Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kad bi se složili, možda bi se umnožili * Formiraćemo vladu do Vaskrsa * Od četiri DNK nijedan nije optuženog * Dokumenta o Branu putuju pet godina * Kad bi se složili, možda bi se umnožili * Utopilo se na stotine migranata * Još vade preživjele
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Mladić iz tehničke podrške za internet pitra djevojku koja je prijavila kvar:
- Gospođice, što je sada na vašem monitoru?
- Rozi medo kojeg mi je dečko kupio.
--------
- Zašto plavuša ne zna da napiše broj 11 ?
- Zato što ne zna koja jedinica ide prva.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SARADNJA SREDNJIH ŠKOLA ŽABLJAKA I FOČE
Stiču znanje i nove prijatelje
Stiču znanje i nove prijatelje
ŽA­BLjAK - Kroz re­a­li­za­ci­ju jed­ne od fa­za iz za­jed­nič­kog pro­jek­ta „Ra­de­ći za­jed­no za in­klu­ziv­nu evrop­sku bu­duć­nost”, uče­ni­ci i upra­va Sred­nje mje­šo­vi­te ško­le „17.sep­tem­bar“ sa Ža­blja­ka pret­hod­nih da­na bi­li su do­ma­ći­ni svo­jim vr­šnja­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma iz Sre­do­škol­skog cen­tra iz Fo­če. Sed­mo­dnev­no dru­že­nje za­o­kru­ži­li su kroz uspje­šnu re­a­li­za­ci­ju Fe­sti­va­la na­u­ke i spor­ta, ko­ji je, ka­ko is­ti­ču, je­dan od seg­me­na­ta ukup­nog pro­jek­ta.
-Fe­sti­val spor­ta i na­u­ke ko­ji smo uspje­šno spro­ve­li u dje­lo pod­ra­zu­mi­je­vao je sa­vla­đi­va­nje vje­šti­na u zim­skim spor­to­vi­ma, od­no­sno or­ga­ni­zo­va­nje kul­tur­nih de­ša­va­nja. Ovog pu­ta na­ši go­sti bi­li su i dje­ca s po­seb­nim po­tre­ba­ma iz Plje­va­lja ko­ja su uče­stvo­va­la u po­je­di­nim pro­jekt­nim ak­tiv­no­sti­ma. Ina­če, svr­ha pro­jek­ta je po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta pre­ko­gra­nič­nih ljud­skih ve­za kod mla­dih na ovom pod­ruč­ju. Spe­ci­fič­ni cilj je ja­ča­nje sa­rad­nje kroz obra­zov­ne, kul­tur­ne i sport­ske ak­tiv­no­sti. Ove ak­tiv­no­sti će pru­ži­ti uče­ni­ci­ma šan­su da pri­ča­ju jed­ni s dru­gi­ma, raz­mi­je­ne ide­je i is­ku­stva i stek­nu no­va zna­nja i vje­šti­ne-ka­zao je pro­fe­sor ža­bljač­ke ško­le Uroš Sti­je­po­vić.
S njim se sa­gla­si­la i pro­fe­so­ri­ca en­gle­skog je­zi­ka iz SŠC Fo­ča Ma­ri­ja­na Osto­vić.
-Sed­mo­dne­vni bo­ra­vak na Ža­blja­ku i ak­tiv­no­sti ko­je smo uspje­šno spro­ve­li na­šim uče­ni­ci­ma osta­će u traj­nom sje­ća­nju. Ve­ći­na njih je pr­vi put na sni­je­gu i ski­ja­ma, ta­ko da ni­je­su kri­li odu­še­vlje­nje. Sve je or­ga­ni­zo­va­no bes­pre­kor­no, dje­ca su uči­la, dru­ži­la se i sti­ca­la no­va pri­ja­telj­stva- ka­za­la je Osto­vi­će­va.
Je­dan od pre­da­va­ča bi­la je i psi­ho­log Vi­o­le­ta Ča­bar­ka­pa, ko­ja je odr­ža­la dva pre­da­va­nja na te­mu poj­ma i zna­ča­ja in­klu­ziv­nog obra­zo­va­nja.
