Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izbori završeni u prvom krugu * Ubio brata na kućnom pragu * Vlada da se odrekne 200 hiljada eura * Uzimati novac od majki nije blagosloveno * Novi udari bi izazvali haos * Lozinka - jedinstvo * Svaki dan je izborni
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Filip Vujanović, odlazeći predsjednik Crne Gore:
- Napad u Siriji opravdao cilj.

Vic Dana :)

Čak Noris je umro prije 20 godina.
Smrt nije skupila hrabrost da mu to kaže.

Objašnjava načelnik stanice svojim ljudima zadatak. „Naći ćemo se ispred hotela „Balkan” točno u 11 i 48, a za one koji imaju digitalne satove dva pendreka, obrnuta stolica i Sneško Bijelić”.
Na svadbi mladoženja se obraća svatovima:
– Dragi prijatelji, pošto više neću imati prilike da govorim...

Fata u butiku:
– Htjela bih mom Muji da kupim jednu lijepu kravatu, takvu koja bi istaknula njegove oči.
Prodavačica:
– Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-04-15 OPŠTINA HERCEG NOVI ZAVRŠILA PROJEKAT UREĐENJA STAROG ŽELJEZNIČKOG PROLAZA, LALOVINA, OD MELJINA DO ZELENIKE
Tunel oživio nakon 50 godina
Novi izgled tunela Lalovina Tunel oživio nakon 50 godina Ovo danas što imamo razlikuje se kao od neba do zemlje, u odnosu na ono što smo ovdje zatekli ja i saradnici kada smo u septembru obilazili mjesne zajednice. Tada je bilo gotovo nemoguće proći kroz tunel, a danas je stavljen u funkciju, naglasio je Stevan Katić
HER­CEG NO­VI - Za­hva­lju­ju­ći na­po­ru lo­kal­ne upra­ve He­rceg No­vog, sta­ri že­lje­znič­ki tu­nel ko­ji spa­ja Me­lji­ne i Ze­le­ni­ku je ob­no­vljen na na­čin da da­nas pred­sta­vlja ure­đe­nu pje­šač­ku sta­zu, ko­ja je sve­ča­no otvo­re­na ju­če.
Uspje­šan za­vr­še­tak pro­jek­ta adap­ta­ci­je ko­ji je fi­nan­si­ra­la Op­šti­na Her­ceg No­vi obi­lje­žen je u pri­su­stvu broj­nih gra­đa­na i pred­stav­ni­ka lo­kal­ne upra­ve.
– Ovo da­nas što ima­mo raz­li­ku­je se kao od ne­ba do ze­mlje, u od­no­su na ono što smo ov­dje za­te­kli ja i sa­rad­ni­ci ka­da smo u sep­tem­bru obi­la­zi­li mje­sne za­jed­ni­ce. Ta­da je bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će pro­ći kroz tu­nel, a da­nas je sta­vljen u funk­ci­ju. Ima­mo no­vu, re­pre­zen­ta­tiv­nu pje­šač­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju, ko­ja je na do­bro­bit mje­šta­na Me­lji­na i Ze­le­ni­ka i svih gra­đa­na Her­ceg No­vog - ka­zao je Ste­van Ka­tić, pred­sjed­nik Op­šti­ne Her­ceg No­vi.
U pro­je­kat re­kon­struk­ci­je sta­rog že­lje­znič­kog tu­ne­la kre­nu­lo se ne­du­go na­kon for­mi­ra­nja no­ve lo­kal­ne vla­sti u Her­ceg No­vom. Za kra­tak pe­ri­od do­šlo se od ide­je do re­a­li­za­ci­je. As­fal­ti­ra­na je sta­za, po­sta­vlje­na jav­na ra­svje­ta u tu­ne­lu i na pri­la­zi­ma, po­sta­vlje­ne klu­pe, ure­đen pla­to u Ze­le­ni­ci, za­sa­đe­no no­vo ze­le­ni­lo: ma­sli­ne, li­pe, le­an­dri, euka­lip­tu­si.
Ka­tić se za­hva­lio svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, a po­seb­no Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj i pred­u­ze­ću Ko­mu­nal­no- stam­be­no ko­ji su da­li mak­si­ma­lan do­pri­nos da se tu­nel i pro­stor oko nje­ga ople­me­ne. U re­a­li­za­ci­ji su uče­stvo­va­li i pred­u­ze­će Či­sto­ća, Slu­žba za­šti­te i spa­sa­va­nja, a sve uz pu­nu po­dr­šku or­ga­na lo­kal­ne upra­ve.
