Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ČETIRI DECENIJE NEBRIGE NAD MASLINAMA U UVALI VALDANOS, IZ UDRUŽENJA ZA POVRĆAJ MASLINADE NAGLAŠAVAJU
Godišnje propadne 144.000 litara ulja
Uvala Valdanos Godišnje propadne 144.000 litara ulja Prema gruboj procjeni, u maslinadi se osušilo oko 1.300 stabala, izgubljeno je dva miliona i 280 hiljada litara maslinovog ulja, jer se u prosjeku nekada sa tog prostora dobijalo 60 tona ulja godišnje. Najmanje 4.500 stabala treba regenerisati, a ostalih 12.000 stabala rigorozno se mora podmladiti rezidbom, kaže Basrija Derviši, koji prenosi procjene stručnjaka Uvalu Valdanos vidim u širem kontekstu, kao jedinstveni spoj prirode i djelovanja ljudskih ruku, kao kulturno nasleđe i kao cjelovitu turističku ponudu, u krajnjem kao brend Ulcinja i Crne Gore,
UL­CINj – Ove go­di­ne na­vr­ši­će se tač­no 40 go­di­na od ka­da su Ul­ci­nja­ni osta­li bez 18 hi­lja­da sta­ba­la ma­sli­ne u uva­li Val­da­nos. Rje­še­njem Skup­šti­ne op­šti­ne Ul­cinj iz 1978. go­di­ne u Val­da­no­su je od 204 vla­sni­ka od­u­ze­ta imo­vi­na po­vr­ši­ne 937.739 me­ta­ra kva­drat­nih sa tač­no 17.825 ko­ri­je­na ma­sli­na, ra­di iz­grad­nje voj­nog objek­ta traj­nog ka­rak­te­ra. Naj­ve­ći dio ma­sli­na­de u Val­da­no­su da­nas je za­ra­stao u ko­rov. Vla­sni­ci če­ti­ri de­ce­ni­je ni­su kro­či­li na svo­ja ima­nja jer su im od­u­ze­ta, a zbog ne­bri­ge dr­ža­ve na tom lo­ka­li­te­tu sva­ke go­di­ne pro­pad­ne ogrom­na ko­li­či­na plo­do­va. Vri­jed­ni ma­sli­na­ri iz­ra­ču­na­li su da u uva­li Val­da­nos pro­pad­ne 900.000 ki­lo­gra­ma ma­sli­na ili 144.000 li­ta­ra ulja go­di­šnje. Iz Udru­že­nja za po­vra­ćaj ma­sli­na­de već go­di­na­ma ape­lu­ju na nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne Cr­ne Go­re, Mi­ni­star­vo od­bra­ne, da po­štu­ju za­ko­ne i da od­u­ze­tu imo­vi­nu u Val­da­no­su vra­ti biv­šim vla­sni­ci­ma, jer ni­je pri­vre­de­na na­mje­ni.
– Ako ne mo­že­mo da ob­na­vlja­mo ma­sli­njak, po­šu­mlja­va­mo dje­lo­ve op­šti­ne, on­da za­šti­ti­mo 18 hi­lja­da sta­ba­la ma­sli­na od da­ljeg pro­pa­da­nja, vra­ća­njem ma­sli­nja­ka vla­sni­ci­ma. Ta­kvo rje­še­nje je naj­bo­lje za dru­štvo u ci­je­li­ni, ono je u skla­du sa za­ko­ni­ma ove dr­ža­ve, i me­đu­na­rod­nim pra­vom, i na kra­ju sa­svim je pri­rod­no – po­ru­ču­ju iz Udru­že­nja za po­vr­ćaj ma­sli­na­de.
De­ce­nij­ska ne­bri­ga osta­vi­la je ka­ta­stro­fal­ne po­sle­di­ce na ma­sli­na­du, a po­zi­vi da se ma­sli­ne spa­su, re­vi­ta­li­zu­ju, mu­dro ko­ri­ste na do­bro­bit svih sti­žu sa svih stra­na.
