Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SJEDNICA SO ROŽAJE ODRŽANA ALI BEZ KONKRETNIH ODLUKA
DPS i SDP prekinuli bojkot
Sa jučerašnje sjednice u Rožajama DPS i SDP prekinuli bojkot Nakon više od šest mjeseci bojkota lokalnog parlamenta u odborničkim klupama su se od 12 odbornika DPS-a pojavila četiri, dok su na sjednicu SO došla oba odbornika SDP-a, ali zbog neusaglašavanja stavova oko dnevnog reda sjednica je odložena pa će se o privremenom finansiranju odlučivati krajem januara
RO­ŽA­JE - Iako su na­ja­vlji­va­li da ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ro­ža­je, od­bor­ni­ci DPS-a i SDP-a, na­kon vi­še od šest mje­se­ci boj­ko­ta par­la­men­ta, ju­če su se vra­ti­li u od­bor­ničk klu­pe. Od 12 od­bor­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u skup­štin­skoj sa­li su se po­ja­vi­la sa­mo če­ti­ri od­bor­ni­ka ali bez še­fa Od­bor­nič­kog klu­ba par­ti­je, dok su na sjed­ni­cu SO do­šla oba od­bor­ni­ka So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Oni su svo­ju od­lu­ku obra­zlo­ži­li ti­me da ne že­le da bu­du koč­ni­ča­ri raz­vo­ja Ro­ža­ja, te da im ni­je u in­te­re­su da do­đe do za­sto­ja pri­vred­nih ak­tiv­no­sti. U tom prav­cu, oni su pri­li­kom utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da tra­ži­li da se od pred­vi­đe­nih 11 ta­ča­ka raz­ma­tra­ju sa­mo tri, jer za to ima­ju man­dat svo­jih par­tij­skih or­ga­na. Ri­ječ je o od­lu­ka­ma, o pro­gla­še­nju bi­znis zo­ne, o do­no­še­nju Stu­di­je lo­ka­ci­je „Po­gled” i o iz­grad­nji ben­zin­ske pum­pe „Ska­re­pa­ča”. Pod­vu­kli su da će, uko­li­ko se ova­kav dnev­ni red ne pri­hva­ti, na­pu­sti­ti sjed­ni­cu.
Pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ja vlast u op­šti­ni Ro­ža­je vr­ši vi­še od go­di­nu da­na bez skup­štin­ske ve­ći­ne, zah­ti­je­va­li su da se u dnev­ni red uvr­sti od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne upra­ve za pe­ri­od od ja­nu­a­ra do mar­ta, ko­ju je pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić, uslo­vljen za­ko­nom zbog to­ga što ni­je usvo­jen bu­džet za te­ku­ću go­di­nu, do­nio po­sljed­njeg da­na mi­nu­le go­di­ne. Tra­ži­li su i da se u dnev­ni red uvr­sti od­lu­ka o od­re­đi­va­nju pri­vre­me­ne lo­ka­ci­je za eks­plo­a­ta­ci­ju teh­nič­ko-gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, obra­zla­žu­ći da će ne­po­tvr­đi­va­nje ove od­lu­ke ima­ti za po­sle­di­cu za­tva­ra­nje fir­me, od­no­sno ot­pu­šta­nje 50 rad­ni­ka.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić je ape­lo­vao na od­bor­ni­ke da usvo­je od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju da ne bi do­šlo do blo­ka­de u ra­du lo­kal­ne upra­ve.
- Po­nu­dio sam vam da da­te sa­gla­snost na od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne upra­ve i mo­lim od­bo­r­ni­ke, da zbog in­te­re­sa lo­kal­ne upra­ve, jav­nih usta­no­va i pred­u­ze­ća, pri­hva­te da se ova tač­ka na­đe na dnev­nom re­du. Uko­li­ko se ova od­lu­ka ne po­tvr­di da­nas, pre­sta­je joj va­žnost što mo­že iza­za­va­ti ve­li­ke pro­ble­me u ra­du lo­kal­ne upra­ve – ka­zao je Nur­ko­vić.
Na­kon što su od­bor­ni­ci DPS-a i SDP-a sa­op­šti­li da ne mo­gu da do­no­se od­luk bez kon­sul­ta­ci­ja sa svo­jim par­tij­skim or­ga­ni­ma, pred­sjed­nik SO Hu­se­in Kur­ta­gić je dao pa­u­zu. Na­kon de­se­to­mi­nut­ne pa­u­ze opo­zi­ci­ja je sa­op­šti­la da ni­su obez­bi­je­di­li sa­gla­snost svo­jih cen­tra­la da se u dnev­ni red uvr­ste od­lu­ke ko­je je pred­lo­ži­la Bo­šnjač­ka stran­ka. Na­kon to­ga je do­ni­je­ta jed­no­gla­sna od­lu­ka da se odr­ži ko­le­gi­jum na ko­jem će bi­ti pre­ci­zno utvr­đen dnev­ni red. Sjed­ni­ca ko­le­gi­ju­ma je za­ka­za­na za na­red­nu sri­je­du, 17. ja­nu­ar, a no­va sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne, naj­vje­ro­vat­ni­je će bi­ti za­ka­za­na do kra­ja ja­nu­a­ra.V.Ra.


SD i SPP osta­li do­sled­ni

Sjed­ni­ci ni­su pri­su­stvo­va­la dva od­bor­ni­ka So­ci­jal­de­mo­kra­ta kao ni od­bor­nik Stran­ke prav­de i po­mi­re­nja. Iz SD-a su is­ta­kli da su osta­li do­sled­ni do­go­vo­ru opo­zi­ci­je da će za­jed­nič­ki dje­lo­va­ti dok se ne ot­klo­ne raz­lo­zi zbog ko­jih su na­pu­sti­li par­la­ment u ju­lu 2017. go­di­ne.
Osnov­ni raz­log zbog ko­jeg opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je lo­kal­ni par­la­ment je ne­za­do­volj­stvo na­či­nom vr­še­nja vla­sti Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­ja od ras­ki­da ko­a­li­ci­je sa SDP-om, pri­je go­di­nu, ne­ma le­gi­ti­mi­tet za do­no­še­nje od­lu­ka u Skup­šti­ni op­šti­ne bu­du­ći da od 34 od­bor­ni­ka ima 17.
Od­bor­nik SPP-a, Ha­zbi­ja Ka­lač ka­že da ni­je pri­su­stvo­vao sjed­ni­ci jer sma­tra da lo­kal­na vlast mo­ra po­ka­za­ti le­gi­tim­nost u skup­štin­skoj ve­ći­ni.
-Iz­ja­snio sam se već da DPS i BS, kao „pri­rod­ni” part­ne­ri, to part­ner­stvo ne tre­ba da kri­ju na te­ret Ro­ža­ja a da ga na dru­gim ni­vo­i­ma vla­sti re­a­li­zu­ju. Ne­ka zva­nič­no pre­u­zmu od­go­vor­nost – po­ru­ču­je Ka­lač.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"