Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Džigijeva televizija prikriveno donirala Mila * Parama iz budžeta pomagao birače DPS-a * Diskriminisan jer je advokat „Dana“ * Sebi namjestio isplatu od 4,5 miliona * Reforma javne uprave * Margine erosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miodrag Lekić, predsjednik Demosa:
- Potrebni su nam građanski protesti protiv Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Žena: Kakvi su tvoji planovi za Vaskrs?
Muž: Isto kao i Isusovi…
Žena: Kako to misliš?
Muž: Nestaću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak!
Žena: Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija. Pojaviću se trudna, a da me muž nije ni takao…

Sjedi Perica u razredu na kojem se uči gramatika.
Kaže učiteljica:
– Može li mi neko dati primjer istog glagola u prezentu i futuru prvom?
Javi se neka djevojčica i kaže: Trčim i trčaću.
Učiteljica je pohvali i pita za drugi primjer. Javi se dječak i kaže: Spavam i spavaću.
Učiteljica pohvali i pita ima li još ko neki primjer. Javi se Perica i kaže: „Jedem supu i pile ću.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport ERSTE SUPERLIGA – 10. KOLO
Mornar na kraju drugi
Presudilo iskustvo Barana Mornar na kraju drugi Sutjeska - Mornar 70:74 (27:17, 11:23, 19:24, 13:10)
Dvo­ra­na: Sport­ski cen­tar. Gle­da­la­ca: oko 500. Su­di­je: Dra­go­je­vić (Pod­go­ri­ca), Ka­lu­đe­ro­vić (Her­ceg No­vi) i Sa­vo­vić (Pod­go­ri­ca).
SU­TJE­SKA: Džon­son 8, Go­ra­no­vić, Pa­vli­će­vić 29, Ga­ra­da­še­voć, N.Vu­ko­vić, Vu­jo­vić, Đo­ko­vić 9, Đi­te 15, S.Vu­ko­vić 4, La­lo­vić 5, Vu­le­vić, Ota­še­vić.
MOR­NAR: Pa­vi­će­vić, Ća­lić 9, Mi­ćo­vić 5, Ni­dam 14, Mi­jo­vić, Pa­vić 3, Vu­jo­še­vić, Mu­go­ša 13, Ros 11, Vra­nješ 11, Ba­kić, Lu­ko­vić 16.
Mor­nar se re­van­ši­rao eki­pe Su­tje­ske za po­raz u Ba­ru i ta­ko će pred­sto­je­ći plej-of do­če­ka­ti s po­zi­ci­je broj dva, obez­bje­div­ši ti­me pred­nost do­ma­ćeg te­re­na u po­li­fi­na­lu do­i­gra­va­nja i to baš sa si­noć­njim ri­va­lom. Su­tje­ska je Su­per­li­gu okon­ča­la na tre­ćem mje­stu, sa se­dam po­bje­da i sa tim is­ho­dom svi u re­do­vi­ma nik­šić­kog klu­ba mo­ra­ju bi­ti vi­še ne­go za­do­volj­ni. Nik­ši­ća­ni su si­noć pru­ži­li do­sto­jan ot­por. Do­ma­ćin je bo­lje ušao u u meč i sko­ro pa ci­je­lo pr­vo po­lu­vri­je­me imao pred­nost na svom kon­tu. Do dvo­ci­fre­ne pred­no­sti Su­tje­ska je sti­gla sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja u osmom mi­nu­tu, a sre­di­nom dru­ge če­tvr­ti­ne i do si­noć mak­si­mal­ne pred­no­sti (32:17). Ipak do kra­ja ovog pe­ri­o­da, Ba­ra­ni su pr­vo troj­kom Ni­da­ma sti­gli do po­rav­na­nja, a ba­ca­nji­ma Mu­go­še i do vođ­stva. Dru­go po­lu­vri­je­me go­sti su otvo­ri­li se­ri­jom 7:0 i sve do kra­ja utak­mi­ce pred­nost je bi­la na nji­ho­voj stra­ni. Ko­šar­ka­ši Su­tje­ske ne­ko­li­ko pu­ta su opa­sno pri­pri­je­ti­li, ali ni­su uspje­li da plus vra­te na svo­ju stra­nu. B.K.
Pla­vi od­ra­di­li po­sao
Bu­duć­nost Vo­li –Ul­cinj 93:72
(23:19, 33:14, 17:18, 20:21)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­je: Vo­ji­no­vić (Nik­šić), Ra­i­če­vić (Bi­je­lo Po­lje), Vu­ji­čić (Her­ceg No­vi).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Iva­no­vić 7, Slav­ko­vić 4, Su. Še­ho­vić 15, Ba­ro­vić 4, Sta­ro­vlah 8, Ilić 14, Z. Ni­ko­lić 3, Gib­son 29, Len­dri 6, D. Ni­ko­lić 3.
UL­CINj: Lat­ko­vić 5, Še­ferd, Jo­ve­tić 2, Gri­fin 14, Dža­ko­vić, Ilić 6, Bo­ško­vić 10, Nik­če­vić, Mi­lić 6, Đo­ko­vić 12, Pe­ro­vić 9, Bje­le­tić 8.
Si­gur­nom igrom u ve­ćem di­je­lu me­ča ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li oprav­da­li su ulo­gu fa­vo­ri­ta pro­tiv Ul­ci­nja i sa pr­vog mje­sta ula­ze u plej-of Er­ste li­ge. Iako su po­sli­je dvi­je troj­ke Su­a­da Še­ho­vi­ća pla­vi već u tre­ćem mi­nu­tu ima­li plus 10 (13:3), bor­be­ni go­sti su uspje­li da uz­vra­te i u 10. mi­nu­tu uhva­te pri­klju­čak (16:18). Me­đu­tim, na pre­la­zu iz­me­đu pr­ve i dru­ge di­o­ni­ce pla­vi su do­da­li gas i do 14. mi­nu­ta na­pra­vi­li se­ri­ju 14:1 za 35:20. Vu­ja­či­će­vi iza­bra­ni­ci su i ovaj put sre­di­li re­do­ve i pre­ko Pe­ro­vi­ća u 16. mi­nu­tu za­pri­je­ti­li (31:37). To kao da im je is­cr­pi­lo sve re­zer­ve, pa je do od­mo­ra na par­ke­tu po­sto­jao sa­mo do­ma­ći tim. Sjaj­ni Gib­son je sa pet ve­za­nih po­e­na po­sta­vio re­zul­tat 56:33 na po­lu­vre­me­nu. Is­ku­sni ame­rič­ki bek je u pr­vih 20 mi­nu­ta po­sti­gao 21 po­en. Ka­ko je pi­ta­nje po­bjed­ni­ka bi­lo ri­je­še­no Dži­ki­će­vi pu­le­ni u na­stav­ku ni­su pre­vi­še za­pi­nja­li, što su ko­šar­ka­ši Ul­ci­nja, ko­ji Su­per­li­gu za­vr­ša­va­ju bez tri­jum­fa,. is­ko­ri­sti­li i iz­vu­kli ča­stan po­raz. N.Z.
Ce­ti­nja­ni fu­ri­o­zno
do Dru­ge ABA li­ge