– Ma­sli­njak u Val­da­no­su je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju, što je po­tvr­di­io i ela­bo­rat ko­ji je na ini­ci­ja­ti­vu Udu­že­nja ma­sli­na­ra ura­dio Bi­o­teh­nič­ki fa­kul­tet iz Pod­go­ri­ce, a fi­nan­si­ra­la ga Op­šti­na Ul­cinj – ka­že za „Dan” Ba­sri­ja Der­vi­ši, pred­stav­nik udru­že­nja.
Na­vo­di da je iz­vje­štaj eks­pert­ske gru­pe po­ka­zao „da je taj pro­stor pot­pu­no za­pu­šten, ob­ra­stao sa­mo­ni­klim ra­sti­njem i pod­sje­ća na pra­šu­mu”.
– Sta­bla ma­sli­na su za­tvo­re­na i za­gu­še­na no­vim ra­sti­njem. Pre­ma gru­boj pro­cje­ni u ma­sli­na­di se osu­ši­lo oko 1.300 sta­ba­la. Naj­ma­nje 4.500 sta­ba­la tre­ba re­ge­ne­ri­sa­ti, a osta­lih 12.000 sta­ba­la ri­go­ro­zno se mo­ra pod­mla­di­ti re­zid­bom. Za kom­plet­nu re­vi­ta­li­za­ci­ju po­treb­no je iz­me­đu mi­li­on i po do dva mi­li­o­na eura. To tvr­de struč­nja­ci i mi im vje­ru­je­mo – pod­vla­či Der­vi­ši.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, utvr­đe­no je i da je od mo­men­ta eks­pro­pri­ja­ci­je iz­gu­blje­no dva mi­li­o­na i 280 hi­lja­da li­ta­ra ma­sli­no­vog ulja, jer se u pro­sje­ku ne­ka­da sa tog pro­sto­ra do­bi­ja­lo 60 to­na ulja go­di­šnje.
– Ono što je va­žno is­ta­ći je i da se do pu­nog ro­da, od mo­men­ta re­vi­ta­li­za­ci­je, ako je uop­te i bu­de, mo­že do­ći tek za se­dam go­di­na. Da bi se vra­ti­la ulo­že­na sred­stva tre­ba još naj­ma­nje to­li­ko – ob­ja­šnja­va Der­vi­ši.
Za­to je, is­ti­če on, neo­p­hod­no vra­ti­ti ma­sli­nja­ke biv­šim vla­sni­ci­ma, ko­ji bi uz po­moć dr­ža­ve re­vi­ta­li­zo­va­li taj je­din­stve­ni pro­stor.
– To je je­di­no is­prav­no i pra­ved­no rje­še­nje, i vje­ru­je­mo da će oni ko­ji o to­me od­lu­ču­ju ko­nač­no ri­je­ši­ti to pi­ta­nje – za­klju­ču­je Der­vi­ši.
Iz­vr­šni di­rek­tor NVO „Mo­gul” Dže­mal Pe­ro­vić ka­že da po­dr­ža­va na­po­re obes­pra­vlje­nih vla­sni­ka, ali is­ti­če i da uva­lu Val­da­nos vi­di u ši­rem kon­tek­stu, kao je­din­stve­ni spoj pri­ro­de i dje­lo­va­nja ljud­skih ru­ku, kao kul­tur­no na­sle­đe i kao cje­lo­vi­tu tu­ri­stič­ku po­nu­du, u kraj­njem kao brend Ul­ci­nja i Cr­ne Go­re.
– Mi se ne za­la­že­mo za po­vra­ćaj ne sa­mo zbog is­pra­vlja­nja vi­še­de­ce­nij­ske ne­prav­de, već i zbog to­ga što smo uvje­re­ni da sa­mo pra­vi vla­snik, pot­po­mog­nut mu­drom vla­šću, mo­že re­vi­ta­li­zo­va­ti ma­sli­ne i oži­vo­tvo­ri­ti taj pro­stor, po ko­jem bi bi­li na­da­le­ko po­zna­ti – is­ti­če Pe­ro­vić i upo­zo­ra­va da je Val­da­nos na­pad­nut i di­vljom grad­njom.
