Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Najviše povjerenja u SPC, u Vladu sve manje * Država dužna 2,76 milijardi * Od penzionera uzeli 5,8 miliona * Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Sarkoziju će da sude * „Brodolomci” ljetnji hit u najavi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milika Čeko Dačević, svjedok u slučaju ̶:
- Po zanimanju sam četnik.

Vic Dana :)

Pita učiteljica Pericu:
- Perice kako ćemo znati da je mrkva dobra za vid?
- Pa jeste li ikad vidjeli zeca sa naočarima.
Ispred fakulteta stoji Mujo i drži tele na povocu. Dolazi policajac...
- Molim vas gospodine, ovdje ne smijete držati tele, usred grada smo...
- Ma nije to tele.
- Kako nije, nisam valjda slijep.
- Ma gospon policajac, ovo je mito, a tele je gore na ispitu.
Došao Mujo u kafić i sjeo za šank. Uskoro on, konobar i još par gostiju pričaju o tome što su njihovi očevi.
Mujo kaže:
- Moj otac je bio mađioničar
Konobar odgovori:
- Vadio zečeve iz šešira?
Mujo kaže:
- Ne, pilao je ljude.
- Pilao je ljude?
- Da. Zato imam jednog polubrata i dvije polusestre.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NAJVRIJEDNIJA PROŠLOGODIŠNJA  INVESTICIJA SVE ČEŠĆE POKAZUJE  NEDOSTATAKE, MJEŠTANI ZABRINUTI
Na kružnom toku gužve kao u špicu sezone
Česte gužve na kružnom toku Na kružnom toku gužve kao u špicu sezone Kako se niko ne sjeti da slika kružni tok u Baru i to kopira kod nas. Svuda po dvije trake, prohodno i nema zastoja. Ali ne, oni to rade pred izbore, i onda kako nam bude - prokomentarisao je Emro Metanović
Dva mje­se­ca na­kon sve­ča­nog otva­ra­nja kru­žnog to­ka u cen­tru gra­da, naj­ve­ća in­fra­struk­tur­na in­ve­sti­ci­ja Op­šti­ne Ul­cinj u 2017. go­di­ni, sve če­šće po­ka­zu­je da pla­ne­ri ni­su baš naj­bo­lje od­ra­di­li svoj po­sao. Pri­je sve­ga zbog če­stih gu­žvi i za­sto­ja na kru­žnom to­ku, ko­ji je, uz­gred, i iz­gra­đen ka­ko bi u cen­tru gra­da omo­gu­ćio ne­sme­ta­no od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja. Ul­ci­nja­ni, me­đu­tim, uglav­nom ni­su za­do­volj­ni ka­ko je kru­žni tok ri­je­šen. Sma­tra­ju da je vi­zu­el­no taj pro­je­kat uljep­šao grad ali da je u prak­si po­ka­zao mno­go ne­do­sta­ta­ka. U ne­ko­li­ko na­vra­ta u tom di­je­lu gra­da sa­o­bra­ćaj je bio pot­pu­no blo­ki­ran, usled gu­žvi na kru­žnom to­ku. Mje­šta­ne to bri­ne jer se pro­ble­mi de­ša­va­ju u vri­je­me ka­da u naj­ju­žni­joj op­šti­ni ne­ma tu­ri­sta. O sa­o­bra­ćaj­nim pro­ble­mi­ma mje­šta­ni si­lom pri­li­ka ras­pra­vlja­ju sva­ko­dnev­no a po­le­mi­ka se vo­di čak i na dru­štve­noj mre­ži fej­sbuk gdje je ve­li­ki broj Ul­ci­nja­na, u gru­pi „UL Fo­rum“ is­ka­zao ne­za­do­volj­stvo ve­li­kom in­fra­struk­tur­nom in­ve­sti­ci­jom lo­ka­lne sa­mo­u­pra­ve. Ta­ko na pri­mjer, mje­šta­nin ko­ji se pred­sta­vio kao Emro Me­ta­no­vić tvr­di da je kru­žni tok to­tal­no ne­funk­ci­o­nal­na in­ve­sti­ci­ja.
– Sa­da je za­gu­še­nje, ka­da dje­ca iz­la­ze iz ško­le a ka­mo­li u se­zo­ni.Tek ta­da će na­sta­ti ha­os, još ako ne za­tvo­re ono is­ko­pa­no kod mar­ke­ta „Idea”. Ka­ko se ni­ko ne sje­ti da sli­ka kru­žni tok u Ba­ru i to ko­pi­ra kod nas. Svu­da po dvi­je tra­ke, pro­hod­no i ne­ma za­sto­ja. Ali ne, oni to ra­de pred iz­bo­re i on­da ka­ko nam bu­de - na­pi­sao je Me­ta­no­vić.
– Zdrav i funk­ci­o­na­lan kru­žni tok sa dvi­je tra­ke je on­da ka­da su mu pro­hod­ne i iz­la­zne dvi­je tra­ke. Čim ni­su, do­la­zi do ko­lap­sa i to je to. Onaj dio ka Gim­na­zi­ji je po­seb­no ka­ta­stro­fa. Kru­žni tok je li­je­po za­mi­šljen, ali ne­će bi­ti funk­ci­o­na­lan dok god jed­na tra­ka bu­de na­mi­je­nje­na za par­ki­ra­nje - mi­šlje­nja je Dar­ko Vi­ca­ri.
Ul­ci­nja­nin Slav­ko Bo­gi­će­vić pri­mje­tio je da sta­ra ras­kr­sni­ca ima­la tri sa­o­bra­ćaj­ne tra­ke ko­ji­ma se mo­glo ući ili iza­ći iz ras­kr­sni­ce, a sa­da je jed­na ma­nje.
– Jed­na sa­o­bra­ćaj­na tra­ka uvjek je bi­la za­u­ze­ta par­ki­ra­nim auto­mo­bi­li­ma zbog hro­nič­nog ne­do­stat­ka par­king mje­sta u gra­du, ali su za sa­o­bra­ćaj osta­ja­le dvi­je sa­o­bra­ćaj­ne tra­ke ko­ji­ma se ne­sme­ta­no mo­glo vo­zi­ti. Ne­ka pa­met­na gla­va ko­ja je pro­jek­to­va­la no­vi kru­žni tok i ne­ka još pa­met­ni­ja ko­ja je sve to odo­bri­la je pro­ši­ri­la „ze­le­ne po­vr­ši­ne” na ra­čun jed­ne ko­lo­vo­zne tra­ke pa da­nas ima­mo sa­mo dvi­je. Šta smo do­bi­li? Oni ko­ji su se ta­da ne­pro­pi­sno par­ki­ra­li u tre­ćoj ko­lo­vo­znoj tra­ci da­nas se par­ki­ra­ju u dru­goj i za sa­o­bra­ćaj osta­vlja­ju sa­mo jed­nu i ti­me se u cen­tru gra­da stvo­ri­lo usko gr­lo. Svu­da u svi­je­tu se uli­ce ši­re osim u Ul­ci­nju gdje se su­ža­va­ju. Za­mi­sli­te šta će da bu­de u se­zo­ni - na­pi­sao je Bo­gi­će­vić.
– Od Gim­na­zi­je ka kru­žnom bla­go re­če­no, užas, pro­ko­men­ta­ri­sa­la je Su­a­da – De­mir La­zo­vić.
Ipak ima i mje­šta­na ko­ji su za­do­volj­ni rje­še­njem kru­žnog to­ka.
– Kada ni­ko ni­šta ne gra­di lo­še vam je. Kad ne­ko ne­što na­pra­vi, opet vam je lo­še. Šta ima lo­še u tom kru­žnom to­ku ? Zar ni­je bo­lji ne­go oni se­ma­fo­ri što su vi­še bi­li uga­še­ni ne­go što su ra­di­li. Umje­sto da bu­de­mo sreć­ni, što ima­mo ne­što no­vo u gra­du, vi kri­ti­ku­je­te. Još ovo ne­ko či­ta pa se vi on­da ža­li­te što ne­ma­mo tu­ri­zma. Pa kad ova­ko tje­ra­te na­rod - ko­men­ta­ri­sao je Edvin Tu­lić.
Pod­sje­ti­mo, Opš­tina Ul­cinj, od­no­sno Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti re­a­li­zo­vao je taj pro­je­kat kao ka­pi­tal­nu in­ve­sti­ci­ju ko­ja je pred­vi­đe­na Pro­gra­mom ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu. Re­a­li­za­ci­jom tog pro­jek­ta, nad­le­žni su obe­ća­li da će, pri­je sve­ga po­bolj­ša­ti sa­o­bra­ćaj u cen­tru gra­da i ri­je­ši­ti pi­ta­nje od­vo­đe­nja at­mos­fer­skih vo­da kod zgra­de Po­šte, od­no­sno re­sto­ra­na „Pal­ma”, ko­ji je pred­sta­vljao ve­li­ki pro­blem pri­li­kom obil­nih pa­da­vi­na. To je ina­če pr­va fa­za iz­grad­nje bu­le­va­ra Maj­ke Te­re­ze, ko­jim je pred­vi­đe­no spa­ja­nje bu­le­va­ra Sken­der­be­ga sa bu­le­va­rom Te­u­ta. In­ve­sti­ci­ja je usa­gla­še­na sa Pro­jek­tom po­bolj­ša­nja vo­do­snab­di­je­va­nja i od­vo­đe­nja ot­pad­nih vo­da ko­ji će se re­a­li­zo­va­ti iz kre­di­ta KfV ban­ke. Ra­do­ve je iz­vo­di­lo pred­u­ze­će „Pu­te­vi Bar”, a pro­je­kat je ko­štao oko 300 hi­lja­da eura. Nad­zor nad iz­vo­đe­njem ra­do­va vr­ši­la je Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Ul­ci­nja.
M.K.

