Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE
Selektorima ponuđeni novi ugovori
Sa jučerašnje sjednice Selektorima ponuđeni novi ugovori Mojaš Radonjić ostaje do kraja narednog kvalifikacionog ciklusa. Od sledeće sezone klubovi moraju imati najmanje po pet profesionalaca
De­se­ta sjed­ni­ca Iz­vr­šnog od­bo­ra Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re odr­ža­na je ju­če u Pod­go­ri­ci, a na njoj su usvo­je­ni svi iz­vje­šta­ji ko­mi­si­ja FSCG o je­se­njoj po­lu­se­zo­ni. Ta­ko­đe, IO je pri­hva­tio iz­vje­šta­je Gra­srots kan­ce­la­ri­je, Cen­tra za edu­ka­ci­ju tre­ne­ra FSCG, Škol­skog fud­bal­skog sa­ve­za i ve­ri­fi­ko­vao od­lu­ke Od­bo­ra za hit­na pi­ta­nja.
S dru­ge stra­ne, do­ni­je­to je ne­ko­li­ko od­lu­ka, ko­je će se od pro­lje­ća ili pak od sle­de­će se­zo­ne pri­mje­nji­va­ti u Cr­no­gor­skoj li­gi.
– Pri­hva­ćen je pred­log Udru­že­nja tre­ne­ra Cr­ne Go­re i Cen­tra za edu­ka­ci­ju tre­ne­ra FSCG o pro­mje­ni pro­pi­sa ko­ji re­gu­li­šu tre­ner­ska pi­ta­nja sa ci­ljem spre­ča­va­nja zlo­u­po­tre­be li­cen­ci. U na­stav­ku tak­mi­čar­ske se­zo­ne sa­mo će šef struč­nog šta­ba mo­ći da vo­di utak­mi­cu u teh­nič­kom pro­sto­ru, dok će osta­li čla­no­vi struč­nog šta­ba mo­ći da da­ju in­struk­ci­je naj­vi­še dva pu­ta u to­ku utak­mi­ce, bez za­dr­ža­va­ja u teh­nič­kom pro­sto­ru. Klu­bo­vi „Te­le­kom” 1. CFL u dru­gom di­je­lu se­zo­ne mo­ra­će da ima­ju li­cen­ci­ra­nog tre­ne­ra gol­ma­na, a uslov za iz­da­va­nje li­cen­ce bi­će na­ci­o­nal­na tre­ner­ska li­cen­ca za tre­ne­ra gol­ma­na i va­že­ća UEFA tre­ner­ska di­plo­ma – ka­že se u sa­op­šte­nju Iz­vr­šnog od­bo­ra FSCG.
Na­ja­vlji­va­lo se to­kom je­se­njeg di­je­la mo­guć­nost da će cr­no­gor­ski klu­bo­vi od se­zo­ne 2017/2018 mo­ra­ti da ima­ju od­re­đe­ni broj igra­ča sa pot­pi­sa­nim pro­fe­si­o­nal­nim ugo­vo­rom. Upra­vo ta­kvu od­lu­ku do­nio je ju­če Iz­vr­šni od­bor FSCG.
– Na pred­log Sin­di­ka­ta pro­fe­si­o­nal­nih fud­ba­le­ra Cr­ne Go­re, IO je do­nio od­lu­ku da od na­red­ne tak­mi­čar­ske se­zo­ne klu­bo­vi ko­ji se tak­mi­če u Pr­voj cr­no­gor­skoj li­gi mo­ra­ju ima­ti za­klju­čen ugo­vor o pro­fe­si­o­nal­nom igra­nju sa naj­ma­nje pet igra­ča.
Čel­ni­ci FSCG usvo­ji­li su iz­mje­ne i do­pu­ne Pro­po­zi­ci­ja Omla­din­ske i Ka­det­ske li­ge Cr­ne Go­re, ko­je se od­no­se na utvr­đi­va­nje pla­sma­na, kao i iz­mje­ne i do­pu­ne Pra­vil­ni­ka o sta­tu­su tre­ne­ra. One se od­no­se na na­čin an­ga­žo­va­nja tre­ne­ra-ama­te­ra od stra­ne klu­bo­va žen­skog fud­ba­la, fut­sa­la i tak­mi­če­nja po re­gi­ja­ma.
Iz­vr­šni od­bor je pri­hva­tio iz­vje­šta­je o ra­du se­lek­to­ra svih re­pre­zen­ta­tiv­nih se­lek­ci­ja Cr­ne Go­re i po­nu­dio pro­du­že­tak sa­rad­nje se­lek­to­ri­ma ko­ji­ma ugo­vo­ri is­tu­ču kra­jem mje­se­ca.
– Ugo­vor sa se­lek­to­rom mla­de re­pre­zen­ta­ci­je Mo­ja­šem Ra­do­nji­ćem bi­će pro­du­žen na dvi­je go­di­ne, od­no­sno do kra­ja na­red­nog kva­li­fi­ka­ci­o­nog ci­klu­sa. Se­lek­to­ri­ma mla­đih se­lek­ci­ja Alek­san­dru Mi­lje­no­vi­ću (omla­din­ska), Bo­ri­su Mi­lič­ko­vi­ću (ka­det­ska), Obre­nu Sa­ri­ću (pi­o­nir­ska), Der­vi­šu Ha­dži­o­sma­no­vi­ću (žen­ska re­pre­zen­ta­ci­ja) i Sve­tu Lje­sa­ru (fut­sal) bi­će po­nu­đe­na no­va jed­no­go­di­šnja sa­rad­nja – sa­op­šte­no je iz cr­no­gor­ske ku­će fud­ba­la.
Na kra­ju sa­op­šte­nja iz­da­tog na­kon sjed­ni­ce, ka­že se:
– Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re bi­će part­ner cr­no­gor­skim klu­bo­vi­ma u re­a­li­za­ci­ji pla­no­va ko­ji se ti­ču una­pri­je­đe­nja in­fra­struk­tu­re i raz­vo­ja fud­ba­la, ali ne­će pru­ža­ti fi­nan­sij­sku po­moć klu­bo­vi­ma za po­tre­be nji­ho­vog sva­ko­dnev­nog funk­ci­o­ni­sa­nja. Klu­bo­vi­ma se su­ge­ri­še da tak­mi­čar­sku se­zo­nu pla­ni­ra­ju u skla­du sa re­al­nim fi­nan­sij­skim mo­guć­no­sti­ma. Kod Mi­ni­star­stvu spor­ta u Vla­di Cr­ne Go­re, FSCG će in­ci­ra­ti pre­i­spi­ti­va­nje re­gi­stra­ci­je fud­bal­skih klu­bo­va.D.P.


