Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET JUČE U VILI „GORICA” UPRILIČIO SVEČANOST PROGLAŠENJA NAJBOLJIH SPORTISTA U 2016. GODINI
Priznanje podijelili Aleksandar Ivović i Marina Raković
Priznanje podijelili Aleksandar Ivović i Marina Raković Za najbolje mlade sportiste proglašeni atletičarka Kristina Rakočević i vaterpolista Đuro Radović. Ženska košarkaška i muška vaterpolo reprezentacija Crne Gore najbolji nacionalni timovi u 2016. godini. Za profesionalnog boksera Dejana Zlatičanina specijalno priznanje. Svečanosti u vili „Gorica” prisustvovali brojni sportisti, sportski radnici i mnoge ličnosti iz javnog života Crne Gore
Sve­ča­no je bi­lo ju­če u vi­li „Go­ri­ca”, gdje je Cr­no­gor­ski olim­pij­ski ko­mi­tet upri­li­čio sve­ča­nost pro­gla­še­nja naj­bo­ljih spor­ti­sta u 2016. go­di­ni. Ove go­di­ne pri­zna­nje je oti­šlo u ru­ke va­ter­po­li­ste Alek­san­dra Ivo­vi­ća i ka­ra­tist­ki­nje Ma­ri­ne Ra­ko­vić, ko­ji su, po od­lu­ci Iz­vr­šnog od­bo­ra COK-a rav­no­prav­no po­di­je­li­li to pri­zna­nje. Ivo­vić je dru­gi put naj­bo­lji spor­ti­sta Cr­ne Go­re u iz­bo­ru COK-a, na­kon što mu je i pro­šle go­di­ne pri­pa­lo to la­ska­vo pri­zna­nje, a za­slu­žio ga je osva­ja­njem sre­br­ne me­da­lje sa re­pre­zen­ta­ci­jom na Evrop­skom pr­ven­stvu u Be­o­gra­du i če­tvr­tim mje­stom na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ža­ne­i­ru, a uz to ima i bron­za­no od­lič­je sa Pro Re­kom u Li­gi šam­pi­o­na.
- Hva­la svi­ma ko­ji nas po­dr­ža­va­ju, hva­la COK-u ko­ji je or­ga­ni­zo­vao ova­ko li­jep do­ga­đaj. Li­jep je osje­ćaj bi­ti naj­bo­lji, ali ne bih se­bi da­vao na zna­ča­ju. Ja sam po­ča­stvo­van jer se na­la­zim u dru­štvu ova­ko kva­li­tet­nih spor­ti­sta, ali mi­slim da ova na­gra­da ne bi bi­la pot­pu­na a da ni­je is­pra­će­na re­zul­ta­ti­ma na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Još jed­nom smo po­ka­za­li da smo je­dan od naj­bo­ljih sport­skih pro­iz­vo­da ko­ji Cr­na Go­ra ima, te je­dan od naj­bo­ljih re­pre­ze­na­ta Cr­ne Go­re u svi­je­tu, re­kao je Alek­san­dar Ivo­vić.
Ma­ri­ni Ra­ko­vić, ka­ra­tist­ki­nji Omla­din­ca to je pr­va na­gra­da COK-a, na­kon što je dva pu­ta bi­ra­na za spor­ti­stu Pod­go­ri­ce. Ma­ri­na, ko­ja je bi­la bron­za­na na Svjet­skom pr­ven­stvu u Lin­cu, a osva­ja­la je me­da­lje i na tur­ni­ri­ma Pre­mi­jer li­ge u Pa­ri­zu i Is­tan­bu­lu je re­kla da je li­jep osje­ćaj do­bi­ti ta­ko pre­sti­žno pri­zna­nje.
-Sa­da znam da se sav moj trud, za­la­ga­nje i ve­li­ko od­ri­ca­nje is­pla­tio. Ka­ra­te je po­stao olim­pij­ski sport i po­treb­no je is­pu­ni­ti nor­mu za To­kio. Sa­da imam mo­tiv vi­še da ra­dim i ostva­ru­jem re­zul­ta­te. Na­dam se da ću is­pu­ni­ti i taj san. Ne­ma od­mo­ra, već 26. ja­nu­a­ra oče­ku­je me Pa­riz open, a po­sli­je to­ga pri­pre­me za Evrop­sko pr­ven­stvo, re­kla je Ma­ri­na Ra­ko­vić.
Naj­u­spje­šni­ji mla­da spor­ti­ski­nja u 2016. go­di­ni, kao i u 2015. bi­la je atle­ti­čar­ka Ta­re Kri­sti­na Ra­ko­če­vić, dok je u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji to pri­zna­nje pri­pa­lo va­ter­po­li­sti Ja­dra­na Đu­ru Ra­do­vi­ću. Svjet­ska ju­ni­or­ska šam­pi­on­ka u ba­ca­nju di­ska je re­kla da je 2016. za nju bi­la iz­u­zet­na go­di­na.
