Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio tasta, teško ranio ženu i taštu * Slobodni građani noćna mora Mila Đukanovića * Pružamo ruku čitavoj opoziciji * Za službena putovanja 4,76 miliona eura * Ubio tasta, teško ranio ženu i taštu * Sitni kriminalac prerastao u teroristu * Zločini islamista su napad na civilizovani svijet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U KOTORU ODRŽANA SKUPŠTINA MATICE BOKE NA KOJOJ JE DATA PUNA PODRŠKA BORBI ZA FER IZBORE I PRIMJENU NOVOG IZBORNOG ZAKONODAVSTVA
Bokelji da dobiju svoje predstavnike
Bokelji da dobiju svoje predstavnike Dragan Lepetić je ocijenio da se izbori trenutno sprovode preko partijskih izbornih lista „bez bilo kakve regionalne zastupljenosti odbornika i poslanika i bez direktnog izbora ličnosti, čime se u suštini biraju partijski, a ne narodni odbornici i poslanici
KO­TOR - Na skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke ko­ja je odr­ža­na u Ko­to­ru usvo­je­ni su za­ključ­ci da se ova NVO u na­red­nom pe­ri­o­du bo­ri za pra­ved­ni­ju po­re­sku po­li­ti­ku i bli­žu sa­rad­nju bo­kelj­skih op­šti­na.
Skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke su, po­red osta­lih, pri­su­stvo­va­li ge­ne­ral­ni kon­zul i kon­zul Sr­bi­je u Cr­noj Go­ri Slo­bo­dan Ba­jić i Zo­ran Doj­či­no­vić, po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić, ar­hi­je­rej­ski na­mje­snik bo­ko­ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić, od­bor­ni­ci u bo­kelj­skim skup­šti­na­ma op­šti­na i broj­ni go­sti. Usvo­jen je iz­vje­štaj o ra­du te NVO za pro­šlu go­di­nu s fi­nan­sij­kim iz­vje­šta­jem, te plan ra­da i fi­nan­sij­ski plan za ovu go­di­nu ko­ji je iz­lo­žio pred­sjed­nik UO Ma­ti­ce Bo­ke Želj­ko Kom­ne­no­vić. NVO Ma­ti­ca Bo­ke za­tra­ži­la je stva­ra­nje uslo­va za pri­mje­nu no­vog iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva u Cr­noj Go­ri i pred­lo­ži­la uvo­đe­nje per­so­na­li­zo­va­nog pro­por­ci­o­nal­nog iz­bor­nog si­ste­ma ka­ko bi se i gra­đa­ni­ma, a ne sa­mo par­ti­ja­ma, omo­gu­ći­lo da ime­nom bi­ra­ju od­bo­r­ni­ke i po­sla­ni­ke.
Tu ini­ci­ja­ti­vu ju­če je iz­nio pred­sjed­nik skup­šti­ne Ma­ti­ce Bo­ke advo­kat Dra­gan Le­pe­tić iz Her­ceg No­vog. On je oci­je­nio da se iz­bo­ri tre­nut­no spro­vo­de pre­ko par­tij­skih iz­bor­nih li­sta „bez bi­lo ka­kve re­gi­o­nal­ne za­stu­plje­no­sti od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka i bez di­rekt­nog iz­bo­ra lič­no­sti, či­me se u su­šti­ni bi­ra­ju par­tij­ski, a ne na­rod­ni od­bor­ni­ci i po­sla­ni­ci“.
