Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mariju nude status svjedoka saradnika * Dali podršku srpskom narodu * Eraković nije prijavio imovinu * Brajovića ne mogu spasiti ni najbolji svjetski advokati * Nikoga nećemo pitati za dozvolu da kupimo S-400 * Bogataško državljanstvo * Papagalo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RANKO KRIVOKAPIĆ, čelnik SDP-a:
Nezavisnost bez demokratije ne znači ništa do otvorena vrata za populizam, bolest modernog društva i zarobljenu državu.

Vic Dana :)

Dvoje komšija razgovaraju telefonom:
- Noćas je bilo grozno nevrijeme. Je li ti velika šteta na krovu ?
- Nemam pojma, još uvijek ne mogu naći krov!


Počela djevojka da se dopisuje na sms čatu. Kaže on:
• Opiši sebe.
Ona:
• Plavuša sam...
On:
• A oči?
Ona:
• Imam!


Mladi par se mazi na klupici u parku. Ona mu šapuće na uvo:
- Dragi, znaš, imaćemo troje djece
- Kako znaš? - pita on.
- Pa trenutno su kod moje mame!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport NAJBOLJI SRPSKI TENISER SE PLASIRAO U OSMINU FINALA JU-ES OPENA
Đoković oduvao Gaskea
Đoković Đoković oduvao Gaskea Sledeći rival trenutno šestog igrača planete je najbolji Portugalac Žoao Souza
No­vak Đo­ko­vić je oprav­dao ulo­gu fa­vo­ri­ta u me­ču sa Ri­ša­rom Ga­ske­om i pla­si­rao u osmi­nu fi­na­la Ju-Es Ope­na. Naj­bo­lji srp­ski te­ni­ser ni­je osta­vio ni gram na­de fran­cu­skom te­ni­se­ru, sa­vla­dao ga je tri­na­e­sti put u če­tr­na­e­stom me­đu­sob­nom du­e­lu i 11. put uza­stop­no iz­bo­rio osmi­nu fi­na­la u Nju­jor­ku.
Meč sa Fran­cu­zom tra­jao je dva sa­ta i 13 mi­nu­ta, a Đo­ko­vić je bio ne­mi­lo­sr­dan. Imao je šest vi­ne­ra vi­še, čak 22 ne­iz­nu­đe­ne gre­ške ma­nje, a is­ko­ri­stio je se­dam od 11 brejk lop­ti. S dru­ge stra­ne, Ga­ske je imao pet brejk lop­ti, od to­ga dvi­je u pr­vom ge­mu u me­ču. Đo­ko­vić se iz­vu­kao iz te si­tu­a­ci­je, na­pra­vio brejk u če­tvr­tom ge­mu, da bi do vođ­stva od 1:0 do­šao pre­ko još jed­nog brej­ka ko­ji je na­pra­vio u osmom ge­mu. Dru­gi set je tra­jao 48 mi­nu­ta, a Sr­bin ni­je do­zvo­lio ri­va­lu ni­jed­nu pri­li­ku za od­u­zi­ma­nje ser­vi­sa, a pred­nost brej­ka na­pra­vio je u dru­gom ge­mu i sa­ču­vao je do kra­ja se­ta. Pre­o­sta­le tri brejk lop­te Ga­ske je imao u tre­ćem se­tu, kon­kret­no u še­stom i osmom ge­mu, ali su i one osta­le ne­re­a­li­zo­va­ne, pa No­vak je pr­vi put ove go­di­ne u Nju­jor­ku meč za­vr­šio mak­si­mal­nim re­zul­ta­tom.
– Ovo je moj de­fi­ni­tiv­no naj­bo­lji meč na ci­je­lom tur­ni­ru do sa­da. Za­do­vo­ljan sam što je do­šao u pra­vom tre­nut­ku pro­tiv Ga­skea ko­ji je uvi­jek ne­u­go­dan pro­tiv­nik. Ima mno­go is­ku­stva i bio je ne­ka­da me­đu 10 naj­bo­ljih na svi­je­tu, bio je u po­lu­fi­na­lu Grend slem tur­ni­ra, ne­ko je ko­ga do­bro po­zna­jem. Iza­šao je na te­ren agre­siv­no, mi­slio sam da po­ku­ša­va da pri­mi­je­ni ne­što no­vo u igri. Na sre­ću, bio sam na vi­so­kom ni­vou što se kva­li­te­ta igre ti­če, je­dan od naj­bo­ljih me­če­va u po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Za­do­vo­ljan sam - re­kao je za „Euro­sport“ po­sle me­ča No­vak Đo­ko­vić.
Srp­ski te­ni­ser po­tom ka­zao da mu je plan bio da se naj­bo­lja for­ma „tem­pi­ra“ upra­vo za Ju-Es Open, ali i da je vje­ro­vao da je sa­mo pi­ta­nje tre­nut­ka ka­da će ona do­ći kao po­sle­di­ca na­por­nog ra­da.
– Na ne­ki na­čin sam sa ti­mom raz­go­va­rao da pla­ni­ra­mo ras­po­red po ko­jem će­mo naj­bo­lju for­mu do­sti­ći ot­pri­li­ke na Ju-Es Ope­nu. To je bio naš plan. Isto­vre­me­no, uvi­jek sam vje­ro­vao da mo­gu da igram na naj­vi­šem ni­vou i da je sa­mo pi­ta­nje tre­nut­ka ka­da ću na­por­nim ra­dom do­ći do to­ga i Vim­bldon je bio naj­bo­lja te­ni­ska po­zor­ni­ca na ko­joj sam mo­gao da pru­žim svoj mak­si­mum - do­dao je Đo­ko­vić.
Na­red­ni No­va­kov ri­val bi­će naj­bo­lji Por­tu­ga­lac, Žo­ao So­u­za, ko­ji je bio bo­lji od Lu­ke Pu­ja sa 3:1. Đo­ko­vić je do­bio sva če­ti­ri me­đu­sob­na du­e­la sa So­u­zom, a igra­li su i na Ju-Es Ope­nu 2013. go­di­ne ka­da mu je pre­pu­stio sa­mo če­ti­ri ge­ma. Uko­li­ko pro­đe ovu pre­pre­ku, Đo­ko­vić će u če­tvrt­fi­na­lu igra­ti sa dru­gim te­ni­se­rom svi­je­ta, Švaj­car­cem Ro­dže­rom Fe­de­re­rom.
D.P.


