Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KADETSKA LIGA CRNE GORE – 30. KOLO
Budućnost šampion
Titula na Starom aerodromu Budućnost šampion
Bo­kelj – Bu­duć­nost 0:4 (0:3)

Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ni­ko­la Cvi­jo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Kr­nić u 7. i 63, Bur­zan u 8. i Lju­lja­no­vić u 18. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Šu­šu­ić, Bur­zan (Bu­duć­nost).
BO­KELj: Mi­ro­še­vić, Ra­ško­vić, Mi­lje­no­vić, Pe­raš (od 76. Vuj­ko­vić), Vu­lo­vić, Dra­ku­lo­vić, Cve­tić (od 63. Pro­ro­ko­vić), Jo­va­no­vić (od 73. Rad­njić), Ča­vor, Mar­ko­vić.
BU­DUĆ­NOST: Gli­go­ro­vić, Ba­krač, Vu­ko­vić, Mu­ša­no­vić (od 52. Drob­njak), Se­ku­lo­vić, Vu­jo­še­vić, Drin­čić, Šu­šić (od 68. Ele­zo­vić), Lju­lja­no­vić (od 59. Mem­če­vić), Bur­zan (od 41. Ma­raš), Kr­nić (od 64. Di­no­ša).
Bu­duć­nost oba­ra re­kor­de u Ka­det­skoj li­gi. Tim Vo­ji­sla­va Pe­jo­vi­ća sti­gao je u Ko­to­ru do tri­de­se­te prvenstvene po­bje­de i če­ti­ri ko­la pri­je kra­ja ovje­rio na­slov naj­bo­ljeg u ovom tak­mi­če­nju. „Pla­vi” sa­da ima­ju 13 bo­do­va vi­še od dru­go­pla­si­ra­ne Mla­do­sti, što je do­volj­no da na kra­ju se­zo­ne po­dig­nu pe­har...
D.P.

Rad­nič­ki – Mla­dost 1:1 (1:0)
Grad­ski sta­di­on u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Pa­vi­će­vić u 8. za Rad­nič­ki, a Ra­bre­no­vić u 51. mi­nu­tu za Mla­dost. Žu­ti kar­to­ni: Ko­lić (Rad­nič­ki), Mu­sić, Pe­tro­vić (Mla­dost).
RAD­NIČ­KI: Me­ho­vić, Pi­per, Ćet­ko­vić (od 56. Šće­kić), Ko­lić, Hot (od 80. Ni­ša­vić), Ra­ko­vić, Madž­galj, Ko­va­če­vić, Kri­je­što­rac, Ra­ko­njac (od 73. Bu­ga­rin), Pa­vi­će­vić.
MLA­DOST: Pa­vi­će­vić, Mi­lić, Ra­ko­če­vić (od 41. Šu­nje­vić), Pe­ju­rić (od 16. Pe­tro­vić), To­mić (od 41. Vu­či­nić), Šće­kić, Ra­do­njić, Kon­tić (od 80. Mi­lić­ko­vić), Mu­sić, Ma­noj­lo­vić, Ra­bre­no­vić (od 63. Spa­hić).
Rad­nič­ki je po­veo već u osmom mi­nu­tu go­lom La­za­ra Pa­vi­će­vi­ća, a bod Pod­go­ri­ča­ni­ma do­nio je po­čet­kom dru­gog di­je­la me­ča La­zar Ra­bre­no­vić.S.R.

Su­tje­ska – Pe­tro­vac 1:1 (0:1)
Sta­di­on: kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Vla­dan Dra­gaš (Plje­vlja). Stri­jel­ci: Đur­ko­vić u 80. za Su­tje­sku, a Ma­ro­vić u 30. mi­nu­tu za Pe­tro­vac. Žu­ti kar­to­ni: Mu­go­ša, Ra­ič­ko­vić, Vuk­če­vić (Pe­tro­vac).
SU­TJE­SKA: Ka­dić, Ra­do­njić, Ta­dić (Vu­ji­čić), Džo­ga­no­vić (Kru­la­no­vić), Đur­ko­vić, A. Era­ko­vić, Be­ći­ro­vić (Ze­če­vić), Ma­ru­šić (Bu­ba­nja), Đe­do­vić (N. Era­ko­vić), Sta­nje­vić, Osma­jić.
PE­TRO­VAC: Ra­du­si­no­vić, Mu­go­ša, Ma­raš, Vu­ja­čić, Ra­ič­ko­vić (Kon­tić), Ter­zić, Ra­do­njić, Ni­ko­vić (Mla­de­no­vić), Ma­ro­vić, Vuk­če­vić, Gre­bo­vić (Ga­če­vić).
Go­ste su sa­mo se­kun­de di­je­li­le od po­bje­de kraj Bi­stri­ce. Ali, u tom po­sled­njem mi­nu­tu Đur­ko­vić je po­go­dio mre­žu Pe­trov­ča­na i na taj na­čin spri­je­čio po­raz svo­je eki­pe. B.K.

