Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-03-12 MARKO LALEVIĆ TVRDI DA SU BERANSKI IZBORI POKAZALI DA DPS GUBI PODRŠKU GRAĐANA
Milova lista kalirala za hiljadu glasova
Marko Lalević Milova lista kalirala za hiljadu glasova Na prošlim lokalnim izborima, održanim 9.3.2014. godine, DPS je nastupao samostalno i dobio 7.725 glasova, dodajući tome, tada i sada, glasove njihovih koalicionih partnera, dolazimo do brojke od 8.942 glasa. Četiri godine kasnije na lokalnim izborima održanim 4.2.2018. godine, a okončanim 6.3.2018, koalicija DPS–SD–BS–PCG–LP dobila je 7.988 glasova, ističe Lalević
BE­RA­NE – Po­sli­je po­na­vlja­nja iz­bo­ra na pet bi­rač­kih mje­sta i još jed­nog iz­bor­nog de­ba­kla i bla­ma­že „DPS ma­ši­ne­ri­je“ dva pu­ta u po­sled­njih me­sec, u be­ran­skom OO DPS-a umje­sto da plju­šte ostav­ke, ču­je­mo hi­ste­rič­ne iz­ja­ve sa­mo­za­do­volj­stva i sla­vo­do­bit­no­sti, oci­je­nio je ju­če član Op­štin­skog od­bo­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne Mar­ko La­le­vić.
On je na­gla­sio da iz­ja­ve o ra­stu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta zvu­če smi­je­šno.
– Iz­ja­ve ko­je sti­žu iz be­ran­skog od­bo­ra DPS-a ovih da­na o nji­ho­vom ra­stu od 20 pro­ce­na­ta, „za­bo­ra­vlja­ju­ći“ svje­sno i oma­lo­va­ža­va­ju­ći svo­je ko­a­li­ci­o­ne pa­tr­ne­re SD–PCG–BS–LP kao da oni uop­šte ne­ma­ju ni­je­dan glas u Be­ra­na­ma, sa hu­mo­ri­stič­kim za­ključ­kom da po­dr­ška nji­ho­voj vi­zi­ji kon­stant­no ra­ste, zvu­ča­le bi ko­mič­no, da svi mi u Be­ra­na­ma ne zna­mo da su oni „ubi­je­đe­ni“ u to što pri­ča­ju i što im je Tar­zan ili ne­ki od ko­or­di­na­to­ra iz Pod­go­ri­ce na­pi­sao ka­ko bi oprav­da­li ogom­ne pa­re ba­če­ne na uza­lud­nu ku­po­vi­nu gla­so­va, i po­ku­ša­li pri­kri­ti iz­bo­r­ni fi­ja­sko i naj­te­ži po­raz li­ste „Be­ra­ne po­be­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić DPS–SD–BS–PCG–LP“ u po­sled­njih pet­na­e­tak go­di­ne. Upr­kos ne­vje­ro­vat­nom i još ne­za­pam­će­nom pri­ti­sku na je­dan grad i nje­go­ve gra­đa­ne od cij­log dr­žav­nog apa­ra­ta, cen­ta­ra for­mal­ne i ne­for­mal­ne mo­ći, kri­mi­nal­nog mi­lje, DPS je po­ka­zao svu svo­ju ne­moć, pre­va­zi­đe­nost i zar­đa­lost. „DPS ma­ši­ne­ri­ja“ je de­mon­ti­ra­na od stra­ne mu­drih, ka­rak­ter­nih i po­šte­nih gra­đa­na Be­ra­na na pro­ste či­ni­o­ce. Je­di­no što je DPS po­tvr­dio u ovoj kam­pa­nji je­ste svoj ma­lig­ni kan­ce­ro­ge­ni ka­ra­ker u sta­nju me­ta­sta­ze. Oni su nu­di­li no­vac, ucje­nji­va­li si­ro­ma­šne, pla­ši­li za­po­sle­ne, si­ja­li strah. Ci­je­la Cr­na Go­ra je gle­da­la naj­ve­ću opo­zi­ci­o­nu po­bje­du či­stu kao su­za sa lo­kal­nim po­li­ti­ča­ri­ma na če­lu i po­no­snim Be­ran­ci­ma, dr­ža­li smo čas ča­sti, mo­ra­la i po­šte­nja u naj­du­žem iz­bor­nom pro­ce­su u isto­ri­ji – na­gla­sio je La­le­vić.
