Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izbori završeni u prvom krugu * Ubio brata na kućnom pragu * Vlada da se odrekne 200 hiljada eura * Uzimati novac od majki nije blagosloveno * Novi udari bi izazvali haos * Lozinka - jedinstvo * Svaki dan je izborni
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Filip Vujanović, odlazeći predsjednik Crne Gore:
- Napad u Siriji opravdao cilj.

Vic Dana :)

Čak Noris je umro prije 20 godina.
Smrt nije skupila hrabrost da mu to kaže.

Objašnjava načelnik stanice svojim ljudima zadatak. „Naći ćemo se ispred hotela „Balkan” točno u 11 i 48, a za one koji imaju digitalne satove dva pendreka, obrnuta stolica i Sneško Bijelić”.
Na svadbi mladoženja se obraća svatovima:
– Dragi prijatelji, pošto više neću imati prilike da govorim...

Fata u butiku:
– Htjela bih mom Muji da kupim jednu lijepu kravatu, takvu koja bi istaknula njegove oči.
Prodavačica:
– Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI ZAVRŠILI SEZONU IZ SNOVA ABA LIGE
Trofejom nagrađeni hrabrost i karakter
Trofejom nagrađeni hrabrost i karakter
Pe­har na­mi­je­njen po­bjed­ni­ku ABA li­ge za­vr­šio je u vi­tri­na­ma KK Bu­duć­nost Vo­li, što pred­sta­vlja ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje. Pod­go­ri­ča­ni su u se­zo­nu ušli kao fa­vo­ri­ti, ali iz du­bo­ke sjen­ke, da bi se ko­rak po ko­rak, mu­ko­trp­nim pu­tem do­ko­pa­li sa­mog vr­ha re­gi­o­nal­nog tak­mi­če­nja. Dži­ki­će­vi iza­bra­ni­ci su i u če­tvr­toj utak­mi­ci sa­vla­da­li Cr­ve­nu zve­zdu i fi­nal­nu se­ri­ju okon­ča­li sko­rom 3-1. Od­lu­ču­ju­ći du­el je pre­ma oče­ki­va­nju pro­te­kao u dra­ma­tič­noj bor­bi, a Pod­go­ri­ča­ni su još jed­nom po­ka­za­li vi­še kon­cen­tra­ci­je i hra­bro­sti u od­lu­ču­ju­ćim mo­men­ti­ma.
- Bi­la je to utak­mi­ca slič­na osta­lim u fi­nal­noj se­ri­ji, na jed­nu lop­tu. Vi­đe­na je ve­li­ka bor­ba i ener­gi­ja od oba ti­ma. Po­ka­za­lo se da se do­bro po­zna­je­mo i po­no­vo su od­lu­či­va­le sit­ni­ce. Obje eki­pe su osci­li­ra­le, bi­lo je do­sta pro­mje­na vođ­stva, a mi se ni­jed­nog tre­nut­ka ni­smo pre­da­va­li. Ka­ko je meč od­mi­cao po­ve­ća­va­li smo agre­si­ju i kon­cen­tra­ci­ju. Po­ga­đa­li smo pe­na­le i ne­ke si­tu­a­ci­je je­dan na je­dan. Ne­ke nji­ho­ve lo­še od­lu­ke u fi­ni­šu smo uspje­li da is­ko­ri­sti­mo i za­slu­že­no po­bi­je­di­mo. Me­đu­tim, sa­da ne­ma­mo pre­vi­še vre­me­na za sla­vlje, jer nas za ne­ko­li­ko da­na oče­ku­je po­če­tak do­ma­će Su­per li­ge u ko­joj tre­ba od­bra­ni­ti tro­fej sa ne­što dru­ga­či­jim sa­sta­vom, ob­ja­snio je po­moć­ni tre­ner Bu­duć­nost Vo­li Igor Đa­le­tić.
Svi u ta­bo­ru Pod­go­ri­ča­na ima­ju raz­lo­ga za ve­li­ko za­do­volj­stvo. Osvo­ji­ti ABA li­gu u kon­ku­ren­ci­ji Cr­ve­ne zve­zde i Ce­de­vi­te, ko­je su do­bi­li 10 pu­ta ove se­zo­ne, pra­vi je pod­vig.
- Ve­o­ma smo po­no­sni na ovaj uspjeh i ovo do­stig­nu­će. Bes­kraj­no smo za­hval­ni na po­dr­šci na­vi­ja­ča i svih lju­di ko­ji su bi­li dio ovo­ga. Sma­tram da se sav ovaj trud is­pla­tio jer smo ima­li ja­san cilj od sa­mog po­čet­ka i svi smo bi­li sprem­ni da se žr­tvu­je­mo da bi­smo sti­gli do tri­jum­fa. Mo­ram re­ći da je ve­li­ka čast što sam imao tu sre­ću da igram i sa­ra­đu­jem sa ova­kvim mom­ci­ma. Mi smo jed­na ve­li­ka fa­mi­li­ja i to se po­ka­za­lo na te­re­nu. Sve če­ti­ri utak­mi­ce su bi­le ne­iz­vje­sne do sa­mog kra­ja i to go­vo­ri ko­li­ko je kom­pe­tent­na li­ga i ko­li­ko su ma­le ni­jan­se iz­me­đu eki­pa. Ovo je isto­rij­ski uspjeh za klub, grad i lju­de ko­ji su nas no­si­li svo­jom ener­gi­jom kroz ci­je­lu se­zo­nu. Osta­je nam sa­da da se pri­pre­mi­mo za do­ma­ću li­gu i da oprav­da­mo ulo­gu fa­vo­ri­ta, re­kao je Zo­ran Ni­ko­lić, ko­ji se to­kom ci­je­le fi­nal­ne se­ri­je ju­nač­ki no­sio sa moć­nom cen­tar­skom li­ni­jom Cr­ve­ne zve­zde.
O igra­ma ko­šar­ka­ša Bu­duć­nost Vo­li u plej-ofu ABA li­ge do­sta će se pri­ča­ti i ana­li­zi­ra­ti na­red­nih da­na, pa i mje­se­ci, ali jed­na ka­rak­te­ri­sti­ka se ne smi­je pre­vi­dje­ti. Pla­vi su pro­tiv Ce­de­vi­te i Cr­ve­ne zve­zde vi­še pu­ta bi­li u te­škim, po­ne­kad se či­ni­lo i u be­zu­zla­znim si­tu­a­ci­ja­ma, a da ni­jed­nom ni­su gu­bi­li pri­su­stvo du­ha. Ima­li su ugra­đe­nu vje­ru u se­be i sop­stve­ne mo­guć­no­sti i to im je omo­gu­ća­va­lo da uvi­jek is­pli­va­ju i do­ko­pa­ju se oba­le. Či­ni se da se taj ele­me­nat iz­dva­ja kao naj­ve­ći do­pri­nos tre­ne­ra i ci­je­log struč­nog šta­ba, ali i ukup­ne klup­ske lo­gi­sti­ke.
Pod­go­ri­ča­ni su do­bi­li broj­ne če­stit­ke po­sli­je osva­ja­nja ABA li­ge me­đu ko­ji­ma i od pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Du­ška Mar­ko­vi­ća i mini­stra spor­ta Ni­ko­le Ja­no­vi­ća.
N.Z.


