Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni GRAĐANI ROŽAJA NEZADOVOLJNI RADOM  KOMUNALNOG PREDUZEĆA
Ulice prljave, smeće na svakom koraku
Usled neredovnog pražnjenja kontejnera razbacano smeće Ulice prljave, smeće na svakom koraku Stanje  čistoće u gradu je katastrofalno i ovo nije samo trenutno stanje  već je ovako  godinama. Vjerujem da su ljudi naviknuti  pa mnogi čak i ne primjećuju prljavštinu i nered, kaže Asmir Čindrak Direktor Komunalnog preduzeća Huzeir Nurković kaže da zima još traje, te da neće početi sa pranjem ulica prije 15. aprila kada počinje proljećno sređivanje grada
RO­ŽA­JE – Broj­ni gra­đa­ni Ro­ža­ja zgro­že­ni su ne­či­sto­ćom ko­ja je ovih da­na vi­dlji­va na sva­kom ko­ra­ku u gra­du na Ibru. Gra­đa­ni se naj­vi­še ža­le na ne­mar Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ko­je, ka­ko is­ti­ču, ne odr­ža­va uli­ce u skla­du sa pro­pi­si­ma. Kao dra­sti­čan pri­mjer ne­bri­ge ko­mu­na­la­ca is­ti­ču pri­mjer ugi­nu­log psa ko­ji se de­set da­na na­la­zi na ma­gi­stral­nom pu­tu, ali se ni­ko ni­je udo­sto­jio da leš ži­vo­ti­nje uklo­ni na pro­pi­san na­čin.
– Na­kon što se oto­pio sni­jeg i za­si­ja­lo sun­ce mi se li­je­pom vre­me­nu ni­smo ob­ra­do­va­li, jer se za­o­sta­la ne­či­sto­ća osu­ši­la, pa je do­volj­no da du­ne ma­li vje­tar ili da pro­đe auto­mo­bil da se sa uli­ca po­dig­ne oblak pra­ši­ne. Prak­tič­no je ne­mo­gu­će sje­sti na ne­koj od grad­skih te­ra­sa, a da se ne na­di­še­te pra­ši­ne i pr­ljav­šti­ne. Svje­do­ci smo da Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će ri­jet­ko ka­da ope­re uli­ce. Na­ša za­bri­nu­tost za zdra­vlje je uto­li­ko ve­ća što zna­mo da se pra­ši­ne ne­će­mo oslo­bo­di­ti sve do kra­ja apri­la ka­da se or­ga­ni­zu­je pro­ljeć­no či­šće­nje gra­da jer će tek ta­da, pr­vi put po­sli­je zim­skog pe­ri­o­da, bi­ti opra­ne grad­ske uli­ce –ko­men­ta­ri­šu gra­đa­ni Ro­ža­ja.
Da se grad ne odr­ža­va va­lja­no kon­sta­to­vao je i za­štit­nik gra­đa­na Šuć­ko Ba­ko­vić, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci bo­ra­vio u ovoj op­šti­ni. On je ta­da bio za­ču­đen de­be­lim slo­jem pra­ši­ne ko­ju je vje­tar di­zao sa grad­skog tr­ga. Ba­ko­vić se po­ža­lio da on i nje­go­va eki­pa upr­vo zbog pr­ljav­šti­ne u va­zdu­hu ni­je­su mo­gli da oba­ve po­sao ona­ko ka­ko su pla­ni­ra­li pa su mo­ra­li da se sklo­ne u unu­tra­šnjost jed­nog od obje­ka­ta na grad­skom tr­gu.
Iz NVO „Ze­le­ni gaj’’, ko­ja se ba­vi eko­lo­škim pro­ble­mi­ma, na­gla­ša­va­ju da su i po­red že­lje da po­mog­nu da Ro­ža­je iz­gle­da či­sti­je, nji­ho­ve in­ge­ren­ci­je u tom prav­cu ogra­ni­če­ne. Pred­sjed­nik ove NVO Asmir Čin­drak kon­sta­tu­je da slu­žbe ko­je su za­du­že­ne za odr­ža­va­nje grad­ske či­sto­će, kao i raz­ne in­spek­ci­je, lo­še ra­de svoj po­sao.
– Sta­nje grad­ske či­sto­će je ka­ta­stro­fal­no i ovo ni­je sa­mo tre­nut­no već je ova­kvo sta­nje pri­sut­no go­di­na­ma. S ob­zi­rom na to da ma­li broj gra­đa­na po­ka­zu­je re­volt zbog ne­či­sto­će grad­skih uli­ca i cje­lo­kup­ne oko­li­ne gra­da, vje­ru­jem da su lju­di na­vik­nu­ti na ova­kvo sta­nje ko­je du­že tra­je, pa mno­gi i ne pri­mje­ću­ju pr­ljav­šti­nu i ne­red. Ipak, ne­či­sto­ća je oči­gled­na. Kon­tej­ne­ri su naj­če­šće pre­pu­nje­ni, a sme­će raz­ba­ca­no, što ne oda­je li­je­pu sli­ku o ovom gra­du, na­ro­či­to lju­di­ma ko­ji su u pro­la­zu – na­gla­ša­va Čin­drak ko­ji je za op­šti ne­red di­je­lom op­tu­žio i ne­sa­vje­sne gra­đa­ne.
– Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će je pri­je vi­še od tri go­di­ne spro­ve­lo ak­ci­ju či­šće­nja ko­ri­ta Ibra i po­sao je bio ve­o­ma do­bro od­ra­đen ali re­zul­ta­ti ni­su bi­li traj­ni, jer ri­je­ka je za krat­ko vri­je­me po­no­vo po­sta­la sme­tli­šte. Spro­ve­li smo ak­ci­ju pre­bro­ja­va­nja di­vljih de­po­ni­ja i kon­sta­to­va­li da ih na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne ima ne­ko­li­ko de­se­ti­na. Ak­ci­je či­šće­nja gra­da or­ga­ni­zu­ju se sa­mo jed­nom u go­di­ni, što ni­je do­volj­no – za­klju­ču­je Čin­drak.
I po­red to­ga što Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će u svom po­sje­du ima pro­fe­si­o­nal­nu ma­ši­nu za usi­sa­va­nje pra­ši­ne, usi­si­va­čem uli­ce go­di­na­ma ni­su oči­šće­ne. Umje­sto usi­si­va­ča ko­mu­nal­ni rad­ni­ci uli­ce či­ste me­tla­ma i lo­pa­ta­ma.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je do­la­ze iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća u ovoj fir­mi ima čak 80 za­po­sle­nih, od če­ga ma­nje od tri­de­set ra­di na odr­ža­va­nju grad­ske či­sto­će.
– Prak­tič­no ne­ma­mo gdje da sjed­ne­mo jer su kan­ce­la­ri­je pre­bu­ki­ra­ne pa se mno­gi no­vo­u­po­šlje­ni, zbog ne­mo­guć­no­sti da do­bi­ju sto­li­cu, na­la­ze se na ne­pla­će­nim od­su­stvi­ma ili na bo­lo­va­nju, dok je ve­li­ki broj njih oti­šao na rad u ino­stran­stvu, a ov­dje pri­ma­ju za­ra­de – ko­men­ta­ri­še sa­go­vor­nik „Dan” za­po­slen u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću.
Di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Hu­ze­ir Nur­ko­vić ka­že da zi­ma još tra­je, te da ne­će po­če­ti sa pra­njem uli­ca pri­je 15. apri­la ka­da po­či­nje pro­ljeć­no sre­đi­va­nje gra­da.
– Ne prak­ti­ku­je­mo da pe­re­mo uli­ce sa­da jer zi­ma još tra­je i to ni­ko ne ra­di. Ka­ko zi­ma još ni­je za­vr­še­na, oče­ku­je­mo da će­mo ima­ti još sni­je­žnih pa­da­vi­na. Uli­ce su okop­nje­le tek pri­je ne­dje­lju da­na i ne mo­gu da se pe­ru jer se vo­da le­di – ka­že Nur­ko­vić i na­gla­ša­va da ne­ma in­for­ma­ci­ju da se na ma­gi­stral­nom pu­tu već de­set da­na na­la­zi mr­tav pas.
– Ja o to­me na­mam in­for­ma­ci­je i to tre­ba da vi­di ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ili pak po­li­ci­ja. Oni tre­ba da nam ja­ve o ta­kvim slu­ča­je­vi­ma na­kon če­ga bi­smo mi re­a­go­va­li – ka­že Nur­ko­vić.V.Ra.


