Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni DRUŠTVO MLADIH EKOLOGA NIKŠIĆA PROTIV GRADNJE
Rijeku zaštititi, a ne devastirati
Rijeka Bukovica (arhivski snimak) Rijeku zaštititi, a ne devastirati Opštini Šavnik elaborate je dostavila podgorička firma Hidra MNE, koja je od države dobila koncesiju na vode Bukovice na period od 27 godina, koja će na šavničkoj rijeci graditi dvije mini-centrale
ŠAV­NIK – Iz Dru­štva mla­dih eko­lo­ga Nik­ši­ća (DMEN) po­ru­či­li su da no­vi ela­bo­ra­ti o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu za iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na ri­je­ci Bu­ko­vi­ci u Šav­ni­ku nu­de sa­mo ko­zme­tič­ke iz­mje­ne. Op­šti­ni Šav­nik ela­bo­ra­te je do­sta­vi­la pod­go­rič­ka fir­ma „Hi­dra MNE, ko­ja je od dr­ža­ve do­bi­la kon­ce­si­ju na vo­de Bu­ko­vi­ce na pe­ri­od od 27 go­di­na, a u vri­jed­no­sti od oko 8,5 mi­li­o­na eura na šav­nič­koj ri­je­ci gra­di­će dvi­je mi­ni-cen­tra­le. U slu­ča­ju re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nih in­fra­struk­tur­nih ra­do­va, gru­bo će se, ka­ko je is­ta­kao di­rek­tor DMEN-a Mi­o­drag Ka­ra­džić, na­ru­ši­ti pri­rod­ni am­bi­jent i vod­ni re­žim Bu­ko­vi­ce, što će pro­u­zro­ko­va­ti ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce za ri­je­ku i njen eko-si­stem.
– Pre­ma Pro­stor­no ur­ba­ni­stič­kom pla­nu (PUP) Op­šti­ne Šav­nik pej­zaž ka­njon­ske do­li­ne Bu­ko­vi­ce iz­dvo­jen je kao po­seb­na pej­za­žna do­li­na. Pre­po­ru­ka PUP-a je da se zbog iz­u­zet­nih pri­rod­nih od­li­ka, ka­ko sa­mog to­ka ri­je­ke, ta­ko i atrak­tiv­nih vi­zu­ra ka­njon­skih stra­na, pej­zaž ka­njon­ske ri­je­ke za­šti­ti u smi­slu za­bra­ne da­lje iz­grad­nje svih vr­sta obje­ka­ta i stro­gog usmje­ra­va­nja bu­du­ćih gra­đe­vin­skih ra­do­va is­klju­či­vo na sa­na­ci­ju i adap­ta­ci­ju po­sto­je­ćih obje­ka­ta. Sma­tra­mo da je Bu­ko­vi­ca pej­za­žna lje­po­ti­ca i, umje­sto ra­do­va na iz­grad­nji mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na, či­me će se za­do­vo­lji­ti po­je­di­nač­ni in­te­re­si i neo­prav­da­na eko­nom­ska do­bit na osno­vu šte­te u ži­vot­noj sre­di­ni, tre­ba pri­stu­pi­ti oprav­da­nim is­tra­ži­va­nji­ma u smje­ru sta­vlja­nja pod za­šti­tu tog pri­rod­nog dra­gu­lja – is­ta­kao je Ka­ra­džić.
Na osno­vu je­din­stve­ne kla­si­fi­ka­ci­je obje­ka­ta ge­o­na­sle­đa ko­ja je da­ta od stra­ne Pro­Geo agen­ci­je (Evrop­ske aso­ci­ja­ci­je za za­šti­tu ge­o­na­sle­đa) ka­njon Bu­ko­vi­ce, upo­zo­ra­va Ka­ra­džić, pred­lo­žen je za sta­vlja­nje pod od­re­đe­ni re­žim za­šti­te kao ka­rak­te­ri­sti­čan ob­lik flu­vi­jal­nog re­lje­fa. Eko­lo­ški uslo­vi pri grad­nji mi­ni-cen­tra­la bi­će po­re­me­će­ni traj­no, a grad­nja vje­štač­kih ri­bljih sta­za ne mo­že za­mi­je­ni­ti pri­rod­ni am­bi­jent autoh­to­noj pa­strm­ci i vo­do­zem­ci­ma.
– U ela­bo­ra­ti­ma se na­vo­de ja­ko ne­ga­tiv­ni uti­ca­ji pro­jek­ta na ih­ti­o­fa­nu, ta­ko­re­ći usled fi­zič­kog pre­ki­da­nja to­ka ri­je­ke traj­no će se uni­šti­ti od­re­đe­ni broj or­ga­ni­za­ma u njoj. In­ve­sti­tor ne mo­že iz­vr­ši­ti na­dok­na­du ri­bljeg fon­da jer se mlađ po­toč­ne pa­strm­ke ne mo­že na­ba­vi­ti u Cr­noj Go­ri za­to što se, po in­for­ma­ci­ji ko­ju ima­mo, ne mri­je­sti ni u jed­nom rib­nja­ku u Cr­noj Go­ri. Ob­ra­đi­vač i kon­ce­si­o­nar mo­ra­ju zna­ti da bi uba­ci­va­nje ne­ke dru­ge vr­ste ri­be u Bu­ko­vi­cu bi­lo ne­pri­hva­tlji­vo – na­veo je Ka­ra­džić.
Jav­na ras­pra­va o ela­bo­ra­ti­ma za­ka­za­na je za 15. fe­bru­ar, a pri­su­stvo su na­ja­vi­li pred­stav­ni­ci ne­dav­no osno­va­nog Eko­lo­škog po­kre­ta „Do­nja Bu­ko­vi­ca”, ko­ji je for­mi­ran pr­ven­stve­no s ci­ljem za­šti­te šav­nič­ke ri­je­ke.B.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"