-Osvo­ji­la sam tri svjet­ske me­da­lje za go­di­nu. Na­dam se da ću ta­ko na­sta­vi­ti. U 2017. go­di­ni oče­ku­je me Evrop­sko pr­ven­stvo za ju­ni­o­re, a pro­ba­ću da is­pu­nim i nor­mu za se­ni­or­sko Svjet­sko pr­ven­stvo u Lon­do­nu. Na­dam se da je to iz­vo­dlji­vo, re­kla je Kri­sti­na Ra­ko­če­vić.
Ta­len­to­va­ni član Ja­dran Ca­ri­na, Đu­ro Ra­do­vić, ko­ji je sa ju­ni­or­skom re­pre­zen­ta­ci­jom Cr­ne Go­re na Svjet­skom pr­ven­stvu u Pod­go­ri­ci osvo­jio sre­br­nu me­da­lju za­hva­lio se svi­ma ko­ji su pro­ci­je­ni­li da pri­zna­nje tre­ba da pri­pad­ne nje­mu.
-Ovo je za me­ne ve­li­ki uspjeh i čast, ujed­no i pod­strek za da­lji rad i na­pre­dak, re­kao je Đu­ro Ra­do­vić.
Za naj­bo­lje na­ci­o­nal­ne se­lek­ci­je pro­gla­še­ni su va­ter­po­lo i žen­ska ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja. Se­lek­tor va­ter­po­li­sta, Vla­do Goj­ko­vić, sma­tra da su va­ter­po­lu za­slu­že­no pri­pa­le na­gra­de.
-Iza nas sto­je re­zul­ta­ti u kon­ti­nu­i­te­tu, ali mo­ra­mo da ra­di­mo da ih odr­ži­mo. Če­ka nas pe­ri­od tran­zi­ci­je, do­sta te­žak, ko­ji je tre­ba­lo ura­di­ti ra­ni­je u ho­du. Ba­zen u Nik­ši­ću je do­sta do­nio, na­dam se da će i klub br­zo da za­ži­vi. Oče­ku­je­mo za­tva­ra­nje krova na ba­ze­nu u Pod­go­ri­ci, ali no­vi pro­blem se otva­ra na pri­mor­ju. Ba­ze­ni u Iga­lu i Ko­to­ru, pa i u Bu­dvi, ni­je­su u do­brom sta­nju, re­kao je Vla­do Goj­ko­vić.
Ka­pi­ten žen­ska se­ni­or­ske ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Je­le­na Ške­ro­vić re­kla je da je pla­sma­nom na Evrop­ski šam­pi­o­nat u Če­škoj na­sta­vljen kon­ti­nu­i­tet uče­šća na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma.
-Za nas sta­ri­je to će bi­ti po­sljed­nja šan­sa za ne­ki ve­li­ki re­zul­tat. Mla­đe igra­či­ce su po­tvr­di­le da ima­ju ta­le­nat i da se na njih mo­že ra­ču­na­ti u bu­duć­no­sti. Na­dam se da će se koc­ki­ce slo­ži­ti i da će­mo ima­ti sre­će ko­ja nam je do sa­da ne­sto­ja­la, re­kla je Je­le­na Ške­ro­vić.
Sve­ča­no­sti u vi­li „Go­ri­ca” pri­su­stvo­va­li su broj­ni spor­ti­sti, sport­ski rad­ni­ci i mno­ge dru­ge lič­no­sti iz jav­nog ži­vo­ta Cr­ne Go­re.
T.B.


Zla­ti­ča­ni­nu „Sport­ski pod­vig go­di­ne”

Spe­ci­jal­no pri­zna­nje „Sport­ski pod­vig go­di­ne” do­di­je­lje­no je pro­fe­si­o­nal­nom bok­se­ru De­ja­nu Zla­ti­ča­ni­nu, ko­ji je to za­slu­žio osva­ja­njem ti­tu­le pro­fe­si­o­nal­nog pr­va­ka svi­je­ta u la­koj ka­te­go­ri­ji, u ver­zi­ji WBC. On je 12. ju­na u Ve­ro­ni, ame­rič­kom gra­di­ću uda­lje­nom 420 mi­lja od Nju­jor­ka, pre­ki­dom u tre­ćoj run­di sa­vla­dao Fren­kli­na Ma­ma­ni­ja iz Bo­li­vi­je. Zla­ti­ča­nin se u Los An­đe­le­su pri­pre­ma za od­bra­nu ti­tu­le šam­pi­on­skog po­ja­sa i bor­bu pro­tiv Ame­ri­kan­ca Maj­ki­ja Gar­si­je, 28. ja­nu­a­ra u Las Ve­ga­su. U nje­go­vo ime pri­zna­nje je iz ru­ku pot­pred­sjed­ni­ka COK-a An­dri­je Po­po­vi­ća pri­mio De­ja­nov otac Gli­go.
