Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Isplate Mirašu proglasili za povjerljivu tajnu * Vlada državnog jedinstva umjesto jeftinog kritizerstva * Policajci prijetili da će mu peglom unakaziti lice?  * Nožem izbo dvojicu mladića * Novinarka silovana i ubijena * Soraja, Milo i ja * Hajekovski komunizam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
STEVO MUK, PREDSTAVNIK INSTITUTA „ALTERNATIVA”:
DPS će na kraju htjeti da se sakrije iza fasade navodno nezavisnih institucija, koje suštinski rade u njegovu korist.

Vic Dana :)

Zaustavi policajka plavuša takođe plavušu:
– Ličnu kartu, molim.
– A kako to izgleda?
– To je malo kockasto s vašom slikom - odgovara policajka.
Plavuša počne da pretura po torbi, nađe ogledalo, pogleda se i kaže:
– Evo, to je malo kockasto s mojom slikom.
Uzme policajka ogledalo, pogleda i kaže:
Jao, izvinite, koleginice, nisam znala da ste jedna od nas!
Bračni par dobio dijete. Nakon pet godina dijete ne progovara. Roditelji se zabrinuli da nije nešto u redu sa djetetom. Poslije nekoliko dana dijete progovara: „deda”, i sjutradan deda umre. Prošlo neko vrijeme, i dijete iznenada kaže: „baba”, i sjutradan umre i baba. Opet prošlo neko vrijeme i dijete kaže: „tata”, a ukućani već počeli da oplakuju oca i spremaju sahranu, a otac legao u kovčeg i čeka. Kad, u jednom trenutku ulazi neko u kuću i viče: E, ljudi, umro komšija!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI UBJEDLJIVO PORAŽENI OD CRVENE ZVEZDE U 2. KOLU ABA LIGE
Nova lekcija od crveno-belih
Nova lekcija od crveno-belih Budućnost Voli – Crvena zvezda 71:87 (13:22, 18:23, 19:22, 21:20)
Dvo­ra­na: SC Mo­ra­ča. Gle­da­la­ca: oko 5000. Su­di­je: Bol­ta­u­zer, Pe­tek (Slo­ve­ni­ja), Ra­do­vić (Hr­vat­ska).
BU­DUĆ­NOST VO­LI: Džek­son 6 (8-6), Iva­no­vić 10 (9-8), Su. Še­ho­vić 3, E. Klark 8 (1-1), Ba­ro­vić, K. Klark, Gor­dić 11 (4-3), Kraft 8 (4-4), Z. Ni­ko­lić, Omić 11 (7-4), Po­po­vić 5, D. Ni­ko­lić 9 (4-2).
CR­VE­NA ZVE­ZDA: Re­gland 8 (1-1), Ra­da­nov, Čo­vić 2, Per­pe­ro­glu 20 (3-3), La­zić, Fa­je 6, Be­ron 15 (3-2), Do­brić 6, Ri­stić, Si­ma­nić, Cir­bes 19 (6-5), Odžo 11 (3-3).
Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li ubje­dlji­vo su po­ra­že­ni od Cr­ve­ne zve­zde u der­bi­ju dru­gog ko­la ABA li­ge. Pod­go­ri­ča­ni ne da ni­su uspje­li da se re­van­ši­ra­ju za ne­u­spjeh u Lak­ta­ši­ma već su do­bi­li još jed­nu lek­ci­ju od cr­ve­no-be­lih. Po­če­tak utak­mi­ce na­go­vje­šta­vao je že­sto­ko i ne­iz­vje­snu bor­bu. Obje eki­pe su bi­le čvr­ste u od­bra­ni i steg­nu­te u na­pa­du. To se po­go­to­vo od­no­si na do­ma­ći­ne, ko­ji ni­su uspi­je­va­li da po­go­de ni po­sli­je jed­nog ili dva ofan­ziv­na sko­ka. Na­rav­no, od­lič­ni go­sti su to zna­li da is­ko­ri­ste. Sre­di­nom di­o­ni­ce pre­ci­zan je bio Re­gland, sjev­nu­le su troj­ke Per­pe­ro­glua i Be­ro­na (dvi­je), za­tim je Re­gland po­go­dio uz do­dat­no ba­ca­nje, pa je Zve­zda u de­ve­tom mi­nu­tu po­ve­la 22:9. U tim mo­men­ti­ma iz igre je iza­šao Re­gland i pla­vi su po­ve­za­li re­do­ve. Po­sli­je tri ba­ca­nja Iva­no­vi­ća i troj­ke Su­a­da Še­ho­vi­ća u 12. mi­nu­tu su uhva­ti­li pri­klju­čak (19:24). Ipak, i re­zer­vi­sti Be­o­gra­đa­na, pri­je svih Odžo, po­ka­zao je da po­sje­du­je kva­li­tet, a is­ku­sni Per­pe­ro­glu je bio go­to­vo ne­po­gre­šiv. Njih dvo­ji­ca sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja i Be­ron su do 16. mi­nu­ta po­di­gli raz­li­ku na plus 15 (39:24). Dži­kić je uzeo tajm aut po­sli­je ko­jeg su Pod­go­ri­ča­ni za­i­gra­li ne­što bo­lje. Troj­ke su po­go­di­li Po­po­vić i Da­ni­lo Ni­ko­lić i iz­gle­da­lo je da po­la­ko us­po­sta­vlja­ju rav­no­te­žu. Ipak, ne­ko­li­ko gre­ša­ka u na­pa­du ka­znio je Cir­bes, ta­ko da je Bu­duć­nost Vo­li na po­lu­vre­me­nu za­o­sta­ja­la 14 po­e­na. To i ni­je bi­lo to­li­ko lo­še ka­da se vi­di da su za dva po­e­na šu­ti­ra­li ka­ta­stro­fal­ni 18-4, a za tri ne­što bo­ljih 12-3. Ni pa­u­za ni­je po­mo­gla do­ma­ći­ni­ma, ko­ji su i u na­stav­ku dje­lo­va­li ne­si­gur­no. Da sve bu­de go­re go­sti su us­po­sta­vi­li i rav­no­te­žu u sko­ku. Po­ga­đa­li su Fa­je, Cir­bes, po­no­vo Fa­je i u 23. mi­nu­tu na se­ma­fo­ru je pi­sao re­zul­tat 31:51! Taj na­let cr­ve­no-be­lih sa ne­ko­li­ko uspje­šnih po­te­za za­u­sta­vio je Kraft, da bi Gor­dić troj­kom (45:56) vra­tio na­du na­vi­ja­či­ma Bu­duć­nost Vo­li. Me­đu­tim, to je sve bi­lo krat­kog da­ha. Pr­vo je sjaj­ni Per­pe­ro­glu uba­cio troj­ku, da bi Do­brić sa dvi­je kon­tre i Cir­bes po­sli­je ofan­ziv­nog sko­ka (67:50) uga­si­li sva­ku pred po­sled­njih 10 mi­nu­ta. Ras­po­lo­že­nom Cir­be­su, Per­pe­ro­gluu i Re­glan­du osta­lo je sa­mo da do 33. mi­nu­ta do­kraj­če de­mo­ra­li­sa­ne Pod­go­ri­ča­ne. Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li u tre­ćem ko­lu ABA li­ge 14. ok­to­bra go­stu­ju Igo­kei.
N.Z.