Kvi­to­va is­pa­la, Pli­ško­va pro­šla

Tak­mi­če­nje na Ju-Es ope­nu za­vr­ši­la je Če­hi­nja Pe­tra Kvi­to­va. Pe­ta no­si­telj­ka ovog Grend sle­ma po­ra­že­na je od Bje­lo­ru­ski­nje Ari­ne Sa­ba­len­ke sa 5:7, 1:6. Dva­de­se­ta igra­či­ca svi­je­ta je ovaj ri­je­ši­la u svo­ju ko­rist za 87 mi­nu­ta, a ova nje­na po­bje­da pred­sta­vlja i iz­ne­na­đe­nje.
Za raz­li­ku od Kvi­to­ve, vi­še uspje­ha u ju­če­ra­šnjem pro­gra­mu ima­la je nje­na ze­mlja­ki­nja Ka­ro­li­na Pli­ško­va. Ona je bez pro­ble­ma sti­gla do po­bje­de nad Ešli Bar­ti iz Austra­li­je – 6:4, 6:4.


Ču­de­san pre­o­kret Či­li­ća

Hr­vat­ski te­ni­ser Ma­rin Či­lić sa­vla­dao je Austra­li­jan­ca Alek­sa De Mi­na­u­ra po­sle pre­o­kre­ta i pet od­i­gra­nih se­to­va i pla­si­rao se u osmi­nu fi­na­la Ju-Es ope­na. Ma­rin i Aleks su igra­li če­ti­ri ča­sa i dva mi­nu­ta, a hr­vat­ski te­ni­ser sla­vio je re­zul­ta­tom 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Či­lić je bio ja­ko bli­zu po­ra­za pro­tiv ta­len­to­va­nog 19-go­di­šnjeg Austra­li­jan­ca, gu­bio je 0:2 u se­to­vi­ma, ali je na is­ku­stvo i kon­cen­tra­ci­ju uspio da ko­rak po ko­rak do­đe do po­bje­de i no­ve osmi­ne fi­na­la. De Mi­na­ur je pr­va dva se­ta ri­je­šio u svo­ju ko­rist, do­bro je igrao i dio tre­će, a on­da se Hr­vat „pro­bu­dio“. Za­i­grao je bo­lje, sma­njio pred­nost, a po­tom do­bio i na­red­nu di­o­ni­cu u meč od­veo u pe­ti set. Upra­vo je taj pe­ti set bio i te ka­ko za­ni­mljiv, ali je na kra­ju pre­su­dio kva­li­tet Či­li­ća ko­ji je sla­vio sa 7:5 i za­ka­zao meč sa Da­vi­dom Go­fa­nom.