Lov­ćen – Ze­ta 1:3 (0:3)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na“. Gle­da­la­ca: oko 30. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Bu­ji­ša u 60. iz je­da­na­e­ster­ca za Lov­ćen, a P. Kr­sto­vić u 1. i 11. i Ra­šo­vić u 9. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Ze­tu.
LOV­ĆEN: Đu­ro­vić, Vu­kić, Iva­no­vić, Ne­ne­zić (od 67. Špa­di­jer), Ja­bu­ča­nin, Pe­jo­vić, Bu­ji­ša, Lat­ko­vić, Vu­jo­vić (od 72. Vu­ko­tić), Ro­ga­no­vić (69. Bra­ca­no­vić), Vu­ki­će­vić (od 47. Po­po­vić).
ZE­TA: Za­jić, S. Kr­sto­vić, Ra­šo­vić, Ra­i­če­vić, Ce­klić (od 61. Kne­že­vić), Aj­ko­vić (od 74. Pe­šu­kić), Tri­pu­no­vić, Vu­ja­čić (od 68. Kli­ko­vac), Vuk­če­vić, Vu­či­nić, P. Kr­sto­vić.
Ka­de­ti Ze­te sa­vla­da­li su na Ce­ti­nju do­ma­ći tim Lov­će­na – 3:1. Go­lu­bov­ča­ni su već na­kon 11 mi­nu­ta, go­lo­vi­ma Pa­vla Kr­sto­vi­ća i Ra­šo­vi­ća ste­kli ogrom­nu pred­nost, a po­raz do­ma­ći­na sa­mo je ubla­žio Bo­ži­dar Bu­ji­ša u 60. mi­nu­tu. L.M.

Mor­nar – Je­ze­ro 0:0
Sta­di­on: „To­po­li­ca“. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Žu­ti kar­to­ni: Đu­kić (Mor­nar), Re­dže­ma­to­vić (Je­ze­ro). Cr­ve­ni kar­ton: Jo­va­no­vić (Je­ze­ro).
MOR­NAR: Cu­pa­ra, Mar­ko­vić (Ko­pri­vi­ca), Osma­no­vić, Stoj­nić (Pa­jo­vić), Ma­li­šić, Bu­ško­vić, Le­ko­vić, Me­ho­vić (Mi­lo­še­vić), Bar­jak­ta­ro­vić (Da­mja­no­vić), Đu­kić, Sje­klo­ća
JE­ZE­RO: Jo­va­no­vić, Pu­ri­šić (Spa­le­vić, Bar­jak­ta­re­vić), Zin­do­vić, Gu­tić, Ja­da­dić, Mu­la­me­kić, Lu­ko­vić, Re­dže­ma­to­vić, Fe­ra­to­vić (Fu­štić), Du­lo­vić, Ah­me­mu­lić.
Na­pa­da­či Mor­na­ra ni­su ima­li svoj dan. I po­red to­ga što je gol­man go­sti­ju Đor­đi­je Jo­va­no­vić is­klju­čen u 34. mi­nu­tu, pa je Je­ze­ro osta­li sa 10 igra­ča, do­ma­ći ni­su uspje­li da po­go­de mre­žu Pla­vlja­na.D.S.

Ar­se­nal – Iga­lo 0:5 (0:4)
Sta­di­on: Ar­se­na­la. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Va­si­lje­vić u 9, Ma­slo­var u 17, Ške­ro u 33, Vu­ji­čić u 39, Mr­dak u 57. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Da­šić, Mra­če­vić (Ar­se­nal), Ške­ro, Va­si­lje­vić, Mi­lo­še­vić (Iga­lo).
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Še­ka­rić, Ro­ga­no­vić, Ba­lja, Da­šić, Mra­če­vić, Ka­šić, Ko­rać, To­ma­no­vić, Va­si­li­je­vić, Bu­la­jić.
IGA­LO: Vu­ka­ši­no­vić (od 59. Sa­dlov­ski), Pe­tro­vić, Vu­ji­čić (od 61. Va­si­lje­vić), Ške­ro, Top­čić, Ma­slo­var, Le­ko­vić, Pe­ri­šić, Mr­dak, Mi­lo­še­vić.
Utak­mi­ca ka­de­ta Ar­se­na­la i Iga­la pro­te­kla je u pot­pu­noj do­mi­na­ci­ji go­stu­ju­ćih igra­ča. Po­bjed­nik du­e­la znao se već po­sli­je pr­vog di­je­la igre u ko­jem su Iga­lja­ni ste­kli zna­čaj­nu pred­nost. U na­stav­ku su sma­nji­li gas, još jed­nom po­di­gli mre­žu do­ma­ćih, ko­je vi­še od re­zul­ta­ta tre­ba da bri­ne to što na klu­pi ni­su ima­li ni­ti jed­nog re­zer­vnog igra­ča.A.P.

