Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ OPŠTINE BERANE TVRDE DA NIJESU KRIVI ŠTO SE POSLOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE ODVIJAJU SPORO
Izvođači radova probili rokove
Blokirana ulica u Beranama Izvođači radova probili rokove Svi putevi koji su bili u odličnom stanju prije početka projekta, a njihov broj je lako odrediti, moraju da se vrate u prethodno stanje, što znači da se moraju asfaltirati, poručili su iz lokalne uprave
BERANE – Iz Opštine Berane saopštili su da su u minulom periodu vodili intenzivne aktivnosti kako bi se ispoštovali rokovi vezani za završetak radova na projektu „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane”. Istakli su da su konstantno od nadležnih državnih organa, zaduženih za praćenje realizacije pomenutog projekta, tražili da ubrzaju dinamiku radova započetih juna 2016. godine. Naglasili su da i pored toga izvođači radova nijesu ispoštovali preuzete obaveze i da to otežava funkcionisanje stanovništva u naseljima kroz koja se izvode radovi.Istakli su da je posebno problematično to što prekopane saobraćajnice još nijesu vraćene u prvobitno stanje iako je to odavno bilo obećano.
-U prethodnom periodu, Opština Berane je poslala nekoliko zahtjeva za ubrzavanje aktivnosti koje se tiču vraćanja puteva u prethodno stanje, s obzirom na to da izvođač nije započeo s radovima koji se tiču tog dijela projekta već duže vrijeme, iako su radovi na kanalizacionoj mreži koji su uključivali uklanjanje asfalta, kopanje, postavljanje cijevi i šahti u nekim mjesnim zajednicama završeni odavno.Takođe smo primili zahtjeve i pritužbe građana koje se tiču situacije na ulicama i podizanja velikih količina prašine u nekim naseljima. Međutim, prekopane ulice još uvijek nijesu vraćene u prvobitno stanje – istakli su iz lokalne uprave.Ka­za­li su da je po­seb­no pro­ble­ma­tič­no sta­nje na obi­la­zni­ci ko­ja je van funk­ci­je go­di­nu da­na.
-To­kom pret­hod­ne ne­dje­lje, po­če­li su ra­do­vi na vra­ća­nju pu­te­va u pr­vo­bit­no sta­nje, kroz pri­prem­ne ra­do­ve sje­če­nja as­fal­ta i tam­po­ni­ra­nja, što pret­ho­di as­fal­ti­ra­nju. Tre­nut­no se ovi ra­do­vi iz­vo­de u Uli­ci Slo­bo­de i mi­ra, po­zna­toj kao obi­la­zni­ca, ko­ja je bi­la u pot­pu­no­sti no­va i jed­na od naj­mo­der­ni­jih grad­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca. To­kom pri­prem­nih ra­do­va ko­ji se tre­nut­no iz­vo­de, vi­di­mo na­mje­ru iz­vo­đa­ča da as­fal­ti­ra sa­mo isje­če­ne dje­lo­ve po­me­nu­te sa­o­bra­ćaj­ni­ce.S ob­zi­rom na to da pre­ko­pa­ni dio pro­la­zi sre­di­nom obi­la­zni­ce u pot­pu­no ne­pra­vil­nim li­ni­ja­ma s mno­go pro­du­že­ta­ka, sma­tra­mo da je ne­pri­hva­tlji­vo vra­ća­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce u pret­hod­no sta­nje na ovaj na­čin. Po­red vi­zu­el­no lo­šeg uti­ska ko­ji je ne­spo­ran, ovaj na­čin sa­na­ci­je pu­ta će osta­vi­ti Op­šti­ni Be­ra­ne u na­sle­đe sa­mo pro­ble­me. Po­što su pred­stav­ni­ci iz­vo­đa­ča ra­do­va i nad­zor­ni or­ga­ni u pret­hod­nom pe­ri­o­du i to­kom zi­me bo­ra­vi­li u Be­ra­na­ma, mo­gli su da se uvje­re ka­ko eks­trem­ne vre­men­ske pri­li­ke uti­ču na sta­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ca, ta­ko da vje­ru­je­mo da će na­kon krat­kog vre­men­skog pe­ri­o­da svi pu­te­vi tre­ti­ra­ni na ovaj na­čin mo­ra­ti da se sa­ni­ra­ju po­no­vo. Ovo ne ide u ko­rist gra­đa­ni­ma ko­ji ko­ri­ste sa­o­bra­ćaj­ni­ce, Op­šti­ni Be­ra­ne ko­ja se bri­ne o lo­kal­nim pu­te­vi­ma i sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma, kao ni iz­vo­đa­ču ra­do­va i do­na­to­ru pro­jek­ta, jer svi ra­do­vi na pro­jek­tu ima­ju ga­rant­ni pe­ri­od. O fi­nan­sij­skim tro­ško­vi­ma na­knad­ne ob­no­ve pu­te­va, ko­ji će pa­sti na te­ret Op­šti­ne, ne­po­treb­no je i pri­ča­ti – is­ta­kli su iz lo­kal­ne upra­ve. Ka­za­li su da se svi ošte­će­ni pu­te­vi mo­ra­ju vra­ti­ti u pr­vo­bit­no sta­nje, na na­čin što će se iz­vr­ši­ti nji­ho­vo kom­plet­no as­fal­ti­ra­nje.
-Svi pu­te­vi ko­ji su bi­li u od­lič­nom sta­nju pri­je po­čet­ka pro­jek­ta, a nji­hov broj je la­ko od­re­di­ti, mo­ra­ju da se vra­te u pret­hod­no sta­nje, što zna­či da se mo­ra­ju as­fal­ti­ra­ti. Na­da­mo se da će se ovo pi­ta­nje ri­je­ši­ti na za­do­volj­stvo svih gra­đa­na ko­ji su kraj­nji ko­ri­sni­ci ovog pro­jek­ta – po­ru­či­li su iz lo­kal­ne upra­ve.
D.J.


Pro­je­kat vri­je­dan 13 mi­li­o­na eura

Ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u opš­tini Be­ra­ne” ot­po­če­li su pri­je vi­še od go­di­nu da­na. U zva­nič­nim do­ku­men­ti­ma je za­pi­sa­no da se ra­di o in­ve­sti­ci­ji vri­jed­noj 13,2 mi­li­o­na eura, od če­ga bes­po­vrat­na sred­stva Evrop­ske uni­je iz­no­se 8,3 mi­li­o­na eura, dok osta­tak sred­sta­va iz­dva­ja Cr­na Go­ra u vi­du na­ci­o­nal­nog ko­fi­nan­si­ra­nja. Na­gla­še­no je da je rok za za­vr­še­tak ra­do­va na pro­jek­tu iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da 30, a za pro­je­kat iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že 20 mje­se­ci. Po­vje­re­nje in­ve­sti­to­ra da iz­vo­di ra­do­ve do­bi­la je špan­ska fir­ma ,,Aqu­a­lia”. I po­red upor­nog na­sto­ja­nja, ju­če od gra­đe­vin­skih pred­u­ze­ća uklju­če­nih u po­slo­ve ni­je­smo mo­gli do­bi­ti od­go­vor kad će ra­do­vi na za­o­bi­la­zni­ci bi­ti za­vr­še­ni.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"