Led na ste­pe­ni­šti­ma i tro­to­a­ri­ma

Gra­đa­ni Ro­ža­ja za­mje­ra­ju ko­mu­nal­ci­ma zbog neo­dr­ža­va­nja tro­to­a­ra i pje­šač­kih sta­za u zim­skom pe­ri­o­du. Na­gla­ša­va­ju da su pje­ša­ci to­kom zi­me ve­o­ma ugro­že­ni jer im je ogra­ni­če­no kre­ta­nje zbog de­be­log le­da i sni­je­žnih na­sla­ga na ovim po­vr­ši­na­ma. Po­seb­no ne­go­du­ju oni ko­ji su pri­nu­đe­ni da se slu­že ste­pe­ni­šti­ma ko­ja su to­kom zi­me naj­če­šće pre­kri­ve­na le­dom.
Usled le­da na jav­nim po­vr­ši­na­ma do­la­zi do če­stih po­vre­đi­va­nja gra­đa­na. Ka­ko sa­zna­je­mo, Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, ko­je po­vri­je­đe­ni gra­đa­ni utu­žu­ju zbog neo­dr­ža­va­nja uli­ca i tro­to­a­ra, pre­tr­pa­no je pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma za na­pla­tu od­šte­te.


Čo­po­ri pa­sa lu­ta­li­ca

Asmir Čin­drak is­ti­če da je osim ne­či­sto­će pri­su­tan i pro­blem ve­li­kog bro­ja pa­sa lu­ta­li­ca na uli­ca­ma Ro­ža­ja.
– Sa­mo je pi­ta­nje da­na ka­da će čo­po­ri pa­sa, ko­ji na­ro­či­to u ju­tar­njim sa­ti­ma oku­pi­ra­ju ov­da­šnje uli­ce, ne­ko­ga na­pa­sti. Obra­ća­li smo se lo­kal­noj upra­vi i upo­zo­ri­li nad­le­žne u Op­šti­ni na po­sle­di­ce po­ja­ve ovo­li­kog bro­ja pa­sa lu­ta­li­ca ali su nas oni upu­ti­li na Be­ra­ne. Ka­žu da su sklo­pi­li ugo­vor sa ta­mo­šnjim pred­stav­ni­ci­ma azi­la za pse i vje­ru­ju da su ti­me ski­nu­li od­go­vor­nost sa se­be, a pa­sa je prak­tič­no sva­kim da­nom sve vi­še i ni­ko ih ne ukla­nja sa uli­ca – kon­sta­tu­je Čin­drak.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"