Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ BUDVANSKOG SNP-A OCJENJUJU DA JE DPS GRAĐEVINSKIM PODUHVATIMA UNIŠTIO PROSTOR OD PETROVCA DO JAZA
Prekršeni zakoni prirode i čovjeka
Hotel „AS” Prekršeni zakoni prirode i čovjeka Čuveni hotel „As” u Perazića dolu, najmlađi hotel Budvanske rivijere prije tranzicije, sada stoji kao opomena i predstavlja spomenik devastacije jednog unikatnog mediteranskog ambijenta, naglašavaju iz SNP-a
BU­DVA – Iz Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je sa­op­šti­li su da ako se kre­ne od Pe­trov­ca pa do Ja­za, ve­ćim di­je­lom na­i­la­zi se na pu­stoš ko­ji je DPS za vri­je­me svo­je vla­da­vi­ne osta­vio za so­bom. Iz bu­dvan­skog SNP-a is­ti­ču da je Pe­tro­vac do­ve­den u sta­nje ne­pre­po­zna­tlji­vo­sti, u pr­vom re­du „be­sti­jal­nim gra­đe­vin­skim po­du­hva­ti­ma ko­ji ga sta­vlja­ju ra­me uz ra­me sa Bu­dvom ko­ja je u tom smi­slu, u zad­njoj de­ka­di po­sta­la i zva­nič­no sim­bo­lom ljud­ske po­hle­pe”.
– Pe­tro­vac, kao ma­li pri­mor­ski grad, ušu­škan iz­me­đu br­da i is­pod kro­šnji ma­sli­na i bo­ro­va, sa mi­ri­som mo­ra i me­di­te­ran­ske ma­ki­je, pre­tvo­ren je u ka­ri­ka­tu­ru u ko­ju ni­je mo­gu­će po­vje­ro­va­ti dok se go­lim okom ne po­gle­da. Ur­ba­ni­stič­ki pla­no­vi, u ko­je se cr­ta­lo i do­cr­ta­va­lo ka­ko je ko iz re­ži­ma tra­žio, oki­ti­li su da­na­šnji Pe­tro­vac gra­đe­vin­skim ki­klo­pi­ma ko­ji ovaj gra­dić za­u­vi­jek pre­tva­ra­ju u ru­go­bu. Ču­ve­no pe­tro­vač­ko še­ta­li­šte ko­je po­sli­je 10 go­di­na još uvi­jek ni­je za­vr­še­no, a ko­je je svo­jom in­ve­sti­ci­jom pro­gu­ta­lo ne­kih 10 od­sto pr­ve di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar – Bo­lja­re, i sa jav­nim to­a­le­ti­ma sa fi­nan­sij­skom kon­struk­ci­jom od pre­ko 200.000 eura, pred­sta­vlja­ju u ne­ga­tiv­nom smi­slu bi­ser u kru­ni DPS ur­ba­ni­stič­kih po­du­hva­ta – sa­op­šta­va­ju iz bu­dvan­skog od­bo­ra SNP-a do­da­ju­ći da ču­ve­ni ho­tel „As” u Pe­ra­zi­ća do­lu, naj­mla­đi ho­tel Bu­dvan­ske ri­vi­je­re pri­je tran­zi­ci­je, sa­da sto­ji kao opo­me­na i pred­sta­vlja spo­me­nik de­va­sta­ci­je jed­nog uni­kat­nog me­di­te­ran­skog am­bi­jen­ta.
– Iz­li­va­nje ka­na­li­za­ci­je na jav­noj pla­ži Sve­tog Ste­fa­na, pra­va je eko­lo­ška bom­ba, za či­je po­sto­ja­nje je di­rekt­no od­go­vo­ran re­žim ko­ji je sti­mu­li­sao pre­ko­mjer­nu i di­vlju grad­nju, ko­ju ni­je pra­ti­la ade­kvat­na in­fra­struk­tu­ra – na­vo­de iz SNP-a i na­gla­ša­va­ju da Sve­ti Ste­fan, pod upra­vom Ama­na, gu­bi smi­sao svog po­sto­ja­nja. U krat­kim cr­ta­ma, pro­mje­na nje­go­vog kon­cep­ta po­slo­va­nja in­di­rekt­no i di­rekt­no je ne­ga­tiv­no uti­ca­la na či­tav pro­stor lo­kal­ne za­jed­ni­ce, kao i na eko­lo­ška i so­cio-eko­nom­ska kre­ta­nja. Na­i­me, dr­ža­va ne­ma fi­nan­sij­ske ko­ri­sti (ne pla­ća­ju go­di­šnju ren­tu i po­rez), di­vlja­ju ne­le­gal­na grad­nja, ne­a­de­kvat­no ure­đe­nje pla­ža i par­ko­va, ne­či­sto­ća pla­ža i ma­njak bo­ta­nič­ke ra­zno­vr­sno­sti, neo­dr­ža­va­nje grad­skih uli­ca, krat­ka se­zon­ska upo­šlja­va­nja rad­ne sna­ge, ne­do­sta­tak in­ter­ak­ci­je sa lo­kal­nom za­jed­ni­com i dru­go.
– Je­din­stve­na bo­ta­nič­ka oaza u Evro­pi, ču­ve­ni Mi­lo­čer­ski park, za ko­ji je spre­man be­ton­ski na­pad iz­grad­njom ne­bo­de­ra ve­li­či­ne 52.000 kva­drat­nih me­ta­ra u sa­mom sr­cu par­ka, tre­nut­no je naj­ve­ći DPS po­du­hvat u ko­jem se bru­tal­no kr­še za­ko­ni pri­ro­de i čo­vje­ka. Do­mi­na­ci­ja ho­te­la Ma­e­stral i pro­bi­ja­nje am­bi­jen­tal­no pri­hva­tlji­ve kvo­te iz­gra­đe­no­sti pri­je­ti to­tal­nom uni­šte­nju ma­lih pred­u­zet­ni­ka i nji­ho­ve eg­zi­sten­ci­je na ovom pro­sto­ru, jer pla­ža svo­jom ve­li­či­nom ni­je bi­la do­volj­na da udo­vo­lji ni pret­hod­nom uba­ni­stič­kom sta­nju.
Da­kle, na osno­vu sve­ga što se da­nas mo­že sa­gle­da­ti, upo­re­đu­ju­ći sa pret­hod­nim vre­me­nom, la­ko do­la­zi­mo do za­ključ­ka da se re­žim u sve­mu ovo­me po­na­ša kao po­mah­ni­ta­li sin do­brog do­ma­ći­na, ko­ji sa­da sve ono što je otac una­pri­je­dio i sa­ču­vao kao po­ro­dič­no bla­go, ovaj ras­pro­da­je, tro­ši i sta­vlja na tom­bo­lu, kao da sju­tra ne­će sva­nu­ti no­vi dan – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju bu­dvan­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"