Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROMJENA REŽIMA U SAOBRAĆAJU ZBOG GRADNJE KRUŽNOG TOKA POKAZALA BROJNE PROBLEME
Ulice prošarane rupama i kanalima
Sporedne ulice u katastrofalnom stanju Ulice prošarane rupama i kanalima Gradske saobraćajnice su prošarane udarnim rupama i prekopavane su po više puta zbog polaganja elektro i vodovodne instalacije, telefonskih kablova a da potom ti kanali nisu propisno vraćeni u prvobitno stanje. Zbog toga najviše negoduju vozači jer osim što često ostaju zaglavljeni u uskim ulicama stradaju njihovi četvorotočkaši
Vi­še­mje­seč­ni ra­do­vi na iz­grad­nji kru­žnog to­ka u grad­skom je­zgru i na iz­la­zu iz gra­da, na pu­tu pre­ma Vla­di­mi­ru i Su­ko­bi­nu, po­ka­za­li su da naj­ju­žni­ja op­šti­na ima ve­li­kih pro­ble­ma sa sa­o­bra­ćaj­ni­ci­ma po­seb­no u spo­red­nim grad­skim uli­ca­ma ko­je su po­sled­njih mje­se­ci ko­ri­šte­ne kao za­o­bi­la­za­ni­ce. U iz­grad­nju i re­kon­struk­ci­ju uli­ca i pu­te­va de­ce­ni­ja­ma se ni­je do­volj­no ula­ga­lo pa je do­bar dio te in­fra­struk­tu­re u ve­o­ma lo­šem sta­nju. Broj­ne uli­ce pro­ša­ra­ne su udar­nim ru­pa­ma i pre­ko­pa­va­ne su po vi­še pu­ta zbog po­la­ga­nja elek­tro i vo­do­vod­ne in­sta­la­ci­je, te­le­fon­skih ka­blo­va a da po­tom ti ka­na­li ni­su pro­pi­sno vra­će­ni u pr­vo­bit­no sta­nje. Zbog to­ga naj­vi­še ne­go­du­ju vo­za­či jer osim što če­sto osta­ju za­gla­vlje­ni u uskim uli­ca­ma stra­da­ju nji­ho­vi če­tvo­ro­toč­ka­ši. Po­sled­njih mje­se­ci po­seb­no jer su pri­nu­đe­ni da znat­no vi­še ko­ri­ste za­o­bi­la­zni­ce.
U Ul­ci­nju je u sri­je­du, 24. je­na­u­ra, na­kon če­ti­ri mje­se­ca iz­grad­nje, pu­šten u sa­o­bra­ćaj kru­žni tok na Bu­le­va­ru Sken­der­beg, pro­je­kat ko­ji je ko­štao 290.000 eura i ko­ji je u cje­lo­sti fi­nan­si­ran iz op­štin­skog bu­dže­ta. Sim­bo­lič­nim pre­si­je­ca­njem vrp­ce, kru­žni tok je u sa­o­bra­ćaj pu­stio pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu.
- Otva­ra­mo du­go oče­ki­va­ni kru­žni tok ko­ji do­pri­no­si ne sa­mo na po­bolj­ša­nju sa­o­bra­ća­ja već i ure­đe­nju cen­tra gra­da. Za­hva­lju­jem gra­đa­ni­ma na str­plje­nju ra­zu­mi­je­va­nju ko­je su po­ka­za­li to­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va. Usko­ro će­mo mo­der­ni­zo­va­ti i dru­ge sa­o­bra­ćaj­ni­ce i po­kre­nu­ti no­ve in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te ko­ji će op­šti­nu Ul­cinj uči­ni­ti još bo­ljim i pri­hva­tlji­vi­jim od­re­di­štem za in­vesti­to­re - ka­zao je Cun­gu.
U lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi oče­ku­ju da će no­va sa­o­bra­ćaj­ni­ca traj­no ri­je­šti­ti sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve u ovom dje­lu gra­da. Pro­jek­tom je rije­šen i od­vod at­mos­fer­skog vo­da, dok će se na­red­nih da­na ura­di­ti hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje po­vr­ši­na na no­vom kru­žnom to­ku. Ra­do­ve je iz­vo­di­la fir­ma DOO „Pu­te­vi -Bar“.
