Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U BUDŽETU ZA 2018. GODINU KONAČNO IZDVOJENA SREDSTVA ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE PSE, ALI JE SADA SPORNA LOKACIJA
Ne žele azil na Polici
Neizvjesno kada će napušteni ljubimci dobiti utočište Ne žele azil na Polici Police su jedini netaknuti dio na barskoj obali koji zaslužuje hotele, poput „Hiltona” i slične investicije, jedan novi Babin Kuk. Naš odbor je tim povodom zasjedao i protivimo se izgradnji azila, kazao je Zoran Vojvodić
Ponovo je aktuelno pitanje kada će Bar napokon dobiti azil za pse i napuštene životinje. Međutim, početak izgradnje još se ne nazire, a napuštenih životinja je sve više, jer pojedini neodgovorni vlasnici izbacuju svoje kućne ljubimce na ulicu. Psi tada postaju zavisne od dobre volje volontera i ljubitelja životinja. Strasti oko izgradanje azila uzburkala je javna rasprava o nacrtu budžeta za 2018. godinu. U budžetu su planirana sredstva za izgradnju azila na području Volujice, u mjestu Police, i tenderska procedura je pri kraju. Na javnoj raspravi burno je reagovao predsjednik odbora Mjesne zajednice Bar 2 Zoran Vojvodić. On kaže da je odbor, ali i mještani, protiv izgradnje azila na predviđenoj lokaciji.
-Ogorčeni smo činjenicom da je neko mogao da na toj lokaciji predvidi izgradnju azila za pse. Police su jedini netaknuti dio na barskoj obali koji zaslužuje hotele, poput „Hiltona” i slične investicije, jedan novi Babin Kuk. Naš odbor je tim povodom zasjedao i protivimo se izgradnji azila.Ima niz lokacija koje su daleko pogodnije za azil. Predlažemo dogovor opština Ulcinj i Bar, kao što je to urađeno oko deponije „Možura”. Ili na pod­ruč­ju So­zin­skog di­je­la gdje po­sto­je put i vo­da. Tre­ba­lo je pr­vo iz­gra­di­ti Cen­tar za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma ko­ji je pla­ni­ran u bli­zi­ni ško­le „Mek­si­ko”. Po­na­vljam, ta lo­ka­ci­ja je je­di­ni sa­ču­va­ni re­surs u zo­ni mor­skog do­bra. Ču­di me da je ta­kva ide­ja po­šla od bi­lo ko­ga iz Op­šti­ne - ka­že Voj­vo­dić.
Op­šti­na je već ulo­ži­la dio svo­jih sred­sta­va za od­re­đe­na is­pi­ti­va­nja i ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju.Pred­log je po­te­kao od nad­le­žnog Se­kre­ta­ri­ja­ta za ure­đe­nje pro­sto­ra, i kao ta­kav je i pri­hva­ćen.
-U pi­ta­nju je ze­mlji­šte či­ji je vla­snik Op­šti­na i ko­je ne­ma od­re­đe­nu na­mje­nu. Pred­lo­že­na lo­ka­ci­ja ni­je u su­prot­no­sti sa pla­no­vi­ma vi­šeg re­da. U lo­kal­noj upra­vi se zna­lo za taj pred­log, a azil je ina­če pri­vre­me­nog ka­rak­te­ra i ni­ko ni­je is­ka­zao pro­ti­vlje­nje tom pred­lo­gu. Ta­ko­đe, ni­smo ima­li ni pro­ti­vlje­nje iz MZ Bar 2. Za­to i ne­ma za­kon­skih smet­nji da se ova od­lu­ka spro­ve­de u dje­lo – ka­žu u lo­kal­noj upra­vi.
