Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA PODRUČJU MZ BUDIMLJA RAĐENO NA POPRAVCI I MODERNIZACIJI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Nasuto 90 odsto puteva
Radovi na putnoj mreži u Budimlju Nasuto 90 odsto puteva Sve je to rađeno u skladu sa utvrđenim prioritetima, mimo bilo kakvih partijskih preporuka. To je jasna potvrda da je lokalna uprava u poslednjih četiri godine bila istinski servis svih građana – kaže predsjednik Mjesne zajednice Budimlja Milan Mojašević
Iz Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce Bu­di­mlja, ko­ja bro­ji pre­ko dvi­je hi­lja­de sta­nov­ni­ka, sa­op­šti­li su da je u po­sled­njih če­ti­ri go­di­ne, za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći lo­kal­ne upra­ve, u ovom pri­grad­skom na­se­lju od­ra­đe­no do­sta zna­čaj­nih po­slo­va. Is­ta­kli su da je po­se­ban ak­ce­nat sta­vljen na po­prav­ku i mo­der­ni­za­ci­ju put­ne mre­že. Na­ve­li su da su svi po­slo­vi ra­đe­ni u skla­du sa za­htje­vi­ma ko­je je lo­kal­noj upra­vi do­sta­vio Sa­vjet mje­sne za­jed­ni­ce.
- Po­tru­di­li smo se da u do­go­vo­ru sa lo­kal­nom upra­vom iz­vr­ši­mo po­prav­ku i na­si­pa­nje sko­ro svih va­žni­jih ma­ka­dam­skih pu­te­va u Bu­di­mlji, od ko­jih su ne­ki pri­pre­mlje­ni za as­fal­ti­ra­nje. Sve je to ra­đe­no u skla­du sa utvr­đe­nim pri­o­ri­te­ti­ma, mi­mo bi­lo ka­kvih par­tij­skih pre­po­ru­ka. To je ja­sna po­tvr­da da je lo­kal­na upra­va u po­sled­njih če­ti­ri go­di­ne bi­la istin­ski ser­vis svih gra­đa­na – ka­že pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Bu­di­mlja Mi­lan Mo­ja­še­vić.
On je na­gla­sio da je Op­šti­na Be­ra­ne, pre­ko Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Be­ra­na, pred­u­ze­la niz od­go­va­ra­ju­ćih mje­ra u ci­lju rje­ša­va­nja broj­nih in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma u ovom pri­grad­skom na­se­lju.
- Ne­kad su pu­te­vi u Bu­di­mlji po­pra­vlja­ni u za­vi­sno­sti od po­li­tič­ke pri­pad­no­sti mje­šta­na. Pri­o­ri­tet su, uglav­nom, ima­li pu­te­vi ko­ji vo­de do ku­ća gla­sa­ča DPS-a. No­va lo­kal­na vlast je od­ba­ci­la ta­kav na­čin ra­da, in­si­sti­ra­ju­ći da se pri­o­ri­te­ti utvr­đu­ju na osno­vu objek­tiv­nih kri­te­ri­ju­ma. Ta­ko je ra­đe­no u in­te­re­su svih, dok su po­li­tič­ka opre­dje­lje­nja mje­šta­na za­ne­ma­re­na. Za­to da­nas ima­mo vi­še od 90 od­sto na­su­tih pu­te­va u Bu­di­mlji – na­gla­sio je Mo­ja­še­vić, pod­sje­ća­ju­ći da je u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na na pod­ruč­ju Bu­di­mlje po­sta­vlje­no i 3.390 kva­drat­nih me­ta­ra no­vog as­fal­ta.Iz Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce is­ti­ču da je po­seb­no va­žno is­ta­ći da su po­pra­vlje­ni pu­te­vi ko­ji su go­di­na­ma bi­li prak­tič­no ne­pro­hod­ni.
