Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni HUMAN I PLEMENITI GEST NADLEŽNIH IZ OPŠTINE PLUŽINE U EVAKUACIJI PACIJENTA IZ SELA U OPŠTINI ŽABLJAK
Pivljani probili namete do Male Crne Gore
Mašinisti iz Plužina u kanjonu Sušica Pivljani probili namete do Male Crne Gore Lično me je pozvao sedamdesetogodišnji Slobo Dakić kojem je bila neophodna hitna ljekarska pomoć. Odmah sam pozvao direktora Komunalnog preduzeća Radenka Živkovića koji je organizovao akciju proboja puta. Uvijek smo tu da pomognemo ljudima u nevolji, kaže Mijuško Bajagić, predsjednik Opštine Plužine
-ŽA­BLjAK – Pa­ci­jen­tu iz se­la Ma­la Cr­na Go­ra ko­je se to­kom zi­me na­la­zi u po­tpu­noj sni­je­žnoj blo­ka­di i od­sje­če­no od svi­je­ta pri­je dvi­je no­ći bi­la neo­p­hod­na hit­na lje­kar­ska po­moć. Put­ni pra­vac od Ža­blja­ka do Ma­le Cr­ne Go­re pot­pu­no je za­ve­jan, a pri­pad­ni­ci ža­bljač­ke Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja i po­red ulo­že­nog na­po­ra ni­je­su uspje­li da se ko­ri­ste­ći mo­tor­ne san­ke pre­ko pre­vo­ja Štu­oc pro­bi­ju do se­la. Mje­šta­ni su po­tom di­rekt­no za­tra­ži­li po­moć od pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Plu­ži­ne Mi­ju­ška Ba­ja­gi­ća, ka­ko bi se pri­stu­pi­lo pro­bo­ju pu­ta iz prav­ca Pi­ve. Ba­ja­gić se oda­zvao po­zi­vu i od­mah upu­tio lju­de i me­ha­ni­za­ci­ju ka­ko bi se što prije sti­glo do Ma­le Cr­ne Go­re.
Ba­ja­gić ka­že da bez ob­zi­ra na to što se­lo Ma­la Cr­na Go­ra gra­vi­ti­ra su­sjed­noj op­šti­ni ni­je­su se dvo­u­mi­li da po­mog­nu lju­di­ma ko­ji­ma je po­moć neo­p­hod­na.
-Iako to ni­je bi­la na­ša kla­sič­na oba­ve­za, sva­ka­ko je­ste ljud­ska i hu­ma­na. Bez ob­zi­ra što nam je po­ziv za po­moć upu­ćen iz se­la ko­je gra­vi­ti­ra dru­goj op­šti­ni, ni­je­smo se dvo­u­mi­li da pru­ži­mo za­tra­že­nu po­moć. Lič­no me je po­zvao se­dam­de­se­to­go­di­šnji Slo­bo Da­kić ko­jem je bi­la neo­p­hod­na hit­na lje­kar­ska po­moć. Od­mah sam po­zvao di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ra­den­ka Živ­ko­vi­ća ko­ji je or­ga­ni­zo­vao ak­ci­ju pro­bo­ja pu­ta. Uvi­jek smo tu da po­mog­ne­mo lju­di­ma u ne­vo­lji. Slič­ne ak­ci­je smo ima­li i pred­hod­nih go­di­na zna­ju­ći da su ži­te­lji Ma­le Cr­ne Go­re to­kom zim­skih mje­se­ci uglav­nom od­sje­če­ni od svi­je­ta. Pro­šle go­di­ne smo ima­li slič­nu ak­ci­ju eva­ku­a­ci­je bo­le­sni­ka iz istog se­la ko­ju smo iz­ve­li ko­ri­ste­ći mo­tor­ne san­ke. I ta­da kao i sa­da ak­ci­ja je tra­ja­la to­kom noć­nih ča­so­va. Ina­če, se­lo Ma­la Cr­na Go­ra od Plu­ži­na uda­lje­no je ne­što pre­ko 30 ki­lo­me­ta­ra i do 1952. go­di­ne bi­lo je u sa­sta­vu na­še op­šti­ne, a od ta­da se na­la­zi u sa­sta­vu op­šti­ne Ža­bljak-ka­že za „Dan” Ba­ja­gić.
