Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni UPRAVA ZA NEKRETNINE  PONIŠTILA PRAVO SVOJINE BIVŠIM ZAPOSLENIMA U  VEKTRA BOKI KOJI SU 2006. GODINE DOBILI  PLACEVE
Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom
Nezadovoljni radnici u razgovoru sa predstavnikom Vektra Boke Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom Četiri radnika tadašnje HTP  Boka, koji se 2006.godine nisu našli na spisku za dodjelu placeva, tužilo je preduzeće, a ishod je, da je njih 100 koji su se tada uknjižili na dobijene placeve, danas isknjiženo
HER­CEG NO­VI - Rje­še­njem Upra­ve za ne­kret­ni­ne – Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Her­ceg No­vi biv­šim rad­ni­ci­ma Vek­tra Bo­ke, ko­ji­ma su 2006. go­di­ne na kon­kur­su do­dije­lje­ni pla­ce­ve da bi obez­bi­je­di­li krov nad gla­vom, kao i vla­sni­ci­ma sta­no­va u zgra­da­ma, ko­je su na tim pla­ce­vi­ma iz­gra­đe­ne, po­ni­šte­no je pra­vo svo­ji­ne. Zbog to­ga se njih pre­ko 100 oku­pi­lo ju­če u ho­te­lu „Pla­ža ” da bi se do­go­vo­ri­li što im je či­ni­ti.
Ka­ko je na­ve­de­no u Rje­še­nju, po za­htje­vu Dra­gi­ce Pe­ro­vić i Đor­đa Ra­ja­ka, bri­šu se upi­si pra­va svo­ji­ne za pre­ko 100 vla­sni­ka. Ovaj prav­ni stav pred­sta­vlja i iz­vr­še­nje Od­lu­ke Uprav­nog su­da iz 2014. go­di­ne, ko­jim je po­tvr­đe­na pre­su­da Vr­hov­nog su­da iz iste go­di­ne.
Pra­vo svo­ji­ne po Rje­še­nju vra­ća se kom­pa­ni­ji Vek­tra Bo­ka, kao na­sled­ni­ku ne­ka­da­šnjeg tu­ri­stič­kog gi­gan­ta, pred­u­ze­ća HTP Bo­ka.
Po­jed­no­sta­vlje­no, če­ti­ri rad­ni­ka ta­da­šnje HTP Bo­ka, ko­ji se 2006.go­di­ne ni­su na­šli na spi­sku za do­dje­lu pla­ce­va, tu­ži­lo je pred­u­ze­će, a is­hod je, da je njih 100 ko­ji su se ta­da uknji­ži­li na do­bi­je­ne pla­ce­va, da­nas isk­nji­že­ni. Oni su ju­če po­ku­ša­li da raz­go­va­ra­ju o naj­bo­ljem rje­še­nju za njih i Vek­tra Bo­ku sa pred­sjed­ni­kom od­bo­ra di­rek­to­ra Mi­li­ćem Po­po­vi­ćem i prav­nom slu­žbom te kom­pa­ni­je, ko­ja je ku­pi­la biv­šu HTP Bo­ka, a na­kon ste­ča­ja spro­vo­di Plan re­or­ga­ni­za­ci­je. U ne­za­vid­nu eg­zi­sten­ci­jal­nu si­tu­a­ci­ju do­šli su na­kon za­htje­va če­tvo­ro rad­ni­ka, od 33 ko­ji su po­sta­li vla­sni­ci par­ce­la, od­no­sno tu­žbe Dra­gi­ce Pe­ro­vić i Đor­đa Ra­ja­ka, ko­ji još ni­su do­bi­li obe­ća­no.
Mi­li­voj Mra­če­vić, ko­ji je 41 go­di­nu ra­dio u HTP Bo­ka, ka­že da je 2012. go­di­ne pre­su­đe­no u ko­rist ova če­ti­ri rad­ni­ka, ali ni­ko ni­je oba­vi­je­stio vla­sni­ke par­ce­la da se one sta­ve pod op­te­re­će­nje.
- Ni­ko ni­je re­a­go­vao. Mno­gi su pla­ce­ve pro­da­li ili na­šli in­ve­sti­to­ra za grad­nju. Broj­ni lju­di su ku­pi­li sta­no­ve na osno­vu to­ga što ni­je bi­lo op­te­re­će­nja. Mi smo svi pre­ve­li pla­ce­ve na svo­je ime, pla­ti­li uknji­žbu. Oni ko­ji su po­če­li grad­nju iz­va­di­li su gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i na­kna­du re­gi­o­nal­nom vo­do­vo­du. Mi smo u no­vem­bru 2017.go­di­ne po­zva­ni u ka­ta­star da da­mo svo­je mi­šlje­nje, ali nam ni­ko ni­je re­kao da će­mo mi da iz­gu­bi­mo te pla­ce­ve. Op­te­re­će­nje je tek sta­vlje­njo pri­je par da­na ka­da smo mi do­bi­li rje­še­nja - ogor­čen je Mra­če­vić. Ob­ja­snio je, da su rad­ni­ci do­bi­li pla­ce­ve dok je bi­la HTP Bo­ka te da se pla­ce­vi na­la­ze pre­ko pu­ta In­sti­tu­ta, bli­zu lo­ka­ci­je gdje je pla­ni­ra­na grad­nja Auto­bu­ske sta­ni­ce.
- To je sa­da naj­a­trak­tiv­ni­je mje­sto. Mo­žda ne­ko ho­će od nas da na­pla­ti te pla­ce­ve - is­ta­kao je Mra­če­vić.
