Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OSMAN SUBAŠIĆ (SDP) OCJENJUJE DA BUDŽET OPŠTINE BAR NIJE REALNO PLANIRAN
Od legalizacije nemoguće naplatiti 2,6 miliona eura
Subašić Od legalizacije nemoguće naplatiti 2,6 miliona eura Možda neko misli da su građani toliko bogati, i da ne znaju što će s parama, pa da će trčati da plate legalizaciju. Porez, plaćaju penzioneri, a zna se i ko duguje to su oni koji imaju firme u Baru, a sjedište u Podgorici - kaže Subašić
BAR - Od­bor­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je u Skup­šti­ni op­šti­ne Bar Osman Su­ba­šić ocje­nju­je da se iz­nos u bu­dže­tu od 2,6 mi­li­o­na od na­kna­de za le­ga­li­za­ca­ju ne­le­gal­nih obje­ka­ta u 2018. go­di­ni ne mo­že ostva­ri­ti. On pod­sje­ća da se i u 2017. go­di­ni na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta ras­pra­vlja­lo o le­ga­li­za­ci­ji obje­ka­ta od ko­je je ta­da u bu­dže­tu bio pla­ni­ran iz­nos od mi­li­on eura.
- Ja sam i ta­da re­kao da od to­ga ne­ma ni­šta, iako je za­kon bio na sna­zi kao ovaj da­nas. Ovo­go­di­šnji bu­džet za me­ne je ma­gla i ope­ra­tiv­ni ko­šta sva­kog gra­đa­ni­na 279 eura. A to što go­di­na­ma pre­li­va­mo iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta na te­ku­ći, i ovaj dio će pla­ti­ti gra­đa­ni. Re­kli smo mi­li­on eura, i ni­je ostva­re­no. Ga­ran­tu­jem da ni ovo što je ove go­di­ne pred­vi­đe­no do 2.600.000 eura ne­će bi­ti ostva­re­no. Mo­žda sa­mo je­dan dio, a mi još ne­ma­mo ni od­lu­ku o to­me a ka­ko odr­ži­mo skup­štin­ske sjed­ni­ce dva pu­ta go­di­šnje, even­tu­la­no tri, to bi mo­glo do­ći na dnev­ni red tek u sep­tem­bru.. Re­ci­mo, ako bi se za­klju­čio ugo­vor sa ro­kom ot­pla­te na de­set go­di­na, bi­lo bi to 26 mi­li­o­na eura. Mo­žda ne­ko mi­sli da su gra­đa­ni to­li­ko bo­ga­ti i da ne zna­ju što će s pa­ra­ma, pa da će tr­ča­ti da pla­te le­ga­li­za­ci­ju. Ga­ran­tu­jem da je ovih 60 za­htje­va ko­ji se na­la­ze u Se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam za le­ga­li­za­ci­ju, da su to objek­ti obič­nog na­ro­da po sto kva­dra­ta. Oni po hi­lja­du kva­dra­ta se ne po­ja­vlju­ju. Ne bi oni na­pra­vi­li objek­te od to­li­ko kva­dra­ta da bi htje­li da le­ga­li­zu­ju i pla­ća­ju. Po­rez, re­ci­mo, pla­ća­ju pen­zi­o­ne­ri, a zna se i ko du­gu­je po­rez. To su oni ko­ji ima­ju fir­me u Ba­ru, a sje­di­šte u Pod­go­ri­ci. Ti za­pra­vo du­gu­ju. Ne­ka se uzme spi­sak pri­va­ti­za­ci­o­nih pred­u­ze­ća po Ba­ru, i da vi­di­mo ko je i ko­li­ko pla­tio po­re­za. Je­di­no ako su pru­ža­li ka­kve ugo­sti­telj­ske uslu­ge, pa je na­pra­vlje­na ne­ka kom­pen­za­ci­ja. Sad vi­še ne­ma ni to­ga - ka­že Su­ba­šić do­da­ju­ći da se ne tre­ba hva­li­ti ka­ko je sve li­je­po pla­ni­ra­no. On pod­sje­ća da su za 2016. go­di­nu ukup­ni iz­da­ci bi­li pla­ni­ra­ni na iz­nos od mi­li­on i 800.000 eura, a od to­ga je re­a­li­zo­va­no 612.000 eura, ili 34 od­sto, a ukup­no iz­nos bu­dže­ta 82 ili 83 od­sto.
- Ako se bi­lo ko od nas u par­la­men­tu hva­li sa in­fra­struk­tu­rom i pu­te­vi­ma ši­ri­ne tri me­tra, on­da ni­smo ni u 15 vi­je­ku- pod­vu­kao je Su­ba­šić.
Osvr­ću­ći se na ostva­ri­va­nje bu­dže­ta, pred­sjed­nik Op­šti­ne dr Zo­ran Sr­zen­tić ka­že da ni­su bi­li u mo­guć­no­sti da na­pla­te ko­mu­nal­nu na­kna­du za­to što ni­su ima­li za­kon­sku osno­vu, iako je to bi­lo u pro­ce­du­ri, ali ni­je usvo­je­no.
- Iako je Za­kon o le­ga­li­za­ci­ji tre­bao da stu­pi na sna­gu 1. mar­ta, pa je pro­du­že­no do ju­na, a sa­da pro­du­že­no do dalj­njeg, mi smo pre­sko­či­li re­a­li­za­ci­ju bu­dže­ta pre­ko 90 od­sto. I ka­pi­tal­ni bu­džet je re­a­li­zo­van mak­si­mal­no. Pre­ma to­me, ni­smo išli na re­ba­lans, iako dva mi­li­o­na ni­smo mo­gli da re­a­li­zu­je­mo za­to što nam za­kon ni­je dao prav­nu osno­vu da to ura­di­mo. A do­bi­li smo in­pu­te da to sta­vi­mo u bu­džet, i da će bi­ti do­ni­jet za­kon da bi to mo­gli da ubi­ra­mo - na­gla­sio je Sr­zen­tić.
D.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"