-To se mo­že is­pra­vi­ti iz­mje­nom Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka ko­je mi na ovaj na­čin ini­ci­ra­mo, i to kroz per­so­na­li­za­ci­ju pro­por­ci­o­nal­nog iz­bor­nog si­ste­ma, pre­ko pre­fe­ren­ci­jal­nih iz­bor­nih gla­sač­kih li­sta. Ova­kve iz­mje­ne zna­či­le bi bo­lju za­stu­plje­nost od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka iz Her­ceg No­vog, Ko­to­ra, Tiv­ta i Bu­dve, jer bi u kom­bi­na­ci­ji s do­sa­da­šnjim pro­por­ci­o­nal­nim iz­bor­nim si­ste­mom, dio od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka ostao i da­lje na par­tij­skim li­sta­ma, dok bi se dru­gi dio bi­rao s per­so­na­li­zo­va­nih iz­bor­nih li­sta ve­za­nih kon­kret­no za iz­bor­no pod­ruč­je bo­kelj­skih op­šti­na i dru­gih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri- ob­ja­snio je Le­pe­tić.
Po nje­go­vom mi­šlje­nju, ta­ko bi se iz­bje­glo da gra­do­vi i pod­ruč­ja kao što je, re­ci­mo, Bo­ka ko­tor­ska ne­ma­ju svo­je re­gi­o­nal­ne pred­stav­ni­ke u Skup­šti­ni CG.
Le­pe­tić je na­veo da se na slič­nim iz­mje­na­ma iz­bor­nih za­ko­na već ra­di u Hr­vat­skoj i u Sr­bi­ji, a ta­kvom iz­mje­nom bi i re­gi­on Bo­ke ko­to­r­ske u Cr­noj Go­ri do­bio na zna­ča­ju.
Kom­ne­no­vić je is­ta­kao da je Ma­ti­ca Bo­ke s vi­še dru­gih NVO pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pot­pi­sa­la i De­kla­ra­ci­ju o za­šti­ti pri­vat­ne svo­ji­ne, ste­če­nih pra­va, slo­bod­nog tr­ži­šta i ot­po­ra prav­nom na­si­lju, ve­za­nu za na­mje­re Vla­de CG da obes­pra­vi pri­mor­ce ko­ji ima­ju pri­vat­nu imo­vi­nu u zo­ni Mor­skog do­bra, a što je ima­lo ve­li­ki od­jek u do­ma­ćoj i me­đu­na­rod­noj jav­no­sti. Zbog to­ga su pred­stav­ni­ke pot­pi­sni­ka de­kla­ra­ci­je pri­mi­li i šef de­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Mi­tja Drob­nič, šef po­li­tič­kog sek­to­ra u De­le­ga­ci­ji EU Al­be­r­to Ka­ma­ra­ta i pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ran­ko Kri­vo­ka­pić.
Po­zdra­vlja­ju­ći pri­sut­ne na skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke, ge­ne­ral­ni kon­zul Sr­bi­je Slo­bo­dan Ba­jić re­kao je da je Ma­ti­ca Bo­ke jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih ne­vla­di­nih udru­že­nja na ovim pro­sto­ri­ma, kao i da su njen ugled, zna­čaj i rad pre­po­zna­ti ka­ko u Sr­bi­ji, ta­ko i u Bo­ki i Cr­noj Go­ri.
-Va­še dje­lo­va­nje u ci­lju nje­go­va­nja tra­di­ci­je kul­tu­re i za­šti­te isto­rij­skih te­ko­vi­na Bo­ke ko­tor­ske da­je sna­gu Ma­ti­ci Bo­ke i obez­bje­đu­je joj mje­sto ka­ko u da­na­šnjem vre­me­nu ta­ko i u bu­duć­no­sti. Sa­rad­nja Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Ma­ti­ce Bo­ke je na ve­o­ma vi­so­kom ni­vou. Opre­dje­lje­nje Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Sr­bi­je je da, u skla­du sa­svo­jim nad­le­žno­sti­ma,omo­gu­ći da se glas Ma­ti­ce Bo­ke ču­je i u Sr­bi­ji- ka­zao je Ba­jić.
Uče­sni­ke skup­šti­ne Ma­ti­ce Bo­ke po­zdra­vio je i pa­roh ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić ko­ji je ka­zao da će cr­kva sve uči­ni­ti za one ko­ji ra­de za do­bro­but srp­skog na­ro­da.