Ak­ci­ju pro­bo­ja za­ve­ja­nog pu­ta ko­ja je tra­ja­la 12 sa­ti u jed­nom prav­cu, iz­ve­li su ma­ši­ni­sta Želj­ko Ba­krač i nje­gov pra­ti­lac Raj­ko Kan­dić.
-Ka­da nas je di­rek­tor oba­vi­je­stio da se u se­lu Ma­la Cr­na Go­ra na­la­zi pa­ci­jent ko­jeg je neo­p­hod­no tran­spor­to­va­ti do bol­ni­ce, ni­je­smo se dvo­u­mi­li već od­mah kre­nu­li u pro­boj u naj­ve­ćem di­je­lu za­ve­ja­nog pu­ta. Kre­nu­li smo oko osam sa­tu uju­tru a u se­lo sti­gli uve­če u 20 ča­so­va. Zna­li smo da ne­će bi­ti la­ko, noć a sni­jeg smr­zao i tvrd, po­seb­no te­ško bi­lo je pre­ko Si­ro­ve go­re. Do­dat­nu te­ško­ću stva­ra­li su nam od­ro­ni u ka­njo­nu Su­ši­ce. Me­đu­tim, dra­go nam je što smo da­li svoj do­pri­nos ka­ko bi pa­ci­jent iz tog se­la bez­bi­jed­no bio tran­spor­to­van do lje­ka­ra-pri­ča­ju Želj­ko i Raj­ko.
U ka­snim po­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, od­mah po oba­vje­šte­nju da će snje­go­či­stač iz Plu­ži­na us­pje­ti da se pro­bi­je do se­la, sa Ža­blja­ka svo­jim vo­zi­lom kre­nuo je Du­ško Da­kić ka rod­nom se­lu gdje se na­la­zio nje­gov ro­đak ko­jem je bi­la pri­je­ko po­treb­na lje­kar­ska po­moć.
-Po­što je kra­ći put do se­la sa ža­bljač­ke stra­ne bio pod sni­je­žnim na­me­ti­ma upu­tio sam se vi­še­stru­ko du­žim pu­tem pre­ko Šav­ni­ka, Ja­se­no­va po­lja i Plu­ži­na, pa on­da tek pro­či­šće­nim pu­tem pre­ko pla­ni­ne sa dru­ge stra­ne. U se­lo sam sti­gao u noć­nim ča­so­vi­ma, pri­hva­tio bo­le­snog stri­ca i u je­dan sat po­sle po­no­ći do­va­zao ga do Ža­blja­ka. Na­kon to­ga on je tran­spor­to­van u nik­šić­ku bol­ni­cu gdje ga oče­ku­je kom­pli­ko­va­na ope­ra­ci­ja-pri­ča Du­ško Da­kić.
On ime po­ro­di­ce upu­ću­je ri­je­či za­hval­no­sti pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Plu­ži­ne Mi­ju­šku Ba­ja­gi­ću, di­rek­to­ru Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Plu­ži­ne Ra­den­ku Živ­ko­vi­ću i po­seb­no ma­ši­ni­sti Želj­ku Ba­kra­ču i nje­go­vom pra­ti­o­cu Raj­ku Kan­di­ću na hu­ma­nom i ple­me­ni­tom ge­stu, is­ti­ču­ći da in­ter­ven­ci­ju Pi­vlja­na ni­je­su one­mo­gu­ći­le ni pro­ce­du­ral­ne stva­ri s ob­zi­rom da Ma­la Cr­na Go­ra gra­vi­ti­ra op­šti­ni Ža­bljak već su od­mah pru­ži­li ru­ku po­dr­ške.V.Š.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"