Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 13. KOLO Lider silan u Danilovgradu
Voj­ska Cr­ne Go­re – Če­lik 4:7 (0:3)
Dvo­ra­na Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca) i Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Jak­šić u 29, Spa­so­je­vić u 35, Ni­ko­lić u 36. i Pu­šo­nja u 36. za Voj­sku Cr­ne Go­re, a Ja­ko­vlje­vić u 7. i 9, Spa­so­je­vić u 20. i 31, Ba­ro­vić u 26. i 30. i Ba­jo­vić u 34. mi­nu­tu za Če­lik. Žu­ti kar­to­ni: Ja­ko­vlje­vić, M. Du­ru­to­vić (Če­lik).
Voj­ska Cr­ne Go­re: Drob­njak, Đur­ko­vić, Šće­pa­no­vić, Pe­jo­vić, Bo­žo­vić, Jak­šić, Ni­ko­lić, Da­če­vić, Pu­šo­nja, Spa­so­je­vić, Ra­du­lo­vić, Lak­če­vić, Da­če­vić.
ČE­LIK: Se­ku­lić, Spa­so­je­vić, Ja­ko­vlje­vić, Drob­njak, Vuč­ko­vić, Vu­la­no­vić, Ja­nju­še­vić, Ba­ro­vić, Ko­pri­vi­ca, M. Du­ru­to­vić, Ba­jo­vić, N. Du­ru­to­vić.
Li­der šam­pi­o­na­ta je tri­jum­fla­no pro­šao kroz Da­ni­lov­grad. Nik­ši­ća­ni ni­su do­zvo­li­li ni­ka­kvo iz­ne­na­đe­nje, sla­vi­li su pro­tiv do­ma­će Voj­ske Cr­ne Go­re sa 7:4 i za­dr­ža­li bod pred­no­sti u od­no­su na dru­go­pla­si­ra­no Be­ra­ne.D.P.

Be­ra­ne – Je­din­stvo 4:3 (1:2)
Sport­ski cen­tar u Ro­ža­ja­ma. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­je: Ve­se­lin Be­lo­je­vić (Pod­go­ri­ca) i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: V. Bo­jo­vić u 5, 22. i 35. i Bo­le­vić u 22. za Be­ra­ne, a Bo­ja­no­vić u 13, Mu­go­ša u 16. i Du­bak u 28. mi­nu­tu za Je­din­stvo.
BE­RA­NE: Asa­no­vić, Bo­le­vić, A. Bo­jo­vić, V. Bo­jo­vić, Ću­la­fić, Da­be­tić, Lu­to­vac, Čoj­ba­šić, To­mo­vić, Mi­la­no­vić.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, E. Ćo­ro­vić, Ob­ra­do­vić, Bo­ja­no­vić, Mu­go­ša, Živ­ko­vić, Lju­ca, Vuk­če­vić, Po­po­vić, No­vo­vić, Du­bak, A. Ćo­ro­vić.
Na kri­li­ma tro­stru­kog stri­jel­ca Vo­ji­sla­va Bo­jo­vi­ća, Be­ra­ne je u kom­šij­skom der­bi­ju sa 4:3 sa­vla­da­lo Je­din­stvo. Me­đu­tim, mo­gli su Bje­lo­polj­ci da stig­nu do bo­da u fi­ni­šu utak­mi­ce, ali re­pre­zen­ta­ti­vac El­din Ćo­ro­vić ni­je is­ko­ri­stio naj­stro­žu ka­znu.M.N.

Stu­dent­ski dom – Ti­to­grad 0:3 (0:0)
Sa­la Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić”. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Mi­nić u 26, Dra­ško­vić u 34. i Po­po­vić u 39. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Bo­lje­vić, Fe­mić, N. Ko­na­tar (Stu­dent­ski dom), Mi­li­čić (Ti­to­grad).
STU­DENT­SKI DOM: Bo­lje­vić, Je­lić, Ću­la­fić, Fe­mić, Lj. Ko­na­tar, Zin­do­vić, Mr­ku­lić, N. Ko­na­tar, Ra­bre­no­vić, Po­po­vić, S. Ko­na­tar, Go­ja­ča­nin, Ze­jak, Ra­ko­če­vić.
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Mi­lo­še­vić, To­mo­vić, Po­po­vić, Dra­ško­vić, Du­ru­to­vić, Adžić, Mi­li­čić, Baj­če­tić, Mi­nić, Vuk­sa­no­vić.
Ti­to­grad je u grad­skom der­bi­ju za­slu­že­no sti­gao do bo­do­va. Sla­vi­li su iza­bra­ni­ci Zo­ra­na Mi­la­še­vi­ća sa 3:0, a svi go­lo­vi po­stig­nu­ti su u dru­gom po­lu­vre­me­nu. D.P.
Br­sko­vo – Ba­jo Pi­va­lja­nin
6:2 (4:0)
Sa­la: OŠ ,,Vuk­san Đu­kić'' u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Bo­ško­vić (auto­gol) u 2, Vu­če­tić u 9. i 33, Ra­du­lo­vić u 10, Mi­nić u 14, i Ra­do­njić u 35. za Br­sko­vo, a Don­dić u 32. i Ri­stić u 36. mi­nu­tu za Ba­jo Pi­vlja­nin.
BR­SKO­VO: D. Vu­če­tić, M. Vu­če­tić, Vi­da­ko­vić, Mi­nić, Ra­du­lo­vić, To­mo­vić, S. Ćo­rić, Pan­du­ri­ca, Ra­do­njić, M. Ćo­rić, Zin­do­vić, Iva­no­vić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Ća­la­san, Ri­stić, Don­dić, Vu­ko­vić, Bo­ško­vić, Ro­ćen, De­lić, Suk­no­vić, Ša­šo­vić, Ve­lič­ko­vić. Mal­tez, Jo­vo­vić.
Sve su Moj­kov­ča­ni ri­je­ši­li u pr­vom po­lu­vre­me­nu, ka­da su bi­li efi­ka­sni i po­sti­gli če­ti­ri go­la.M.N.

