Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-11 UGOSTITELJ IZ BUDVE ZORAN KOVAČEVIĆ UPOZORIO MORSKO DOBRO I KOMUNALNU POLICIJU
Zapaliću se ako mi srušite kafić
Zoran Kovačević Zapaliću se ako mi srušite kafić Već 23 godine ja i brat Dejan plaćamo zakupninu Morskom dobru za lokaciju plažnog bara i sada su nas jednostavno izbrisali, a Komunalna policija je još u avgustu 2016. godine donijela rješenje o rušenju objekta i ono je postalo pravosnažno nakon godinu i po, ogorčen je Kovačević
BU­DVA - Ugo­sti­telj iz Bu­dve Zo­ran Ko­va­če­vić na­ja­vio je da će se sa­mo­za­pa­li­ti ako mu Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja i in­spek­ci­ja po na­lo­gu Mor­skog do­bra sru­še pla­žni bar „Zoff Fish”, ko­ji se na­la­zi u ju­go­i­stoč­nom di­je­lu Ka­me­no­va kod Bu­dve.
Ko­va­če­vić je re­kao da je Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja još u av­gu­stu 2016. go­di­ne do­ni­je­la rje­še­nje o ru­še­nju objek­ta, ko­ji dr­ži sa bra­tom De­ja­nom. To rje­še­nje je po­sta­lo pra­vo­sna­žno na­kon go­di­nu i po, ka­da su Ko­va­če­vi­ći is­cr­pi­li sve prav­ne mo­guć­no­sti.
- Svih ovih go­di­na smo pla­ća­li za­kup­ni­nu Mor­skom do­bru za lo­ka­ci­ju pla­žnog ba­ra. Ra­di se o iz­no­su od ukup­no 180.000 eura. Sa­da ne­ma­mo do­zvo­lu Mor­skog do­bra. Ni­su nam da­li ni dru­gu lo­ka­ci­ju da se pre­ba­ci­mo da ra­di­mo. Iz­bri­sa­li su nam lo­ka­ci­ju po­sle 23 go­di­ne ra­da. Pret­hod­na vlast je po­kre­nu­la ovaj pro­blem i po­ku­ša­la da sru­ši pla­žni bar i ni­je­su uspje­li. Na­dao sam se da će no­va vlast u Bu­dvi omo­gu­ći nam da ra­di­mo, ali to se iz­gle­da ni­je de­si­lo - re­kao je Ko­va­če­vić. Do­dao je da se na nji­ho­vom pri­mje­ru vi­di da se u Cr­noj Go­ri ne mo­že po­šte­no ra­di­ti i živjeti od svog ra­da.
- Oni na vla­sti ne pra­šta­ju uspjeh. Čim ne­ko ne­što na­pra­vi i poč­ne da ra­di, oni kao hi­je­ne že­le da ot­mu, uzmu sve i uni­šte... Njih ni­je sta­lo ka­ko jed­na po­ro­di­ca sad mo­že da se iz­dr­ža­va. Ako mi sru­še pla­žni bar u ko­ji sam ulo­žio go­di­ne tru­da i ve­li­ki no­vac, sa­mo­za­pa­li­ću se... – na­gla­ša­va Ko­va­če­vić i pod­vla­či da je
Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja za­ka­za­la za sju­tra (po­ne­dje­ljak) ru­še­nje pla­žnog ba­ra „Zoff Fish’s Bar”.
To će bi­ti tre­ći po re­du po­ku­šaj da se pla­žni bar Ko­va­če­vi­ća sru­ši. Osim in­spek­ci­je, na li­cu mje­sta na­ja­vljen je do­la­zak po­li­ci­je, va­tro­ga­sa­ca i eki­pe Do­ma zdra­vlja. Dok su gra­dom upra­vlja­li pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Ko­va­če­vi­ći su uspi­je­va­li da spri­je­če ru­še­nje nji­ho­vog objek­ta, iako im je do­zvo­la za lo­ka­ci­ju is­te­kla 2015. go­di­ne. U to­me su im, ka­ko is­ti­če Zo­ran, po­mo­gli pri­ja­te­lji i mje­šta­ni.
Me­di­ji su ra­ni­je pre­ni­je­li da je pro­blem oko „Zoff Fish’s Ba­ra” na­stao kad je utvr­đe­no da ni­je mo­gao bi­ti iz­gra­đen na lo­ka­ci­ji gdje se na­la­zi, jer je u va­že­ćem Pla­nu pri­vre­me­nih obje­ka­ta Mor­skog do­bra, lo­kal je tre­ba­lo da bu­de po­sta­vljen 50-ak me­ta­ra da­lje.
Osim to­ga pro­ble­ma­tič­na je bi­la i kva­dra­tu­ra po­slov­nog objek­ta Ko­va­če­vi­ća, ko­ji su o svom tro­šku adap­ti­ra­li dio ka­me­ne pla­že.
Ze­mlja na ko­joj je iz­gra­đen pla­žni bar, na­vod­no je bi­la u vla­sni­štvu sta­ro­mje­štan­ske po­ro­di­ce Mi­tro­vić, ko­ja je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pro­da­ta bu­dvan­skoj fir­mi „Mon­te Co”, ko­ja je u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je iz Lih­ten­štaj­na, a ko­ja na­mje­ra­va da na tom mje­stu gra­di tu­ri­stič­ki kom­pleks.
Bra­ća Ko­va­če­vić sa dru­ge stra­ne tvr­de da par­ce­la na ko­joj se na­la­zi nji­hov lo­kal ni­je bi­la u vla­sni­štvu Mi­tro­vi­ća, već dr­ža­ve Cr­ne Go­re i da je u zo­ni „Mor­skog do­bra”.
- Adap­ti­ra­li smo ka­me­nu i ne­pri­stu­pač­nu oba­lu i ulo­ži­li smo vi­še de­se­ti­na hi­lja­da eura. Iz Mor­skog do­bra su mo­ra­li da nas obe­šte­te ili da nam omo­gu­će dru­gu lo­ka­ci­ju - tvr­di Zo­ran Ko­va­če­vić.
Vl.O.


Jelušić će odgovoriti u ponedjeljak

Iz Mor­skog do­bra su kra­jem 2015. go­di­ne oba­vi­je­sti­li Ko­va­če­vi­će da se po­me­nu­ti pla­žni bar vi­še ne na­la­zi u Pla­nu pri­vre­me­nih obje­ka­ta, te da ga mo­ra­ju uklo­ni­ti, ili će o nji­ho­vom tro­šku to uči­ni­ti in­spek­ci­ja.
No­vi­nar „Da­na” kontaktirao je ju­če di­rek­to­ra Jav­nog pred­u­ze­ća za upra­vlja­nje mor­skim do­brom Cr­ne Go­re Pre­dra­ga Je­lu­ši­ća. On je naglasio da će odgovor za slučaj Kovačević biti proslijeđen naknadno, odnosno u ponedjeljak.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"