- U po­sled­njih dvi­je de­ce­ni­je kon­stant­no smo do­sta­vlja­li za­htje­ve lo­kal­noj upra­vi za po­prav­ku po­je­di­nih pu­te­va i za rje­ša­va­nje dru­gih in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma. Me­đu­tim, sve se za­vr­ša­va­lo sa­mo na obe­ća­nji­ma onih ko­ji su ru­ko­vo­di­li Be­ra­na­ma. Na svu sre­ću ti na­ši za­htje­vi su po­sled­njih go­di­na na­i­šli na ra­zu­mi­je­va­nje čel­ni­ka lo­kal­ne upra­ve ko­ji su se mak­si­mal­no po­tru­di­li da se oni i re­a­li­zu­ju. Po­je­di­ni pu­te­vi, kao što je onaj ko­ji po­ve­zu­je Bu­di­mlju i Dap­si­će, su go­di­na­ma, zbog broj­nih ošte­će­nja, bi­li van upo­tre­be. Tu tre­ba is­ta­ći i put ko­ji po­ve­zu­je dio Ba­tu­na sa gra­dom. Sa­da su ti pu­te­vi, na op­šte za­do­volj­stvo, po­pra­vlje­ni i na­su­ti na od­go­va­ra­ju­ći na­čin. Sve to je na­i­šlo na odo­bra­va­nje gra­đa­na – tvr­di član Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce Mi­li­sav Pra­šče­vić.
On je is­ta­kao da je za sva­ku po­hva­lu to što je lo­kal­na upra­va pre­ko op­štin­ske Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Be­ra­na po­sta­vi­la ulič­nu ra­svje­tu na vi­še lo­kaci­ja u Bu­di­mlji.
- Ove go­di­ne je u Bu­di­mlji za­hva­lju­ju­ći iz­dva­ja­nji­ma lo­kal­ne upra­ve po­sta­vlje­no bli­zu dva ki­lo­me­tra ulič­ne ra­svje­te. Ra­svje­ta je in­sta­li­ra­na u užem cen­tru na­se­lja, kao i u di­je­lu Ja­si­kov­ca i Ba­tu­na. Ra­di se o ve­o­ma zna­čaj­nom pro­jek­tu či­jom se re­a­li­za­ci­jom obez­bi­je­di­lo si­gur­ni­je kre­ta­nje broj­nih pje­ša­ka u noć­nim sa­ti­ma- pod­vla­či Pra­šče­vić.
Na­gla­sio je da gra­đa­ni po­seb­no po­zdra­vlja­ju po­tez Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ko­je je u Bu­di­mlji us­po­sta­vi­lo kon­tej­ner­sko od­la­ga­nje ot­pa­da.
- Iako se Bu­di­mlja na­la­zi na sve­ga dva ki­lo­me­tra od gra­da i po­red broj­nih za­htje­va go­di­na­ma ni­je mo­gla da do­bi­je kon­tej­ne­re za od­la­ga­nje sme­ća. Tek na­kon po­sled­nje pro­mje­ne lo­kal­ne vla­sti taj pro­blem je ri­je­šen na na­čin što su na vi­še lo­ki­a­ci­ja po­sta­vlje­ni kon­tej­ne­ri ko­ji se re­dov­no pra­zne – is­ti­če Pra­šče­vić.D.J.


Re­kon­stru­i­san most na Dap­sić­koj ri­je­ci

Mi­lan Mo­ja­še­vić je pod­sje­tio da su rad­ni­ci op­štin­ske Agen­ci­je za in­ve­sti­ci­je i raz­voj u pri­grad­skom na­se­lju Do­nja Ma­la, iz­vr­ši­li i re­kon­struk­ci­ju ošte­će­nog mo­sta na Dap­sić­koj ri­je­ci.
- Na­se­lje Do­nja Ma­la bro­ji pre­ko 50 do­ma­ćin­sta­va. Taj po­da­tak sam po se­bi go­vo­ri da na ovom po­te­zu sva­ko­dnev­no cir­ku­li­še ve­li­ki broj i lju­di i vo­zi­la. Uz to, iz­nad tog na­se­lja na­la­zi se drev­ni ma­na­stir Šu­di­ko­va ko­jeg u to­ku go­di­ne po­sje­ti na hi­lja­de vjer­ni­ka. No, i po­red te či­nje­ni­ce sa­o­bra­ćaj­ni­ca do ma­na­sti­ra Šu­di­ko­va, je go­di­na­ma bi­la kraj­nje ne­u­slo­va­na za nor­mal­no od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja. Zbog ve­li­kih ošte­će­nja, sva­ki pro­la­zak pre­ko mo­sta na Dap­sić­koj ri­je­ci bio je ri­skan­tan. Za­to se iskre­no ra­du­je­mo što su ra­do­vi na sa­na­ci­ji mo­sta pri­ve­de­ni kra­ju na kva­li­te­tan na­čin – na­gla­sio je Mo­ja­še­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"