– Na­mje­ra Op­šti­ne je da ure­đe­nu i bez­bjed­nu pje­šač­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju do­bi­ju svi dje­lo­vi gra­da - po­ru­čio je Ka­tić, i do­dao da se se već ra­di na pro­jek­ti­ma iz­grad­nje tro­to­a­ra pre­ko Zmi­ji­ca u Ze­le­ni­ci, od Bi­je­le do Ka­me­na­ra.
U ime gra­đa­na mje­snih za­jed­ni­ca Me­lji­ne i Ze­le­ni­ka za­do­volj­stvo zbog adap­ta­ci­je tu­ne­la sa oku­plje­nim su­gra­đa­ni­ma po­di­je­lio je Dra­gan An­drić.
– Ovaj tu­nel po­ve­zu­je dvi­je mje­sne za­jed­ni­ce i pro­du­ža­va Še­ta­li­šte Pet Da­ni­ca od ri­je­ke Su­to­ri­ne skroz do lu­ke Ze­le­ni­ka. Ovim smo iz­bje­gli mno­ge pro­ble­me, jer smo ne­ka­da ko­ri­sti­li tu­nel na ma­gi­stra­li kao pje­šač­ki. Ovaj tu­nel otva­ra no­ve per­spek­ti­ve, i ko­ri­stan je svih gra­đa­na na­ših mje­snih za­jed­ni­ca i ci­je­le op­šti­ne, kao i tu­ri­sta, jer je ovo no­va vri­jed­nost i kva­li­tet - ka­zao je An­drić.
On se za­hva­lio lo­kal­noj upra­vi što je tu­nel la­lo­vi­na na­kon 50 go­di­na po­no­vo oži­vio i po­že­lio da ga du­go go­di­na kor­iste mno­ge na­red­ne ge­ne­ra­ci­je.
Iz­lo­žbom fo­to­gra­fi­ja u tu­ne­lu gra­đa­ni­ma su pri­ka­za­ni de­ta­lji vre­me­na ka­da su her­ceg­nov­skim pri­o­ba­ljem tut­nja­li vo­zo­vi, a pri­sut­ne je sa isto­rij­skim zna­ča­jem že­lje­zni­ce i ovog tu­ne­la upo­znao Jo­sip Ve­ber, autor mo­no­gra­fi­je „Že­lje­zni­ca u Bo­ki Ko­tor­skoj 1901-1968”, ko­ji je i ustu­pio fo­to­gra­fi­je za po­stav­ku.
–Ve­li­ka mi je čast i za­do­volj­stvo da kao ve­li­ki lju­bi­telj i rad­nik na po­pu­la­ri­za­ci­ji že­lje­zni­ce i oču­va­nju nje­ne isto­ri­je ve­če­ras mo­gu da pri­su­stvu­jem ova­ko zna­čaj­nom do­ga­đa­ju. Otva­ra­njem ovog tu­ne­la ču­va­mo uspo­me­nu na že­lje­zni­cu kao si­stem ko­ji je umno­go­me pre­po­ro­dio ne sa­mo Bo­ku Ko­tor­sku, već i ci­je­lu ovu re­gi­ju - po­ru­čio je Ve­ber.
Pje­šač­ko-tu­ri­stič­ke sta­ze ovo­ga ti­pa po­sled­njih de­se­tak go­di­na po­sta­le su ve­o­ma zna­ča­jan trend u Evro­pi i svi­je­tu. Ka­ko je ka­zao Ve­ber, an­ke­ti­ra­nje broj­nih tu­ri­sta ko­ji su bo­ra­vi­li u Her­ceg No­vom, kon­kret­no u In­sti­tu­tu „Dr Si­mo Mi­lo­še­vić” je po­ka­za­lo da go­sti iz Nor­ve­ške, Nje­mač­ke i dru­gih za­pad­nih ze­ma­lja, ve­li­ki plus da­ju ide­ji bu­du­će sta­ze ko­ja bi se pro­te­za­la pre­ma gra­ni­ci sa Hr­vat­skom.
– Za to po­sto­je ja­ko do­bri pla­no­vi ko­ji će se re­a­li­zo­va­ti kroz IPA fon­do­ve, sa op­šti­na­ma Tre­bi­nje, Du­brov­nik i Ko­na­vle. Ja se na­dam da ne­će pro­ći pu­no vre­me­na i da će­mo usko­ro do­bi­ti i taj dio va­žne pje­šač­ke tran­sver­za­le, ko­ja će da spa­ja ne sa­mo kra­je­ve i gra­do­ve, već što je naj­bit­ni­je, spa­ja­će lju­de - za­klju­čio je Ve­ber.
K.Ma­to­vić

Pru­ga ra­di­la do 1968. go­di­ne

Jo­sip Ve­ber je pod­sje­tio je da je pri­ča o že­lje­zni­ci u Her­ceg No­vom i Bo­ki Ko­to­r­skoj po­če­la 16. ju­la 1901. go­di­ne. Ta­da je tač­no u 11 sa­ti u sta­ni­cu u Ze­le­ni­ci pri­spio pr­vi voz iz Sa­ra­je­va. Tog da­na su že­lje­zni­cu do­bi­li i Tre­bi­nje i Du­brov­nik. Od tog da­tu­ma Her­ceg No­vi i ci­je­li ovaj dio Bo­ke Ko­tor­ske ima­li su di­rekt­nu ve­zu sa gra­do­vi­ma Evro­pe jer je sa­vre­me­na kom­po­zi­ci­ja sa udob­nim va­go­ni­ma put­ni­ke pre­vo­zi­la do Sa­ra­je­va, Pe­šte, Be­ča i dru­gih cen­ta­ra. Vo­zo­vi su kroz Her­ceg No­vi pro­la­zi­li do 1968. go­di­ne, ka­da je do­ne­se­na od­lu­ka da je pru­ga ne­ren­ta­bil­na i ona je uki­nu­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"