Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni RADOVI NA OBJEKTU U HERCEGNOVSKOM STAROM GRADU NE PRESTAJU DA PRIVLAČE PAŽNJU JAVNOSTI Kuhinjske pločice na zdanju iz 19. vijeka Tvrde da imaju pribavljene konzervatorske uslove, odnosno da je projekat sanacije fasade objekta pregledan i potpisan od licenciranog konzervatora iz Kotora. Volio bih da čujem ime i prezime konzervatora, koji im je dozvolio da na stepeništu objekta iz 19.vijeka stave kuhinjske pločice, kaže Goran Skrobanović
HER­CEG NO­VI- Plo­či­ce ko­je su ne­dav­no osva­nu­le na objek­tu iz 19.vi­je­ka u her­ceg­nov­skom Sta­rom gra­du ne pre­sta­ju da pri­vla­če pa­žnju jav­no­sti, a Go­ran Skro­ba­no­vić, kon­zer­va­tor i re­sta­u­ra­tor JU Mu­zej i Ga­le­ri­ja, od­go­va­ra­ju­ći na sa­op­šte­nje advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je Bo­ri­sa Bo­di­ro­ge, za­stup­ni­ka vla­sni­ka di­je­la pri­ze­mlja ovog obje­ka­ta, po­ru­čio je da u Bo­di­ro­gi­nom sa­op­šte­nju ne pre­po­zna­je de­man­ti.
-Ne­tač­na je tvrd­nja advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je da na fa­sa­di ovog objek­ta ni­su oba­vlje­ni ni­ka­kvi ra­do­vi kad sli­ka na­pro­sto go­vo­ri vi­še od ri­je­či. Umje­sto od­go­va­ra­ju­ćeg ka­me­na, na ste­pe­ni­štu su po­sta­vlje­ne plo­či­ce na­lik ku­hinj­skim, a sta­re dr­ve­ne šku­re i vra­ta za­mi­je­nje­ni su elok­si­rom. Tvr­de da za unu­tra­šnje ra­do­ve ima­ju odo­bre­nje Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re, sta­ro 10 go­di­na, a tim ra­do­vi­ma se ni­sam ni ba­vio re­a­gu­ju­ći na grad­nju u ime gra­đa­na ko­ji su se obra­ti­li na­šoj usta­no­vi za­bri­nu­ti što se na ta­kav na­čin ra­di u stro­go za­šti­će­nom di­je­lu gra­da. Va­lja na­po­me­nu­ti da Za­vod odav­no ne po­sto­ji, već se za odo­bre­nje tre­ba obra­ti­ti Upra­vi za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra.
Ta­ko­đe tvr­de da ima­ju pri­ba­vlje­ne kon­zer­va­tor­ske uslo­ve, od­no­sno da je pro­je­kat sa­na­ci­je fa­sa­de objek­ta pre­gle­dan i pot­pi­san od li­cen­ci­ra­nog kon­zer­va­to­ra iz Ko­to­ra. Vo­lio bih da ču­jem ime i pre­zi­me kon­zer­va­to­ra, ko­ji im je do­zvo­lio da na ste­pe­ni­štu objek­ta iz 19.vi­je­ka sta­ve ku­hinj­ske plo­či­ce.
I da­lje tvr­dim da se na­šoj usta­no­vi ni­ko ni­je obra­ćao po­vo­dom do­bi­ja­nja kon­zer­va­tor­skih uslo­va, ka­te­go­ri­čan je Skro­ba­no­vić.
On je na­gla­sio da ne­ma ni­šta pro­tiv ni­jed­nog in­ve­sti­to­ra, ali da se stru­ka, na­u­ka, za­kon i kul­tur­na do­bra mo­ra­ju po­što­va­ti. Za­kon na­la­že da za ra­do­ve na ova­kvim objek­ti­ma po­sto­ji ja­sno pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra. Austro­u­gar­ska po­šta je po­dig­nu­ta kao zna­ča­jan jav­ni obje­kat, kao te­le­gaf­ska sta­ni­ca, kra­jem 19. vi­je­ka na dje­lo­vi­ma for­ti­fi­ka­cij­skog kom­plek­sa zi­di­na gra­da. Skro­ba­no­vić is­ti­če da ni­je is­klju­če­no da je na tom mje­stu ra­ni­je bio i ne­ki ma­nji vjer­ski obje­kat, o če­mu mo­že svje­do­či­ti sta­tua Go­spe u ni­ši na ju­žnoj fa­sa­di.