Iz NVO sek­to­ra oče­ki­va­lo se još 2015. go­di­ne da bi ovoj pro­blem mo­gao bi­ti ri­je­šen ka­da je gra­đan­skom ini­ci­ja­ti­vom u za­jed­nič­koj ak­ci­ji sa pred­sjed­ni­kom SO Ra­do­mi­rom No­va­ko­vi­ćem sa­ku­plje­no 2.400 pot­pi­sa. Pot­pi­si su u fe­bru­a­ru 2015. go­di­ne zva­nič­no pre­da­ti skup­šti­ni gra­da na da­lju pro­ce­du­ru. Na osmoj sjed­ni­ci skup­šti­ne u sep­tem­bru te go­di­ne iz­grad­nja azi­la ni­je ušla u bu­džet. jer je gru­pa gra­đa­na ima­la pri­mjed­be na od­re­đe­nu lo­ka­ci­ju u nji­ho­vom kra­ju, po­red grad­ske de­po­ni­je „Mo­žu­ra”.
Pred­sjed­nik NVO „Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Bar” Mi­le­na Zo­ra­no­vić, is­ti­če da ih je ob­ra­do­va­la vi­jest da će, pre­ma na­ja­va­ma ko­je su do­bi­li, Bar ko­nač­no do­bi­ti azil u 2018. go­di­ni.
-Od­re­đe­na je lo­ka­ci­ja, za­vr­šen ten­der i oda­bran iz­vo­đač ra­do­va. Ta­ko da sa­da, ka­da su opre­di­je­lje­na sred­stva iz bu­dže­ta, ne po­sto­ji vi­še ni­je­dan objek­tiv­ni i ra­ci­o­nal­ni raz­log da naš grad ne­ma azil. Dru­štve­no od­go­vor­ni gra­đa­ni ne­ma­ju raz­lo­ga da se pro­ti­ve nje­go­voj iz­grad­nji - ka­že ona.
Na­gla­ša­va da se osje­ća po­zi­tiv­na at­mos­fe­ra.
-Lju­di po­la­ko shva­ta­ju gdje je su­šti­na pro­ble­ma. Po­seb­no bih is­ta­kla do­bru sa­rad­nju sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom. Ja­ko nam je bit­no i što ima­mo ogrom­nu po­dr­šku na­ših su­gra­đa­na. Vje­ru­jem da će­mo po­ka­za­ti ka­ko za­jed­nič­kim sna­ga­ma je­dan op­šte­dru­štve­ni pro­blem mo­že da se ri­je­ši, i da će­mo bi­ti po­no­sni na nje­go­vo rje­ša­va­nje. Bar je, na ža­lost, bio pre­po­znat kao sre­di­na gdje su se de­ša­va­le mno­ge ne­mi­le sce­ne, tro­va­nje i ubi­ja­nje pa­sa. Ali, na do­brom smo pu­tu da tu sli­ku pro­mi­je­ni­mo - ka­že Zo­ra­no­vi­će­va.
Je­dan od naj­i­stak­nu­ti­jih vo­lon­te­ra Bu­ba Kne­že­vić To­mić ka­že da će azil bi­ti spas za ži­vo­ti­nje, po­seb­no u ur­gent­nim si­tu­a­ci­ja­ma.D.S.


Psi će na­po­kon bi­ti zbri­nu­ti

Lji­lja­nu Vu­li­će­vić, pred­sjed­ni­cu NVO „Sun­ča­ni sat”, pri­jat­no je iz­ne­na­di­la vi­jest da će pi­ta­nje azi­la ko­nač­no bi­ti ri­je­še­no.
-Psi će tu bi­ti zbri­nu­ti i pod me­di­cin­skom kon­tro­lom. Pri­hva­ćen je EU pro­gram ko­ji je i je­di­ni odr­živ, a to je da tre­ći­na pa­sa bu­de u azi­lu, tre­ći­na na uli­ci po blo­ko­vi­ma o ko­ji­ma bi bri­nu­li vo­lon­te­ri, a tre­ći­na udo­mlje­na. Uz in­ten­ziv­ne ste­ri­li­za­ci­je, to bi mo­glo ite­ka­ko da funk­ci­o­ni­še. Azil sva­ka­ko ne bi bio kraj­nje od­re­di­šte, već nam je cilj udo­mlja­va­nje - ka­za­la je ona.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"