca, dok su iz obla­sti na­si­lja u po­ro­di­ci ili po­ro­dič­noj za­jed­ni­ci re­gi­stro­va­na dva kri­vič­na dje­la- is­ta­kao je Ra­du­si­no­vić.
B.M.


Od­u­ze­to de­set ki­lo­gra­ma i 794 gra­ma ra­znih opi­ja­ta

Ka­da je u pi­ta­nju oblast zlo­u­po­tre­be opoj­nih dro­ga to­kom pret­hod­nih 11 mje­se­ci ko­tor­ska po­li­ci­ja je pro­ce­su­i­ra­la 18 pre­kr­ša­ja pro­tiv 18 li­ca, te pod­ni­je­la če­ti­ri pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve, pri če­mu je ukup­no od­u­ze­to de­set ki­lo­gra­ma i 794 gra­ma ra­znih vr­sta opoj­nih dro­ga.
-Iz obla­sti po­tra­žne dje­lat­no­sti ras­pi­sa­no je de­vet po­tjer­ni­ca u iz­vi­đaj­nom po­stup­ku, od ko­jih su šest ob­u­sta­vlje­ne na­kon pro­na­la­ska li­ca, ras­pi­sa­no je po na­red­bi su­do­va 47 na­ci­o­nal­nih po­tjer­ni­ca, s tim što je pro­na­đe­no 21 li­ce i iz­vr­še­ne su ob­u­sta­ve. Ras­pi­sa­no je i 19 me­đu­na­rod­nih po­tjer­ni­ca, od ko­jih je de­set re­a­li­zo­va­no. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du slo­bo­de je li­še­no de­set li­ca po lo­kal­nim po­tjer­ni­ca­ma, 15 po na­ci­o­nal­nim i tri li­ca po me­đu­na­rod­nim po­tjer­ni­ca­ma - sa­op­štio je na­čel­nik OB Ko­tor do­da­ju­ći da su iz­vr­še­na 52 pre­tre­sa sta­no­va i dru­gih pro­sto­ri­ja, 29 pre­tre­sa vo­zi­la, te ra­di pri­ku­plja­nja oba­vje­šte­nja po­zva­no 293 li­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"