Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana PRVI ČOVJEK BUDVE DRAGAN KRAPOVIĆ POTVRDIO ŽELJU DA SE FESTIVAL ODRŽI U OVOJ OPŠTINI
Želimo Si Dens u Budvi
Krapović Želimo Si Dens u Budvi
Naj­ve­ći cr­no­gor­ski fe­sti­val i je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih fe­sti­va­la Me­di­te­ra­na, Si dens, najvjerovatnije će se i pe­ti put odr­ža­ti u Cr­noj Go­ri. Po­tvr­đe­na je i ko­nač­na od­lu­ka or­ga­ni­za­to­ra da na­pu­ste pla­žu Jaz, jer su se ste­kli uslo­vi da se pre­mje­ste na no­vu, znat­no atrak­tiv­ni­ju lo­ka­ci­ju na cr­no­gor­skom pri­mor­ju, ali i je ja­sno po­tvr­đe­na že­lja Op­šti­ne da fe­sti­val osta­ne u Bu­dvi.
Pr­vi čo­vjek Bu­dve Dra­gan Kra­po­vić re­a­go­vao je na, ka­ko je ka­zao, jav­no upu­će­no upo­zo­re­nje Op­šti­ni Bu­dva od stra­ne or­ga­ni­za­to­ra Si dens fe­sti­va­la.
– Bez na­mje­re da pro­du­blju­jem jav­nu po­le­mi­ku, osje­ćam po­tre­bu da jav­no od­go­vo­rim na upu­će­no upo­zo­re­nje Op­šti­ni Bu­dva. Kao što ja­ko do­bro zna­te, lič­no sam se mak­si­mal­no za­u­zeo i an­ga­žo­vao na re­a­li­za­ci­ji Si dens fe­sti­va­la 2017. go­di­ne, kao i sve op­štin­ske slu­žbe. Pri­je po­čet­ka fe­sti­va­la vam je upla­ćen dug od 95.000 eura iz 2016. go­di­ne i do­go­vo­re­na, pot­pi­sa­na i upla­će­na su­ma od 150.000 eura za 2017. go­di­nu. Uz to ste ima­li i mak­si­mal­nu sa­rad­nju svih slu­žbi Op­šti­ne Bu­dva. TOB je ta­ko­đe sve svo­je fi­nan­sij­ske i dru­ge oba­ve­ze pre­ma Si den­su is­pu­ni­la do kra­ja. Si­gur­ni smo da do sa­da ta­kav od­nos ni­je­ste ima­li sa Op­šti­nom, a to i sa­mi ja­ko do­bro zna­te. Na­ža­lost, mo­ra­će­mo u 21. vi­je­ku, ka­ko sa­mi ka­že­te, svi za­jed­no pro­mi­sli­ti i pro­di­sku­to­va­ti o bu­duć­no­sti Si dens fe­sti­va­la i o ugo­vo­ru, i to iz do­bro po­zna­tih raz­lo­ga.
Ka­ko sto­ji u sa­op­šte­nju, ci­je­la pri­ča je od sa­mog po­čet­ka pro­ble­ma­tič­na.
- To ne­ma ve­ze sa no­vom vla­šću u Bu­dvi, već smo pro­ble­me na­sli­je­di­li i oni se sva­ke go­di­ne ma­ni­fe­stu­ju i šte­te imi­džu ka­ko fe­sti­va­la ta­ko i Bu­dve. Mi­slim da ni­je ko­ri­sno da ide­mo „down the SDF me­mory la­ne“ fe­sti­val­skih pro­ble­ma.
