Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Uhapšen nakon razgovora sa sinom * Pucao u koleginicu zbog premještaja * Mladić nestao u talasima * Žugiću CBCG platila doktorat, samo za avio-kartu dali 7.000 * Tramp stavio Solanu na crnu listu * Moguć politički kraj Angele Merkel
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LjUIĐ ŠKRELjA, POSLANIK DPS-a:
Kada opozicija izgubi izbore, onda krivca nađu u izbornom zakonodavstvu i drugim radnjama.

Vic Dana :)

– Sjutra se udajem! - pohvali se plavuša svojim kolegama na poslu.
– Hajde pogodite što radi moj budući muž - ushićeno upita prisutne.
– Najveću glupost u životu! - vikne u glas nekoliko muškaraca.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport DVA DANA SU OSTALA DO MEČA IZMEĐU SRBIJE I BRAZILA, KOJI ODLUČUJE O PUTNIKU U OSMINU FINALA SVJETSKOG PRVENSTVA
Mitrović: Znamo našu snagu i njihove mane
Mitrović optimista - Foto: Fonet Mitrović: Znamo našu snagu i njihove mane Ne mogu da nas obore toliko puta koliko mi možemo da ustanemo – poručio je strijelac pogotka protiv Švajcarske
Do od­lu­ču­ju­ćeg me­ča fud­bal­ske re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je na Mun­di­ja­lu u Ru­si­ji osta­la su dva da­na. Ri­val je Bra­zil, svjet­ska fud­bal­ska ve­le­si­la i se­lek­ci­ja ko­ja je po mno­gi­ma i da­lje fa­vo­rit broj je­dan za osva­ja­nje „zlat­ne bo­gi­nje“. Ono što „or­lo­vi­ma“ ote­ža­va po­sao sva­ka­ko je či­nje­ni­ca da mo­ra­ju da idu na po­bje­du, jer ih sa­mo ona vo­di u osmi­nu fi­na­la. Ali, osta­je da se vi­di ko­li­ko je eki­pa psi­hič­ki ja­ka na­kon šo­kant­nog po­ra­za od Švaj­car­ske (1:2) pri­je ne­ko­li­ko da­na, od­no­sno, osta­je da se vi­di ho­će li us­pje­ti da pre­va­zi­đu svo­je mo­guć­no­sti i na­pra­ve ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje.

Uvi­jek mo­že bo­lje
Na­pa­dač re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, Alek­san­dar Mi­tro­vić, re­kao je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Sve­tlo­gor­sku da „or­lo­vi“ ima­ju još mno­go mje­sta za na­pre­dak.
–Mi­slim da uvi­jek mo­že bo­lje, ima pro­sto­ra za na­pre­dak. Bi­lo je ne­kih glu­pih gre­ša­ka pro­tiv Švaj­car­ske, ali sve u sve­mu od­i­gra­li smo do­bru utak­mi­cu ne­kih 70-75 mi­nu­ta. Isti­na, mo­gli smo pa­met­ni­je da od­i­gra­mo za­vr­šni­cu, vi­dje­li smo gdje smo gri­je­ši­li i uči­ni­će­mo sve da is­pra­vi­mo gre­ške i da ih pra­vi­mo što ma­nje u du­e­lu sa Bra­zi­lom - re­kao je Mi­tro­vić.
Pri­je tri go­di­ne je srp­ska se­lek­ci­ja sa­sta­vlje­na od igra­ča is­pod 20 go­di­na po­sta­la svjet­ski pr­vak, upra­vo po­bje­dom nad Bra­zi­lom. To je, po Mi­tro­vi­će­vim ri­je­či­ma, po­se­ban mo­tiv za ovu ge­ne­ra­ci­ju.
– Na­rav­no da nas to mo­ti­vi­še, sprem­ni smo ne 100 ne­go 200 od­sto i ja sam ubi­je­đen da uz po­žr­tvo­va­nost, ma­lo sre­će i Bo­ži­ju po­moć mo­že­mo da na­pra­vi­mo iz­ne­na­đe­nje. Ve­ći pri­ti­sak je na Bra­zil­ci­ma, ne­go na na­ma, mi­slim da oni ni­su bi­li u ova­kvoj si­tu­a­ci­ji. Što vi­še utak­mi­ca bu­de od­mi­ca­la, a mi za­dr­ži­mo ak­ti­van re­zul­tat, vi­dje­će­te ko­li­ko će bi­ti ner­vo­zni. Ko­sta­ri­ka i Švaj­car­ska su po­ka­za­le ka­ko tre­ba da se igra pro­tiv njih. Zna­mo na­šu sna­gu i nji­ho­ve sla­bo­sti, ima­mo do­bru šan­su.
Mno­go bu­re se di­glo na­kon du­e­la sa Švaj­car­ci­ma i de­ta­lja iz 65. mi­nu­ta, ka­da se upra­vo Mi­tro­vić na­šao u „sen­dvi­ču“ dvo­ji­ce pro­tiv­nič­kih igra­ča.
-Ni­sam mo­gao da do­đem do lop­te, ko­li­ko vi­dim ja sam je­di­ni gle­dao lop­tu. Vi­dio sam Ser­ge­ja, htio sam da mu je spu­stim. Ne znam ka­ko je do­su­dio kon­tra­fa­ul, to je fi­zič­ki bi­lo ne­mo­gu­će, a u star­tu sam mi­slio stvar­no da je pe­nal, jer sam vi­deo da po­ka­zu­je ru­kom. Ali mi Sr­bi smo ta­kvi, ne mo­gu da nas obo­re to­li­ko pu­ta ko­li­ko mi mo­že­mo da usta­ne­mo - za­klju­čio je Mi­tro­vić.
Stoj­ko­vić: Ci­je­la
na­ci­ja je uz nas
Gol­man „or­lo­va“ Vla­di­mir Stoj­ko­vić je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­no­vio da on i kom­plet­na re­pre­zen­ta­ci­ja ose­ća­ju bez­re­zer­vnu po­dr­šku svih u Sr­bi­ji.
-Pr­vi put od ka­da sam u re­pre­zen­ta­ci­ji osje­tio sam da je ci­je­la Sr­bi­ja uz nas. To će bi­ti vje­tar u le­đa, ne vi­dim jed­nu oso­bu u Sr­bi­ji ko­ja ne vje­ru­je da će­mo po­bi­je­di­ti. Tre­ba da bu­de­mo za­hval­ni Bo­gu što nam je dao šan­su da iz­ba­ci­mo je­dan Bra­zil – ka­zao je Stoj­ko­vić.
„Je­di­ni­ca“ Sr­bi­je po­tom je do­dao da je bor­be­nost Alek­san­dra Mi­tro­vi­ća put do po­bje­de nad pe­to­stru­kim svjet­skim pr­va­ci­ma.
-Si­gur­no da Mi­tro­vić da­je ve­li­ki do­pri­nos, do­bi­ja po 300 uda­ra­ca na utak­mi­ci sam, pri­mjer je ka­ko se tre­ba bo­ri­ti, ali ni osta­tak eki­pe ni­je za­o­sta­jao. Mi­slim da svi tre­ba da bu­de­mo na 400 od­sto da bi iz­ba­ci­li Bra­zil. Ako bu­de pe­nal, ko god da ga iz­ve­de ja ću bi­ti tu da ga od­bra­nim - do­dao je Stoj­ko­vić.
D.P.