Lov­ćen - Te­o­do 83:72
(32:13, 18:19, 20:16, 13:24)
Dvo­ra­na: SC Ce­ti­nje. Gle­da­la­ca: oko 700. Su­di­je: Ko­ljen­šić, Jo­kić, Šun­dić (Pod­go­ri­ca).
LOV­ĆEN: Lat­ko­vić, 3, Ara­ni­to­vić 18, Po­po­vić 22, Ra­du­no­vić, 6, Vr­bi­ca 10, Lo­pi­čić 9, Je­le­nić, Al­bi­ja­nić, Kne­že­vić 2, Iv­šin 4, Ko­rać 9, Bo­ri­lo­vić.
TE­O­DO: Ha­dži­be­go­vić 6, Đu­ri­šić 3, Po­po­vić 16, Ra­do­njić, Kri­vo­ka­pić 10, Pil­če­vić, Vu­ču­ro­vić 11, Sa­vić 18, Se­ku­lo­vić 4, Ba­kić 4, Ka­lu­đe­ro­vić.
Ko­šar­ka­ši Lov­će­na sa­vla­da­li su si­noć na svom par­ke­tu Te­o­do u po­sled­njem ko­lu Su­per­li­ge. Ovim tri­jum­fom, Ce­ti­nja­ni su obez­bje­di­li pla­sman u po­lu­fi­na­le plej-ofa, ali i mje­sto u Dru­goj ABA li­gi sle­de­će se­zo­ne. U naj­va­žni­jem me­ču se­zo­ne ce­tinj­ski sa­stav ušao je sil­no mo­ti­vi­san pa je već na­kon pr­ve če­tvr­ti­ne imao ogrom­nih 19 po­e­na pred­no­sti. Go­sti ni­su ima­li rje­še­nja za raz­i­gra­nog Alek­su Po­po­vi­ća, pa je Lov­ćen, bez pro­ble­ma ču­vao ubje­dlji­vu pred­nost ko­ja je na po­lu­vre­me­nu iz­no­si­la 18 po­e­na (50:32). U pre­o­sta­le dvi­je če­tvr­ti­ne, tim Pe­tra Jo­va­no­vi­ća odr­ža­vao je vi­sok ni­vo igre, a Tiv­ća­ni su sa­mo uspje­li da ubla­že po­raz.
L.M.

Tabela
1. Bu­duć­nost 10 9 1
2. Mor­nar 10 8 2
3. Su­tje­ska 10 7 3
4. Lov­ćen 10 4 6
5. Te­o­do 10 3 7
6. Ul­cinj 10 0 10

Po­lu­fi­na­le plej-ofa (su­bo­ta) Bu­duć­nost Vo­li – Lov­ćen, Mor­nar - Su­tje­ska

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"