Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-07 NIKŠIĆKI SNP O UNIŠTENOJ PRIVREDI NEKADAŠNJEG INDUSTRIJSKOG CENTRA Uticajni Nikšićani doprinijeli propasti Ovakvom stanju nikšićke privrede, pored lokalnog rukovodstva, umjesto da pomognu često su doprinosili Nikšićani koji su se nalazili na najodgovornijim funkcijama u crnogorskoj vlasti- Milo Đukanović, Filip Vujanović, Milutin Simović i Vojin Đukanović, naglašeno je u saopštenju SNP-a
NIK­ŠIĆ- Grad pod Tre­bje­som pod­nio je naj­ve­ću žr­tvu tran­zi­ci­je, sma­tra­ju u nik­šić­kom od­bo­ru So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je. Ka­ko su sa­op­šti­li, Nik­šić je do ja­nu­ar­skih pre­vi­ra­nja 1989. go­di­ne bro­jao oko 22 hi­lja­de rad­ni­ka, a da­nas je to grad za­tvo­re­nih pred­u­ze­ća i s ve­li­kim pro­cen­tom ne­za­po­sle­nih.
-Nik­šić, ne­kad grad omla­di­ne, kul­tu­re, spor­ta, če­li­ka i pi­va, da­nas je po­stao grad ko­jeg na­pu­šta omla­di­na, u kom je mi­gra­ci­ja sta­nov­ni­štva sve iz­ra­že­ni­ja, u ko­jem je mor­ta­li­tet ve­ći od na­ta­li­te­ta, grad s vi­še pen­zi­o­ne­ra ne­go za­po­sle­nih, s ve­li­kim bro­jem ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce, grad bez pri­vre­de, bez pro­spe­ri­te­ta, grad s naj­ve­ćim bro­jem sa­mo­u­bi­sta­va u re­gi­o­nu. Ova­kvom sta­nju nik­šić­ke pri­vre­de, po­red lo­kal­nog ru­ko­vod­stva, umje­sto da po­mog­nu če­sto su doprinosili Nik­ši­ća­ni ko­ji su se na­la­zi­li na naj­od­go­vor­ni­jim funk­ci­ja­ma u cr­no­gor­skoj vla­sti- Mi­lo Đu­ka­no­vić, Fi­lip Vu­ja­no­vić, Mi­lu­tin Si­mo­vić i Vo­jin Đu­ka­no­vić, na­gla­še­no je u sa­op­šte­nju SNP-a.
Naj­ve­ći broj za­po­sle­nih u Nik­ši­ću svo­je­vre­me­no je ra­dio u Že­lje­za­ri, čak 7, 5 hi­lja­da, pa je ta fa­bri­ka bi­la no­si­lac raz­vo­ja i Cr­ne Go­re i Ju­go­sla­vi­je. Po­sli­je vi­še ne­u­spje­lih pri­va­ti­za­ci­ja i vra­će­nih sto­ti­na mi­li­o­na eura dr­žav­nih ga­ran­ci­ja ban­ka­ma, stra­nim in­ve­sti­to­ri­ma za po­dig­nu­te kre­di­te, broj rad­ni­ka u toj fa­bri­ci da­nas se sveo na oko 150 ko­ji ra­de za mi­zer­ne pla­te i u ne­hu­ma­nim uslo­vi­ma. Pro­pa­la su i ras­pro­da­ta ak­ci­o­nar­ska dru­štva, po­put MMK „Stan­dard“ či­ji vri­jed­nu imo­vi­nu je za sve­ga 100 hi­lja­da eura ku­pi­la pri­vat­na fir­ma „Komp ko­merc“.
-Iden­tič­na ili još go­ra si­tu­a­ci­ja pro­u­zro­ko­va­na pljač­ka­škom pri­va­ti­za­ci­jom je s Rud­ni­ci­ma bok­si­ta, ko­ji su ne­kad za­po­šlja­va­li vi­še od dvi­je hi­lja­de rad­ni­ka. Na­kon pri­va­ti­za­ci­je, taj broj je spao na oko 300. ŠIK „Ja­vo­rak”, svjet­ski po­znat po pro­i­vod­nji stil­skog na­mje­šta­ja, fur­ni­ra i la­to­fleks lajs­ni, či­ja je imo­vi­na pro­ci­je­nje­na na 17 mi­li­o­na eura, pro­dat je za jed­nu mar­ku. Imo­vi­na ovog gi­gan­ta je od stra­ne no­vog vla­sni­ka ras­pro­da­ta dru­gim fir­ma­ma iz Nik­ši­ća i Cr­ne Go­re, a oko 700 rad­ni­ka je osta­lo bez po­sla, pod­sje­ća­ju iz SNP-a.
Me­đu ne­kad zna­čaj­nim, a sa­da pro­pa­lim fir­ma­ma na­vo­de i „Ko­ni kon­fek­ci­ju“, „Auto­pre­vo­zno“, „Gra­đe­vin­sko Cr­na Go­ra”, PTK Nik­šić, „Me­ta­lac”, štam­pa­ri­ju „Ko­le“, pe­ka­ru „Vo­jo Mi­ju­ško­vić“, te Mon­teks i Ze­ta­trans. U pr­voj pri­va­ti­zo­va­noj fir­mi u Cr­noj Go­ri, na­gla­si­li su iz SNP-a, „Pi­va­ri „Tre­bje­sa” ne­kad je bi­lo oko hi­lja­du rad­ni­ka, a da­nas sve­ga oko 250.B.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"