-COK že­li De­ja­nu da ga ubo­ji­ta pe­sni­ca još uvi­jek slu­ži, da mu ko­no­pi rin­ga ne bu­du tvr­di, da nje­gov ta­le­nat, sna­ga i bok­ser­ska vje­šti­ma još uvi­jek do­mi­ni­ra­ju po rin­go­vi­ma ši­rom svi­je­ta, da sa po­no­som pred­sta­vlja svo­ju dr­ža­vu, a dr­ža­va će zna­ti to da ci­je­ni, re­kla je u obra­zlo­že­nju od­lu­ke Ve­sna Me­de­ni­ca, pred­sjed­ni­ca Ži­ri­ja COK-a za iz­bor spor­ti­ste go­di­ne, u ko­jem su po­red nje još čla­no­vi COK-a Va­nja Mu­go­ša, Zo­ri­ca Ko­va­če­vić i An­dri­ja Po­po­vić, spor­ti­sti i sport­ski rad­ni­ci Igor Vu­šu­ro­vić, Mir­ko Vi­če­vić, Jo­vi­ca Pet­ko­vić, Vla­do Šće­pa­no­vić, De­jan Sa­vi­će­vić, Mi­o­drag Pe­ru­no­vić i Dra­go­ljub Ko­pi­to­vić i sport­ski no­vi­na­ri Ana Mar­ko­vić, To­dor Braj­ko­vić, Sa­ša Jon­čić, Mar­ko Ja­ći­mo­vić, Bu­di­mir Bu­ćin i Vla­do Jo­vi­će­vić.


Si­mo­no­vić: 2016. ni­je bi­la naj­bo­lja go­di­na u cr­no­gor­skom spor­tu, ali je bi­lo zna­čaj­nih re­zul­ta­ta

Pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić je u po­zdrav­nom obra­ća­nju is­ta­kao da 2016. ni­je bi­la naj­bo­lja go­di­na za sport u Cr­noj Go­ri, ali da je bi­lo zna­čaj­nih re­zul­ta­ta.
-Za nas 2016. ni­je bi­la naj­bo­lja go­di­na u cr­no­gor­skom spor­tu ali da­le­ko od to­ga da je lo­ša. Ne mo­že­mo re­ći da je za nas ma­lo bi­ti tre­ći u svi­je­tu ili dru­gi u Evro­pi, če­tvr­ti na Olim­pij­skim igra­ma, ima­ti ju­ni­or­skog pr­va­ka svi­je­ta, vi­ce­šam­pi­o­na svi­je­ta, ple­ja­du ve­li­kih ta­le­na­ta ko­ji ga­ran­tu­ju do­bru bu­duć­nost cr­no­gor­skog spor­ta, re­kao je Du­šan Si­mo­no­vić. - Već smo po­če­li pri­pre­me za To­kio. Pr­vi do­go­vor po­sti­gli smo sa Va­ter­po­lo pli­vač­kim sa­ve­zom i sa nji­ma će­mo usko­ro pot­pi­sa­ti ugo­vor o sti­pen­di­ra­nju mla­dih sna­ga. Usko­ro ta­kav ugo­vor pot­pi­su­je­mo i sa Atlet­skim sa­ve­zom, na­sta­vlja­mo raz­go­vo­re po istom pi­ta­nju sa Džu­do sa­ve­zom, Je­dri­li­čar­skim, Te­ni­skim i Ru­ko­met­nim sa­ve­zom, a sa­da je dio na­še po­ro­di­ce i Ka­ra­te sa­vez. Olim­pij­ske igre u To­ki­ju su naš kraj­nji cilj, ali do ta­da ima­mo još pu­no ve­li­kih tak­mi­če­nja na ko­ji­ma se oče­ku­ju zna­čaj­ni re­zul­ta­ti cr­no­gor­skih spor­ti­sta. Oče­ku­je nas mno­go po­sla. Mo­ra­mo po­ja­ča­ti kri­te­ri­ju­me za do­dje­lu sred­sta­va sport­skim sa­ve­zi­ma i spor­ti­sti­ma. Mo­ra­mo po­ja­ča­ti ni­vo re­zul­ta­ta za sred­stva ko­ja će se ula­ga­ti. Na­pra­vi­će­mo ugo­vo­re na go­di­nu da­na i ta­ko do­bi­ti „pro­la­zna vre­me­na“ ka­ko bi na­pra­vi­li va­lja­nu ana­li­zu, re­kao je pred­sjed­nik Si­mo­no­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"