Par­ti­je na vla­sti obe­ća­va­ju gra­đa­ni­ma po­ve­zi­va­nje bu­le­va­ra od zgra­de Op­šti­ne do Bu­le­va­ra Maj­ke Te­re­ze, re­kon­struk­ci­ju pu­ta od Za­go­nja do Sve­tog Đor­đa, te put od tu­ne­la Bel­ve­der u Kru­či­ma do Kru­ta. Vi­še pu­ta na­ja­vlji­va­na je i re­kon­struk­ci­ja lo­kal­nih pu­te­va u gra­du. Ina­če, sa­mo pro­du­že­nje tra­se bu­le­va­ra Te­u­ta, od zgra­de Op­šti­ne do ben­zin­ske pum­pe „Ka­lam­per“, mo­že znat­no ubla­ži­ti gu­žve ko­je se stva­ra­ju u užem di­je­lu Ul­ci­nja ka­da tu­ri­sti iz gra­da idu u pri­je­po­dnev­nim ča­so­vi­ma pre­ma Ve­li­koj pla­ži i ka­da se po­sli­je­pod­ne vra­ća­ju.
U lo­kal­noj upra­vi ka­žu da je za taj pro­je­kat go­to­va do­ku­men­ta­ci­ja već šest go­di­na te na­vo­de da bi, sa eks­pro­pri­ja­ci­jom ze­mlji­šta na tom po­te­zu, ukup­na in­ve­sti­ci­ja iz­no­si­la oko tri mi­li­o­na eura. To je go­to­vo po­lo­vi­na bu­dže­ta op­šti­ne, što zna­či da za nje­go­vu re­a­li­za­ci­ju tre­ba tra­ži­ti dru­ge iz­vo­re sred­sta­va. Ul­cinj je još je­dan grad u ni­zu ko­ji ima ve­li­kih pro­ble­ma u to­ku tu­ri­stič­ke se­zo­ne, ka­da je ri­ječ o sa­o­bra­ća­ju. Uže i ši­re grad­sko je­zgro je pre­op­te­re­će­no usled ve­li­kog bro­ja mo­tor­nih vo­zi­la i ne­raz­vi­je­ne sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re.
U opo­zi­ci­o­nim par­ti­jama su svjesni pro­ble­ma i is­ti­ču da sa­mo od­go­vor­na vlast mo­že ri­je­ši­ti de­ce­nij­ske sa­o­bra­ćaj­ne po­te­ško­će. Na­kon fe­bru­ar­skih iz­bo­ra SNP i DF po­ru­ču­ju da će in­si­sti­ra­ti na do­no­še­nju po­treb­nih pod­za­kon­skih aka­ta za­ko­na, ka­ko bi se po­ve­ćao ka­pi­tal­ni bu­džet Op­šti­ne Ul­cinj.
– Sma­tra­mo da po­tom zna­čaj­na sred­stva tre­ba ulo­ži­ti u rje­ša­va­nje ka­pi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­nih i ko­mu­nal­nih pro­ble­ma, ko­jih u na­šem gra­du ima na pre­tek - ka­žu u SNP-u i DF-u.
Pred­sjed­nik ul­cinjskog od­bo­ra URA Omer Bar­jak­ta­ri sma­tra da je neo­p­hod­na re­kon­struk­ci­ja uli­ca u Sta­rom gra­du, te iz­grad­nja no­vih tro­to­a­ra i par­king mje­sta. Ta­ko­đe, ka­že Bar­jak­ta­ri, po­treb­no je for­mi­ra­nje Par­king ser­vi­sa i grad­skog pre­vo­za ka­ko bi se sma­nji­li pro­ble­mi u sa­o­bra­ća­ju.M.K.


Do­vr­ši­ti za­po­če­te ur­ba­ni­sti­čke pla­no­ve

U De­mo­kra­ta­ma in­si­sti­ra­ju da je po­treb­no za­ve­sti ko­mu­nal­ni red i pod­sje­ća­ju na re­zul­ta­te ra­da u op­šti­na­ma Ko­tor, Bu­dva i Her­ceg No­vi, u ko­ji­ma su no­si­o­ci vla­sti.
- As­fal­ti­ra­li smo de­se­ti­ne hi­lja­da me­ta­ra kva­drat­nih pu­te­va i dru­gih jav­nih po­vr­ši­na. Sa­ni­ra­li pu­te­ve ko­ji su bi­li u lo­šem sta­nju. Ob­no­vi­li sa­o­bra­ćaj­nu sig­na­li­za­ci­ju gdje je to bi­lo po­treb­no. Da­kle, sve je iz­vo­dlji­vo kad po­sto­ji do­bra vo­lja i ka­da su pra­vi lju­di u in­sti­tu­ci­ja­ma, sa­mo je po­treb­no da sva­ko ra­di svoj po­sao ka­ko naj­bo­lje zna i is­klju­či­vo u in­te­re­su op­šti­ne i nje­nih gra­đa­na. Ne­ma raz­lo­ga da ne bu­de ta­ko i sa Ul­ci­njom, sa­mo je po­treb­no do­vr­ši­ti za­po­če­te ur­ba­ni­stič­ke pla­no­ve i re­a­li­zo­va­ti grad­nju po za­kon­skim re­gu­la­ti­va­ma i nor­ma­ma – po­ru­ču­ju De­mo­kra­te.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"