Nov­ča­ne ka­zne za švaj­car­ske igra­če
Trio švaj­ca­sr­kih fud­ba­le­ra – Dža­ka, Ša­ći­ri i Lih­štaj­ner, igra­će pro­tiv Ko­sta­ri­ke od­lu­ču­ju­ći meč za pro­la­zak da­lje. Tač­ni­je, pre­ma pi­sa­nju švaj­car­skih me­di­ja, FI­FA je ove fud­ba­le­re ka­zni­la nov­ča­no - Ša­ći­ri­ja i Dža­ku sa po 10.000, a Lih­štaj­ne­ra sa 5.000 fra­na­ka.
U Švaj­ca­sr­koj su se pri­bo­ja­va­li su­spen­zi­je ovih fud­ba­le­ra, ali su na­kon ju­če­ra­šnjeg sa­zna­nja odah­nu­li i sri­je­du uve­če će bi­ti kom­plet­ni u naj­va­žni­jem me­ču na Mun­di­ja­lu.

Su­di Ira­nac
Prav­du na utak­mi­ci Sr­bi­ja – Bra­zil, ko­ja se igra u sri­je­du uve­če u Mo­skvi, di­je­li­će su­di­ja iz Ira­na, 40-go­di­šnji Ali­re­za Fa­ga­ni.
Na ovom Svjet­skom pr­ven­stvu su­dio je utak­mi­cu Mek­si­ko - Nje­mač­ka, gdje su Mek­si­kan­ci na­pra­vi­li iz­ne­na­đe­nje pro­tiv ak­tu­el­nog svjet­skog pr­va­ka i sa­vla­da­li ga sa 1:0.

Ka­žnje­ni FSS, Ko­ke­za i Kr­sta­jić
FS Sr­bi­je pla­ti­će ka­znu zbog tran­spa­re­na­ta ko­ji su oci­je­nje­ni kao dis­kri­mi­na­tor­ski i uvre­dlji­vi, pa će 55.000 švaj­car­skih fra­na­ka mo­ra­ti da se upla­ti u ka­su FI­FA. Ra­di se o tran­spa­ren­ti­ma na ko­ji­ma su bi­le na­ci­o­na­li­stič­ke po­ru­ke, ali i skan­di­ra­nja i uvre­da na ra­čun al­ban­skih igra­ča u dre­su Švaj­car­ske.
Ka­žnjen je i se­lek­tor Mla­den Kr­sta­jić zbog iz­ja­va o Fe­lik­su Bri­hu i zbog to­ga će pla­ti­ti 5.000 fra­na­ka, kao i pred­sjed­nik na­ci­o­nal­nog Sla­vi­ša Ko­ke­za, ko­ji je re­kao da je stvar bi­la una­pri­jed osmi­šlje­na i da ni­ka­kav VAR tu ne mo­že da po­mog­ne, ako se zna­lo šta će se de­si­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"