Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NVO MULTIMEDIJALNI STUDIO BIJELO POLJE REALIZUJE PROJEKAT Sloboda dolazi
BI­JE­LO PO­LjE - Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Mul­ti­me­di­jal­ni stu­dio Bi­je­lo Po­lje sred­stvi­ma do­bi­je­nim iz op­štin­skog bu­dže­ta po­čeo je re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta pod na­zi­vom „Slo­bo­da do­la­zi”. Ko­or­di­na­tor pro­jek­ta Ru­smir Osma­no­vić je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­gla­sio da se za­šti­ta LGBT pra­va ga­ran­tu­ju mno­gim me­đu­na­rod­nim do­ku­men­ti­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja, Sa­vje­ta Evro­pe i Evrop­ske uni­je. Na na­ci­o­nal­nom ni­vou za­bra­na dis­kri­mi­na­ci­je po bi­lo kom osno­vu se pro­pi­su­je Usta­vom i za­ko­ni­ma, a na­ro­či­to Za­ko­nom o za­bra­ni dis­kri­mi­na­ci­je.
-Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje je u ju­lu 2015. go­di­ne sa Mi­ni­star­stvom ljud­skih i ma­njin­skih pra­va pot­pi­sa­la Spo­ra­zum o sa­rad­nji u obla­sti una­pre­đe­nja osnov­nih ljud­skih pra­va. Spo­ra­zu­mom se utvr­đu­ju me­ha­ni­zmi sa­rad­nje ra­di pre­u­zi­ma­nja za­jed­nič­kih ak­tiv­no­sti stva­ra­nja uslo­va za to­le­rant­no okru­že­nje i eli­mi­ni­sa­nja svih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je LGBT za­jed­ni­ce-ka­zao je Osma­no­vić, do­da­ju­ći da je za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta „Slo­bo­da do­la­zi” odo­bren iz­nos od 3.044 eura.
-Pro­je­kat se ba­vi jed­nom od naj­o­sje­tlji­vi­jih te­ma u na­šoj sre­di­ni, a to je dis­kri­mi­na­ci­ja pri­pad­ni­ka LGBT po­pu­la­ci­je. Pri­pad­ni­ci ove za­jed­ni­ce su zbog svo­je dru­ga­či­je sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je dru­štve­no od­ba­če­ni, mar­gi­na­li­zo­va­ni i eti­ke­ti­ra­ni kao „ne­nor­mal­ni”. I ako se u po­gle­du za­šti­te nji­ho­vih pra­va i slo­bo­da u Cr­noj Go­ri dje­lu­je vi­še ne­go ra­ni­je, i da­lje je dru­štvo ve­o­ma ne­to­le­rant­no pre­ma nji­ma, a u po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma je čak i na­sil­no na­ro­či­to pre­ma ge­je­vi­ma, što se naj­bo­lje vi­di to­kom odr­ža­va­nja Pa­ra­de po­no­sa ka­da se na­vi­jač­ke gru­pe, ali i dru­gi gra­đa­ni or­ga­ni­zu­ju ka­ko bi ka­me­no­va­li i tu­kli uče­sni­ke pa­ra­de- is­ta­kao je Osam­no­vić do­da­ju­ći da je na sje­ve­ru pa i u Bi­je­lom Po­lju si­tu­a­ci­ja još ne­po­volj­ni­ja pre­ma pri­pad­ni­ci­ma ove za­jed­ni­ce.
- S to­ga je cilj ovog pro­jek­ta raz­grad­nja pred­ra­su­da i ho­mo­fo­bi­je pre­ma LGBT po­pu­la­ci­ji i stva­ra­nje to­le­rant­nog okru­že­nja. To će se po­sti­ći kroz in­for­mi­sa­nje gra­đa­na, na­ro­či­to mla­dih, o ljud­skim pra­vi­ma i osnov­nim slo­bo­da­ma, kao i edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma na­mi­je­nje­nim jav­nim slu­žbe­ni­ci­ma po­put po­li­ca­ja­ca, lje­ka­ra, pro­svjet­nih rad­ni­ka itd. Glav­ne ak­tiv­no­sti to­kom pro­jek­ta će bi­ti is­tra­ži­va­nje eko­nom­skog i so­ci­jal­nog po­lo­ža­ja LGBT za­jed­ni­ce u Bi­je­lom Po­lju, tre­ning „Eko­nom­sko osna­ži­va­nje i po­di­za­nje svi­je­sti mla­dih LGBT oso­ba u Bi­je­lom Po­lju“, sni­ma­nje i emi­to­va­nje dvi­je edu­ka­tiv­ne emi­si­je na te­mu „Svi­je­tlost je bli­zu“; i for­mi­ra­nje rad­ne gru­pe ko­ja bi uče­sto­va­la u iz­ra­di stra­te­gi­je za LGBT oso­be u Bi­je­lom Po­lju- na­ja­vio je Osma­no­vić.
Pro­je­kat se re­a­li­zu­je u Bi­je­lom Po­lju i tra­ja­će če­ti­ri mje­se­ca.
M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"