Pre­la­zni rok od 21. ja­nu­a­ra

Zim­ski pre­la­zni rok po­če­će 21. ja­nu­a­ra, od­lu­čio je Iz­vr­šni od­bor Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re.
Ovaj re­gi­stra­ci­o­ni pe­ri­od za fud­ba­le­re svih ste­pe­na tak­mi­če­nja, osim za igra­če fut­sa­la i žen­skog fud­ba­la, tra­ja­će do 17. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne.


Pro­lje­će kre­će 21. fe­bru­a­ra

Pro­ljeć­ni dio šam­pi­o­na­ta u „Te­le­kom” Pr­voj cr­no­gor­skoj li­gi po­če­će u uto­rak 21. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne. Po­sled­nje 33. ko­lo na pro­gra­mu je 27. ma­ja, a to­kom dru­gog di­je­la se­zo­ne pla­ni­ra­na su i dva van­red­na ko­la – 28. mart (23. ko­lo) i 10. maj (30. ko­lo). Ba­raž utak­mi­ce za po­pu­nu Pr­ve li­ge igra­ju se 31. ma­ja i 4. ju­na.
Ka­da je u pi­ta­nju Dru­ga li­ga, pro­ljeć­ni dio pr­ven­stva kre­će 5. mar­ta, a po­sled­nje 33. ko­lo igra­će se 27. ma­ja.


Fi­na­le Ku­pa 31. ma­ja

IO FSCG od­lu­čio je ju­če da se fi­nal­na utak­mi­ca Ku­pa Cr­ne Go­re u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji od­i­gra 31. ma­ja na sta­di­o­nu pod Go­ri­com. Pret­hod­no, igra­će se i po­lu­fi­nal­ni du­e­li, a ter­mi­ni su 12. i 26. april.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"