Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-06 KASNI POČETAK REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA OD KRUŽNOG TOKA DO SOLILA
Mjesec prođe, a radovi ne počeše
Rekonstrukcija cjevovoda još nije ni počela Mjesec prođe, a radovi ne počeše Ugovor je potpisan početkom decembra prošle godine a posao je vrijedan 774.109, 28 eura. Radovi su trebali početi 11. januara, a izvođač se ugovorom obavezao da će ih obaviti za 75 dana Kako bi kako-tako riješili problem, u Vodovodu razmišljaju da preusmjere dio cjevovoda od Gradiošnice, kako bi za vodosnabdijevanje Krtola i Luštice iskoristili vodu iz Regionalnog vodovoda. Taj zahvat je, kako saznajemo, komplikovan, a obezbijedio bi značajno manje količine vode Vjerovatno će svi oni koji se bave nekom privrednom aktivnoš
TI­VAT – Re­kon­struk­ci­ja cje­vo­vo­da od ras­kr­sni­ce-kru­žnog to­ka ka Kr­to­li­ma do So­li­la sko­ro mje­sec da­na ka­sni zbog ošte­će­nja al­ter­na­tiv­nog cje­vo­vo­da ko­jim bi se pod­ruč­je Lu­štič­kog po­lu­o­str­va tre­ba­lo snad­bi­je­va­ti vo­dom kad poč­nu ra­do­vi. Na­kon vi­še ne­u­spje­lih ten­de­ra, Op­šti­na je po­sao re­kon­struk­ci­je prak­tič­no no­vog cje­vo­vo­da, ko­ji je do­sad pu­cao oko 50 pu­ta, u du­ži­ni od 2,3 ki­lo­me­tra po­vje­ri­la pod­go­rič­koj fir­mi „Er­lang”. Ugo­vor je pot­pi­san po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne a po­sao je vri­je­dan 774.109, 28 eura. Ra­do­vi su tre­ba­li po­če­ti 11. ja­nu­a­ra, a iz­vo­đač se ugo­vo­rom oba­ve­zao da će ih oba­vi­ti za 75 da­na. Ra­do­vi ni­je­su po­če­li, a iz Op­šti­ne su ra­ni­je kao raz­log na­ve­li „po­kla­pa­nje tra­se cje­vo­vo­da sa tra­som in­sta­la­ci­je te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nog ka­bla”. Iako je tra­sa te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nog vo­da je­dan od ma­njih, ključ­ni je pro­blem je, ka­ko sa­zna­je „Dan” , ha­va­ri­san sta­ri cje­vo­vod u du­ži­ni od čak 110 me­ta­ra. Do­bar dio azbest­no-be­ton­skog cje­vo­vo­da pro­mje­ra 250 ko­ji vo­di od iz­vo­ri­šta To­pliš do re­ze­or­va­ra Ra­do­vi­ći, ko­ji je po­sta­vljen još se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka i ko­ji je pro­la­zio kroz dio jed­nog pri­vat­nog po­sje­da, uni­šten je jer je ka­nal u ko­me su ci­je­vi le­ža­le bio na­tr­pan ka­me­njem i gra­đe­vin­skim ot­pa­dom, a pre­ko nje­ga je pro­la­zi­la te­ška me­ha­ni­za­ci­ja. To je pot­pu­no uni­šti­lo ci­je­vi, ali i one­mo­gu­ći­lo ti­vat­skom Vo­do­vo­du da pod­ruč­ju Kr­to­la i Lu­šti­ce obez­bi­je­di al­ter­na­tiv­no vo­do­snab­di­je­va­nje. Ka­ko bi ka­ko-ta­ko ri­je­ši­li pro­blem, u Vo­do­vo­du raz­mi­šlja­ju da pre­u­smje­re dio cje­vo­vo­da od Gra­di­o­šni­ce, ka­ko bi za vo­do­snab­di­je­va­nje Kr­to­la i Lu­šti­ce is­ko­ri­sti­li vo­du iz Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da. Taj za­hvat je, ka­ko sa­zna­je­mo, kom­pli­ko­van, a obez­bi­je­dio bi zna­čaj­no ma­nje ko­li­či­ne vo­de.
Ka­ko bi ri­je­šio pro­blem ka­šnje­nja po­čet­ka re­kon­struk­ci­je, pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Si­ni­ša Ku­so­vac pro­te­kle sed­mi­ce je raz­go­va­rao sa vla­sni­ci­ma ze­mlji­šta kroz ko­je pro­la­zi ošte­će­ni cje­vo­vod i do­go­vo­rio da se kre­ne sa nje­go­vom za­mje­nom, ali da iz­vo­đa­či vla­sni­ci­ma ze­mlji­šte vra­te u pret­hod­no sta­nje.
U Op­šti­ni Ti­vat se bo­je da re­kon­struk­ci­ja cje­vo­vo­da kod So­li­la ne po­tra­je do ka­snih ljet­njih da­na, što bi iza­zva­lo ve­li­ke sa­o­bra­ćaj­ne pro­ble­me, jer je ovo je­di­ni put­ni pra­vac ko­ji po­ve­zu­je Lu­štič­ko po­luo­str­vo sa Ja­dran­skom ma­gi­stra­lom. Te stra­ho­ve di­je­le i u MZ Kr­to­li, iz­ra­ža­va­ju­ći sum­nju da će sa ra­do­vi­ma ući u lje­to što će svi­ma stvo­ri­ti ve­li­ke pro­ble­me, po­čev od ne­do­stat­ka vo­de, za­sla­nje­nja iz­vo­ri­šta To­pliš, re­strik­ci­ja, gu­žve u sa­o­bra­ća­ju što će se sva­ka­ko ne­ga­tiv­no od­ra­zi­ti na tu­ri­stič­ku se­zo­nu.
– Ima­ju­ći u vi­du da je rok za re­kon­struk­ci­ju cje­vo­vo­da 75 da­na, a po­zna­va­ju­ći me­teo-uslo­ve si­gur­no je da će zbog obil­nih pa­da­vi­na, ko­je su ka­rak­te­ri­stič­ne za mart, april i maj, re­kon­struk­ci­ja cje­vo­vo­da, u ovom slu­ča­ju iz objek­tiv­nih raz­lo­ga, još ka­sni­ti is­ti­ču iz MZ Kr­to­li i pod­sje­ća­ju da su pre­ko go­di­nu da­na upo­zo­ra­va­li nad­le­žne u op­šti­ni sa pro­ble­mom na­si­pa­nja ka­na­la.
U MZ Kr­to­li tvr­de da će se uko­li­ko se ra­do­vi pro­du­že do lje­ta op­šti­na su­o­či­ti sa ve­li­kim bro­jem tu­žbi mje­šta­na zbog pri­či­nje­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te, jer ve­ći­na sta­nov­ni­štva ži­vi od tu­ri­zma.
– Op­šti­na Ti­vat je iz­ra­zi­la do­bru vo­lju, u po­ku­ša­ju da se sve ubr­za, i da sve za­in­te­re­so­va­ne stra­ne ( in­ve­sti­tor, iz­vo­đač i MZ Kr­to­li i Kra­ši­ći ) do­ve­de za isti sto u ci­lju rje­ša­va­nja pro­ble­ma ko­ji se mo­gu ja­vi­ti u ho­du, i u tom ci­lju je or­ga­ni­zo­va­la par sa­sta­na­ka sa za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma, na ko­ji­ma sa­mo ni­su bi­li pri­sut­ni iz­vo­đa­či no­vog cje­vo­vo­da od Kru­žnog to­ka do So­li­la, dok su se iz­vo­đa­či za cje­vo­vod od Oba­le Đu­ra­še­vi­ća do ba­ze­na u No­vom na­se­lju Ra­do­vi­ći, „Je­din­stvo Uži­ce”, sva­ki put oda­zva­li i sa nji­ma ima­mo do­bar kon­takt i sa­rad­nju. Ono što že­li­mo na­gla­si­ti je da će ve­li­ki dio, a vje­ro­vat­no i svi oni ko­ji se ba­ve ne­kom pri­vred­nom ak­tiv­no­šću, pre­vas­hod­no ve­za­no za tu­ri­zam i ugo­sti­telj­stvo, u slu­ča­ju de­struk­ci­je tu­ri­stič­ke se­zo­ne, upu­ti­ti Op­šti­ni Ti­vat, kao in­ve­sti­to­ru, ili ne­kom dru­gom nad­le­žnom dr­žav­nom or­ga­nu, za­htjev za od­šte­tu, tj. za iz­gu­blje­nu do­bit zbog šte­te usled ot­ka­za re­zer­va­ci­ja, na­pu­šta­nja so­ba-apart­ma­na pri­je ro­ka, ne­ga­tiv­nih ocje­na na in­ter­net por­ta­li­ma ko­ji se ba­ve iz­da­va­njem tu­ri­stič­kih ka­pa­ci­te­ta – is­ti­če pred­sjed­nik MZ Kr­to­li Ivan Star­če­vić.Ž.K.


