Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Džigijeva televizija prikriveno donirala Mila * Parama iz budžeta pomagao birače DPS-a * Diskriminisan jer je advokat „Dana“ * Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Reforma javne uprave * Margine erosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miodrag Lekić, predsjednik Demosa:
- Potrebni su nam građanski protesti protiv Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Žena: Kakvi su tvoji planovi za Vaskrs?
Muž: Isto kao i Isusovi…
Žena: Kako to misliš?
Muž: Nestaću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak!
Žena: Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija. Pojaviću se trudna, a da me muž nije ni takao…

Sjedi Perica u razredu na kojem se uči gramatika.
Kaže učiteljica:
– Može li mi neko dati primjer istog glagola u prezentu i futuru prvom?
Javi se neka djevojčica i kaže: Trčim i trčaću.
Učiteljica je pohvali i pita za drugi primjer. Javi se dječak i kaže: Spavam i spavaću.
Učiteljica pohvali i pita ima li još ko neki primjer. Javi se Perica i kaže: „Jedem supu i pile ću.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport UEFA LIGA EVROPE – VEČERAS (20.45) U LIONU VELIKO FINALE
Marsej i Atletiko za trofej
Marsej i Atletiko za trofej
Pred­mun­di­jal­ska fud­bal­ska se­zo­na 2017/18. u Evro­pi se po­la­ko pri­vo­di kra­ju. Ve­če­ras je na pro­gra­mu pr­vo fi­na­le UEFA klup­skog tak­mi­če­nja, ko­je je uvod u ve­li­ko fi­na­le Li­ge šam­pi­o­na 26.ma­ja u Ki­je­vu.
Meč u Li­o­nu bi­će okr­šaj biv­šeg pr­va­ka Evro­pe, Olim­pi­ka iz Mar­se­ja i ne­ka­da­šnjeg dvo­stru­kog šam­pi­o­na Evro­pa li­ge, Atle­ti­ka iz Ma­dri­da, u ko­jem će fran­cu­ski sa­stav sva­ka­ko ima­ti ve­ću po­dr­šku. Bi­će ovo tre­ći me­đu­sob­ni du­el ovih ti­mo­va u evrop­skim tak­mi­če­nji­ma. Pret­hod­no su se Olim­pik i Atle­ti­ko sa­sta­li u grup­noj fa­zi LŠ 2008. ka­da na „Ve­lo­dro­mu” u Mar­se­ju ni­je bi­lo go­lo­va, dok su u Ma­dri­du „jor­gan­dži­je” sla­vi­le 2:1.
Tre­ner špan­skog vi­ce­šam­pi­o­na, Ar­gen­ti­nac Di­je­go Si­me­o­ne ni ovo­ga pu­ta sa klu­pe ne­će pred­vo­di­ti svoj tim, po­što je na­kon is­klju­če­nja u pr­voj utak­mi­ci po­lu­fi­na­lu sa Ar­se­na­lom, zbog če­ga je od stra­ne UEFA ka­žnjen sa če­ti­ri me­ča su­spen­zi­je. Umje­sto nje­ga, kor­mi­lo će pre­u­ze­ti nje­gov po­moć­nik Her­man Bur­gos, ko­ji je od­veo Ma­dri­đa­ne do svog tre­ćeg fi­na­la Li­ge Evro­pe u po­sled­njih de­vet go­di­na. Na pu­tu do Li­o­na, Atle­ti­ko, ko­ji je ove se­zo­ne pr­vi put na­stu­pio u ovom tak­mi­če­nju na­kon pet go­di­na igra­nja u Li­gi šam­pi­o­na, je eli­mi­ni­sao FC Ko­pen­ha­gen, Lo­ko­mo­ti­vu iz Mo­skve, Spor­ting iz Li­sa­bo­na i Ar­se­nal. Od do­la­ska Si­me­o­nea na kor­mi­lo eki­pe 2011.go­di­ne, Atle­ti­ko je osvo­jio Li­gu Evro­pe 2012, Su­per­kup Evro­pe 2012, ti­tu­lu u Špa­ni­ji 2014, i dva pu­ta igrao u fi­na­li­ma Li­ge šam­pi­o­na (2014, 2016) u ko­ji­ma su oba pu­ta po­ra­že­ni od kom­šij­skog Re­a­la. U se­zo­ni 2009/10. Ma­dri­đa­ni su osvo­ji­li tro­fej Li­ge Evro­pe ka­da ih je vo­dio Ki­ke San­čez Flo­res. Atle­ti­ko se uzda pr­vo u svo­ju od­lič­nu od­bra­nu, na če­lu sa gol­ma­nom Obla­kom i is­ku­snim uru­gvaj­skim de­fan­ziv­cem Go­di­nom i Moj­kov­ča­ni­nom Ste­fa­nom Sa­vi­ćem, kao i na sjaj­ne ofan­ziv­ce, Gri­zma­na i Di­je­ga Ko­štu.
– Olim­pik ove se­zo­ne igra ra­zno­vr­sno i ma­što­vi­to, po­sti­že mno­go go­lo­va i ima­ju ne­vje­ro­vat­nog Pa­jea. Ta­ko­đe, igra­ju vi­sok pre­sing i od­lič­ni su u kon­tra­na­pa­di­ma, a be­ko­ve če­sto na­pa­da­ju, pro­u­čio je Si­me­o­ne igru fran­cu­skog ti­ma vi­so­ko i na­ja­vio tri­jumf svo­jih pu­le­na.
Pr­vo ve­li­ko fi­na­le Olim­pi­ka iz Mar­se­ja bi­lo je 1991. go­di­ne, fi­na­le Ku­pa Evrop­skih šam­pi­o­na, ko­je su Fran­cu­zi iz­gu­bi­li od be­o­grad­ske Cr­ve­ne zve­zde, a dvi­je go­di­ne ka­sni­je u fi­na­lu Li­ge šam­pi­o­na, pr­ve u ovom for­ma­tu, Mar­sej je uspio da sa­vla­da Mi­lan i osvo­ji ti­tu­lu pr­va­ka Sta­rog kon­ti­nen­ta.
Od ta­da, dva pu­ta je Olim­pik igrao u fi­na­li­ma Ku­pa UEFA, 1999. ka­da ih je po­bi­je­di­la Par­ma, a po­tom Va­len­si­ja (2004). U pret­hod­noj de­ce­ni­ji, Mar­sej je naj­ve­ći uspjeh ostva­rio u se­zo­ni 2011/12. ka­da je igrao če­tvrt­fi­na­le Li­ge šam­pi­o­na, dok je na­ci­o­nal­nom šam­pi­o­nat po­sled­nji put osvo­jio 2010. go­di­ne. Tre­ner fran­cu­skog ve­li­ka­na, Ru­di Gar­si­ja je ove se­zo­ne sjaj­no vo­dio svoj tim, ko­ji je u no­ka­ut fa­zi eli­mi­ni­sao Bra­gu, Atle­tik Bil­bao, Laj­pcig i na kra­ju austrij­ski Salc­burg po­sli­je pro­du­že­ta­ka. Fe­no­me­nal­ni ka­pi­ten Pa­je je naj­za­slu­žni­ji za par­ti­je Mar­se­ja ove se­zo­ne, a tu su Grk Mi­tro­glu, ko­ji je pod zna­kom pi­ta­nja za ve­če­ras, Ar­gen­ti­nac Okam­pos, To­van i naj­bo­lji strije­lac eki­pe u tak­mi­če­nju Žer­men.
– Naš ri­val ima ogrom­no is­ku­stvo i umi­je da če­ka i sa­če­ka svo­ju šan­su kao pro­tiv Ar­se­na­la u oba po­lu­fi­nal­na me­ča, iz­ja­vio je ka­pi­ten Mar­se­ja, Di­mi­tri Pa­je.
Di­je­lje­nje prav­de u ve­če­ra­šnjoj utak­mi­ci po­vje­re­no je Ho­lan­đa­ni­nu, Bjor­nu Kuj­per­su i nje­go­vim po­moć­ni­ci­ma. R. Pa­pić