Do­el­ma­nu is­te­kao ugo­vor

Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li će u na­stav­ku se­zo­ne igra­ti bez Dža­sti­na Do­el­ma­na, ko­je­mu je po za­vr­šet­ku ABA li­ge is­te­kao ugo­vor. Ame­rič­ki kril­ni cen­tar je u Pod­go­ri­cu sti­gao u ja­nu­a­ru, a u re­gi­o­nal­nom tak­mi­če­nju je pro­sječ­no bi­lje­žio 7,6 po­e­na, uz če­ti­ri sko­ka.


Re­zul­tat ko­ji oba­ve­zu­je

Sport­ski di­rek­tor Bu­duć­nost Vo­li Ga­vri­lo Pa­jo­vić ni­je krio za­do­volj­stvo osva­ja­njem tro­fe­ja ABA li­ge, pr­vog u klup­skoj isto­ri­ji.
- Si­gur­no da ni sa­mi još ni­smo svje­sni šta smo na­pra­vi­li. Ka­da smo se sku­pi­li na star­tu se­zo­ne bi­li su dru­gi ci­lje­vi. Ovaj uspjeh će ima­ti po­zi­ti­van uti­caj ne sa­mo za Bu­duć­nost Vo­li ne­go i za ci­je­lu cr­no­gor­sku ko­ša­r­ku. Na­por­no smo ra­di­li, ima­li za­jed­ni­štvo i pra­vu at­mos­fe­ru. Po­no­sni smo i na na­stup u Evro­ku­pu gdje smo is­pa­li od Da­ru­ša­fa­ke, ko­ja je osvo­ji­la tak­mi­če­nje. Do­volj­no je re­ći da smo Cr­ve­nu zve­zdu i Ce­de­vi­tu sa­vla­da­li 10 pu­ta ove se­zo­ne. Ovaj re­zul­tat nas oba­ve­zu­je da na­sta­vi­mo i po­ja­ča­mo raz­voj klu­ba, da bi us­pje­si po­sta­li če­šći.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"