Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ BARSKOG ODBORA URA SUGERISALI PREDSTAVNICIMA DPS-A Odgovorite kako trošite novac građana Ne rekoste nam za šta se troši 12,2 miliona eura kredita KFW banke? Koji objekti se grade po ugovoru sa „Jedinstvom”, čemu služe ti objekti i koliko koštaju?, pitaju iz GP URA
BAR - Iz bar­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA od pred­stav­ni­ka De­mo­krat­ske pa­ri­je so­ci­jal­si­ta u gra­du pod Ru­mi­jom tra­že da, ka­ko is­ti­ču, bez de­ma­go­gi­je od­go­vo­re gra­đa­ni­ma ka­ko tro­še nji­hov no­vac.
Iz URA na­gla­ša­va­ju da su sa­gla­sni sa pred­stav­ni­ci­ma DPS-a da su klju­če­vi grad­ske vla­sti op­šti­ne Bar u nji­ho­vim ru­ka­ma sa ili bez ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, ali ih pi­ta­ju ka­ko su do­šli do bra­ve ko­ja pa­su­je svim tim klju­če­vi­ma.
- A klju­če­ra ima de­vet­na­est, i to ve­o­ma raz­li­či­tih, ne­će­mo vas pod­sje­ća­ti, ni­ti tre­ba ob­ja­šnja­va­ti. Ko­li­ko ko­šta ta bra­va mo­že­mo na­ga­đa­ti. Nas sa­mo ču­di ka­ko to­li­ko klju­če­va sta­ne na sa­mo je­dan pri­ve­zak. Uosta­lom, vi već odav­no ne po­bje­đu­je­te na iz­bo­ri­ma („ber­bi”), ali ste maj­sto­ri za sku­plja­nje po­zor­ni­ce. Zna­či, glav­ni cilj, a to je da „ru­ko­vo­de­ći ka­dar Op­šti­ne Bar iz re­do­va DPS-a ras­po­la­že i upra­vlja grad­skim bu­dže­tom”, ka­ko sa­mi tvr­di­te, sko­ro da ste po­sti­gli. Do­du­še, vi sa­mo pot­pi­su­je­te tro­še­nje nov­ca bu­dže­ta, ali po na­re­đe­nju. Ta­ko ste, su­prot­no va­šem mi­šlje­nju, pot­pi­sa­li ugo­vor sa „Je­din­stvom” na 8,3 mi­li­o­na eura i do­ni­je­li od­lu­ku Skup­šti­ne za kre­dit od 10 mi­li­o­na eura za ka­na­li­za­ci­o­no po­str­o­je­nje na Vo­lu­ji­ci. Po­na­vlja­mo, na­čin tro­še­nja sred­sta­va bu­dže­ta pro­pi­san je Za­ko­nom, ali na dru­ga­či­ji na­čin ne­go što vi ra­di­te- po­ru­ču­ju iz GP URA i pod­vla­če da ovaj po­li­tič­ki su­bjekt ni­je uče­stvo­vao na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2014. go­di­ne, jer je tek ka­sni­je osno­van, i ne­ma pri­ho­da na te­ret bu­dže­ta Op­šti­ne.