Me­đu­sob­ni me­če­vi

09.12.2008
Mar­sej – Atle­ti­ko M. 0:0
01.10.2008.
Atle­ti­ko M. – Mar­sej 2:1

Svi po­bjed­ni­ci

1972. To­ten­hem
1973. Li­ver­pul
1974. Fe­je­nord
1975. M`gladbah
1976. Li­ver­pul
1977. Ju­ven­tus
1978. PSV
1979. M`gladbah
1980. Frank­furt
1981. Ip­svič
1982. Ge­te­borg
1983. An­der­leht
1984. To­ten­hem
1985. Re­al M.
1986. Re­al M.
1987. Ge­te­borg
1988. Le­ver­ku­zen
1989. Na­po­li
1990. Ju­ven­tus
1991. In­ter
1992. Ajaks
1993. Ju­ven­tus
1994. In­ter
1995. Par­ma
1996. Ba­jern
1997. Šal­ke
1998. In­ter
1999. Par­ma
2000. Ga­la­ta­sa­raj
2001. Li­ver­pul
2002. Fe­je­nord
2003. Por­to
2004. Va­len­si­ja
2005. CSKA Mo­skva
2006. Se­vi­lja
2007. Se­vi­lja
2008. Ze­nit
2009. Ša­htjor
2010. Atle­ti­ko Ma­drid
2011. Por­to
2012. Atle­ti­ko Ma­drid
2013. Čel­si
2014. Se­vi­lja
2015. Se­vi­lja
2016. Se­vi­lja
2017. Man­če­ster J.

Olim­pik Mar­sej – Atle­ti­ko Ma­drid

Sta­di­on: „Park Olim­pik” u Li­o­nu. Ka­pa­ci­tet: oko 59.000. Su­di­ja: Bjorn Kuj­pers (Ho­lan­di­ja). Po­moć­ni­ci: San­der van Re­kel i Er­vin Zin­stra (oba iz Ho­lan­di­je). Če­tvr­ti su­di­ja: Ši­mon Mar­či­ni­ak (Polj­ska). Po­če­tak: 20.45 sa­ti.
MAR­SEJ: Pe­le, Ama­vi, Lu­iz Gu­sta­vo, Zam­bo, Sar, M. Lo­pez, San­son, Okam­pos, Pa­je, To­van, Žer­men.
ATLE­TI­KO: Oblak, Lu­kas, Go­din, Sa­vić, To­mas Par­ti, Ko­ke, Ga­bi, Sa­ul Ni­gez, Ko­rea, Gri­zman, Di­je­go Ko­šta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"