Pod­sje­ti­će­mo da su se unu­tar ovog objek­ta, ko­je se na­la­zi tik uz tvr­đa­vu „For­te ma­re”, u ko­jem se še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka na­la­zi­la po­šta, ra­do­vi po­če­li iz­vo­di­ti pro­šlog lje­ta i da su i ta­da iza­za­va­li ne­go­do­va­nje struč­ne i la­ič­ke jav­no­sti.
Iz Slu­žbe Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je je la­ni sa­op­šte­no da je je­dan od če­ti­ri vla­sni­ka pri­ze­mlja Mi­loš Dri­zić, ne­ka­da­šnji fud­ba­ler nik­šić­ke Su­tje­ske, Cr­ve­ne Zve­zde, Rad­nič­kog iz Ni­ša i dru­gih klu­bo­va. Ta­da su ka­za­li da Dri­zić ima u su­vla­sni­štvu 1/5 pri­ze­mlja i da je 3. apri­la 2017.go­di­ne pre­dao List ne­po­kret­no­sti i osta­lu do­ku­men­ta­ci­ju za adap­ta­ci­ju di­je­la objek­ta.
-Ri­ječ je o či­šće­nju, za­mje­ni pod­nih oblo­ga, for­mi­ra­nju ga­le­ri­je i pre­gra­đi­va­nju gip­sa­nim plo­ča­ma. Mi smo 5. ma­ja iza­šli na te­ren i o sve­mu oba­vi­je­sti­li Upra­vu za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, sa­op­šte­no je ta­da iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je. Isto­vre­me­no, ta­da je iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za pro­stor­no pla­ni­ra­nje i iz­grad­nju sa­op­šte­no da oni ni­su iz­da­li ni­ka­kve ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve, ni­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za po­me­nu­te ra­do­ve. Skro­ba­no­vić je u to vri­je­me upo­zo­rio na neo­p­hod­ne kon­zer­va­to­sr­ske uslo­ve ko­ji, ba­rem u Her­ceg No­vom, ni­su za­tra­že­ni. Iz Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra u Ko­to­ru sa­op­šte­no je da im se ni­ko ni­je obra­tio po­vo­dom ra­do­va na ovom objek­tu, ali da po­sto­ji pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja za obje­kat sta­ra de­set go­di­na, te da je po­treb­no upo­re­di­ti da li su ra­do­vi iz­vo­de­ni u skla­du sa odo­bre­nim pro­jek­tom. Pod­sje­ti­će­mo da advo­ka­ta­ska kan­ce­la­ri­ja Bo­ri­sa Bo­di­ro­ge, ko­ja za­stu­pa vla­sni­ka objek­ta „Sta­ra po­šta“, tvr­di da su kon­zer­va­tor­ski uslo­vi za re­kon­struk­ci­ju objek­ta pri­ba­vlje­ni od Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re iz Ko­to­ra još 2007.go­di­ne.K.M.


Tvr­de da ni­je bi­lo ra­do­va na fa­sa­di

-Na je­sen 2017.go­di­ne iz­vr­še­na je adap­ta­ci­ja po­slov­nog pro­sto­ra u pri­ze­mlju objek­ta, na na­čin što je isti ura­đen u pot­pu­no­sti u skla­du sa pre­po­ru­ka­ma i smjer­ni­ca­ma Za­vo­da za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, pri če­mu je u unu­tra­šnjo­sti pro­sto­ri­ja sa ju­žne stra­ne u pot­pu­no­sti osta­la oču­va­na sti­je­na. U to­ku iz­vo­đe­nja ra­do­va na adap­ta­ci­ji, iz­vr­šen je i in­spek­cij­ski nad­zor od stra­ne struč­nih slu­žbi upra­ve, ko­ji su in­si­sti­ra­li na oču­va­nju sti­je­ne, što je i ura­đe­no. Na fa­sa­di objek­ta ni­su iz­vo­đe­ni bi­lo ka­kvi ra­do­vi, a ura­đen je pro­je­kat sa­na­ci­je fa­sa­de objek­ta ko­ji je pret­hod­no pre­gle­dan i pot­pi­san od stra­ne li­cen­ci­ra­nog kon­zer­va­to­ra iz Ko­to­ra, na­kon če­ga će bi­ti pre­dat nad­le­žnim or­ga­ni­ma Op­šti­ne Her­ceg No­vi, sa­op­šte­no je ne­dav­no iz advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je Bo­ri­sa Bo­di­o­ge.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"