- URA Bar i nje­ni čla­no­vi su da­li broj­ne po­nu­de i obra­zlo­že­ne pred­lo­ge ko­ji su mo­gli bi­ti od ve­li­kog zna­ča­ja za raz­voj op­šti­ne Bar. Ti pred­lo­zi i po­nu­de ni­su re­a­li­zo­va­ni sa­mo zbog to­ga što ste vi na vla­sti. Nje­mač­ki kon­zor­ci­jum, uz na­še po­sre­do­va­nje, do­sta­vio vam je pred­log ugo­vo­ra i ga­ran­to­vao da po mo­de­lu pri­vat­no-jav­nog part­ner­stva iz­gra­di vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ju na pod­ruč­ju op­šti­ne iz­me­đu tu­ne­la Ća­fe i Bel­ve­de­ra (Ve­li­ki Pi­je­sak i Utje­ha) ku­da pro­la­zi re­gi­o­nal­ni vo­do­vod u du­ži­ni od oko se­dam km, a bez ijed­nog pri­ključ­ka. Nu­đe­no je ogrom­no uče­šće bes­po­vrat­nih sred­sta­va iz fon­do­va EU uz ma­lo uče­šće vla­sni­ka obje­ka­ta. Po­nu­da je da­ta 2012. go­di­ne i ob­no­vlje­na 2014. go­di­ne, po­sle sa­stan­ka kod ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Vla­de, ko­ji je dao pu­nu po­dr­šku toj po­nu­di, uz ocje­nu da je to je­di­ni na­čin da se iz­gra­de ti ve­o­ma zna­čaj­ni in­fra­struk­tur­ni objek­ti. Va­ma ni to ni­je bi­lo do­volj­no, a na­ma ni da­nas ni­je ja­sno za­što. Ta in­ve­sti­ci­ja bi­la bi već za­vr­še­na, a da­nas se ni ne pro­jek­tu­je - na­vo­de iz bar­skog od­bo­ra URA i do­da­ju da osta­le po­nu­de i pred­lo­ge ne­će na­bra­ja­ti jer su DPS-u do­bro po­zna­ti.
- Na­šim pret­hod­nim sa­op­šte­njem da­li smo vam kon­kret­ne i ko­rekt­ne pred­lo­ge od in­te­re­sa za na­šu op­šti­nu. Vaš od­go­vor je sva­đa­lač­ki, za­to se ne­će­mo vi­še „do­pi­si­va­ti”. Ima­mo pa­met­ni­ja po­sla. Mo­ra­mo se ozbilj­no pri­pre­mi­ti da kao dio bu­du­će op­štin­ske vla­sti sa­ni­ra­mo ogrom­ne šte­te ko­je ste već na­pra­vi­li i usmje­ri­mo raz­voj na­še op­šti­ne ka ra­ci­o­nal­nom ko­ri­šće­nju svih nje­nih po­ten­ci­ja­la. Zna­li smo to i ra­ni­je, a zna­mo i mo­že­mo i sa­da. Ne­go, da ne za­bo­ra­vi­mo, ne re­ko­ste nam za šta se tro­ši 12,2 mi­li­o­na eura kre­di­ta KFW ban­ke? Ko­ji objek­ti se gra­de po ugo­vo­ru sa „Je­din­stvom”, če­mu slu­že ti objek­ti i ko­li­ko ko­šta­ju?D.S.


Go­di­na pro­šla bez Pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra

Iz GP URA na­gla­ša­va­ju da Op­šti­na Bar, što je ka­ko ka­žu ja­sno i ko­le­ga­ma iz DPS-a, ni­je ni sa­či­ni­la, a sa­mim tim ni usvo­ji­la Pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu.
- Ni­ste ga ni mo­gli ura­di­ti bez Stra­te­škog pla­na raz­vo­ja i bez Du­go­roč­nog in­ve­sti­ci­o­nog pla­na, ko­jih ne­ma. Skup­šti­na je­ste, tek u av­gu­stu ove go­di­ne, sta­vi­la na dnev­ni red ne­što na či­jim ko­ri­ca­ma pi­še „Pro­gram ure­đe­nja za 2017. go­di­nu”. Taj „Pro­gram” je slu­čaj­ni spi­sak že­lja, bez pri­o­ri­te­ta i bez bi­lan­sa fi­nan­sij­skih sred­sta­va, to jest bez ci­je­na ko­šta­nja i bez iz­vo­ra sred­sta­va, i mo­že po­slu­ži­ti sa­mo kao loš pri­mjer ka­ko ozbilj­na do­ku­men­ta ne tre­ba ra­di­ti. Da ima­te Pro­gram ure­đe­nja i da vam je sta­lo do tran­spa­rent­no­sti, pred­sta­vi­li bi­ste ga na saj­tu Op­šti­ne, a on­da, ma­kar je­dan­put mje­seč­no bi bi­lo ob­ja­vlje­no šta je od obje­ka­ta iz­gra­đe­no i ko­li­ko nov­ca je po­tro­še­no- sa­o­pšti­li su iz URA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"