Gr­balj – Ru­dar 1:2 (1:0)
Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Zo­ran Bac­ko­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Vu­či­će­vić u 31. za Gr­balj, a Da­mja­no­vić u 55. i Ze­če­vić u 71. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Ru­dar. Žu­ti kar­to­ni: Ob­ra­do­vić, Dra­gi­će­vić, Kor­dić (Gr­balj), Kal­tak, Ta­hi­ro­vić (Ru­dar).
GR­BALj: Le­ma­jić, Ne­do­vić, Ilić (od 73. Ma­rić), Đu­kić, Ku­želj, Vu­či­će­vić, Dra­gi­će­vić, Ob­ra­do­vić, Da­mja­no­vić, Kor­dić, Sa­mar­džić.
RU­DAR: Kal­tak, Lon­čar, Vra­neš, Ba­rac, Spa­jić, Go­lu­bo­vić, Je­stro­vić, Ga­če­vić (od 41. Da­mja­no­vić), Te­šo­vić, Ta­hi­ro­vić, Ze­če­vić (od 80. Hu­rić).
„Tri­ko­lo­ri” su na po­lu­vre­me­nu vo­di­li go­lom Vu­či­će­vi­ća, ali su Plje­vlja­ci uspje­li u na­stav­ku da pre­o­kre­nu u go­lo­vi­ma Da­mja­no­vi­ća i Ze­če­vi­ća stig­nu do po­bje­de.D.P.

Iskra – Be­ra­ne 0:5 (0:2)
Sta­di­on „Bra­će Ve­la­še­vić“ u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Oba­do­vić u 3. i 55, Pra­šče­vić u 33, Đu­kić u 62. i B. Me­ći­ku­kić u 67. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Pe­ro­vić (Iskra), B. Me­ći­ku­kić (Be­ra­ne).
Iskra: Usko­ko­vić, Ba­u­cal, Ša­ra­no­vić (J. Ra­do­njić), Ko­va­če­vić, Vu­če­ljić, Fi­li­po­vić (Miks), B. Ra­do­njić (Ra­du­lo­vić), Po­po­vić, Ma­ta­no­vić (Vu­ki­će­vić), Pa­vi­će­vić, Pe­ro­vić.
Be­ra­ne: Di­zda­re­vić, L. Bu­la­to­vić, B. Me­ći­ku­kić. Lu. Bu­la­to­vić, Vu­ki­će­vić (Ma­rin­ko­vić), A. Me­ći­ku­kić (S. Bar­jak­ta­ro­vić), Đu­kić, Ba­bo­vić (Šće­kić), Ka­su­mo­vić, Oba­do­vić, Pra­šče­vić (M. Bar­jak­ta­ro­vić).
Ka­de­ti Be­ra­na pot­pu­no za­slu­že­no su sa­vla­da­li vr­šnja­ke iz Iskre. U ti­mu go­sti­ju is­ta­kao se Oba­do­vić ko­ji je po­sti­gao dva li­je­pa go­la. Do­ma­ći su se tru­di­li, ali to­kom či­ta­vog me­ča ni­su uspje­li da ozbilj­ni­je ugro­ze gol Di­zda­re­vi­ća. I.M.