Dra­go nam je da ima­te do­bru sa­rad­nju sa MORT-om i da se na nju po­zi­va­te. Zna­mo da su vam i pro­šle go­di­ne nu­đe­ne od­re­đe­ne al­ter­na­ti­ve, da ste ta­ko­đe pri­je­ti­li od­la­skom u Grč­ku itd. Uko­li­ko se za taj put od­lu­či­te, že­li­mo vam sva­ku sre­ću. I u Mi­ni­stra­stvu tu­ri­zma zna­ju, a to je i op­šte­po­zna­to, da Bu­dva do­no­si vi­še od po­lo­vi­ne pri­ho­da u tu­ri­zmu Cr­ne Go­re. Uz du­žno po­što­va­nje svi­ma, re­kao bih da ni jed­na dru­ga op­šti­na u Cr­noj Go­ri, a i ši­re, ne mo­že ono što Bu­dva mo­že: u or­ga­ni­za­ci­o­nom, mar­ke­tin­škom, tu­ri­stič­kom i za­bav­nom smi­slu. Znam da ni­smo do­volj­no br­zi za va­še pla­no­ve, ali mi ima­mo mno­go dru­gog po­sla i oba­ve­za. Osta­vljen nam je ha­os ko­ji ma­lo po ma­lo sre­đu­je­mo i sa­da po­la­ko sve u Bu­dvi ide uz­la­znom pu­ta­njom, pa vje­ru­jem da će ta­ko bi­ti i sa Si dens fe­sti­va­lom. Br­zo će­mo do­ći do lo­ka­ci­je i sve­ga osta­log, po­seb­no zbog to­ga što ove go­di­ne ima­mo vi­še vre­me­na jer je fe­sti­val po­mje­ren za kraj av­gu­sta ili po­če­tak sep­tem­bra. Na kra­ju, ne­moj­te po­mi­nja­ti tu­žbe, upo­zo­ra­va­ti i pri­je­ti­ti jav­no. Bu­di­te spo­koj­ni i vi i spon­zo­ri i svi ko­ji­ma je sta­lo do SDF-a Bu­dva će se od­ni­je­ti ozbilj­no i od­go­vor­no, jer SDF že­li­mo u Bu­dvi. Jed­nom sam već re­kao da ski­da­mo ka­pu Eg­zit bren­du, ali da je Bu­dva ipak, ma­lo ve­ći brend i od Eg­zi­ta i Si den­sa. Za­to nas, ka­ko bi se u Cr­noj Go­ri re­klo, ne­moj­te „stra­šit’ vu­či­jom ča­prom” – na­vo­di se u sa­op­šte­nju pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva Dra­ga­na Kra­po­vi­ća.
A.Š.


Po­zdra­vlja­mo obe­ća­nje pred­sjed­ni­ka Bu­dve

Or­ga­ni­za­to­ri fe­sti­va­la ovim pu­tem že­le da se za­hva­le Kra­po­vi­ću što je pri­je sve­ga ot­klo­nio sve no­vo­na­sta­le sum­nje, te ve­o­ma ja­sno iz­ra­zio že­lju da se ju­bi­lar­ni, pe­ti po re­du Si dens fe­sti­val odr­ži i ovog lje­ta u Bu­dvi
– Po­zdra­vlja­mo no­vo obe­ća­nje pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva da će­mo ve­o­ma br­zo do­bi­ti zva­nič­nu po­tvr­du za no­vu lo­ka­ci­ju. Iako se mo­že uči­ni­ti da je osta­lo još do­volj­no vre­me­na, to na svjet­skoj fe­sti­val­skoj sce­ni uop­šte ni­je slu­čaj, već je isti­na, na­ža­lost, da smo u ve­li­kom ka­šnje­nju. Na­i­me, naj­ve­ća ko­rist ko­ju Cr­na Go­ra i Bu­dva ima­ju od fe­sti­va­la je­ste do­la­zak ino­stra­nih tu­ri­sta, a fe­sti­val­ska pu­bli­ka iz Za­pad­ne Evro­pe se u ve­li­koj mje­ri od­lu­ču­je za že­lje­nu fe­sti­val­sku de­sti­na­ci­ju pri­je Bo­ži­ća – na­vo­di se iz­me­đu osta­log u sa­op­šte­nju oga­ni­za­to­ra. Dru­gi ve­li­ki pro­blem, ka­ko su is­ta­kli je, ka­šnje­nje sa ugo­va­ra­njem an­ga­žma­na naj­ve­ćih svjet­skih zvi­je­zda ko­je sva­kog lje­ta Si dens do­vo­di u Bu­dvu jer je ve­ći­na njih po­pu­ni­la svo­je ljet­nje ras­po­re­de.
Or­ga­ni­za­to­ri po­ru­ču­ju da ni­je vri­je­me za jav­nu po­le­mi­ku.
- Haj­de da za­su­če­mo ru­ka­ve, ot­klo­ni­mo sve pre­pre­ke i da pod hit­no ob­ja­vi­mo da­tu­me i lo­ka­ci­ju ju­bi­lar­nog Si dens fe­sti­va­la ka­ko bi mak­si­ma­lan broj tu­ri­sta i naj­kva­li­tet­ni­je svjet­ske iz­vo­đa­če pri­vu­kli u Bu­dvu i Cr­nu Go­ru.
Zna­mo da je ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne za­tr­pa­no ve­li­kim bro­jem oba­ve­za, ali ako ovo pi­ta­nje ne ri­je­ši­mo u naj­kra­ćem ro­ku, mi pro­sto mo­ra­mo da ide­mo na dru­gu de­sti­na­ci­ju zbog od­go­vor­no­sti, te mo­ral­ne i sva­ke dru­ge oba­ve­ze pre­ma na­šoj pu­bli­ci i ci­je­loj Cr­noj Go­ri. Ovo ni­je ni­ka­kva pri­jet­nja ka­ko je to pro­tu­ma­če­no, to je pro­sto sta­nje stva­ri ka­ko svjet­ska fe­sti­val­ska in­du­stri­ja funk­ci­o­ni­še - za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju di­rek­ci­je Si dens fe­sti­va­la.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"