ALEK­SAN­DAR DžI­KIĆ: Če­sti­tam Cr­ve­noj zve­zdi na po­bje­di, a na­šim na­vi­ja­či­ma na po­dr­šci. Zna­mo da smo ih raz­o­ča­ra­li i po­ra­di­će­mo na to­me da se po­pra­vi­mo. Zve­zda je bi­la mno­go kon­kret­ni­ja, čvr­šća, pri­je sve­ga na cen­tar­skim po­zi­ci­ja­ma. Ni­smo bi­li agre­siv­ni na Čo­vi­ću i Re­glan­du. Kao da smo če­ka­li da ne­ko dru­gi od­ra­di po­sao umje­sto nas. U na­pa­du je škri­pa­lo, pro­ma­ši­va­li smo otvo­re­ne šu­te­ve. Ima­mo osje­ćaj da se ni­smo bo­ri­li, a to ni­je do­bro. Mo­ra­će­mo da po­raz­go­va­ra­mo sa igra­či­ma ka­ko to da pro­mi­je­ni­mo ili će­mo mo­ra­ti da mi­je­nja­mo sa­stav. Ne tra­žim od njih da bu­du naj­bo­lji na svi­je­tu, ali mo­ra­ju da­ti 100 po­sto svo­jih mo­guć­no­sti. Neo­pro­sti­vo je da lju­di na­pu­ne ha­lu, po­zdra­vlja­ju te, bo­dre na mi­nus 20, a ti igraš prak­tič­no sa po­la ga­sa. E pa ne­će mo­ći.
MI­LAN TO­MIĆ: Re­kao sam igra­či­ma pri­je pu­ta u Pod­go­ri­cu da mo­ra­mo bi­ti kon­cen­tri­sa­ni i dr­ža­ti se za­jed­no bez ob­zi­ra da li bu­de­mo vo­di­li ili gu­bi­li uko­li­ko že­li­mo da po­bi­je­di­mo Bu­duć­nost. Od­i­gra­li su sve ka­ko sam zah­ti­je­vao, kva­li­tet­no to­kom svih 40 mi­nu­ta. Ka­žnja­va­li smo pro­tiv­ni­ka pik en ro­lom i na ni­skom po­stu. Ne bih že­lio da sa­da pre­u­ze­me­mo ulo­gu fa­vo­ri­ta ABA li­ge i se­bi na­met­ne­mo do­dat­ni pri­ti­sak, jer mi ni­smo fa­vo­ri­ti ove se­zo­ne. Naš cilj je da ide­mo utak­mi­cu po utak­mi­cu, ne­bit­no da li gu­bi­mo ili do­bi­ja­mo i da u apri­lu ili ma­ju sve­de­mo ra­ču­ne. Ve­če­ra smo od­i­gra­li fe­no­me­nal­no, ali smo da­le­ko od pr­ve for­me. Tre­nut­no smo na ne­kih 50 od­sto.


Var­ni­či­lo iz­me­đu var­va­ra i po­li­ci­je

Ina­če re­la­tiv­no mir­nu at­mos­fe­ru na star­tu dru­ge če­tvr­ti­ne uz­bur­ka­la je tu­ča na jed­nom di­je­lu tri­bi­ne, ko­ja je in­ter­ven­ci­jom re­da­ra i po­li­ci­je br­zo za­u­sta­vlje­na. Me­đu­tim, po­sli­je utak­mi­ce je do­šlo do okr­ša­ja iz­me­đu Var­va­ra i po­li­ci­je, le­tje­le su ka­me­ni­ce i fla­še, ali je i taj okr­šaj za­vr­šen za ne­ko­li­ko mi­nu­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"