Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni STANARI NOVOSAGRAĐENIH OBJEKATA U NASELJU GRAČANICA SUOČENI SA BROJNIM PROBLEMIMA
Kvalitet gradnje pao na ispitu
Deponija pored romskih stanova Kvalitet gradnje pao na ispitu Na četiri objekta u kojima je krajem prošle godine stan dobilo deset romskih porodica, odmah po useljenju, pokazale su se brojne manjkavosti, poput prokišnjavanja krovne konstrukcije, te čestih kvarova na vodovodnim i elektro instalacijama, što stanari, koji su socijalni slučjevi, sami ne mogu da riješe
Sta­na­ri­ma no­vo­sa­gra­đe­nih obje­ka­ta u nik­šić­kom na­se­lju Gra­ča­ni­ca obil­ne pa­da­vi­ne u pro­te­klom pe­ri­o­du do­ni­je­le su do­sta pro­ble­ma. Na če­ti­ri objek­ta, u ko­ji­ma je kra­jem pro­šle go­di­ne stan do­bi­lo de­set rom­skih po­ro­di­ca, od­mah po use­lje­nju po­ka­za­le su se broj­ne manj­ka­vo­sti, po­put pro­ki­šnja­va­nja krov­ne kon­struk­ci­je, te če­stih kva­ro­va na vo­do­vod­nim i elek­tro in­sta­la­ci­ja­ma. Grad­nja obje­ka­ta ko­šta­la je oko 280.000 eura, od če­ga je Vla­da Nje­mač­ke pre­ko Hel­pa do­ni­ra­la 150.000, a osta­tak Op­šti­na Nik­šić kroz ze­mlji­šte, ko­mu­na­li­je, iz­ra­du vo­do­vo­da i pri­ključ­ke za stru­ju. Bi­smi­ja Ise­naj, či­ja je osmo­čla­na po­ro­di­ca do­bi­la dvo­so­ban stan u na­se­lju Gra­ča­ni­ca, ka­že da od da­na use­lje­nja ima­ju pro­ble­ma sa vo­dom i vla­gom.
– Pri use­lje­nju ni­je­smo ima­li ni­šta od na­mje­šta­ja, pa smo po po­du po­sta­vi­li sun­đe­re. Ka­da smo ih ma­kli, jer smo do­bi­li ka­u­če, is­pod je bi­la vla­ga. Ima­mo pro­ble­me i u ku­pa­ti­li­ma, gdje vo­da kon­stat­no iz­vi­re is­pod ka­de. Za­hval­ni smo što smo na­po­kon do­bi­li ka­kav-ta­kav krov nad gla­vom, ali ako se za ne­što ka­že da je no­vo, on­da bi to ta­ko tre­ba­lo i da bu­de – ka­že Bi­smi­ja.
U sta­nu še­sto­čla­ne po­ro­di­ce Isa­da Haj­ru­ši­ja ta­ko­đe je pro­blem vo­da jer, ka­ko tvr­de, sa­ni­tar­ne in­sta­la­ci­je u ku­pa­ti­lu ni­je­su po­sta­vlje­ne ka­ko tre­ba.
– Iz ci­je­vi od boj­le­ra stal­no ka­plje vo­da, pa zbog to­ga ne smi­je­mo ni da ga ko­ri­sti­mo. Ni­smo u mo­guć­no­sti da to sa­mi po­pra­vi­mo jer su sko­ro svi ko­ji su ov­dje do­bi­li stan so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi – ka­že Su­za­na Haj­ru­ši.
Krov­na kon­struk­ci­ja na ne­kim od no­vih obje­ka­ta, is­pri­čao je Se­fa­din Be­sli­maj, pri­li­kom ne­vre­me­na od pri­je ne­ko­li­ko da­na, pro­pu­sti­la je ki­šu u sta­no­ve. U nje­go­voj, gdje ži­vi se­dam čla­no­va, vo­da se sli­va niz dim­njak.
– Vo­da je sa kro­va po­če­la da ula­zi sa pr­vom ki­šom. Ne znam šta da ra­dim, ni­ti ko­me da se obra­tim. Na pla­fo­nu je gip­sa­na ta­bla, ko­ju će si­gur­no vo­da uni­šti­ti, a on­da će se to ob­ru­ši­ti u unu­tra­šnjost. U ku­pa­ti­lu je isto kao i kod osta­lih sta­na­ra jer vo­da iz­vi­re is­pod ka­de. Zbog to­li­ke vla­ge pla­ši­mo se da ne do­đe do spo­ja na elek­tro in­sta­la­ci­ja­ma – ža­li se Be­sli­maj. Pred­sjed­nik Udru­že­nja Ro­ma „Bu­do To­mo­vić” Ta­hir Haj­ru­ši, ko­jem su se po­ro­di­ce obra­ti­le za po­moć, ka­že da su in­ve­sti­to­ri ima­li do­bru na­mje­ru, ali grad­nja obje­ka­ta ni­je ura­đe­na pre­ma pra­vi­li­ma, što su po­ka­za­le pr­ve ki­še. Ni­jed­nom od sta­no­va, zbog ne­u­re­đe­nog pro­sto­ra oko no­vo­sa­gra­đe­nih ba­ra­ka, od vo­de i bla­ta se ne mo­že pri­ći.