-Pro­mo­vi­sa­nje in­klu­zi­je na ne­ki na­čin je mi­je­nja­nje sta­vo­va o dje­ci sa po­seb­nim obra­zov­nim po­tre­ba­ma. Sa na­ma su bi­la i dje­ca iz Dnev­nog cen­tra za dje­cu i omla­di­nu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju iz Plje­va­lja i dje­ca iz NVO „Zra­čak na­de“ -is­ta­kla je Ča­bar­ka­pa.
„Ra­de­ći za­jed­no za in­klu­ziv­nu evrop­sku bu­duć­nost " je pro­je­kat ko­ji fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja kroz IPA fon­do­ve u okvi­ru pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Bo­sna i Her­ce­go­vi­na - Cr­na Go­ra. Pro­je­kat ko­ji im­ple­men­ti­ra­ju JU Sred­njo­škol­ski cen­tar Fo­ča i JU Sred­nja mje­šo­vi­ta ško­la "17. sep­tem­bar" Ža­bljak fi­nan­si­ra se pu­tem in­stru­men­ta za pret­pri­stup­nu po­moć u okvi­ru pre­ko­gra­nič­nog pro­gra­ma Bo­sna i Her­ce­go­vi­na - Cr­na Go­ra u iz­no­su od 182,055.52 eura (93,749.14 eura za BiH i 88,306.38 za CG).
-Za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti uče­ni­ka su omo­gu­ći­le skla­pa­nje no­vih pri­ja­telj­sta­va, raz­voj to­le­ran­ci­je i ra­zu­mi­je­va­nje raz­li­či­to­sti. Ina­če, ovaj pro­je­kat je lo­gič­ki na­sta­vak pret­hod­nog pro­jek­ta “Za­jed­no sta­za­ma pro­šlo­sti ka evrop­skoj bu­duć­no­sti!” u na­mje­ri da se po­bolj­ša traj­no zna­nje, raz­mi­je­ne is­ku­stva i vje­šti­ne na po­lji­ma na­u­ke, eko­lo­gi­je i zdra­vog na­či­na ži­vo­ta. Sve­u­kup­ni cilj pro­jek­ta je po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta pre­ko­gra­nič­nih ve­za kod mla­dih. Ovaj cilj će bi­ti po­stig­nut kroz or­ga­ni­za­ci­ju kul­tur­nih, obra­zov­nih i sport­skih do­ga­đa­ja, or­ga­ni­za­ci­ju pre­ko­gra­nič­nih po­sje­ta, ra­di­o­ni­ca o in­klu­zi­ji i pro­mo­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma to­kom ko­jih će mla­di ostva­ri­ti no­ve kon­tak­te kroz uče­nje i za­ba­vu-ka­zao je di­rek­tor ža­bljač­ke sred­nje ško­le i me­na­džer pro­jek­ta Ži­vo­rad Bo­jo­vić, uz na­po­me­nu da je pro­je­kat po­čeo u ju­lu pro­šle go­di­ne, te da će se okon­ča­ni istog mje­se­ca ove go­di­ne.V.Š.

Pro­mo­vi­sa­ne zbir­ke po­e­zi­je
U okvi­ru fe­sti­va­la na­u­ke odr­ža­na je pro­mo­ci­ja zbir­ki pje­sa­ma mla­dih pje­sni­ki­nja An­đe­le Ste­še­vić sa zbir­kom „Pje­sme iz sno­va“ i Da­ja­ne Mo­ti­ka Ra­o­nić sa zbir­kom „Sa­njar“, ina­če uče­ni­ca SMŠ „17 sep­tem­bar“ sa Ža­blja­ka. Ovaj kul­tur­ni do­ga­đaj or­ga­ni­zo­van je u sa­rad­nji sa knji­žev­nim klu­bom „Ža­bljak“. O knji­žev­nim dje­li­ma ovih ta­len­to­va­nih mla­dih pje­sni­ki­nja go­vo­rio je prof. Pet­ko Mi­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"