Na­dal za­ka­zao če­tvrt­fi­na­le pro­tiv Ti­ma

Pr­vi te­ni­ser svi­je­ta Ra­fa­el Na­dal po­bi­je­dio je u osmi­ni fi­na­la Ju-Es ope­na Ni­ko­lo­za Ba­si­la­švi­li­ja iz Gru­zi­je sa 3:1, pa se pla­si­rao u če­tvrt­fi­na­le po­sled­njeg Grend slem tur­ni­ra u se­zo­ni, gdje će igra­ti pro­tiv Austri­jan­ca Do­mi­ni­ka Ti­ma.
Na­dal je Ba­si­la­švi­li­ja sa­vla­dao u če­ti­ri se­ta, re­zul­ta­tom 6:3, 6:3, 6:7 (, 6:4, po­sle čak tri sa­ta i 23 mi­nu­ta. U bor­bi za po­lu­fi­na­le slav­ni Špa­nac će se sa­sta­ti sa Austri­jan­cem Do­mi­ni­kom Ti­mom, ko­ji je u pr­vom me­ču da­na nad­i­grao fi­na­li­stu Vim­bldo­na, Ju­žno­a­fri­kan­ca Ke­vi­na An­der­so­na, re­zul­ta­tom 7:5, 6:2, 7:6.


Kraj za La­jo­vi­ća i u du­blu

Na­kon po­ra­za od Džo­na Iz­ne­ra u sin­glu, Du­šan La­jo­vić je za­vr­šio na­stup na Ju-Es Ope­nu i u kon­ku­ren­ci­ji du­blo­va. Sr­bin je u pa­ru sa Ste­fa­no­som Ci­ci­pa­som po­ra­žen od Do­mi­ni­ka Iglo­ta i Fran­ka Šku­go­ra re­zul­ta­tom 1:2, po se­to­vi­ma 7:6, 3:6, 4:6 po­sle sko­ro dva ča­sa igre.
La­jo­vić i Cic­pas su na­kon taj-brej­ka do­bi­li pr­vi set, u dru­gom i tre­ćem ne sa­mo da ni­su na­pra­vi­li brejk, već ni­su ima­li ni­jed­nu brejk lop­tu, pa su Bri­ta­nac i Hr­vat za­slu­že­no iz­bo­ri­li pla­sman u osmi­nu fi­na­la po­sled­njeg Grend sle­ma u go­di­ni.


Ša­ra­po­va oti­šla da­lje

Ma­ri­ja Ša­ra­po­va se pla­si­ra­la u osmi­nu fi­na­la Ju-Es po­bje­dom nad Je­le­nom Osta­pen­ko – 6:3, 6:2. Ru­ski­nja je od­i­gra­la sja­jan meč, ali zna­la je da ne­će bi­ti la­ko pro­tiv biv­še Grend slem šam­pi­on­ke.
– Bi­la je to pra­va bor­ba i mo­gla je da ode na obje stra­ne. Ve­o­ma du­ga­čak i fi­zič­ki is­cr­plju­juć meč. Po pr­vi put smo se sa­sta­le i to je bi­la pri­li­ka da se upo­re­di­mo. Ona je mla­da i ne­u­stra­ši­va, a ta­ko­đe je i Grend slem šam­pi­on­ka –re­kla je Ša­ra­po­va.
Mno­gi su upo­re­di­li Ma­ri­ju i Je­le­nu zbog ofan­ziv­nog sti­la igre, bez pre­vi­še raz­mi­šlja­nja i sa ja­kim uda­ra­njem lop­ti­ce, ali Ša­ra­po­va ni­je si­gur­na šta mi­sli.
– Te­nis je ve­o­ma se­bič­na igra. Ne znam za dru­ge, ali ja se ne fo­ku­si­ram mno­go na pro­tiv­ni­ka i to ka­ko on igra. Fo­ku­si­ram se na una­pre­đe­nje mo­jih spo­sob­no­sti i sla­bo­sti, i ka­ko to po­pra­vi­ti dok je meč u to­ku – do­da­la Ru­ski­nja.
U osmi­ni fi­na­la, Ša­ra­po­va će iugra­ti pro­tiv Špan­ki­nje Kar­le Su­a­res Na­va­ro.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"