– Ako se ni­je mo­glo as­fal­ti­ra­ti, mo­gli su ma­kar da okol­ni pro­stor na­spu šljun­kom, pi­je­skom i on­da ma­ši­nom do­bro po­va­lja­ju. Ova­ko je stvo­re­no ve­li­ko bla­to, a ki­ša je već na­pra­vi­la ru­pe is­pred ula­za u sta­no­ve. Sve ove po­ro­di­ce su so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi i oni ne­ma­ju sred­sta­va da sa­mi ri­je­še na­sta­le pro­ble­me – pod­vla­či Haj­ru­ši.
Sa jed­ne stra­ne obje­ka­ta je ko­ri­to Gra­ča­ni­ce ko­je je zbog ra­ni­je eks­plo­a­ta­ci­je pi­je­ska odav­no iz­gu­bi­lo svo­je obri­se i pre­tvo­re­no je u ve­li­ku di­vlju de­po­ni­ju. Sta­na­ri ni sa dru­ge stra­ne ne­ma­ju ade­kva­tan pri­laz jer su ba­ra­ke uz Ru­dar­sku uli­cu ko­jom se te­ret­nim ka­mi­o­ni­ma vr­ši tran­sport ru­de bok­si­ta.
– Ne op­tu­žu­je­mo ni­ko­ga za ova­kvo sta­nje, za­hval­ni smo kao udru­že­nje što su zbri­nu­li ove po­ro­di­ce. Me­đu­tim, ka­da po­gle­dam ka­ko su u Pod­go­ri­ci sre­di­li sta­no­ve za rom­ske po­ro­di­ce ovo ov­dje ni­je da va­lja. Objek­ti go­to­vo i da ne­ma­ju tro­to­a­re, pa se u ne­kim sta­no­vi­ma po­ja­vi­la vla­ga u unu­tra­šnjo­sti, a uz sve i tu ima do­sta manj­ka­vo­sti. Na­da­mo se da će se gra­di­te­lji po­vra­ti­ti i po­pra­vi­ti ovo ono­li­ko ko­li­ko bu­du mo­gli – ka­že Haj­ru­ši.B.B.


Objek­ti pod ga­ran­ci­jom, dvo­ri­šte sta­na­ri sa­mi da ure­de

– Pred­stav­ni­ci gra­đe­vin­ske fir­me ko­ja je iz­vo­di­la ra­do­ve na objek­ti­ma u Gra­ča­ni­ci ju­če su bi­li na li­cu mje­sta i utvr­di­li pro­ble­me ko­je će u naj­kra­ćem ro­ku ot­klo­ni­ti – ka­za­li su za „Dan” iz or­ga­ni­za­ci­je „Help”. To­kom ci­je­log tra­ja­nja ra­do­va, na­vo­de iz te or­ga­ni­za­ci­je, po­sto­ja­la je nad­zor­na slu­žba, objek­ti ima­ju upo­treb­nu do­zvo­lu i pre­da­ti su na ko­ri­šće­nje Op­šti­ni Nik­šić, a „Help” je do­na­tor sred­sta­va za iz­grad­nju. Ka­ko po­ja­šnja­va­ju, objek­ti su pod ga­ran­ci­jom do 21. de­cem­bra te­ku­će go­di­ne, i u skla­du sa ugo­vo­rom iz­vo­đač ra­do­va će po pri­ja­vi Op­šti­ni i „Hel­pa” do ta­da ot­kla­nja­ti sve ne­do­stat­ke ko­ji ni­je­su iza­zva­ni fi­zič­kim ošte­će­njem.
– Što se ti­če bo­ljeg ure­đe­nja okru­že­nja zgra­da, „Help” za ove ra­do­ve ni­je imao pred­vi­đe­na sred­stva, a sve u ci­lju ušte­de sred­sta­va za iz­grad­nju sta­no­va za so­ci­jal­no sta­no­va­nje ima­ju­ći na umu po­tre­be na te­re­nu. Sa­mo ure­đe­nje ži­vot­nog pro­sto­ra oko obje­ka­ta tre­ba­lo bi bi­ti kon­tri­bu­ci­ja sa­mih sta­na­ra – od­go­vo­ri­li su iz „Hel­pa” na pi­ta­nja „Da­na”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"