– Hi­lja­da­ma go­di­na se u Ma­sli­na­di ni­je gra­di­lo. Za­mi­sli­te, op­šta za­bra­na. Ni osta­ve za dr­ža­nje ala­ta! Ni­je bi­lo ni me­đa ni­ti bo­dlji­ka­ve ži­ce. A sa­da ima­mo sve to. Pr­vo se po­če­lo sa stu­bo­vi­ma i bo­dlji­ka­vom ži­com (još 1945, dr­ža­va u na­ci­o­na­li­zo­va­nom di­je­lu), pa se gra­de be­ton­ski pot­por­ni zi­do­vi, na­si­pa­ju se sta­re kal­dr­me i ko­nač­no apart­ma­ni na­ve­li­ko. Užur­ba­no! I svi nad­le­žni na lo­kal­nom i na­ci­o­nal­nom ni­vou se bra­ne „eno, za­bra­ni­li smo to za­ko­nom”! A ni­je­smo u te dvi­je hi­lja­de go­di­na ima­li ni vi­so­kih ško­la, ni agen­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de, ni evrop­skih stan­dar­da..! Ka­ko ovo sa­da ob­ja­sni­ti?! Vi­dje­li valj­da gra­đa­ni od Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju, od dr­ža­ve! Ko­ja je uz to vo­de­ća u re­gi­o­nu. I spre­ma se za Po­gla­vlje 27! Ako za­u­sta­vi­mo ovaj van­da­li­zam, bi­će­mo do­stoj­ni evrop­ske bu­duć­no­sti – ka­te­go­ri­čan je Pe­ro­vić.
M.KNE­ŽE­VIĆ


Odr­ži­va va­lo­ri­za­ci­ja

Gru­pa ne­za­vi­snih in­te­lek­tu­a­la­ca i ne­vla­di­nih ak­ti­vi­sta ob­ja­vi­la je 2011. go­di­ne po­la­zne osno­ve za mo­gu­ću odr­ži­vu va­lo­ri­za­ci­ju uva­le Val­da­nos, od­no­sno Pred­log za for­mi­ra­nje Me­đu­na­rod­nog eko­lo­škog cen­tra Val­da­nos (MEC). Taj cen­tar bi bio atrak­ci­ja po si­ste­mu „Di­sco­ver and ad­mi­re” (ot­krij i di­vi se), i pred­sta­vljao bi ne­za­o­bi­la­znu tač­ku za go­ste ko­ji po­sje­te Ul­cinj i Cr­no­gor­sko pri­mor­je. Bio bi pro­gla­šen par­kom pri­ro­de, a, ka­ko bi do­dat­no po­tvr­di­li nje­gov zna­čaj za Cr­nu Go­ru i oja­ča­li nje­go­vu za­šti­tu, on bi zbog svo­je bi­o­ra­zno­li­ko­sti tre­ba­lo bi­ti uvr­šten u za­šti­će­na pod­ruč­ja Me­di­te­ra­na i u mre­žu NA­TU­RA 2000. Pro­jek­tom se pred­vi­đa re­vi­ta­li­za­ci­ja ma­sli­nja­ka ko­ju bi oba­vi­li ra­ni­ji vla­sni­ci uz po­moć dr­ža­ve, ob­no­va vi­no­gra­da, iz­grad­nja bo­ta­nič­kog vr­ta, eko-kam­pa za tu­ri­ste, sport­skih i dru­gih sa­dr­ža­ja.


U sri­je­du okru­gli sto o Val­da­no­su

Iz ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Mo­ni­to­ring gro­up Ul­cinj – Mo­gul” sa­op­šte­no je da će u sri­je­du, 14. fe­bru­a­ra, bi­ti odr­žan okru­gli sto na te­mu „Val­da­nos – sim­bol Ul­ci­nja”. Ova ak­tiv­nost or­ga­ni­zu­je se u sklo­pu pro­jek­ta ko­jim se pred­vi­đa stva­ra­nje pred­u­slo­va da se uva­la Val­da­nos pro­gla­si stro­go za­šti­će­nom zo­nom, te da se sen­zi­bi­li­zi­ra lo­kal­na upra­va da pre­du­zme ko­ra­ke ka ve­ćem ste­pe­nu za­šti­te hi­lja­du­go­di­šnje Ma­sli­na­de i či­ta­ve uva­le kao je­din­stve­nog eko-si­ste­ma.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"