Mo­gren – Za­bje­lo 3:5 (2:4)
Te­ren na Ja­zu. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš Ja­bu­ča­nin (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ra­do­vić u 10. i 43. i Mer­do­vić u 17. za Mo­gren, a Ba­kić u 5, Vo­ji­no­vić u 33. iz je­da­na­e­ster­ca, Đu­ka­no­vić u 35. i 40. i D. Vu­jo­vić u 71. mi­nu­tu za Za­bje­lo. Žu­ti kar­to­ni: Ra­đe­no­vić, Ko­ko­vić, Sta­ni­šić (Mo­gren), Đu­ka­no­vić, Bu­la­to­vić, Vu­ko­tić (Za­bje­lo).
MO­GREN: Ko­ko­vić, Ra­do­vić, Mer­do­vić, Ra­đe­no­vić, Sta­ni­šić, Mi. Do­br­lja­nin, Ka­lu­đe­ro­vić, Da­kić, Vra­neš, Ma. Do­br­lja­nin, Pri­bi­lo­vić.
ZA­BJE­LO: Ta­tar (od 73. Ra­du­lo­vić), Bu­la­to­vić (od 52. Ha­ve­rić), Ko­džo­man (od 73. Ba­ra­ko­vić), G. Vu­jo­vić (od 64. Sti­je­po­vić), Bu­rić, D. Vu­jo­vić, Po­po­vić (od 59. Šu­škav­če­vić), Vu­ko­tić, Đu­ka­no­vić, Vo­ji­no­vić, Ba­kić.
„Re­pu­bli­kan­ci” su na go­sto­va­nju Mo­gre­nu sla­vi­li sa 5:3 i sa­svim za­slu­že­no osvo­ji­li tri bo­da.D.P.


Re­zul­ta­ti: Ar­se­nal – Iga­lo 0:5, Bo­kelj – Bu­duć­nost 0:4, Rad­nič­ki – Mla­dost 1:1, Lov­ćen – Ze­ta 1:3, Mo­gren – Za­bje­lo 3:5, Gr­balj – Ru­dar 1:2, Su­tje­ska – Pe­tro­vac 1:1, Iskra – Be­ra­ne 0:5, Mor­nar – Je­ze­ro 0:0.

Ta­be­la
1. Bu­duć­nost 30 30 0 0 115:10 90
2. Mla­dost 30 25 2 2 121:22 77
3. Gr­balj 30 20 4 6 93:30 64
4. Su­tje­ska 30 19 5 6 82:18 62
5. Be­ra­ne 30 19 5 6 76:27 62
6. Ze­ta 30 16 8 6 78:34 56
7. Rad­nič­ki 30 16 7 7 98:46 55
8. Mor­nar 30 15 3 12 77:41 48
9. Je­ze­ro 30 13 8 9 47:43 47
10. Za­bje­lo 30 12 3 15 45:72 39
11. Ru­dar 30 11 4 15 37:47 37
12. Iga­lo 30 10 4 16 38:62 34
13. Pe­tro­vac 30 9 5 16 52:82 32
14. Mo­gren 30 7 3 20 36:82 24
15. Bo­kelj 30 4 5 21 37:105 17
16. Lov­ćen 30 5 1 24 35:106 16
17. Iskra 30 3 5 22 25:110 13
18. Ar­se­nal 30 0 0 30 4:161 0

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Lov­ćen – Ar­se­nal, Ze­ta – Bo­kelj, Bu­duć­nost – Iskra, Be­ra­ne – Su­tje­ska, Pe­tro­vac – Mo­gren, Za­bje­lo – Gr­balj, Ru­dar – Mor­nar, Je­ze­ro – Rad­nič­ki, Mla­dost – Iga­lo.

OMLA­DIN­CI JE­DIN­STVA USPJE­ŠNI NA TUR­NI­RU U BU­GAR­SKOJ
U fi­na­lu bra­ne tro­fej

Omla­din­ci Je­din­stva na­pra­vi­li su ve­li­ki uspjeh u Svi­što­vu u Bu­gar­skoj, po­što su se pla­si­ra­li u fi­na­le dva­na­e­stog me­đu­na­rod­nog tur­ni­ra „Ju­li­jan Man­za­rov”. Bje­lo­polj­ci su prek­si­noć sa­vla­da­li Li­teks sa 2:0 i osvo­ji­li pr­vo mje­sto u gru­pi. Na taj na­čin bra­ni­će tro­fej osvo­jen pro­šle go­di­ne. Pret­hod­no, u pr­voj utak­mi­ci, po­bi­je­di­li su Aka­de­mik sa 2:1.
Za Je­din­stvo su na­stu­pi­li: Ra­ko­njac, Br­čvak, Ko­lić, Ome­ro­vić, Ha­džaj­lić, Ba­ko­vić, Mu­zu­ro­vić, Idri­zo­vić, La­zo­vić, Ho­džić, Ko­va­če­vić. U igru su još ula­zi­li: Šće­kić, Mu­lić, Bo­šnjak i Ko­na­tar dok su na klu­pi bi­li Ećo, Še­bek, Če­le­bić i Ba­lić.M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"