Plo­ča pu­kla ci­je­lom ši­ri­nom

Sa­o­bra­ćaj­ni­ca ko­ja spa­ja cen­tar gra­da sa Pri­sta­nom, Ul­ci­nja­ni­ma po­zna­ti­ja kao Plo­ča, po­pu­ca­la je ne­dav­no ci­je­lom ši­ri­nom. Na tom di­je­lu po­pu­cao je ta­ko­đe tro­to­ar, ko­ji je ne­dav­no na­pra­vljen pa su gra­đa­ni s pra­vom za­bri­nu­ti za bez­bjed­nost vo­za­ča i pje­ša­ka. Ina­če, Op­šti­na Ul­cinj in­ve­sti­ra­la je sred­stva za ure­đe­nje Plo­če, ko­jim je ova zo­na ne­dav­no do­bi­la pot­pu­no no­vi iz­gled. Ura­đe­no je ob­la­ga­nje tro­to­a­ra štam­pa­nim be­to­nom, po­sta­vlja­nje ra­svje­te, oze­le­nja­va­nje po­vr­ši­na, po­sta­vljaj­nje klu­pa, kan­ti za ot­pat­ke a iz lo­ka­lne sa­mo­u­pra­ve sa­op­šte­no je i da je oba­vlje­no sa­ni­ra­nje ošte­će­nih dje­lo­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"