Nik­šić – Ce­zar 5:5 (0:3)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ma­šu­lo­vić u 23. i 40, Vu­ko­vić u 32. i 40. i Kru­nić u 39. za Nik­šić, a Mu­go­ša u 9, 12. i 40. i Gur­za­ko­vić u 11. i 40. mi­nu­tu za Ce­zar. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ko­vić (Nik­šić), Mu­go­ša (Ce­zar).
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Ma­šu­lo­vić, To­šić, Ko­va­če­vić, Kru­nić, Pe­ro­vić, Be­ča­no­vić, Ze­ko­vić, Vu­ko­vić, Agra­mo­vić, Bo­ško­vić, Kan­dić.
CE­ZAR: Hu­sar, Mar­ko­vić, Ni­ko­lić, Mi­lo­vić, Ga­go­vić, Spa­le­vić, Mu­go­ša, Ba­jić, Mu­šo­vić, Ge­zo­vić, Gur­za­ko­vić.
Utak­mi­ce fut­sa­la su po pra­vi­lu naj­če­šće pu­ne pre­o­kre­ta i uz­bu­đe­nja, ali ono što je vi­đe­no na par­ke­tu u du­e­lu Nik­ši­ća i Ce­za­ra te­ško će se po­no­vi­ti. U po­sled­njem mi­nu­tu vi­đe­na su čak tri go­la. Go­sti su ima­li na po­lu­vre­me­nu pred­nost od tri, a u fi­niš su ušli sa dva go­la vi­ška. Je­da­na­e­set se­kun­di pri­je kra­ja Nik­ši­ća­ni su na­pra­vi­li ve­li­ki pre­o­kret i sti­gli do plu­sa na svom kon­tu. Ipak, pet se­kun­di pri­je po­sled­njeg zvi­ždu­ka, Bu­dva­ni su po­sti­gli pe­ti gol i osvo­ji­li bod.B.K.

Mi­ra­bi­le mo­da – Gor­štak 6:2 (1:1)
SC „Ver­de”. Gle­da­la­ca: 10. Su­di­je: Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić) i Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Đur­ko­vić u 18. i 40, Ko­stić u 30, Ja­nju­še­vić u 35. i Vu­či­nić u 35. i 39. za Mi­ra­bi­le mo­du, a Mi­lo­še­vić u 14. i Vu­ki­će­vić u 31. mi­nu­tu za Gor­štak. Žu­ti kar­to­ni: Đur­ko­vić (Mi­ra­bi­le mo­da), Mi­lo­še­vić, La­bo­vić, Vu­ki­će­vić (Gor­štak).
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Đur­ko­vić, Du­kić, L. Če­le­bić, Pe­ju­rić, Mi­jo­vić, Vu­či­nić, V. Če­le­bić, Ko­stić, Mi­ra­no­vić, Ja­nju­še­vić.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, Go­lu­bo­vić, Bo­gi­će­vić, Mi­lo­še­vić, Ze­ko­vić, Živ­ko­vić, La­bo­vić, Vu­ki­će­vić.
Pod­go­ri­ča­ni su ubje­dlji­vo sla­vi­li u du­e­lu sa Gor­šta­kom, što je bio nji­hov če­tvr­ti pr­ven­stve­ni tri­jumf.D.P.

Re­zul­ta­ti 13. ko­la: Mi­ra­bi­le mo­da – Gor­štak 6:2, Nik­šić – Ce­zar 5:5, Br­sko­vo – Ba­jo Pi­va­lja­nin 6:2, Stu­dent­ski dom – Ti­to­grad 0:3, Be­ra­ne – Je­din­stvo 4:3, Voj­ska Cr­ne Go­re – Če­lik 4:7.
Ta­be­la
1. Če­lik (-1) 13 9 2 2 48:28 28
2. Be­ra­ne 13 8 3 2 46:29 27
3. Br­sko­vo 13 8 0 5 53:41 24
4. Ti­to­grad 13 6 4 3 61:32 22
5. Nik­šić 13 6 3 4 46:43 21
6. Je­din­stvo 13 6 2 5 50:43 20
7. Ba­jo Pi­vlja­nin 13 6 1 6 40:42 19
8. Mi­li­tary fut­sal 13 6 0 7 45:45 18
9. Ce­zar (-1) 13 5 3 5 38:44 17
10. Mi­ra­bi­le mo­da 13 4 1 8 38:44 13
11. Gor­štak (-1) 13 3 0 10 29:68 8
12. Stu­dent­ski dom 13 1 1 11 20:55 4
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Je­din­stvo – Stu­dent­ski dom. Ti­to­grad – Br­sko­vo, Ba­jo Pi­vlja­nin – Nik­šić, Ce­zar – Voj­ska Cr­ne Go­re, Če­lik – Mi­ra­bi­le mo­da, Gor­štak – Be­ra­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"