Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI PLJEVALJSKOG SELA ZENICE ZAHTIJEVAJU ČIŠĆENJE KORITA VEZIŠNICE
Njive plave jer je rijeka zatrpana smećem
Vezišnica zatrpana smećem Njive plave jer je rijeka zatrpana smećem Rođen sam u ovom selu i mogu slobodno reći da takve poplave, kakve su bile u novembru i decembru, ne pamtim. Siguran sam da će naredne ozbiljnije padavine, ako se korito rijeke Vezišnice ne očisti, biti još gore, kaže Milovan Gogić
PLjE­VLjA - Mje­šta­ni plje­valj­skog se­la Ze­ni­ce stra­hu­ju da će im no­ve ki­še stvo­ri­ti broj­ne ne­vo­lje sa ri­je­kom Ve­zi­šni­com, ko­ja je prak­tič­no za­tr­pa­na sme­ćem i ko­ja se pri obil­ni­jim pa­da­vi­nam iz­li­va na nji­ho­va ima­nja. Oni od nadležnih zah­ti­je­va­ju da se ko­ri­to ri­je­ke što pri­je oči­sti ka­ko no­ve pa­da­vi­ne ne­ bi pro­u­zro­ko­va­le do­dat­ne ne­vo­lje.
-Neo­p­hod­no je što pri­je pri­stu­pi­ti či­šće­nju ko­ri­ta ri­je­ke Ve­zi­šni­ce jer ako se po­no­ve no­vem­bar­ske i de­cem­bar­ske pa­da­vi­ne ova ri­je­ka će po­pla­vi­ti sva okol­na ima­nja. To ni­su ne­ki ve­li­ki tro­ško­vi, ali po­je­di­ne lo­ka­ci­je ri­je­ke mo­ra­ju da se oči­ste sa te­škom me­ha­ni­za­ci­jom, jer to ni­je mo­gu­će ura­di­ti sa obič­nim ala­ti­ma - ka­zao je mje­šta­nin se­la Ze­ni­ce i od­bor­nik SNP-a u lo­kal­nom par­la­men­tu Mi­lo­van Go­gić.
On ob­ja­šnja­va da je po­red nje­go­vog ima­nja ugro­že­no još oko dva­de­set ima­nja nje­go­vih kom­ši­ja. Go­gić na­vo­di da mu ni­je ja­sno oda­kle se u Ve­zi­šni­ci na­la­ze to­li­ke ko­li­či­ne sme­ća ako se zna da su kon­tej­ne­ri po­sta­vlje­ni po­red ma­gi­stral­nog pu­ta od Đur­đe­vi­ća Ta­re pa sve do Plje­va­lja.
-Sme­će je pre­gra­di­lo Ve­zi­šni­cu i čim vo­do­staj ra­ste vo­da ne­mo­že da oti­če već se iz­li­va na ob­ra­di­ve po­vr­ši­ne - ka­že Go­gić i po­ja­šnja­va da je u de­cem­bru pro­šle go­di­ne bi­lo iz­u­zet­no te­ško, jer je vo­da uni­šta­va­la za­si­ja­ne nji­ve, no­si­la đu­bri­vo ko­je je pri­pre­mlje­no za ora­nje, a po li­va­da­ma je raz­no­še­no sme­će. Mje­šta­ni Ze­ni­ce sa­da či­ste sme­će sa svo­jih ima­nja i svi stra­hu­ju od no­vih po­pla­va. Go­gić ka­že da je i op­štin­ska ko­mi­si­ja iza­šla na li­ce mje­sta, iz­vr­ši­la pro­cje­nu šte­ta, a da sa­da sli­je­di od­lu­ka Vla­de, ko­ja mo­že do­ni­je­ti od­lu­ku da u naj­bo­ljoj mje­ri pla­ti de­set od­sto šte­te od ukup­no pro­cije­nje­nog iz­no­sa.
-Ro­đen sam u ovom se­lu i mo­gu slo­bod­no re­ći da ta­kve po­pla­ve, ka­kve su bi­le u no­vem­bru i de­cem­bru, ne pam­tim. Si­gu­ran sam da će na­red­ne ozbilj­ni­je pa­da­vi­ne, ako se ko­ri­to ri­je­ke Ve­zi­šni­ce ne oči­sti, bi­ti još go­re- pod­vla­či Go­gić.
Na Od­bo­ru za fi­nan­si­je lo­kal­nog par­la­men­ta u de­cem­bru pro­šle go­di­ne usvo­jen je pred­log od­bor­ni­ka Mi­lo­va­na Go­gi­ća da se bu­dže­tom za 2018. go­di­nu pred­vi­de sred­stva za či­šće­nje ko­ri­ta ri­je­ke Ve­zi­šni­ce. Na­ža­lost ovaj amand­man ni­je pro­šao na za­sje­da­nju lo­kal­nog par­la­men­ta, jer je ve­ći­na ko­ju či­ne od­bor­ni­ci DPS-a, SD-a i Bo­šnjač­ke stran­ke dru­ga­či­je od­lu­či­la.
B. Je.


Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ne re­a­gu­je

-Ri­je­ka Ve­zi­šni­ca je u vi­še na­vra­ta, pre­ko jav­nih ra­do­va, či­šće­nja od krup­nog ot­pa­da. Čak su po­sta­vlje­ni i kon­tej­ne­ri na put­nom prav­cu uz ri­je­ku, ali na­vi­ke lju­di se spo­ro mi­je­nja­ju. Ne­što je bo­lje sta­nje ne­go li pri­je pet go­di­na, ali je i da­lje ka­ta­stro­fal­no. Lju­di po­red krup­nog ot­pa­da, ba­ca­ju i ugi­nu­lu sto­ku u ri­je­ku, ali i ne­le­gal­nim is­pu­sti­ma u ko­ri­to ri­je­ke is­pu­šta­ju ot­pad­ne ko­mu­nal­ne vo­de iz svo­jih do­ma­ćin­sta­va. Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ne re­a­gu­je po ta­kvim pi­ta­nji­ma ni u ur­ba­noj zo­ni gra­da u ci­lju za­šti­te ri­je­ke Bre­zni­ce, a ka­mo­li na ru­ral­nom pod­ruč­ju ku­da pro­ti­če ri­je­ka Ve­zi­šni­ca - ka­že ak­ti­vi­sta NVO „Da za­ži­vi se­lo“ Va­so Kne­že­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"