„Er­lang” u Tiv­tu po­znat po ka­šnje­nju

Kom­pa­ni­ja „Er­lang” Ra­do­ma­na Pa­vli­če­vi­ća, ko­ja je u Tiv­tu po­zna­ta zbog enorm­nog ka­šnje­nja re­kon­struk­ci­je še­ta­li­šta Pi­ne, po­no­vo u Tiv­tu iz­vo­di in­fra­struk­tur­ni pro­je­kat sa za­ka­šnje­njem. Vr­lo je za­ni­mlji­vo da su po­slo­vi nad­zo­ra na ovom pro­jek­tu po­vje­re­ni fir­mi „Ci­vil en­gi­ne­er” iz Pod­go­ri­ce ko­ja je po­ku­ša­la da na­sli­je­di „Er­lang” na re­kon­struk­ci­ji obal­nog še­ta­li­ša Be­la­ni. Pod­sje­ća­mo „Er­lang” je od iz­grad­nje lun­go ma­re oko ove ti­vat­ske pla­že od­u­stao jer je tra­žio do­dat­nih 400.000 eura za ra­do­ve, a Op­šti­na je ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju „Ci­vil en­gi­ne­er”-a od­bi­la kao ne­is­prav­nu.
MZ Kr­to­li je ta­ko­đe skep­tič­na po pi­ta­nju iz­vo­đa­ča ra­do­va i nji­ho­vog po­što­va­nja ro­ko­va, jer se, ka­žu, ra­di o is­toj fir­mi ko­ja je mno­go pro­bi­la rok za sa­na­ci­ju mu­la Sta­ni­ši­ća- Pi­na, pa je bez ob­zi­ra na ne­ga­tiv­ne re­fe­ren­ce opet do­bi­la po­sao na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne iako, po nji­ho­vom sa­zna­nju, ni­je pla­ti­la pe­na­le na ka­šnje­nje od pre­ko 200.000 eura

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"