Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA I GRADSKI MUZEJ SARAĐUJU U VALORIZACIJI HERCEGNOVSKOG ZALEĐA Sklapaju mozaik prošlosti
HER­CEG NO­VI – Agen­ci­ja za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na i JU Grad­ski mu­zej „Mir­ko Kom­ne­no­vić“ i Ga­le­ri­ja „Jo­sip Be­po Ben­ko­vić“, od pro­te­kle je­se­ni ima­ju ti­je­snu sa­rad­nju na ar­he­o­lo­škom re­kog­no­sci­ra­nju te­re­na her­ceg­nov­skog za­le­đa ko­je obi­lu­je za­ni­mlji­vim i broj­nim svje­do­čan­stvi­ma pro­šlo­sti. Pr­vi za­jed­nič­ki po­sao oba­vljen je na Su­bri u no­vem­bru 2017. go­di­ne ka­da je eki­pa u sa­sta­vu Đor­đe Ća­pin, Rad­mi­la Ća­pin, ar­he­o­lo­zi – sa­vjet­ni­ci is­tra­ži­va­či iz JU i Želj­ko Star­če­vić, ar­he­o­log, po­sje­ti­la lo­ka­ci­ju na ko­joj su se mje­sec da­na ra­ni­je po­ja­vi­li na po­vr­ši­ni ke­ra­mič­ki ulom­ci.
Iz Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na sa­op­šti­li su da bi ovi usit­nje­ni frag­men­ti gru­be ke­ra­mi­ke mo­gli pri­pa­da­ti ne­kom do­sad ne­po­zna­tom ar­he­o­lo­škom lo­ka­li­te­tu.
– Pri­li­kom za­jed­nič­ke po­sje­te obi­đen je po­ten­ci­jal­ni ar­he­o­lo­ški lo­ka­li­tet, na ovom, vr­lo izo­lo­va­nom mje­stu, pa za ljud­sku po­sje­tu i eks­trem­nom mje­stu, na­ža­lost, bez no­vih in­di­ka­tiv­nih na­la­za. Pret­hod­no pro­na­đe­ni ma­te­ri­jal bi se mo­gao okvir­no hro­no­lo­ški opre­di­je­li­ti u du­ga­čak ra­spon od pra­i­sto­ri­je do sred­njeg vi­je­ka. Ka­ko je na ovo mje­sto na nad­mor­skoj vi­si­ni od 1.679 me­ta­ra sti­gla po­su­da ko­joj su pri­pa­da­li pro­na­đe­ni ko­ma­di og­nji­šne ke­ra­mi­ke, za sa­da mo­že sa­mo da se pret­po­sta­vlja, a lo­ka­li­tet da se i da­lje dr­ži „na oku”. U sva­kom slu­ča­ju, na­laz do­ka­zu­je da je Su­bra po­sje­ći­va­na i u ne­ka dav­no pro­hu­ja­la vre­me­na, a to je mo­glo bi­ti iz kult­nih, eko­nom­skih, ili voj­nih raz­lo­ga – sa­op­šte­no je iz Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na.
Ista struč­na eki­pa ob­i­šla je u de­cem­bru is­tu­re­ni vrh Ča­ko­tin (440 me­tar nad­mor­ske vi­si­ne), smje­šten u her­ceg­nov­skom za­le­đu, na raz­me­đi se­la Tre­be­sin i Ka­me­no. Na ovoj do­mi­nant­noj ko­ti, pri­li­kom ko­pa­nja te­me­lja za po­sta­vlja­nje stu­ba glav­nog da­le­ko­vo­da za Po­de, slu­čaj­no su pro­na­đe­ni ke­ra­mič­ki frag­men­ti. Ča­ko­tin je pri­stu­pa­čan sa­mo sa sje­ver­ne stra­ne, dok je od osta­lih raz­di­je­ljen li­ti­ca­ma i te­ško pro­hod­nim kra­škim te­re­nom, što mje­sto či­ni od­lič­nim voj­nim po­lo­ža­jem, smje­šte­nim u bli­zi­ni va­žnih ko­mu­ni­ka­ci­ja i sa od­lič­nim pre­gle­dom okol­nog te­re­na i ula­ska u Za­liv.
– Na Ča­ko­ti­nu, ali i u oko­li­ni, pri­mjet­ni su po­vr­šin­ski frag­men­ti gru­be ke­ra­mi­ke i je­di­ni slu­čaj­ni na­laz ko­ji od­ska­če od ove sli­ke je­ste frag­ment he­le­ni­stič­ke cr­no­fir­ni­so­va­ne ke­ra­mi­ke. Ovaj po­je­di­nač­ni na­laz he­le­ni­stič­ke ke­ra­mi­ke smje­šta jed­nu nje­go­vu fa­zu u isto vri­je­me po­sto­ja­nja gra­di­ne na Vi­do­vom vr­hu, po­sled­nji vje­ko­vi pri­je no­ve ere i mo­že se po­u­zda­no po­ve­za­ti sa go­mi­la­ma na obli­žnjem lo­ka­li­te­tu Đe­vo­jač­ke gre­de (ilir­ske ne­kro­po­le). Gru­bi frag­men­ti ke­ra­mi­ke i ope­ke mo­gli bi pri­pa­da­ti ka­snoj an­ti­ci, ali či­ni se da bi me­đu nji­ma mo­glo bi­ti i re­cent­nih. Od­re­đe­ni­ji stav je te­ško ima­ti zbog usit­nje­no­sti ma­te­ri­ja­la, dok bi se hro­no­lo­ški si­gur­ni­ji na­la­zi mo­gli do­bi­ti ne­kim bu­du­ćim son­da­žnim is­ko­pa­va­njem – ka­žu iz Grad­skog mu­ze­ja i po­ru­ču­ju da će na­kon ne­kih bu­du­ćih ar­he­o­lo­ških is­tra­ži­va­nja, ovaj lo­ka­li­tet do­dat­no po­sta­ti atrak­ti­van za po­sje­tu, pa po­sto­ji mo­guć­nost da će, uz sa­gla­snost vla­sni­ka, do­ći i do ne­kog ob­li­ka tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je Ča­ko­ti­na kao od­lič­nog vi­di­kov­ca i za­ni­mlji­vog ar­he­o­lo­škog lo­ka­li­te­ta.
Obje usta­no­ve će u ovoj go­di­ni na­sta­vi­ti sa­rad­nju uz iz­la­ske na te­ren čim to vre­men­ski uslo­vi bu­du do­zvo­li­li. Na­da­ju se i ne­kim no­vim re­zul­ta­ti­ma u skla­pa­nju je­din­stve­nog mo­za­i­ka pro­šlo­sti her­ceg­nov­skog za­le­đa.K.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"