La­le­vić je ka­zao da je oči­gled­no da „mo­zgo­vi“ iz DPS-a ima­ju pro­blem sa osnov­nim ma­te­ma­tič­kim ope­ra­ci­ja­ma, na­vo­de­ći da i dje­ca u vi­šim raz­re­di­ma osnov­ne ško­le uče sa­bi­ra­nje i od­u­zi­ma­nje če­tvo­ro­ci­fre­nih bro­je­va.
– Na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, odr­ža­nim 9.3.2014. go­di­ne, na ko­ji­ma je ta­ko­đe po­ra­žen, DPS je na­stu­pao sa­mo­stal­no i do­bio 7.725 gla­so­va, do­da­ju­ći to­me, ta­da i sa­da, gla­so­ve nji­ho­vih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra (BS – 349gla­so­va, PCG – 397 gla­so­va, SDP–SD – 471 glas) do­la­zi­mo do broj­ke od 8.942 gla­so­va. Če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je na lo­kal­nim iz­bo­rim odr­ža­nim 4.2.2018. go­di­ne, a okon­ča­nim 3.6.2018. go­di­ne, ko­a­li­ci­ja DPS–SD–BS–PCG–LP do­bi­la je 7.988 gla­so­va. Zna­či pro­vla­di­no bi­rač­ko ti­je­lo je u ne­za­dr­ži­vom slo­bod­nom pa­du i ka­li­ra­lo je za sko­ro 1.000 gla­so­va. Sa dru­ge stra­ne, svi opo­zi­ci­o­ni gla­so­vi na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 3.9.2014. bi­li su skon­ce­tri­sa­ni oko ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne i iz­no­si­li su 8.271 glas. Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 4.2.2018. go­di­ne, po­no­vlje­nim na pet bi­rač­kih mje­sta 6.3.2018. go­di­ne, opo­zi­ci­ja je iza­šla u vi­še ko­lo­na, ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne je do­bi­la 6.459 gla­so­va, DCG 1.889 gla­so­va, DE­MOS–SDP 272 gla­sa, GG „Ri­ječ“ 248 gla­so­va, URA 239 gla­so­va, što ukup­no iz­no­si 9.107 opo­zi­ci­o­nih gla­so­va, da­kle rast opo­zi­ci­o­nih gla­so­va u od­no­su na 9.3.2014. go­di­ne za sko­ro 1.000. Gra­đa­ni će sa­mi pro­ci­je­ni­ti ka­ko pad od 1.000 gla­so­va 2018. go­di­ne u od­no­su na lo­kal­ne iz­bo­re odr­ža­ne 2014. go­di­ne mo­že bi­ti rast od 20 pro­ce­na­ta. Vje­ro­vat­no ih je isti taj „ma­te­ma­tič­ki ge­ni­ja­lac“ ubi­je­dio da na po­no­vlje­nim bi­rač­kim mje­sti­ma mo­gu da ku­pe, ot­mu, po­kra­du i pro­mi­je­ne iz­bor­nu vo­lju Be­ra­na­ca? Hva­la im na još jed­nom sve­na­rod­nom ve­se­lju ko­je su nam omo­gi­ći­li – na­veo je La­le­vić.
Is­ta­ko je da će se DPS u na­red­nom pe­ri­o­du pre­po­zna­va­ti i po to­me što je dva pu­ta u Be­ra­na­ma u raz­ma­ku od mje­sec da­na do­ži­vio iz­bor­ni po­raz.
– No­vi­ja isto­ri­ja cr­no­gor­skog par­la­men­ta­ri­zma za­bi­lje­ži­će kao je­din­stven slu­čaj da je jed­noj ta­ko „moć­noj par­ti­ji“ po­šlo za ru­kom da iste iz­bo­re iz­gu­bi dva pu­ta u raz­ma­ku od mje­sec da­na. Be­ran­skom ru­ko­vod­stvu DPS-a že­li­mo još dug osta­nak na če­lu OO DPS-a jer su oni naj­bo­lja ga­ran­ci­ja da će Be­ra­ne i Be­ran­ci uvi­jek po­bje­đi­va­ti. Sa­mo nek su Zdra­vo – po­ru­čio je La­le­vić.D.J.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"