Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ NVO „ALTERNATIVA“ SAOPŠTILI ZAMJERKE NA RAČUN PLJEVALJSKE KOMUNALNE POLICIJE I VD NAČELNIKA
Nerad caruje, Bajčeta ne reaguje
Nerad caruje, Bajčeta ne reaguje VD načelnik Komunalne policije Bojan Bajčeta omogućava vlasnicima ugostiteljskih objekata da bez plaćanja propisanih opštinskih taksi koriste javne površine, pa je na taj način prouzrokovao štetu po budžet Opštine Pljevlja koja se mjeri desetinama hiljada eura- saopštili su iz NVO Alternativa
PLjE­VLjA - Iz NVO „Al­ter­na­ti­va“ su sa­o­šti­li da go­di­na­ma una­zad pra­te rad Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, te da ova slu­žba ra­di uz dra­stič­no kr­še­nje va­že­ćih za­kon­skih pro­pi­se, pr­ven­stve­no Za­ko­na o Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji i Za­ko­na o jav­nom re­du i mi­ru. Plje­valj­skoj Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji iz ove ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je za­mje­ra­ju da ne po­stu­pa po pri­ja­va­ma gra­đa­na, da iste ne rje­ša­va i da je či­ta­va slu­žba sa­mo te­ret lo­kal­noj upra­vi. Za ta­kvo sta­nje iz Al­te­ran­ti­ve op­tu­žu­ju pr­ven­stve­no vr­ši­o­ca du­žno­sti na­čel­ni­ka Bo­ja­na Baj­če­tu, tvr­de­ći da on da od­bi­ja sva­ku sa­rad­nju i svo­jim po­stup­ci­ma omo­gu­ća­va ne­rad u Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji.
-VD na­čel­nik Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Bo­jan Baj­če­ta, ina­če ka­dar DPS-a, ko­ji ovih da­na kon­stant­nim od­bi­ja­njem da vr­ši kon­tro­lu uzur­pa­ci­je jav­nih po­vr­ši­na (ba­šta ka­fi­ća i re­sto­ra­na) omo­gu­ća­va vla­sni­ci­ma ovih obje­ka­ta da bez pla­ća­nja pro­pi­sa­nih op­štin­skih tak­si ko­ri­ste jav­ne po­vr­ši­ne. Na taj na­čin on je pro­u­zro­ko­vao šte­tu po bu­džet Op­šti­ne Plje­vlja ko­ja se mje­ri de­se­ti­na­ma hi­lja­da eura sa­mo na go­di­šnjem ni­vou.
Ova slu­žba je do­la­skom Bo­ja­na Baj­če­te na mje­sto VD na­čel­ni­ka po­sta­la om­ča o vra­tu gra­đa­na Plje­va­lja „či­ji no­vac bes­po­šted­no i bes­kur­pu­lo­zno ra­si­pa”.
- Svo­jim od­no­som i po­na­ša­njem Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja po­ka­za­la je do­sad ne­za­bi­lje­že­nu i ne­za­pam­će­nu pa­siv­nost, sa­mo­vo­lju i dr­skost - po­ru­ču­ju iz NVO „Al­ter­na­ti­va“ i do­da­ju da se iz op­štin­skog bu­dže­ta iz­dva­ja­ju ve­li­ki nov­ča­ni iz­no­si za rad Slu­žbe ko­mu­nal­ne po­li­ci­je , uklju­ču­ju­ći i obu­ke za za­po­sle­ne u Cen­tru za obu­ku u Da­ni­lov­gra­du, a da koris­ti od ove Slu­žbe ne­ma ama baš ni­ko.
- Za­po­sle­ni ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci, in­spek­to­ri, vo­za­či pri­ma­ju pla­te, na­kna­de za mo­bil­ne te­le­fo­ne, na­kna­du za go­ri­vo za slu­žbe­na vo­zi­la (ko­ja se če­sto pu­ta ko­ri­ste u pri­vat­ne svr­he), a ukup­ni re­zul­ta­ti nji­ho­vog ra­da su rav­ni nu­li, jer se ni onaj ma­li broj pre­kr­šaj­nih na­lo­ga ko­je na­pi­šu ne re­a­li­zu­je, ni­ti us­pi­je da na­pla­ti. Ta­ko da po­vrat­nih sred­sta­va od pod­ne­se­nih pri­ja­va ko­je bi do­pri­ni­je­le pu­nje­nju bu­dže­ta uop­šte ne­ma.
Ne­dav­no je uprav­ni in­spek­tor Pre­drag Ra­do­va­no­vić kon­tro­li­sao po­slo­va­nje ove slu­žbe i usta­no­vio broj­ne ne­pra­vil­no­sti i obe­ćao da će na­lo­ži­ti nji­ho­vo ot­kla­nja­nje- na­vo­de iz NVO Al­ter­na­ti­va i is­ti­ču da Baj­če­ta ni­je po­stu­pio ni pre­ma pre­po­ru­ka­ma om­bud­sma­na od 15. ma­ja pro­šle go­di­ne, već je i njih pot­pu­no ig­no­ri­sao, a ko­je su se od­no­si­le na rad ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta, od­no­sno na pre­ko­ra­če­nje rad­nog vre­me­na i ja­či­ne mu­zi­ke ko­ja se iz njih emi­tu­je.
- I sve se vr­ti u krug. Dok gra­đa­ni če­ka­ju od­go­vo­re na broj­na za­ni­mlji­va pi­ta­nja pred­sjed­nik Op­šti­ne je na­lo­žio još jed­no ras­pi­si­va­nje kon­kur­sa za iz­bor na­čel­ni­ka Slu­žbe ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ko­ji je na­mje­šten upra­vo za Baj­če­tu - na­vo­di se u sa­op­šte­nju NVO „Al­ter­na­ti­va“.
B.Je.


Baj­če­ta: Bes­po­treb­no tro­še­nje ener­gi­je i gu­blje­nje vre­me­na

Vr­ši­lac du­žno­sti na­čel­ni­ka Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Bo­jan Baj­če­ta ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še na­vo­de NVO Al­ter­na­ti­va is­ti­ču­ći da je to„ bes­po­treb­no tro­še­nje ener­gi­je i gu­blje­nje vre­me­na”
-Slu­žba ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Op­šti­ne Plje­vlja ne­će de­talj­ni­je ko­men­ta­ri­sa­ti bi­lo ko­je sa­op­šte­nje NVO „Al­ter­na­ti­va” jer bi to pod­ra­zu­mi­je­va­lo bes­po­treb­no tro­še­nje ener­gi­je i gu­blje­nje vre­me­na, uz krat­ku kon­sta­ta­ci­ju da ve­li­ki dio sa­dr­ža­ja po­me­nu­tog sa­op­šte­nja aso­lut­no ni­je ta­čan i ni­ka­ko ne osli­ka­va rad Slu­žbe ko­mu­nal­ne po­li­ci­je. Ta­ko­đe, na­po­mi­nje­mo da sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju svim na­šim su­gra­đa­ni­ma, prav­nim i fi­zič­kim li­ci­ma u pu­nom ka­pa­ci­te­tu za obez­bje­đe­nje ko­mu­nal­nog re­da u na­šim Plje­vlji­ma - na­vo­di se u od­go­vo­ru VD na­čel­ni­ka Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Bo­ja­na Baj­če­te na op­tu­žbe iz NVO „Al­ter­na­ti­va“.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"