Jed­na od ošte­će­nih rad­ni­ca, Slav­ka Ni­ko­lić se pi­ta ka­ko im ide u pri­log da pla­ća­ju od­šte­tu lju­di­ma ko­ji su već na­pra­vi­li stam­be­ne objek­te, mi­li­on­ske vri­jed­no­sti zbog če­ti­ri čo­vje­ka ko­ji su na­knad­no do­bi­li plac.
- Mi ni­smo oba­vi­je­šte­ni o to­me, a iz ka­ta­stra su nam ka­za­li da je Bo­ka oba­vi­je­šte­na još 2012.go­di­ne, ali su oni ću­ta­li i dr­ža­li to u la­di­ci i če­ka­li da se ovo do­go­di. Sa­da ka­žu da su na na­šoj stra­ni, a gdje su bi­li svih ovih go­di­na? Ne znam ko­ji im je cilj, do­ve­li su nas u psi­hič­ko ra­stroj­stvo –uz­bu­đe­na je Ni­ko­li­će­va.
Ivan­ko Vr­bi­ca, vla­snik pla­ca, obra­zlo­žio je da se ovaj po­stu­pak bez zna­nja vla­sni­ka par­ce­la vo­di od 2007.go­di­ne.
- Za ne­vje­ro­va­ti je da u ka­ta­stru ni­je po­sto­ja­la ni­ka­kva za­bi­lje­žba na spor. Mno­gi lju­di su tu ku­pi­li sta­no­ve, ku­pi­li pla­ce­ve, do­bi­li po­tvr­de iz ka­ta­stra da je to re­gu­lar­no, bi­li kod no­ta­ra, pla­ti­li po­re­ze i gra­đe­vin­ske do­zvo­le...i po­sli­je par go­di­na od­jed­nom se ja­vlja pro­blem. Ne znam i ka­ko je to mo­gu­će da se do­go­di, ali sam si­gu­ran da će po žal­bi u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja to bi­ti ri­je­še­no- ka­že Vr­bi­ca.
Pred­stav­ni­ca rad­ni­ka San­dra Po­žgaj, ko­ja je raz­go­va­ra­la sa me­na­džem­ntom Vek­tra Bo­ke, is­ti­če da je ta kom­pa­ni­ja, ipak, na nji­ho­voj stra­ni, te da je ulo­ži­la žal­bu i bi­la pro­tiv ovog rje­še­nja ko­je je ka­ta­star, od­no­sno Upra­va za ne­kret­ni­ne do­ni­je­la.
– Ima­mo par pu­te­va ko­jim bi tre­ba­lo da kre­ne­mo, a je­dan od njih je raz­go­vor sa lju­di­ma ko­ji su tu­ži­li, od­no­sno ko­ji su do­pri­ni­je­li da do­đe do ovog isk­nji­že­nja i raz­go­vor sa ka­ta­strom. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo do­bi­li od pred­stav­ni­ka Vek­tra Bo­ke, oni su uči­ni­li sve da se ne na­đe­mo u ovoj si­tu­a­ci­ji u ko­joj smo se da­nas na­šli. Oba­vi­će­mo još je­dan raz­go­vor sa rad­ni­ci­ma da ih de­talj­ni­je upo­zna­mo. Že­li­mo da ču­je­mo i dru­gu stra­nu, za­što je do­šlo do si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi­mo i šta nam je da­lje či­ni­ti. Ova od­lu­ka je ne­za­ko­ni­ta, de­fi­ni­tiv­no. Ima­mo advo­ka­te, žal­ba će bi­ti upu­će­na, ali tra­ži­će­mo rje­še­nje da do sud­skog spo­ra ne do­đe, jer rad­ni­ci Bo­ke se­bi ne mo­gu da pri­u­šte du­go­traj­ne sud­ske spo­ro­ve – ka­za­la je Po­žgaj.
Ka­ko se ču­lo, če­tvo­ro rad­ni­ka ko­ji su pod­ni­je­li tu­žbu, volj­ni su da je po­vu­ku uko­li­ko im se iza­đe u su­sret i obez­bi­je­de od­go­va­ra­ju­ći pla­ce­vi, shod­no od­lu­ci Vr­hov­nog su­da iz 2015. go­di­ne. Po­sto­je tri pla­ca, od ko­jih su dva po­di­je­lje­na, a je­dan ni­je. Ono što je spor­no je­ste da je Vek­tra Bo­ka že­lje­la iza­ći u su­sret tim rad­ni­ci­ma i tra­ži­la da se taj tre­ći plac raz­dvo­ji na dvi­je ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le, ali ka­ta­star je to od­bio.
K.Ma­to­vić


Vek­tra Bo­ka po­nu­di­la kon­kret­nu po­moć

Iako pro­blem da­ti­ra pri­je pri­va­ti­za­ci­je HTP Bo­ka, te Vek­tra Bo­ka ni­je u oba­ve­zi da ga rje­ša­va, ona je po­nu­di­la kon­kret­nu po­moć u vi­du nu­đe­nja tri pla­ca če­tvo­ri­ci rad­ni­ka ko­ji su tu­žbu po­di­gli.
- Ura­di­li smo sve što smo mo­gli. Lju­di­ma smo iza­šli u su­sret u skla­du sa i prav­nim nor­ma­ti­vi­ma i mo­guć­no­sti­ma kom­pa­ni­je.Od­ra­di­li smo sve u skla­du sa pre­su­da­ma su­da i onim što je mo­ra­lo da se ura­di iako je taj spor na­stao pri­je pri­va­ti­za­ci­je - ka­zao je Mi­lić Po­po­vić, pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Vek­tra Bo­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"