-Ma­ti­ca bez sum­nje to ra­di i ne­ka je bla­go­slo­ven po­če­tak ovog ra­da. Ta­ko­đe i sve što ra­di­te ne­ka bu­de uz bla­go­slov bož­ji- ka­zao je Kri­vo­ka­pić. Pri­sut­ne su po­zdra­vi­li i po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić i pred­stav­nik NVO Jaz –Mr­če­vo Po­lje Dra­gan Bu­zdo­van.
Ž.K.

Od­luč­no pro­tiv NA­TO-a

Na Skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke ju­če je po­no­vlje­no da ta NVO osta­je pri svom ra­ni­jem sta­vu, od­no­sno da se pro­ti­ve učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO. Is­tak­nu­ta je po­tre­ba ve­će ulo­ge NVO sek­to­ra u vo­đe­nju jav­nih po­li­ti­ka, kao i po­dr­ška sta­vo­vi­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske u ve­zi no­vog Za­ko­na o vjer­skim za­jed­ni­ca­ma. Skup­šti­na Ma­ti­ce Bo­ke da­la je pu­nu po­dr­šku ak­tu­el­nim de­mo­krat­skim pro­ce­si­ma u Cr­noj Go­ri, bor­bi za po­šte­ne iz­vo­re i pri­mje­nu no­vog iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
-Po­zi­va­ju­ći po­li­tič­ke su­bjek­te da se na mi­ran, ne­na­si­lan i do­sto­jan­stven na­čin iz­bo­re za ovaj ve­li­ki cilj ko­ji je za­lo­ga evrop­ske de­mo­krat­ske tra­di­ci­je, osu­đu­je­mo pre­ko­mjer­nu upo­tre­bu po­li­cij­ske si­le na pro­te­sti­ma u Pod­go­ri­ci pro­tiv gra­đa­na, no­vi­na­ra, po­sla­ni­ka i ci­vil­nog sek­to­ra –po­ru­če­no je sa sku­pa u Ko­to­ru.

Broj­ne ak­tiv­no­sti i us­pje­si
-Uspje­li smo da od­go­vo­ri­mo na­šim pro­gram­skim ci­lje­vi­ma bra­ne­ći in­te­re­se gra­đa­na Bo­ke, šti­te­ći bo­kelj­ski na­čin ži­vo­ta od na­je­zde no­vih za­kon­skih rje­še­nja ko­ja su pri­je­ti­la oti­ma­njem imo­vi­ne i ga­že­njem ljud­skih pra­va. Isto­vre­me­no smo uspje­li da iz­ne­se­mo i naj­o­zbilj­ni­ji iz­da­vač­ki po­du­hvat Ma­ti­ce Bo­ke, da or­ga­ni­zu­je­mo uspje­šne tri­bi­ne i na­met­ne­mo se kao gra­đan­sko udru­že­nje ko­je je ne­za­o­bi­la­zna adre­sa za pi­ta­nja od re­gi­o­nal­nog i ši­reg za­nal­ča­ja– ka­zao je Kom­ne­no­vić, pod­sje­ća­ju­ći na uspje­šnu sa­rad­nju Ma­ti­ce Bo­ke s po­je­di­nim po­sla­ni­ci­ma u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i NVO sek­to­rom sa pri­mor­ja, kao i s MANS-om ko­ja je re­zul­ti­ra­la po­vla­če­njem iz skup­štin­ske pro­ce­du­re kon­tro­verz­nih pred­lo­ga no­vog Za­ko­na o mor­skom do­bru, Za­ko­na o eks­pro­pi­ja­ci­ji i sta­vlja­nju van sna­ge prav­nog sta­va Vr­hov­nog su­da o vla­snič­kim pra­vi­ma u zo­ni mor­skog do­bra.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"